Manisa’da 5-14 Yaş Arası Çocuklarda Enürezis Nokturna Sıklığı ve İlişkili Faktörler

Amaç: Manisa’da seçilen kentsel ve yarı-kentsel iki bölgede 5-14 yaş çocuklarda enürezis nokturna (EN) prevalansı ve etkili risk faktörlerinin belirlenmesidir. Gereç ve Yöntem: Araştırmanın evreni Manisa’da kentsel ve yarıkentsel iki aile sağlığı merkezi bölgesinden 2674 çocuktur. Araştırmada küme örneklem yöntemi kullanılmış, %15 beklenen prevalans, %95 güven sınırında %5 sapma ve 1,5 desen etkisi ile 274 kişiye ulaşılması gerektiği hesaplanmış ve 300 kişi hedeflenmiştir. Katılım oranı %93,6’dır (n=281). Araştırmanın bağımlı değişkeni EN, bağımsız değişkenleri sosyodemografik özellikler, aile öyküsü, tuvalet eğitim yaşı/biçimi, EN ile ilgili olduğu düşünülen sağlık sorunları, anne ve çocuğun duruma yaklaşımıdır. Veriler yüzyüze görüşme tekniği ile çocukların evlerinde annelerinden toplanmıştır. Veri analizinde ki kare, Student’s t testi ve lojistik regresyon modeli uygulanmıştır. Tüm analizlerde p

Frequency of Enuresis Nocturna and Related Factors in Children 5-14 Years of Age in Manisa

Objective: The prevalence of enuresis nocturna (EN) in children aged 5-14 years in two selected urban and semiurban areas in Manisa, to determine the effective risk factors and to investigate the attitudes of families towards EN. Materials and Method: In the study, cluster sampling method was used. It is aimed to reach 300 people. Participation rate is 93.6%. The data were collected from the mothers of the children in their homes by face to face. Chi square, Student’s t test and logistic regression model were applied in data analysis. p

Kaynakça

1.Nørgaard, JP, Gool, JDV, Hjälmås, K, Djurhuus, JC, Hellström, AL, Standardization and definitions in lower urinary tract dysfunction in children, British Journal of Urology, 1998,81(3),1-16.

2.Köroğlu, E, Psikiyatride Hastalıkların Tanımlanması ve Sınıflandırılması El Kitabı, 4. Bs, Ankara, Hekimler Yayın Birliği, 2001.

3.Nevéus, T, Von Gontard, A, Hoebeke, P, Hjälmås, K, Bauer, S, Bower, W, et al., The Standardization of Terminology of Lower Urinary Tract Function in Children and Adolescents: Report from the Standardisation Committee of the International Children’s Continence Society, Journal of Urology, 2006,176(1),14-24.

4.Avanoğlu, A, Baskın, E, Söylemezoğlu, O, Tekgül, S, Ziylan, O, Zorludemir Ü, Türkiye Enürezis Nokturna Kılavuzu 2010.

5.Pashapour, N, Golmahammadlou, S, Mahmoodzadeh, H. Nocturnal enuresis and its treatment among primary-school children in Oromieh, Islamic Republic of Iran, Eastern Mediterranean Health Journal, 2008,14(2), 5.

6.Safarinejad, MR. Prevalence of nocturnal enuresis, risk factors, associated familial factors and urinary pathology among school children in Iran, Journal of Pediatric Urology, 2007, 3, (6), 443-52.

7.De Sousa, A, Kapoor, H, Jagtap, J, Sen, M. Prevalence and factors affecting enuresis amongst primary school children, Indian Jounal of Urology, 2007, 23(4), 354-7.

8.Kalo, BB, Bella H, Enuresis: prevalence and associated factors among primary school children in Saudi Arabia, Acta Paediatrica, 2010, 85(10), 1217-22.

9.Mbibu, NH, Ameh, EA, Shehu, AU, Wammanda, RD, The prevalence of enuresis among primary school children in Zaria, Nigeria, Nigerian Journal of Surgical Research, 2005, 7(1), 187-190.

