CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLARDA RIZANIN NİTELİĞİ

Kanun koyucu cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarda, rızaya suçların oluşması açısından değer tanımıştır. Ancak söz konusu suçlarda rızanın niteliği farklılık göstermektedir. Cinsel saldırı suçunun düzenlendiği 102. maddenin metninde (temel şeklinde) rızaya ilişkin bir belirleme yoksa da hükmün tamamından suçun rıza dışı gerçekleştirilmesinin arandığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla cinsel saldırı suçu açısından rızanın bulunmaması tipikliğe ilişkin bir unsur olduğu ortaya çıkmaktadır. Çocukların cinsel istismarına ilişkin 103. maddede ise 15 yaşından küçüklerin rızasına değer tanınmamış, 15 yaşından büyüklerin cinsel davranışlara gösterdiği rızanın ise davranışın cinsel ilişki olmaması şartıyla suçun oluşmasını engelleyeceği kabul edilmiştir. Dolayısıyla buradaki rıza da hukuka uygunluk nedeni olmayıp, tipikliğe ilişkin rıza niteliğini taşımaktadır. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda ise rıza suçun oluşmasını engellememekte, bilakis suçun oluşmasını sağlamaktadır. Bu fiil açısından da rıza tipikliğe ilişkin unsur niteliği taşımaktadır. Cinsel tacize ilişkin 105. maddede ise rızanın tipikliğe ilişkin olmasına yönelik belirlemeye rastlamadığımızdan nitelik olarak hukuka uygunluk nedeni rıza bulunduğunu görülmektedir. Bu çalışmada yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde her suç açısından konu açıklanmaya çalışılacaktır. Ayrıca yargı kararlarında durumun nasıl değerlendirildiği de ortaya konulacaktır.

THE NATURE OF CONSENT IN THE CRIMES AGAINST SEXUAL IMMUNITY

The legislator gave special importance to the consent in the crimes against sexual immunity. However, the nature of the consent varies among these crimes. Although there is no determination about consent in the text of the Article 102 (in the form of a basic act) which the sexual assault crime is regulated, it is understood from the whole that the crime should be carried out without consent. Therefore, the absence of consent in terms of crime of sexual assault appears to be an element of typicalness. In article 103 which regulated sexual abuse of children, it has not given importance to the consent of those under 15 years old and if the behaviour was not sexual intercourse it was accepted that the consent of the people older than 15 years old for sexual behavior would prevent the occurrence of the crime. Therefore, the consent here is not a reason for compliance with law, it is related to the typicalness. On the crime of sexual intercourse with a minor, consent does not prevent the occurrence of the crime, on the contrary, provides the crime. The consent is characteristic of the typicalness, also in terms of this act. In Article 105 which regulated the sexual harassment, because it was not found any determination that consent is about typicalness, it was determined that in this article the consent is a reason for compliance with the law. In this study, it will be tried to explain the subject of each crime in the framework of the principles mentioned above. Also it be will stated that how these subjects are handled in judicial decisions.

Kaynakça

Akbulut, Berrin, Ceza Hukuku, Genel Hükümler, 5. Baskı, Ankara 2018.

Artuk, M. Emin/Gökcen, Ahmet/Alşahin, M. Emin/Çakır, Kerim, Ceza Hukuku, Özel Hükümler, 16. Baskı, Ankara 2017.

Artuk, Mehmet Emin, “Cinsel Taciz ve Ceza Hukuku”, http://www.politics.ankara.edu. tr/dergi/pdf/49/3/10_mehmet_emin_artuk.pdf, s. 34 (E.T. 04.11.2018).

Baş, Eylem, “Türk Ceza Hukukunda Cinsel Taciz Suçu”, AÜHFD, 65 (4), 2016, 1135- 1215.

Bayraktar, Köksal/Kurt, Gülşah, Özel Ceza Hukuku (C.II), Kişilere Karşı Suçlar, Bayraktar, Köksal/Keskin-Kiziroğlu, Serap/Yıldız, Ali Kemal/Memiş-Kartal, Pınar/Altunç, Sinan/Bostancı-Bozbayındır, Gülşah/Erman, Barış/Eroğlu-Erman, Fulya/Kurt, Gülşah/Sınar, Hasan, İstanbul 2017.

Beyazıt, Özgür, “Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu”, TAAD, Nisan 2010, S. 1, s. 293- 309.

Bostancı-Bozbayındır, Gülşah, Özel Ceza Hukuku (C.II), Kişilere Karşı Suçlar, Bayraktar, Köksal/Keskin-Kiziroğlu, Serap/Yıldız, Ali Kemal/Memiş-Kartal, Pınar/Altunç, Sinan/Bostancı-Bozbayındır, Gülşah/Erman, Barış/Eroğlu-Erman, Fulya/Kurt, Gülşah/Sınar, Hasan, İstanbul 2017.

Doğan, Recep, “Anlamlı Yanıt Üretilemeyen İkilem: Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu”, Ankara Barosu Dergisi, 2017/1, s. 123-149.

