CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARININ VE BAKANLARIN CEZAİ SORUMLULUĞU

Anayasamızda Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların, gerek göreve atanmaları gerek siyasi ve cezai sorumlulukları birlikte düzenlenmiştir. Gerçekleştirilen fiilin bir görev suçu olması durumunda bu kişiler Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanırlarken; şahsi suçlarından dolayı görevli ve yetkili ceza mahkemelerinde yargılanmaktadırlar. Görev suçlarından dolayı yargılamanın yapılabilmesi için TBMM tarafından bu kişiler hakkında Yüce Divan’a sevk kararı alınması gerekirken; şahsi suçlarından dolayı soruşturulup kovuşturulabilmeleri için yine TBMM tarafından bu kişilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması gereklidir.

CRIMINAL RESPONSIBILITY OF VICE PRESIDENTS AND MINISTERS

In our constitution are regulated both the appointments and the political and criminal responsibility of Vice Presidents and Ministers. In the event that the act is a crime of duty, while these persons are judged in the Constitutional Court as a Supreme Court, they are judged in the competent court for their personal crimes. In order for the trial to be held due to the duty crimes, the decision of the referral to the Supreme Court must be taken by the TBMM. In order to be investigated and prosecuted for their personal crimes, the TBMM must lift their legislative immunity.

Kaynakça

Abdulhakimoğulları, Erdal; “Türkiye’de Yüce Divan Yargılaması”, Haşim Kılıç’a Armağan, Cilt II, Anayasa Mahkemesi Yayınları, Ankara, 2015.

Akbulut, Berrin; Türk Ceza Hukuku Temel Bilgiler, Seçkin Yayınları, Ankara, 2019.

Anayurt, Ömer; Anayasa Hukuku: Genel Kısım (Temel İlkeler, Kavram ve Kurumlar), Seçkin Yayınları, Ankara 2019.

Arslan, Çetin; Yüce Divan Olarak Anayasa Mahkemesi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 1999.

Arslan, Kahan Onur; Türk Parlamento Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara 2018. (Arslan, Kahan Onur)

Aslan, M. Yasin; “Yüce Divan Olarak Anayasa Mahkemesi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yıl 2009, Sayı 82.

Atalan, Mustafa; Başkanlık Sistemi ve Türkiye, Adalet Yayınevi, Ankara 2019.

Atar, Yavuz; Türk Anayasa Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara 2019.

Aykanat, Tuba; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Cumhurbaşkanının Sorumluluğu, Adalet Yayınevi, Ankara 2019.

Bilgili, Murat Saltuk/Ruhi, Muhammet Emin Ruhi; “1982 Anayasasında Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Usulü”, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, XI-I, 2018.

Çağlayan, Ramazan; İdare Hukuku Dersleri, Adalet Yayınevi, Ankara 2019.

Demirbaş, Timur; Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayınları, Ankara 2019.

Dönmez, Gökhan; Anayasa Hukuku Genel Esaslar, Adalet Yayınevi, Ankara 2019.

Erem, Faruk; Ceza Usulü Hukuku, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara, 1970.

Ergül, Ergin; Anayasa Hukukuna Başlangıç (Ders Notları), Adalet Yayınevi, Ankara 2019.

Gözler, Kemal; Türk Anayasa Hukuku, Ekin Yayınevi, Bursa, 2019

Gülfidan, Ömer Serkan; Cumhurbaşkanının Cezai Sorumluluğu, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2010.

Gültekin, Özkan; “Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan Sıfatıyla Yaptığı Yargılamada İddianamenin İadesi ve İtiraz Kanun Yolu”, Terazi Hukuk Dergisi, cilt 6, sayı 54, Şubat 2011.

Gündüz, Orçun; “Cumhurbaşkanının Cezai Sorumluluğu”, Ceza Hukuk Dergisi, Cilt 3, Sayı 8, Aralık 2008.

Hakeri, Hakan; Ceza Hukuku Genel Hükümler, Adalet Yayınevi, Ankara 2019.

Kalabalık, Halil; İdare Hukuku Dersleri Cilt: I, Seçkin Yayınları, Ankara 2019. (Cilt: I)

Kalabalık, Halil; İdare Hukuku Dersleri Cilt: II, Seçkin Yayınları, Ankara 2019. (Cilt: II)

Koca, Mahmut/Üzülmez, İlhan; Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayınları, Ankara, 2019.

Mutlu, Ebru Azer; “Hukuki Statüsü ve İdari Teşkilattaki Yeriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Cumhurbaşkanı Yardımcıları”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, Yıl 2019.

Özbek, Veli Özer/Doğan, Koray/Bacaksız, Pınar; Türk Ceza Hukuku - Genel Hükümler, Seçkin Yayınları, Ankara 2019.

Özbudun, Ergun; Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara, 2018.

Özen, Mustafa; Ceza Hukuku Genel Hükümler Dersleri, Adalet Yayınevi, Ankara 2019.

Özgenç, İzzet; Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayınları, Ankara 2019.

Öztürk, Bahri; “Bir Ceza Mahkemesi Olarak Anayasa Mahkemesi ‘Yüce Divan’”, Anayasa Yargısı, C. 12, 1995.

Öztürk, Bahri/Erdem, Mustafa Ruhan; Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara, 2019.

Öztürk, Namık Kemal; Anayasa Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara 2019. (Öztürk, Namık Kemal)

Sancakdar, Oğuz/Önüt, Lale Burcu/Us Doğan, Eser/Kasapoğlu Turhan, Mine/Seyhan, Serkan; İdare Hukuku Teorik Çalışma Kitabı, Seçkin Yayınları, Ankara 2019.

Seyhan, Feyza Merve; Türkiye’de Uygulanan Hükümet Sistemleri ve 2017 Anayasa Değişikliği ile Benimsenen Hükümet Sistemi, Adalet Yayınevi, Ankara 2019.

Şahin, Cumhur/Göktürk, Neslihan; Ceza Muhakemesi Hukuku I, Seçkin Yayınları, Ankara, 2019.

Şen, Ersan/Özdemir, Bilgehan; “Yüce Divan Yargılaması”, Ankara Barosu Dergisi, 2012/1.

Taşdöğen, Salih; Cumhurbaşkanının Cezai Sorumluluğu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Durmuş TEZCAN’a Armağan, C. 21, Özel S., 2019.

Tunç, Hasan; Türk Anayasa Hukuku, Gazi Kitabevi, Ankara, 2018.

Uslu, Ferhat; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Göre Türk Anayasa Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara 2019.

Yanık, Murat; Yüce Divan, Derin Yayınları, İstanbul, 2009.

Yıldız, Abdulkadir; “Amerika Birleşik Devletleri’nde Başkan Yardımcısı ile Türkiye’de Cumhurbaşkanı Yardımcısının Karşılaştırılması”, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt XIII, Sayı 1, Yıl 2018.

Yıldız, Abdulkadir; “Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Cumhurbaşkanının Sorumluluğu Meselesi”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, Ocak 2019. (Cumhurbaşkanının Sorumluluğu Meselesi)

Yıldız, Ferhat; “Cumhurbaşkanının Cezai Sorumluluğu”, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt 9, Sayı 100, Aralık 2014. (Yıldız, Ferhat)

Kaynak Göster