Denetimli serbestlik

Kaynakça

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İstatistikleri, http://www.cte.adalet.gov.tr/ (erişim tarihi: 11.09.2009)

Centel, Nur, (2001), Cezanın Amacı ve Belirlenmesi, Prof. Dr. Turhan Tufan Yüce 'ye Armağan, îzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını.

Çetintürk, Ekrem, (2008), Onarıcı Adalet, Aııkara, HD Yayıncılık.

Dönmezer, Sulhi; Erman Sahir (1994), Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Genel Hükümler, 2.Baskı, İstanbul, Beta Yayınevi, C.2.

Erem, Faruk, (1997) Suç Bilimi Açısından Adalet Psikolojisi, Suçlu Psikolojisi-Usul Psikolojisi -Mahpusun Psikolojisi, Adil Yayınevi, Ankara

Foucault, Michel, (2006), Hapishanelerin Doğuşu, Ankara, İmge.

Gandini Lusia, Türkiye'de Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinin geliştirilmesi Semineri, "Avrupa'da diğer ceza yargı sistemindeki denetimli serbestlik servislerinin rolleri", Ankara 25-28 Ocak 2005

Kamer Vehbi Kadri, (2007), Denetimli Serbestlik Kararlarının İnfazı, Adalet Yayınları, ANKARA.

Kamer, Vehbi Kadri, (2008), Ceza Adalet ve İnfaz Sistemi İçinde Denetimli Serbestlik Sisteminin Önemi, Adalet Dergisi, 31. Sayı, Mayıs 2008, s.66-74.

Kalmthout, A.M.Van, Uluslararası Denetimli Serbestlik ve Yardım Konferansı 'nda yaptığı konuşma, İstanbul, 14-16 Kasım 2005.

Koca, Mahmut, Tutuklamada Orantılılık İlkesi Çerçevesinde 2002 CMUK Tasarısının Adli Kontrol Tedbirinin Değerlendirilmesi, DEÜHFD, C.5, s.2, 2003, s.174-181.

Kızmaz, Zahir, (2006), Cezaevi Müdavimleri-İnatçı Suçlular, Ankara, Onon Yayınevi

Nuhoğlu Ayşe, Çocuk Ceza Hukukunda Erteleme ve Yargı Dışı Önlemler, Prof. Dr. Nuri Çelik'e Armağan, 2001.

Nursal, Necati, Selcen Ataç, (2006), Denetimli Serbestlik ve Yardım Sistemi, Ankara, Yetkin.

Nursal Necati, (2006), "Uluslar arası Cezaevi Kuralları", 60, II. Baskı, Ankara

Özön Mustafa Nihat, Osmanlıca Türkçe Sözlük, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1971

Özön Nejat, Büyük Dil Kılavuzu, YKY.,İstanbul,1995,

Öztürk SEZAİ, "AdliKontrol",http://www.ctedsm.adalet.gov.tr/duyuru /baskanlik/rizecisenti.pf (erişim tarihi: 11.08.2009)

Sağıroğlu, Mustafa ( 2006 ) Koşullu Salıverilme, Mükerrerlik, Özel İnfaz Usulleri ve Denetimli Serbestlik Sistemi ile İlişkileri, Adalet Dergisi, S. 22-31.

Taşkın, Ahmet (2004), Türkiye 'nin Cezaevi Gerçeği, Ankara.

Tırtır, Mustafa (2007), Kişiye Özgü Tedbir, Güncel Hukuk Dergisi, Mayıs, s.l 1-16.

Umbreıt, Mark S.'den aktaran Ekrem Çetintürk, The Handbook of Victim Offender Mediation, s. 1.

Usta İbrahim, Sesleniş Gazetesi, " Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetleri", Aralık 2005, sayı 45.

Kaynak Göster