Serebral Palsili Çocuğa Sahip Anne ve Babaların Bakım Yüklerinin Karşılaştırılması

Giriş ve Amaç: Bu araştırmanın amacı Serebral Palsili (SP) çocukların anne ve babalarının bakım yüklerinin karşılaştırılmasıdır. Gereç ve Yöntemler: Bu araştırma 01.01.2018- 01.04.2019 tarihleri arasında bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Çocuk kliniğinde yatarak tedavi gören SP’li çocukların anne ve babalarına aynı anda ulaşarak toplam 190 ebeveyn (85 anne, 85 baba) ile yapılmıştır. Herhangi bir örnekleme yöntemine gidilmeyip evrenin tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan “Tanıtıcı Bilgi Formu” ve “Bakım Verme Yükü Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzde, ortalama, standart sapma, çoklu doğrusal regresyon ve korelasyon analizleri kullanılmıştır. Bulgular: Bu araştırmada SP’li çocuğa sahip olan annelerin %58,9’unun bakım yükleri ağır, babaların %80’inin ise bakım yüklerinin hafif düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca annelerin bakım yükü puan ortalamalarının (62.58±5.63) babaların bakım yükü ortalamalarından (30.01±6.88) istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazla olduğu belirlenmiştir. Annelerin bakım yükü ile babaların bakım yükleri arasında pozitif yönlü ve zayıf bir korelasyon olduğu belirlenmiştir (r= 0.178, p=0.042). Sonuç: SP’li çocukların anne ve babalarının bakım yüklerinin karşılaştırıldığı bu çalışmada annelerin büyük çoğunluğunun bakım yüklerinin ağır olduğu ve annelerin bakım yüklerinin babaların bakım yüklerinden daha fazla olduğu belirlenmiştir.

Comparison of Care Burden of Mother and Fathers of Children with Cerebral Palsy

Objective: The aim of this study is to compare the care burden of mothers and fathers of children with cerebral palsy (CP). Materials and Methods: This study was conducted between 01.01.2018 and 01.04.2019 by simultaneously reaching with 190 parents (85 mother, 85 father) of children with CP who received in patient treating in a children's clinic of a Training and Research Hospital. It was tried to reach the whole universe by not going to any sampling method. As the data collection tool, “Descriptive Information Form” prepared by there searcher and the “Burden Interview” were used. Percentagemean, standard deviation, multiplelinear regression and correlation analyzes were used to evaluate the data. Results: In this study, it was determined that 58.9% of mothers who had children with CP had heavy burden and 80% of fathers had mild care burden. In addition, it was determined that mothers 'care burden scores (62.58 ± 5.63) were statistically significantly higher than fathers' care burden scores (30.01 ± 6.88). There was a weak positive correlation between mothers' care burden and fathers' care burden (r=0.178, p=0.042). Conclusion: In this study comparing the care burdens of mothers and fathers of children with CP, it was found that the majority of mothers had heavy burdens and the burden of mothers was higher than the burdens of fathers.

Kaynakça

1.Demircioğlu, G, Atılgan, E, Tarakcı, D, Hastane ve özel eğitim ortamında fizyoterapi hizmeti alan serebral palsi’li çocukların ailelerinin beklentileri, stres ve memnuniyet düzeylerinin araştırılması, HSP, 2018, 5 (3), 288-294.

2.Balki, S, Canbay, Ö, Serebral palsili çocukların anne-babalarında depresyon seviyesini belirleyen değişkenler, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2012, 3(4), 242-249.

3.Johnson, A, Prevalence and characteristics of children with cerebral palsy in Europe, Developmental Medicine& Child Neurology, 2002, 44, 633-640.

4.Serdaroğlu, A, Cansu, A, Özkan, S, Tezcan, S, Prevalence of cerebral palsy in Turkish children between the ages of 2 and 16 years, Developmental Medicine& Child Neurology, 2006, 48, 413-416.

5.Atagün, M.İ, Balaban, Ö.D, Atagün, Z, Elagöz, M, Yılmaz Özpolat, A, Kronik hastalıklarda bakım veren yükü, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2011, 3(3), 513-552.

6.Yavuz, B, Çimen, S, Serebral palsili çocukların öz bakım becerilerini gerçekleştirme düzeyleri ve etkileyen etmenlerin incelenmesi, C.Ü.Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2007, 11(1), 17-26.

7.Çalışır, H, Sarıkaya Karabudak, S, Karataş, P, Meşealan, İ, Tosun, A.G, Serebral palsili çocuğu olan annelerin aile yükü ve umutsuzluk düzeyleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 2018, 11(2), 147-156.

8.Karahan, A.Y, İslam, S, Fiziksel engelli çocuk ve yaşlı hastalara bakım verme yükü üzerine bir karşılaştırma çalışması, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2013, 3(1), 1-7.

9.Marrón, E.M, Redolar-Ripol, D, Boixadós, M, Nieto, R, Guillamón, N, Hernández, E, Gómez, B, Burden on caregivers of children with cerebral palsy: Predictors and related factors, Universitas Psychologica, 2013, 12(3), 767- 777.