10. Cher, T-W, Lin, G-J, Hsu K-H, Prevalence of Nocturnal Enuresis and Associated Familial Factors in Primary School Children in Taiwan, Journal of Urology, 2002,168(3), 1142-6.

11. Elbakry, A, Taman, A. Prevalence and risk factors of nocturnal enuresis in Egyptian school children, Urology, 2006. Erişim adresi: https://www.goldjournal.net/article/S0090-4295(06)01391-4/pdf.

12. Dündar, PE, Ergin, D, Kurses, M, Hekimoğlu, CH, Nebi, S, Buğa, Ş, ve ark., Manisa’da Bir Gecekondu Bölgesinde 5- 16 Yaş Grubunda Enürezis Nokturna Sıklığı Ve İlişkili Faktörler, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007, 21(2), 89-95.

13. Gur, E, Turhan, P, Can, G, Akkus, S, Sever, L, Guzeloz, S, ve ark., Enuresis: Prevalence, risk factors and urinary pathology among school children in Istanbul, Turkey, Pediatrics international, 2004, 46(1), 58-63.

14. Akman, RY, Çam, H.K., Şenel, F, Erol, A, Düzce’de İlkokul Çağı Çocuklarda Enürezis Noktürna Prevalansı, Türk Üroloji Dergisi, 2001, 27(2), 179-83.

15. Top, FÜ, Alemdar, DK, 7-11 Yaş Arası Çocuklarda Enürezis Sıklığı ve Risk Faktörleri, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014,3(4),991-1004.

16. Uçar, DÖT. Edirne İli İlköğretim Okullarında 5-12 Yaşları Arasında Enürezis Prevalansı ve İlişkili Faktörler [Uzmanlık Tezi], Edirne, Trakya Üniversitesi, 2015.

17. Ünalan, D, Çetinkaya, F, Bastürk, M. Kentsel kesimde 7-12 yas grubunda enürezis nokturna prevalansi ve özellikleri1/Prevalence of nocturnal enuresis at 7-12 aged in urban area -1, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2011, 2(3), 175-82.

18. Canbulat, N, Yıldız, S, Enüreziste Güncel Bilgiler, Journal of Current Pediatrics / Guncel Pediatri, 2009, 7(2), 83-9.

19. Bozlu, M, Çayan, D, Doruk, E, Canpolat, B, Akbay, E, Çocukluk Çağı ve Adölesan Yaş Grubunda Noktürnal ve Diürnal Enürezis Epidemiyolojisi, Türk Üroloji Dergisi, 2002, 28(1), 70-5.

20. Penbegül, N, Çelik, H, Palancı, Y, Yıldırım, K, Atar, M, Hatipoğlu NK, ve ark., Prevalence of enuresis nocturna among a group of primary school children living in Diyarbakır, Turkish journal of urology, 2013, 39(2), 101-5.

21. Boratav, K. Sınıfların ve Grupların Sosyoekonomik Nitelikleri, 2. Bs, Ankara, İmge Kitabevi, 2004, 33-60.

22. Aykin, S, Veh, HE, Gökçay, G, Bulut, A. Enuresis; Risk Factors and Family Responses, 2009, 72(1), 5.

23. Özkan, KU, Garipardic, M, Toktamis, A, Karabiber, H, Sahinkanat, T, Enuresis Prevalence and Accompanying Factors in Schoolchildren: A Questionnaire Study from Southeast Anatolia, Urology International, 2004, 73(2), 149-55.

24. Oge, O, Koçak, I, Gemalmaz, H, Enuresis: point prevalence and associated factors among Turkish children, The Turkish journal of pediatrics, 2001, 43(1), 38-43.

25. Gümüş, B, Vurgun, N, Lekili,, M, Işcan A, Müezzinoǧlu, T, Büyüksu, C, Prevalence of nocturnal enuresis and accompanying factors in children aged 7–11 years in Turkey, Acta Paediatrica, 1999, 88(12), 1369-72.

26. Sureshkumar, P, Jones, M, Caldwell Patrina H.Y., Craig J.C, Risk Factors for Nocturnal Enuresis in School-Age Children, Journal of Urology, 2009, 182(6), 2893-9.

