Gönüllü vazgeçme

Kaynakça

İNTERNET ÜZERİNDEN BULUNAN KAYNAKLAR

Anayasa Mahkemesinin 30.01.2008 gün ve 2005/75-2008/1 esas ve karar sayılı ilamı

http://www.anayasa.gov.tr/eskisite/KARARLAR/IPTALITIRAZ%5CK2008%5C/K.20 08-1.htm (07.09.2008)

ÇOLAK Keziban,Teşebbüs,http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article-l 714 (07.09.2008)

DARENDE M. İhsan, Yeni Türk Ceza Kanununda Suç İşlemeye Teşebbüs, http://hukukcu.com/ modules/smartsection/print.php?itemid=:l 51 (07.09.2008)

HAFIZOĞULLARI Zeki, Türk Ceza Hukukunda Örgütlü Suçluluk, http://64.233J 83.104/search?q= cache:xE15WCQ_rGkJ: www.zekihafizogullari.com/ Makaleler/orgutlu%2520sucluluk.doc+g%C3%B6n%C3%BCll%C3%BC+vazge %C3%A7me+ETK%C4%B0N+P%C4%B0%C5%9EMANLIK+FARKI+NED%C4%B OR&hl=tr&ct=clnk&cd=l 3&gl=tr (07.09.2008)

USLU Hasan, Yeni TCK'da Çok Önemli Bir Düzenleme: Etkin Pişmanlık Ya da Sürekli Pişmanlık,http://www.egm.gov.tr/egitim/dergi/eskisayi/44/web /makaleler/HasanUSLU.htm (07.09.2008)

KAYANÇİÇEK Murat, Suça Teşebbüs, http://64.233.183.104/search7q =cache:uB9YiTjbSyMJ:www.ceza-bb.adalet.gov.tr/makale/157. doc+g%C3%B6n%C3 %BCll%C3%BC+vazge%C3% A7me+hakk%C4%B 1 nda+yarg% C4%B 1 tay+karar %C4%B 1 &hl=tr&ct=clnk&cd= 10& gl=tr (19.09.2008)

http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/mevzuat/5237.htm (12.09.2008

KİTAPLAR

ARTUK Mehmet Emin - GÖKÇEN Ahmet - YENİDÜNYA Ahmet Caner, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Turhan Kitabevi, 3.Bası, Ankara, 2007

ARTUK Mehmet Emin - GÖKÇEN Ahmet - YENİDÜNYA Ahmet Caner, Türk Ceza Kanunu Şerhi, Turhan Kitapevi, 1. cilt, Ankara, 2009

AYDIN Devrim, Türk Ceza Hukukunda İştirak, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara, 2008

CENTEL Nur- ZAFER Hamide - ÇAKMUT Özlem, Türk Ceza Hukukuna Giriş, Beta Yayınevi, İstanbul, 4.Bası, 2006

DONAY Süheyl, Türk Ceza Kanunu Şerhi, Beta Yayınevi, İstanbul, 2007

Dökünlü Cengiz - ERDEMLİ Mahmut - TAŞ Mehmet Fatih, 5237 Sayılı TCK Hakkında Uygulayıcı Görüşleri, Adil yayınevi, Ankara, 2006

DÖNMEZER Sulhi - ERMAN Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, Genel Kısım, 1 .Cilt, 12.Bası, Beta Yayınevi, İstanbul, 1997

ERCAN İsmail, Ceza Hukuku, İkinci Sayfa Yayınevi, 2.Bası, İstanbul, 2006

GEDİK Doğan, 5237 sayılı TCK ve 5271 sayılı CMK'na göre Müsadere, Adalet Yayınevi, Ankara, 2007

HAKERİ Hakan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 7.Bası, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2008

İÇEL Kayıhan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 4.Bası, Beta Yayınevi, İstanbul, 2007

KOCA Mahmut - ÜZÜLMEZ İlhan, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2008

MALKOÇ İsmail, Açıklamalı Yeni Türk Ceza Kanunu, l.Cilt, Malkoç Kitapevi, Ankara, 2005

ÖNDER Ayhan, Ceza Hukuku Dersleri, Filiz Kitapevi, İstanbul, 1992,

ÖZBEK Veli Özer, Yeni Türk Ceza Kanununun Anlamı, TCK İzmir Şerhi, Seçkin Yayınevi, l.Cilt, 3.Bası, Ankara, 2006,

ÖZGENÇ İzzet, TCK Gazi Şerhi, Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu Matbaası, 3.Bası, Ankara, 2006

ÖZGENÇ İzzet, Türk Ceza Hukuku, Genel Hükümler, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2006

ÖZTÜRK Bahri - ERDEM M.Ruhan - ÖZBEK Veli Özer, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Emniyet Tedbirleri Hukuku, 5.Bası, Ankara, 2001

SOYASLAN Doğan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 2. Bası, Yetkin Yayınevi, Ankara, 2003

TOROSLU Nevzat, Ceza Hukuku Genel Kısım, Savaş Yayınevi, Ankara, 2007

ÜNVER Yener, Ceza Hukukuyla Korunması Amaçlanan Hukuksal Değer, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2003

YILDIZ Ali Kemal, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul, 2007

MAKALELER

DEVRİM Aydın, Suça Teşebbüs, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 55, Sayı 1, Ankara, 2006

KARAGÜLMEZ Ali, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunundaki Suça Teşebbüs Konusunun İncelenmesi, Polis Bilimleri Dergisi, Cilt 6, Sayı 3-4, Ankara, 2004

OTACI Cengiz, Türk Ceza Hukukunda İştirak, İstanbul Barosu Dergisi, Ceza Özel Sayısı, İstanbul, 2007

ÖZEN Mustafa, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda Suça Teşebbüs Kurumu, Hukuki Perspektif Dergisi, Sayı:7, Temmuz 2006

TOZMAN Önder, İhmal Suçlarında Teşebbüs ve Gönüllü Vazgeçme, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 84, Eylül Ekim 2009,

Kaynak Göster