Tanısız Lokal Organize Pnömonilerin Akciğer Rezeksiyonları İçindeki Oranı Nedir?

Giriş ve Amaç: Literatürde Lokal Organize Pnömoni (LOP) ve Lokal Bronşiolitis Obliterans Organize Pnömoni (BOOP) olarak adlandırılan, medikal tedaviye yanıt vermeyen, kesin tanı konulamayan akciğer patolojileri cerrahiye gidebilmektedir. Ülkemizde son yıllarda artan tarama yöntemleri nedeniyle tüberküloz kadar sık olmasa da giderek artan sıklıkta maligniteyle karışan, benign akciğer patolojileri içinde yerini almaktadır. Literatürde nadir olarak saptandığı belirtilmekte ve çok az sayıda makalede küçük vaka serilerinde bahsedilmektedir.. Gereç ve Yöntemler: Kliniğimizde Ocak 2013- Aralık 2019 arasında toplam 3795 hastaya akciğerde kitle nedeniyle rezeksiyon yapıldı. Bu hastaların 708’ine Wedge rezeksiyon, 2886’sına ise anatomik rezeksiyon yapıldı. Final patolojisi lokal organize pnömoni (LOP) olarak raporlanan 78 hasta incelendi. Bütün hastalar operasyon öncesi anamnez, fizik muayene, yaş, cinsiyet, sigara kullanımı, Toraks BT, PET-BT, bronkoskopi ve SFT ile değerlendirildi. Bulgular: Final patolojisi LOP olarak raporlanan hastalara cerrahi rezeksiyon olarak, videotorakoskopik veya torakotomi ile wedge (n=49 %63) rezeksiyon ve lobektomi (n=29 %37) uygulanmıştı. Bu hastaların hiçbirinde operasyon öncesi kesin tanısı yoktu. Hastaların yaşları 42 ile 78 (ort.52) arasındaydı. Hastalarda en sık görülen semptom öksürükdü (n=71 %91). Hastaların %91’inde (n=71) 10 paket/yılı aşkın sigara anamnezi mevcuttu. Ek hastalık olarak kronik obstriktif akciğer hastalığı en çok eşlik eden hastalıktı (n=54 %69). Hastaların PET-BT’sinde kitlenin SUV tutulumları 2,8 ile 11,7 (ort.6,7) arasında değişmekteydi. Ortalama lezyon boyutu 4,1 (2,8 ila 7,3) idi. Hastaların hiçbirine postoperatif LOP olması nedeniyle antibiyoterapi ve kortikosteroid tedavisi uygulanmadı. Hiçbir hastada nüks saptanmadı. Ortalama takip süresi 49 aydı. Sonuç: Tanı konulamayan, takiplerde gerilemeyen, sigara anamnezi, hemoptizisi ve radyolojik olarak malignite şüphesi olanlarda cerrahiden kaçınmamak gerekir.

What is The Proportion of Local Organizing Pneumonia in Lung Resection?

Objective: Lung pathologies, which are called Local Organizing Pneumonia (LOP) and Local Bronchiolitis Obliterans with Organizing Pneumonia (BOOP) in the literature, cannot be precisely diagnosed can undergo operation. These have become increasingly common in benign lung pathologies. Studies have rarely detected them and very few articles mention small case series. Materials and Methods: Between January 2013 and December 2019, a total of 3795 patients underwent resection in our clinic due to a lung mass. Of these patients, 708 underwent wedge resection while 2886 anatomical resection. A total of 78 patients with final pathology reported as Local Organizing Pneumonia (LOP) were evaluated. All patients were preoperatively evaluated with medical history, physical examination, age, gender, smoking, thorax CT, PET-CT, bronchoscopy and PFT. Results: The patients with final pathology reported as LOP underwent wedge with videothoracoscopic or thoracotomy (n=49, 63%) resection and lobectomy (n=29, 37%). The most common symptom in the patients was coughing (n=71, 91%). This patients had of 91% (n=71) a history of smoking over 10 packs/year. Chronic obstructive pulmonary disease was the most common concomitant disease (n=54, 69%). SUV involvement of the mass ranged from 2.8 to 11.7. The mean lesion size was 4.1(2.8 to 7.3). The mean follow-up period was 49 months. Conclusion: Because of the presence of organizing pneumonia adjacent to malignant neoplasms, solitary nodules should always be considered carefully. Surgery should not be avoided in patients in whom the disease cannot be diagnosed, does not regress in follow-up, who have a history of smoking, hemoptysis and radiologically suspected malignancy.

Kaynakça

1. Cordier, J.F, Organizing pneumonia. Thorax, 2000, 55, 318-28.

2. Epler, G.R, Bronchiolitis obliterans organizing pneumonia, Archives of Internal Medicine, 2001,161, 158-64.

3. Cordier, J.F, Cryptogenic organizing pneumomia, Clinical Chest Medicine, 2004, 25, 727-38.

4.Özdilekcan, Ç, Erişkinlerde Kronik Öksürük: Etyolojik, Tanısal Ve Tedavi İle İlgili Yaklaşımlar, Celal Bayar University Journal of Science, 2018, 5(2), 47-51.