27. Hansakunachai, T, Ruangdaraganon, N, Udomsubpayakul, U, Sombuntham, T, Kotchabhakdi, N. Epidemiology of enuresis among school-age children in Thailand, Journal of developmental and behavioral pediatrics, 2005, 26(5), 356-60.

28. Çarman, KB, Nuhoğlu, Ç, Ceran, Ö. İstanbul İli Ümraniye İlçesi’nde bir grup okul çocuğunda enürezis nokturna prevalansı Orijinal Araştırma, Türk Pediatri Arşivi. 2003, 38(3).

29. Von Gontard, A, Heron, J, Joinson, C, Family History of Nocturnal Enuresis and Urinary Incontinence: Results From a Large Epidemiological Study, Journal of Urology, 2011, 185(6), 2303-7.

30. Sahtı̇ Yanci, M, Aydoğan, G, Yilmaz, A, Alçalar, N, Öztürk, E, Kiyak, A, ve ark., Primer Enürezis Nokturnalı Hastaların ve Annelerinin Depresyon Ölçekleri ile Değerlendirilmesi, 2011,7.

31. Theunis, M, Van Hoecke, E, Paesbrugge, S, Hoebeke, P, Vande Walle, J, Self-Image and Performance in Children with Nocturnal Enuresis, European Urology, 2002, 41(6), 660-7.

32. Ünlü, AK. Primer Enürezis Nokturna Tanılı Çocuklarda ve Annelerinde Anksiyete Düzeyinin Değerlendirilmesi. [Uzmanlık Tezi], İstanbul, T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Sağlık Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2017.

Kaynak Göster

98 74

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Sezaryen Sonrası Benlik Saygısı ve Vücut Algısı

Aylin AYDIN SAYILAN, Ezgi SEYHAN AK, Ezginur İNAN, Ayşe KAVASOĞLU

Süperior Pediküllü Retroauriküler Flep ile Kulak Sayvanı Defektlerinin Onarımı

YAVUZ KEÇECİ, Zülfükar BALİ

İnfertilite Stresi ile Bireysel Baş Etme Yöntemleri: Bir Sistematik Derleme

Büşra YILMAZ, Nevin H. ŞAHİN

Kronik Engelli Bireylerde Ortez ve Yardımcı Cihaz Memnuniyetinin Araştırılması

TAMER ÇANKAYA, ALP ÖZEL, Seda AYAZ TAŞ, Demet KARABULUT, Sezen TEZCAN

Koroner Arter Baypas Greft (KABG) Ameliyatı Olan Hastalarda Aterosklerozun İlerlemesi ile Hematolojik Parametreler Arasındaki İlişki

Habil YÜCEL, Dilşad AMANVERMEZ ŞENARSLAN

Yüksek Riskli Gebelerde Anksiyete ve Depresyon Düzeyi ile Hemşirelik Bakım Memnuniyetinin İncelenmesi

Duygu Güleç ŞATIR, Ayşe EMİNOV, OYA KAVLAK

Pain Management in Patients with Peripheral Arterial Disease

Buket ÖZYAPRAK, Kurtbey ANARAT, Mehmet GAMLI, Nail KAHRAMAN, Gönül ERKAN, Ahmet EROĞLU

Antioxidant Characteristic of Pretreatment Hypericum Perforatum Oil Administration in a Rabbit Model of Palatal Mucosal Injury

Şadiye GÜNPINAR, Olgu ALPERAT KILIÇ, Mehmet TOSUN, Tülin FIRAT

Effect of Applying Cold Gel Pack to the Sternum Region on the Postoperative Pain after Open-Heart Surgery

Kıvanç ÇEVİK, Sevgi PAKİŞ ÇETİN, Serpil İNCE, Ömer TETİK

Gebelikte Prenatal Bağlanma ve Vücut Algısı Arasındaki İlişki ve Etkileyen Faktörler

Tuba ÖZKAN, Didem ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE, Semiha AYDIN ÖZKAN