ASKERÎ CEZA KANUNUNDA EMRE İTAATSİZLİKTE ISRAR SUÇU

1930 tarihli Askerî Ceza Kanunu (AsCK)’nun Üçüncü Bap, ‘Askeri itaat ve inkıyadı bozan suçlar’ başlıklı Beşinci Faslının, 87’nci maddesinde emre itaatsizlikte ısrar suçu, 88’inci maddesinde, bu suçun nitelikli halleri, 89’uncu maddesinde ise suçun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hali düzenlenmiştir.

THE CRIME OF INSIST ON FAILURE TO OBEY ORDER IN THE MILITARY CRIMINAL CODE

The crime of insist on failure to obey order in Article 87, qualified forms of this offence in Article 88, aggravation of this offence due to its consequences in Article 89 are regulated under the Chapter Three title of “Ruining of military obedience and subjugate” of the Military Criminal Code (MCC) dated 1930. In this study, elements of this crime and its properties, qualified forms of this offence, aggravation of this offence due to its consequences, views in doctrine and judgments of Supreme Court will be examined.

Kaynakça

AKALAN, Abdullah Recai, Emre Aykırılık Kabahati, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C.XI, Sa.1-2, Y.2007.

AKBULUT, Berrin, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 6. Baskı, Ankara 2019.

ARTUK, M. Emin / GÖKÇEN, Ahmet / YENİDÜNYA, Caner, Ceza Hukuku Özel Hükümler, 13. Baskı, Ankara 2013.

ARTUK, M. Emin / GÖKÇEN, Ahmet / ALŞAHİN, M. Emin / ÇAKIR, Kerim, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 13. Baskı, Ankara 2019.

ASLAN, Yasin, Sırf Askerî Suçlar ve Ceza Hukukundaki Sonuçları, TBB 2010 (90), s.195-212, http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2010-90-643, 20.02.2019.

BAL, Kemal, Askerî Yargı ile İlgili İçtihatlar (Askerî Yargıtay Dergisi Ekidir), Ankara Genelkurmay Basımevi, 2002.

CENTEL, Nur / ZAFER, Hamide / ÇAKMUT, Özlem Yenerer, Türk Ceza Hukukuna Giriş, 10.Bası, İstanbul 2017.

ÇELEN, Orhan En Son İçtihatlı, Notlu, Açıklamalı Ek ve Örnekli Askerî Ceza Kanunu, Ankara 2001,

ÇELEN, Orhan, Notlu, Açıklamalı, İçtihatlı, Örnekli, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, Askerî Ceza Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve İlgili Mevzuat, Ankara 2013.

DEĞİRMENCİ, Olgun, Askerî Ceza ve Disiplin Hukuku, 3. Baskı, Ankara 2016.

DEMİR, Hande Seher, Vicdani Ret Hakkı, Ankara Barosu Dergisi, 2011/4, s.244-245, http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2011-4/2011-4-10. pdf, 28.07.2019.

DEMİRAĞ, Fahrettin, Askerî Ceza Kanunu, Ankara: Genelkurmay Basımevi, 2000.

DEMİRBAŞ, Timur, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 14. Baskı, Ankara 2019.

DURAN, Gökhan Yaşar, Askerî Ceza Hukukunda Amir veya Üste Mukavemet Suçu (AsCK m.90), İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi, C.2, Sayı: 4-5, 2014/2-2015/1.

DURAN, Gökhan Yaşar, Askerî Ceza Hukukunda Başkasının Yaralanmasına ve Ölmesine Sebep Olma Suçu, Ankara Barosu Dergisi, 2015/3, https://dergipark.org.tr/download/ article-file/398584, 25.07.2019.

DURAN, Gökhan Yaşar, Askerî Ceza Kanununda Firar ve İzin Tecavüzü Suçları (AsCK m.66), Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2019/2.

DURAN, Gökhan Yaşar, Askerî Disiplin Hukuku, İstanbul 2012.

ERGUTEKİN, İdris, Askerî Ceza Hukukunda Emre İtaatsizlik Fiilleri, T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2015.

ERMAN, Sahir, Askerî Ceza Hukuku, İstanbul, 1983.

GÜNAL, Yılmaz, Askerî Münasebetlerde Emir ve Sorumluluk, http://dergiler.ankara. edu.tr/dergiler/42/411/4522.pdf, 20.07.2019

HAKERİ, Hakan, Ceza Hukukunda İhmal Kavramı ve ihmali Suçların Çeşitleri, Birinci Baskı, Ankara 2003.

HAKERİ, Hakan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 22. Baskı, Ankara 2019.

KANGAL, Zeynel T., Askerî Ceza Hukuku, 2. Baskı, Ankara 2012.

KATOĞLU, Tuğrul, ‘Ceza Hukukunda Suçun Mağduru Kavramının Sınırları’, AÜHFD, 61 (2) 2012, s.658, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/1679/17897.pdf, 19.08.2019.

İÇEL, Kayıhan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 4. Bası, İstanbul 2017.

KOCA, Mahmut / ÜZÜLMEZ, İlhan, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 12.Baskı, Ankara 2019.

KOÇ, Cihan, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği Askerî Ceza Kanunu TSK Disiplin Kanunu ve Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve İlgili Mevzuat Notlu Açıklamalı Örnekli, 21. Baskı, Ankara, 2014.

ÖZBAKAN, Hulusi, Açıklamalı Disiplin Mahkemeleri ve Disiplin Suç ve Cezaları Kanunu, Ankara, 1990.

ÖZBAKAN, Hulusi, İçtihatlı, Gerekçeli, Notlu, Açıklamalı, Askerî Ceza Kanunu, Ankara 1990.

ÖZBEK, Veli Özer / DOĞAN, Koray / BACAKSIZ, Pınar, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 10. Baskı, Ankara 2019.

ÖZEN, Mustafa, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 4. Baskı, Ankara 2019.

ÖZGENÇ, İzzet, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 15. Bası, Ankara 2019.

ÖZTÜRK, Bahri / ERDEM, Mustafa Ruhan, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku, 19. Baskı, Ankara 2019.

TAŞKIN, Rıfat, Askerî Ceza Kanunu Şerhi, Ankara, 1941.

TİFTİK, Levent, Türk Askerî Ceza Hukukunda Emre İtaatsizlik Suçları, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Erzurum 2004.

ÜNVER, Yener, Ceza Hukukuyla Korunması Amaçlanan Suçla Korunan Hukuksal Değer, Ankara 2003.

YAYLA, Mehmet, Askerî Suç Kavramı ve Sırf Askerî Suçlar, The Journal of Academic Social Science Studies, s.272 http://www.jasstudies.com/Makaleler/1644972138_19- Dr.%20Mehmet%20Yayla.pdf, 19.07.2019.

YILDIRIM, Ramazan, Türk Disiplin Hukukuna Kısa Bir Bakış, AYİM Dergisi, Sayı 14, Genelkurmay Basımevi, Ankara, 2000.

ZAFER, Hamide, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 7. Bası, İstanbul 2019.

Kaynak Göster