10. Kumari, R, Joseph, M.V, Family burden on parents of the children with cerebral palsy: Effectiveness of the family centered psychosocial ıntervention programme, IOSR Journal Of Humanities And Social Science, 2014, 9(5), 56-59.

11. Park, E-Y, Nam, S-J, Time burden of caring and depression among parents of individuals with cerebral palsy, Disability and Rehabilitation, 2018, 1-6. (https://doi.org/10.1080/09638288.2018.1432705).

12. Türe, E, Yazar, A, Akın, F, Aydın, A, Kronik hasta çocuklara bakım verenlerin bakım verme yükünün değerlendirilmesi, Bozok Tıp Dergisi, 2018, 8(3), 46-53.

13. Uğur, Ö, Fadıloğlu, Z.Ç, Kanser hastasına bakım verenlere uygulanan planlı eğitimin bakım veren yükü üzerine etkisi, Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, 2012, 1(2), 53-58.

14. Zaybak, A, Güneş, Ü, Günay İsmailoğlu, E, Ülker, E, Yatağa bağımlı hastalara bakım veren bireylerin bakım yüklerinin belirlenmesi, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2012, 15(1), 48-54.

15. Gülpak, M, Kocaöz, S, Hemodiyaliz tedavisi alanlara bakım veren bireylerin bakım yükü ve etkileyen faktörler, TAF Preventive Medicine Bulletin, 2014, 13(2), 99-108.

16. Özyeşil, Z, Oluk, A, Çakmak, D, Yaşlı hastalara bakım verme yükünün durumluk-sürekli kaygıyı yordama düzeyi, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2014, 15, 39-44.

17. Yeşil, T, Ulusoy Çetinkaya E, Korkmaz, M, Kronik hastalığı olanlara bakım verenlerin bakım yükü ve yaşam kalitesinin incelenmesi, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016, 5(4), 54-66.

18. Selçuk, K.T, Avcı, D, Kronik hastalığa sahip yaşlılara bakım verenlerde bakım yükü ve etkileyen etmenler, SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2016, 7(1), 1-9.

19. Eğilli, C.S, Sunal, N. Demanslı hastaya bakım verenlerin bakım yükü ve etkileyen etmenlerin belirlenmesi, G.O.P. Taksim E.A.H. JAREN, 2017, 3(2), 83-91.

20. Kalınkara, V, Kalaycı, I, Yaşlıya evde bakım hizmeti veren bireylerde yaşam doyumu, bakım yükü ve tükenmişlik, Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 2017, 10(2), 19-39.

21. Özdemir, Ü, Taşcı, S, Kartın, P, Çürük, G.N, Nemli, A, Karaca, H, Kemoterapi alan bireylerin fonksiyonel durumu ve bakım verenlerin yükü, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2017, 4(1), 49-61.

22. Erdem, E, Korkmaz, Z, Tosun, Ö, Avcı, Ö, Uslu, N, Bayat, M, Kronik hastalığı olan çocukların annelerinin bakım yükü, Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013, 22(2), 150-157.

23. Sivrikaya, T, Çifci Tekinarslan, İ, Zihinsel yetersizliği olan çocuğa sahip annelerde stres, sosyal destek ve aile yükü, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 2013, 14(2), 17-29.

24. Çalışkan, Z, Bayat, M, Zihinsel yetersizliği olan çocukların annelerinde eğitim ve grup etkileşiminin aile yükü ve aile desteğine etkisi, Anatolian Journal of Psychiatry, 2016, 17(3), 214-222.

25. Taşçıoğlu, G, Beyazıt, U, Bütün Ayhan, A, Hastanede tedavi gören çocukların ebeveynlerinde bakım verme yükünün incelenmesi, Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2017, 1(1), 10-19.

26. Arslan, S.S, Ilgaz, F, Demir, N, Karaduman, A.A, Yutma bozukluğu olan serebral palsili çocuklarda büyüme yetersizliği ve beslenme şeklinin ebeveynlerin kaygı durumu üzerindeki etkisi, Beslenme ve Diyet Dergisi, 2017, 45(1), 28-34.

27. Aydın, A, Arslantürk Engin, C.T, Zihin engelli, serebral palsili ve otizmli çocuk ebeveynlerinin psikolojik dayanıklılıkları ile ebeveynlik algılarının karşılaştırılması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2018, 37(1), 171-188.

28. Yayan, E.H, Düken, M.E, Acomparison of caregiving burden and social support levels of parents of children undergoing liver transplant, Journal of Pediatric Nursing, 2019, 47, e45-e50. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2019.04.022.

29. Beluci, M.L, Mondini, C.C.D.S.D, Trettene. A.D.S, Dantas. R.A.S, Correlation between quality of life and burden of family caregivers of infants with cleftlip and palate, Revista Da Escola De Enfermagem Da USP, 2019, 53, e03432 (DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S1980-220X2017047603432 )

30. Par, K, Seo, M, Care burden of parents of adult children with mental illness: The role of associative stigma, Comprehensive Psychiatry, 2016, 70, 159-164.

