Kuresel kriz, Avrupa borc krizi ve gelismekte olan piyasalarda bulasıcılık etkisi

öz Son dönemde yaşanan krizlerin etkisiyle fiııansal bulaşıcılık ekonomi ve finans yazınında en çok tartışılan konulardan biri olmuştur. Bu çalışmada, gelişmekte olan ülkelere ilişkin 2002:01-2011:10 dönemi verileri kullanılarak Türkiye'nin ortak şoklara göreli tepkisinin kriz dönemlerinde farkhlaşıp farklıl aş madiği (değişim bulaşıcılığı) test edilmiştir. Değişim bulaşıcılığı testlerinin sonuçlan, son dönemde yaşanan krizlerde Türkiye'nin diğer gelişmekte olan ülkelerden ayrışmadığını ve ortak şoklardan diğer ülkeler ile benzer şekilde etkilendiğini ortaya koymaktadır. Bu sonuç tüm gelişmekte olan ülke grupları ve çalışmada incelenen tüm piyasalar (döviz kum, sermaye ve tahvil piyasaları) için geçerlidir. Öte yandan, finansal piyasalarda beklenen getiriler kriz dönemlerinde ve normal dönemlerde farklılaşmakta ve gelişmekte olan ülkelere yönelen sermaye akımlarının kriz dönemlerinde tersine döndüğü görülmektedir.

(Global crisis, european debt crisis and contagion in emerging markets)

This study investigates whether the response of Turkey to the common shocks during financial crises has changed or not (i.e. tests for shift-contagion) relative to a wide group of other emerging countries for the period 2002:01-2011:10. The shift contagion tests indicate that the adverse effects of the crisis episodes on Turkish financial markets have been similar to other emerging markets in Europe, Asia, and Latin America. This result is common across all country groups and markets (currency, capital, and bond markets) investigated in the study. The analysis also shows that the expected returns display a significant shift between the low and high volatility regimes and there is a capital outflow from the emerging markets during times of turmoil.

Kaynakça

Corsetti, G., M. Pericoli ve M. Sbraeia (2011), "Correlation analysis of financial contagion", Robert W. Kolb (ed). Financial Contagion; The Viral Threat to the Wealth of Nations, Wiley: NY.

Dombusch, R., Y. Park vc S. Claessens (2000), "Contagion: Understanding how it spreads", The World Bank Research Observer 15(2): 177-197.

Flavin, T., E. Panapouiou ve D. Ünalmış (2008), "On the stability of domestic financial linkages in the presence of time-varying volatility", Emerging Markets Review 9(4):280-301.

Forbes, K.J. vc R.J. Rigobon (2001),"Measuring contagion: Conceptual and Empirical Issues", International Financial Contagion (editörler S. Claessens ve K.J. Forbes), Kluwer Academic Publishers, Boston.

Gravelle, T., M. Kichian ve J. Morley (2006), "Detecting shift-contagion in currency and bond markets", Journal of International Economics 68(2):409-423.

Moser, T., (2003)," What is international financial contagion?" International Finance 6(2): 157-178.

Pericoli, M. ve M. Sbracia (2003), "A primer on financial contagion". Journal of Economic Sitn'eys 17(4):571- 607.

Kaynak Göster