Sezaryen Sonrası Benlik Saygısı ve Vücut Algısı

Amaç: Çalışmada, cerrahi bir girişim olan sezaryen sonrasında, benlik saygısı ve vücut algısı arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı kesitsel ve analitik tipte olan çalışmada; araştırma evrenini, iki devlet hastanesinin Kadın Doğum Servis’lerinde sezaryen olup, polikliniğe kontrol amacıyla gelen anneler, örneklemini Haziran – Ağustos 2017 tarihleri arasında polikliniğe kontrol amacıyla gelen 18-45 yaş arası, 145 anne oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak, literatür doğrultusunda hazırlanan soru formu, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ve Vücut Algısı Ölçeği uygulandı. Veriler yüz yüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan annelerin yaş ortalamalarının 28,94 ±5,16; %37,24’ünün lise mezunu, %73,10’unun aylık gelirinin orta düzeyde olduğu; %82,76’sının herhangi bir kronik hastalığının olmadığı belirlenmiştir. Çalışmada Vücut Algısı Ölçek Toplam puan ortalamalarının 141,46±16,55; Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği Puan ortalamalarının 18,84±5,69 olduğu saptanmıştır. Sonuç: Sezaryen sonrası annelerin, benlik saygılarının yeterli; vücut algılarının orta düzeyde olduğu görülmüştür. Vücut algısı ölçeği puanları ile Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği puanları arasında negatif yönde anlamlı ilişki olduğu, vücut algısı ölçeği puanları arttıkça Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği puanlarının azaldığı saptanmıştır.

Self-Esteem and Body Image After Cesarean Section

Objective: The aim of the study is to determine to relationship between self-esteem and body perception after cesarean. Materials and Method: This is a descriptive, analytic and cross-sectional study. It included two maternity nursing departments of the two hospitals in June- August 2017 and the mothers who came for the control of the polyclinic were selected from 18-45 years old, 145 mothers who were able to in our study. Data collected by questionnaire form which occur literature and Rosenberg Self-Esteem Scale, and Body-Perception Scale. The data were collected by faceto-face interview method. Results: The mean age of the participating mothers was 28,94 ± 5,16; 37,24% high school graduates and 73,10% have middle income rate; 82.76% of them did not have any chronic disease. Body Perception Scale at Work Scale of total points is 141,46 ± 16,55; Rosenberg Self-Esteem Scale averages of 18,84 ± 5,69 were identified. Conclusion: In line with these conclusions, mothers’ self-esteem is sufficient; and it was observed that body perception was moderate after cesarean. It was found that there was a negative correlation between the scores of body perception scale and Rosenberg Self-Esteem Scale scores and the scores of Rosenberg Self-Esteem Scale decreased as the scores of body perception scale increased.

Kaynakça

1.Sanaati, F, Charandabi, S.M, Eslamlo, H.F, Mirghafourvand, M, A randomized controlled trial on the effect of lifestyle education for Iranian women and their husbands on post-partum anxiety and depression, Health Educ Res. 2018, 33(5), 416-428. doi: 10.1093/her/cyy026.

2. Akildiz, M, Aksoy, Y, Kaydu, A, Kaçar, C.K, Şahin, Ö.F, Yıldırım, Z.B, Elektif Sezaryen Ameliyatlarında Anestezi Yönteminin Preoperatif Anksiyete Düzeylerine Etkisi, Turkish Journal of Anesthesia & Reanimation, 2017, 45(1), 36-40.

3.Kumcağız, H, Gebe kadınlarda beden algısı ve benlik saygısının bazı değişkenlere göre incelenmes, İnternational Journal of Human Sciences, 2012, 9(2), 691-703.

4.Çırak, R, Özdemir, F, Adölesan Gebelerde Beden İmajı Algısının Belirlenmesi, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi , 2015, 18(3), 214-221.

5.Roux, S.L, An exploratory study of mothers perceptions and experiences of an unplanned Caesarean section, 2010, 102 (Doctoral dissertation, North-West University).

6.Koyun, A, Taşkın, L, Terzioğlu, F, Yaşam dönemlerine göre kadın sağlığı ve ruhsal işlevler: Hemşirelik yaklaşımlarının değerlendirilmesi, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2011, 3(1), 67- 99.

7.Van Reenen, S.L, Van Rensburg, E, The influence of an unplanned caesarean section on initial mother–infant bonding: Mothers subjective experiences, Journal of Psychology in Africa, 2013, 23(2), 269–274.

8.Oguta, T.J, Psychosocial Determinants of Elective Cesarean Section Deliveries in Selected Obstetric Facilities in Nairobi, Kenya Walden Dissertations and Doctoral Studies, 2015, 75-121.

9. İnanir, S, Cakmak, B, Nacar, M.C, Güler, A.E, İnanir, A, Body Image Perception and Self-esteem During Pregnancy, International Journal of Women’s Health and Reproduction Sciences, 2015, 3(4), 196-200.

10. Ellis, A, Harper, R.A, La thérapie émotivo-rationnelle [Rational emotive therapy], (3rd ed.). Genève: Ambre éditions, 2007.

11. Farrow, C, Blissett, J, The development of maternal self-esteem, Infant Mental Health Journal, 2007, 8(5), 517–535.

12. Karademir, T, Türkçapar, Ü, Ulucan, H, Bahadır, Z, Haltercilerde benlik saygısı ile yaşam doyum ve vücut benlik algısı arasındaki ilişkinin incelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013, 14(3), 285-294.