31. İnci, F.H, Bakım Verme Yükü Ölçeği’nin Türkçe'ye Uyarlanması, Geçerlilik ve Güvenilirliği, Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Denizli, 2006,28.

32. İnci, F.H, Erdem, M, Bakım verme yükü ölçeği’nin Türkçe'ye uyarlanması geçerlilik ve güvenilirliği, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2008,11(4), 85-95.

33. Olgun Yazar, H, Yazar, T, Günday, A, Yancar Demir, E, Çankaya, S, Enginyurt, Ö, Altunkaynak, Y, Sağlık kurulunda nörolojik hastalıkları nedeniyle ağır özürlü olarak değerlendirilen hastaların bakım verenlerinin ruh sağlığı durumlarının değerlendirilmesi, Smyrna Tıp Dergisi, 2018, 1-10. (http://www.smyrnatipdergisi.com/dosyalar_upload/belgeler/%C3 %96z%C3%BCrl%C3%BC%20raporlar%C4%B11520173018.pd f ).

34. Zeybekoğlu, Ö, Günümüzde erkeklerin gözünden babalık ve aile, Mediterranean Journal of Humanities, 2013, 3(2), 297-328.

35. Wang, J, Shen, N, Zhang, X, Shen, M, Xie, A, Howell, D, Yuan, C, Care burden and its predictive factors in parents of newly diagnosed children with acute lymphoblastic leukemia in academic hospitals in China, Support Care Cancer, 2017, 25, 3703-3713.

36. Gündede, E, Serebral Palsili Çocukların Fonksiyonelliği ile Ebeveynlerinin Bakım Yükü, Aktivite Düzeyi, Yaşam Kalitesi ve Psikolojik Durumu Arasındaki İlişki, Yüksek Lisans Tezi, Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2018,45-46.

37. Argın, V, Kistik Fibrozisli Çocuğa Sahip Annelerin Bakım Yükünün ve Depresyon Durumunun İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Şanlıurfa, 2018, 29-30.

38. Açar, A, Organ Transplantasyonu Yapılan Çocukların Ebeveynlerinin Yaşam Kalitesi ve Bakım Yükünün Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Şanlıurfa, 2018, 37-38.

39. Demir, Ş, Fiziksel Engelli Çocuğu Olan Ebeveynlerde Bakım Yükü ve Aile İşlevleri Ölçeklerinin Zihinsel Engelli Çocuğu Olan Ebeveynlerle Karşılaştırılması ve Ölçekleri Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya, 2018, 59-60.

Kaynak Göster

434 219

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Hemşirelerde İnternet Bağımlılığı ve Zaman Yönetimi İlişkisinin Belirlenmesi

Çetin EROĞLU, Adalet KUTLU

Gebelikte Alınan Proteinin Yenidoğan Doğum Ağırlığı Üzerine Etkisi

Nurgül GÜNGÖR TAVŞANLI, Tuba BÜYÜKÇANGA

Diyabet Hastalarında Serum Magnezyum Düzeyi ile Glisemik Regülasyon ve Proteinüri Arasındaki İlişki

Mehmet Ali MISIRLIOĞLU, Hüseyin ERDAL, OĞUZHAN ÖZCAN, FARUK HİLMİ TURGUT

Hemodiyaliz Hastalarında Sigara Kullanımı, Nikotin Bağımlılık Durumu ve İlişkili Faktörler

Zeynep KENDİ ÇELEBİ, Didem TURGUT

Astım Hastalarında Tedavinin Nitrik Oksit ve Asimetrik Dimetil Arginin Düzeylerine Etkisi

Sükeynet AYDIN, Cahit BİLGİN, Asuman DEVECİ ÖZKAN, Ayşe ERDOĞAN ÇAKAR, Mehmet AKDOĞAN, Mehtap ERDOĞAN

In Vitro Bovine Embryo Production: The Role of FCS and Cysteamine on Cleavage Rate

Asiye İzem SANDAL

Türkiye A Milli Kadın Hentbolcuların Omuz ve Bacak Kas Kuvvet Değerlerinin Sürat, Kuvvet ve Dayanıklılık Performansı ile İlişkisi: Türkiye Örneği

Hikmet VURGUN, Nilgün VURGUN, Turan IŞIK, MUSTAFA ENGÜR, Canan ALDIRMAZ, Mustafa KARA

Vena Kava Süperior Sendromuyla Tanı Alan Yüksek Dereceli Nöroendokrin Karsinom: Olgu Sunumu

Nagihan KOLKIRAN, Ferhat EKİNCİ, Atike Pınar ERDOĞAN, Cihan GÖKTAN, Gamze GÖKSEL, Ahmet DİRİCAN

Joubert Sendromu Tanısı Alan Yenidoğan: Olgu Sunumu

Muhammet BULUT, Dilek KÜÇÜK ALEMDAR

Ebelik Öğrencilerinin Hasta Güvenliği Konusundaki Düşünceleri ve Tıbbi Hata Yapma Eğilimleri

Rukiye DEMİR, Damla KIZILCA ÇAKALOZ, Ayten TAŞPINAR, Ayden ÇOBAN