5. Ujita, M, Renzoni, E.A ve ark, Organizing pneumonia: perilobular pattern at thinsection CT, Radiology, 2004, 232, 757-61.

6. Kim, S.J, Lee, K.S ve ark, Reversed halo sign on high-resolution CT of cryptogenic organizing pneumonia: diagnostic implications, AJR American Journal of Roentgenology, 2003, 180, 1251-4.

7. Melloni, G, Cremona, G, ve ark, Localized Organizing Pneumonia: Report of 21 Cases, Annals of Thoracic Surgery, 2007, 83, 1946 -51.

8. Cordier, J.F, Loire, R, Brune, J, Idiopathic bronchiolitis obliterans organizing pneumonia: definition of characteristic clinical profiles in a series of 16 patients, Chest, 1989, 96, 999-1004.

9. Zhao, F, Yanc, S, ve ark, CT features of focal organizing pneumonia: An analysis of consecutivehistopathologically confirmed 45 cases, European Journal of Radiology, 2014, 73-78.

10. Watanabe, K, Harada, ve ark, Organizing pneumonia presenting as solitary nodular shadow on a chest radiograph, Respiration 2003, 70, 507-14.

11. Kohno, N, Ikezoe, J ve ark, Focal organizing pneumonia: CT appearance, Radiology, 1993, 189, 119 -23.

12. Akira, M, Yamamoto, S, Sakatani, M, Bronchiolitis obliterans organizing pneumonia manifesting as multiple large nodules or masses, AJR American Journal of Roentgenoly, 1998,170, 291-5.

13. Lohr, R.H, Boland, B.J ve ark, Organizing pneumonia, Features and prognosis of cryptogenic, secondary, and focal variants, Archives of Internal Medicine, 1997, 157, 1323-9.

14. Erdoğan, Y, Özyürek, B.A ve ark, The Evaluation of FDG PET/CT Scan Findings in Patients with Organizing Pneumonia Mimicking Lung Cancer, Molecular Imaging and Radionuclide Therapy, 2015, 24(2), 60-65.

15. Maldonado, F, Daniels, C.E ve ark, Focal organizing pneumonia on surgical lung biopsy: Causes, clinicoradiologic features, and outcomes, Chest, 2007, 132, 1579-1583.

16. Yu, G, Ji, H ve ark, Surgical management of organizing pneumonia: a retrospective study of 24 cases in a single Centre, Journal of Cardiothoracic Surgery, 2019, 14, 122, 14-28.

17. Yılmaz, S, Akıncı Özyürek, B ve ark, Retrospective evaluation of patients with organizing pneumonia: is cryptogenic organizing pneumonia different from secondary organizing pneumonia? Tuberküloz Toraks, 2017, 65, 1-8.

Kaynak Göster

  • ISSN: 2147-9607
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2014

3.7b2.1b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Nadir Karaciğer Metastazı Bulunan Nöroendokrin Tümör Olgusu

Tahir BURAN, Elmas KASAP, Gamze GÖKSEL ÖZTÜRK, Burcu ALMACAN İNCE

Gestasyonel Diyabetik ve Nondiyabetik Gebelerin Glukoz, Lipid, Krom Seviyelerinin Sağlıklı Gruplara Göre Değişimlerinin İncelenmesi

Adem KESKİN, Emrullah DORMAN

Sağlık Personelinin Madde Bağımlılığına Yönelik Düşünceleri

Derya ŞAŞMAN KAYLI, Beyhan Cengiz ÖZYURT, Artuner DEVECİ, Tuğba ÇAVUŞOĞLU

Tanısız Lokal Organize Pnömonilerin Akciğer Rezeksiyonları İçindeki Oranı Nedir?

Serda Kanbur METİN

Davranış Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme

Melek ZUBAROĞLU YANARDAĞ, Mehmet, Umut YANARDAĞ

Clinical Significance of Postoperative CA125 Level Normalization in Operated Ovarian Cancer Patients with High Preoperative Levels

UMUT VAROL, Nagihan AKKAŞ, Utku OFLAZOĞLU, Tarık SALMAN, Halil TAŞKAYNATAN, Seray SARAY, Yaşar YILDIZ, Ahmet ALACACIOĞLU, Yüksel KÜÇÜKZEYBEK, Mustafa Oktay TARHAN

Son Sınıf İlk ve Acil Yardım Programı Öğrencilerinin Eğitim Düzeyleri ve Yeterlilik Algı Durumlarının Belirlenmesi

Sevinç YAŞAR CAN, Behiye DİLMEN BAYAR

Dünyada ve Türkiye’de COVID-19 Aşı Geliştirme Çalışmaları

Aysun KAZAK, Sevilay HİNTİSTAN, Betül ÖNAL

“Kanıta Dayalı Hemşirelik”: Hemşirelik Öğrencilerinin Bilgi, Tutum ve Davranışları

ASLI KALKIM, Tülay Sağkal MİDİLLİ

Toplumdan Kazanılmış Pnömoni Tanısıyla Yoğun Bakımda Yatarak Tedavi Görmüş Hastalarda Mortaliteyi Etkileyen Faktörler

Melek MEMOĞLU, Songül ÖZYURT, Neslihan ÖZÇELİK, Aziz GÜMÜŞ, Ünal ŞAHİN