13. Okumuşoğlu, S, Diyet yapan kadınlarda beden algısı, benlik saygısı, yaş ve vücut kitle indeksi ilişkisinin araştırılması, Ulakbilge, 2017, 5(13), 1171-1181.

14. Haspolat, N.K, Kağan, M, Sosyal fobinin yordayıcıları olarak beden imajı ve benlik saygısı, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017, 19(2), 139-152.

15. Çuhadaroğlu, F, Adolesanlarda benlik saygısı, Uzmanlık tezi 1986, Ankara.

16. Oktan, V, Şahin, M, Kız ergenlerde beden imajı ile benlik saygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 2010, 7(2), 543-556.

17. Hamurcu, P, Öner, C, Teletar, B, Yeşildağ, Ş, Obezitenin benlik saygısı ve beden algısı üzerine etkisi, Türk Aile Hekimliği Dergisi, 2015, 19(3), 122 – 128.

18. Yılmaz, N, Obez bireylerde benlik saygısı, sosyal görünüş kaygısı ve vücut algısı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Uzmanlık Tezi, 2015, İzmir.

19. Canpolat, B.I, Örsel, S, Akdemir, A, Özbay, M.H, Ergenlerin kendilik algısında beden imajının ve beden kitle indeksinin rolü, Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2003, 11(2), 143- 154.

20. Pop, C, Self-Esteem and Body Image Perception in a Sample of University Students, Eurasian Journal of Educational Research 2016, 64, 31-44.

21. Holzer, L.A, Sevelda, F, Fraberger, G, Bluder, O, Kickinger, W, Holzer, G, Body image and self-esteem in lower-limb amputees, PLoS One, 2014, 9(3), e92943.

22. O’Reilly, A, Choby, D, Séjourné, N, Callahan, S, Feelings of control, unconditional self-acceptance and maternal self-esteem in women who had delivered by caesarean, Journal of Reproductive and Infant Psychology, 2014, 32(4), 355-365.

23. Bacacı, H, Ejder Apay, S, Gebelerde Beden İmajı Algısı ve Distres Arasındaki İlişki, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi / DÜ Sağlık Bil Enst Derg Journal of Duzce University Health Sciences Institute / J DU Health Sci Inst , ISSN: 2146-443X sbedergi@duzce.edu.tr, 2018, 8(2), 76-82.

24. Field, S, Onah, M, van Heyningen, T, Honikman, S, Domestic and intimate partner violence among pregnant women in a low resource setting in South Africa: a facility-based, mixed methods study, BMC Womens Health, 2018, 18(1), 119. doi: 10.1186/s12905-018-0612-2.

25. Taşpınar, A, Gebelikte benlik saygısı ve beden imajı ile ilişkili özellikler, Haliç Üniversitesi Psikoloji Anabilim Dalı, 2015, İstanbul.

Kaynak Göster

97 74

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Antioxidant Characteristic of Pretreatment Hypericum Perforatum Oil Administration in a Rabbit Model of Palatal Mucosal Injury

Şadiye GÜNPINAR, Olgu ALPERAT KILIÇ, Mehmet TOSUN, Tülin FIRAT

Süperior Pediküllü Retroauriküler Flep ile Kulak Sayvanı Defektlerinin Onarımı

YAVUZ KEÇECİ, Zülfükar BALİ

Gebelikte Prenatal Bağlanma ve Vücut Algısı Arasındaki İlişki ve Etkileyen Faktörler

Tuba ÖZKAN, Didem ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE, Semiha AYDIN ÖZKAN

Effect of Applying Cold Gel Pack to the Sternum Region on the Postoperative Pain after Open-Heart Surgery

Kıvanç ÇEVİK, Sevgi PAKİŞ ÇETİN, Serpil İNCE, Ömer TETİK

Yüksek Riskli Gebelerde Anksiyete ve Depresyon Düzeyi ile Hemşirelik Bakım Memnuniyetinin İncelenmesi

Duygu Güleç ŞATIR, Ayşe EMİNOV, OYA KAVLAK

Koroner Arter Baypas Greft (KABG) Ameliyatı Olan Hastalarda Aterosklerozun İlerlemesi ile Hematolojik Parametreler Arasındaki İlişki

Habil YÜCEL, Dilşad AMANVERMEZ ŞENARSLAN

The Relationship Between Expressed Emotion and Temperament Traits in Caregivers of Schizophrenic Patients

Çağdaş Öykü MEMİŞ, BİLGE DOĞAN, Müge BULUT, Yaşan Bilge ŞAİR, Levent SEVİNÇOK

Sezaryen Sonrası Benlik Saygısı ve Vücut Algısı

Aylin AYDIN SAYILAN, Ezgi SEYHAN AK, Ezginur İNAN, Ayşe KAVASOĞLU

Kronik Engelli Bireylerde Ortez ve Yardımcı Cihaz Memnuniyetinin Araştırılması

TAMER ÇANKAYA, ALP ÖZEL, Seda AYAZ TAŞ, Demet KARABULUT, Sezen TEZCAN

Comparison of Ultrasound-Guided Transversus Abdominis Plane Block vs Caudal Block for Postoperative Analgesia After Lower Abdomen Surgery in Children

Koray ERBÜYÜN, Demet AYDIN, Eralp ÇEVİKKALP, Gülay OK, İdil TEKİN