Dursun, Selman, “Türk Ceza Hukuku’nda Cinsel Suçlara Genel Bakış”, CHD, Nisan 2014, S. 24, s. 57-73.

Ekici-Şahin, Meral, Ceza Hukukunda Rıza, İstanbul 2012.

Göktürk, Neslihan, “Hukuka Uygunluk Nedenleri Objektif Nitelikte midir”, CHD, Nisan 2015, S. 27, s. 7-28.

Göktürk, Neslihan, “Suçun Yasal Tanımında Yer Alan “Hukuka Aykırılık” İfadesinin İcra Ettiği Fonksiyon”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 7, S. 1, s. 407-450.

Hafızoğulları, Zeki/Özen, Muharrem, Türk Ceza Hukuku, Özel Hükümler, Kişilere Karşı Suçlar, 2. Baskı, Ankara 2011.

Hakeri, Hakan, Ceza Hukuku, Genel Hükümler, 21. Baskı, Ankara 2017.

Horozgil, Denizhan, “Çocukların Cinsel İstismarı Suçunun Basit Hali (TCK m.103/1)”, TBB Dergisi, 2011 (93), s. 108-146.

İlhan, Abdulkadir/Erel, Kemalettin/Fazla, Yüksel/Örer, Fatma Betül/Çakıl, Dursun/ Köse, Mehmet/Halitoğlu, Coşkun/Bozoğlu, Süleyman/Kurşun, Ömer Faruk/ Kır, Oğuzhan, Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları (2005-2015), Ankara 2015.

Koca, Mahmut/Üzülmez, İlhan, Türk Ceza Hukuku, Özel Hükümler, 5. Baskı, Ankara 2018.

Köksal, Atacan, “Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu”, Prof. Dr. Nevzat Toroslu’ya Armağan (C. II), Ankara 2015, s. 687-727.

Memiş-Kartal, Pınar, “Reşit Olmayanla Cinsel İlişki (TCK m.104)”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 65 (4) 2016, s. 2083-2100.

Memiş-Kartal, Pınar, Özel Ceza Hukuku (C.II), Kişilere Karşı Suçlar, Bayraktar, Köksal/ Keskin-Kiziroğlu, Serap/Yıldız, Ali Kemal/Memiş-Kartal, Pınar/Altunç, Sinan/ Bostancı-Bozbayındır, Gülşah/Erman, Barış/Eroğlu-Erman, Fulya/Kurt, Gülşah/Sınar, Hasan, İstanbul 2017.

Özbek, Veli Özer/Doğan, Koray/Bacaksız, Pınar/Tepe, İlker, Türk Ceza Hukuku, Özel Hükümler, 13. Baskı, Ankara 2018.

Pamuk, Gülfem, “Fransız ve Türk Ceza Kanunu’nda Cinsel Taciz Suçu (kanunilik İlkesi Bakımından Değerlendirme)”, Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan, Yıl 2013, C. 19, S. 2, İstanbul 2013, s. 473.

Roxin, Claus, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Band I, Grundlagen Der Aufbau Der Verbrechenslehre, 4. Auflage, München 2006.

Soyaslan, Doğan, Ceza Hukuku, Özel Hükümler, 11. Baskı, Ankara 2016.

Şahin, Cumhur, Ceza Muhakemesi Hukuku I, 9. Bası, 2018.

Şen, Ersan, “Reşit Olmayanla Cinsel İlişki”, http://www.haber7.com/yazarlar/prof-drersan- sen/1814568-resit-olmayanla-cinsel-iliski (E.T. 03.05.2019).

Tezcan, Durmuş/Erdem, Mustafa Ruhan/Önok, Murat, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, 16. Baskı, Ankara 2018.

Ünver, Yener, “Türk Maddi Ceza Hukukunda Cinsel Suçların Eleştirisel Olarak İncelenmesi”, II. Slovenya Uluslararası Hukuk Sempozyumu “Cinsel Suçlar ve Evlilik Hukuku” 16/17-05-2013, Ankara 2014, s. 46.

Üzülmez, İlhan, “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar”, www.ceza-bb.adalet.gov.tr/makale/ 122.doc, s. 1-6 (E.T. 05.05.2019).

Üzülmez, İlhan, “Çocukların Cinsel İstismarı Suçu”, ErcÜHFD 2009, C. IV, S. 2, s. 30.

Yaşar, Osman/Gökcan, Hasan Tahsin/Artuç, Mustafa, Yorumlu-Uygulamalı Türk Ceza Kanunu, C. III, Ankara 2010.

Yenerer Çakmut, Özlem, “Cinsel Şiddet Mağduru Çocuk Kavramı ve Türk Ceza Kanunu’nun Çocuğa Yönelik cinsel Şiddet Düzenlemelerine Genel Bakış”, MÜHFHAD, C. 22, S. 1, s. 44.

Kaynak Göster