Koroner Arter Baypas Greft (KABG) Ameliyatı Olan Hastalarda Aterosklerozun İlerlemesi ile Hematolojik Parametreler Arasındaki İlişki

Amaç: Yüksek platelet-lenfosit oranı (P/L) ve nötrofil-lenfosit (N/L) oranının sistemik inflamasyon ve kardiyak mortalite ile ilişkisi bilinmektedir. Koroner arter baypas greftleme (KABG) sonrası greft damarlarda aterosklerozun ilerlemesi inflamatuvar süreçlerle ilişkilidir. Bu çalışmada hematolojik parametreler ile KABG sonrası aterosklerozun ilerlemesi arasındaki ilişki araştırıldı. Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmada Kasım 2018 ile Kasım 2019 tarihleri arasında merkezimizde KABG ameliyatı öyküsü olan koroner anjiyografi uygulanan hastaların verileri değerlendirilmiştir. CABG uygulanan hastaların demografik özellikler, kan sayımları, N/L oranı ve P/L oranı sonuçları kayıt altına alınarak değerlendirilmiştir. Bulgular: CABG öyküsü olan 143 hastanın verileri değerlendirildi. Hastalar 3 gruba ayrıldı, greft darlığı olmayan, safen ven (SV) darlığı olan ve sol internal mamarial arter (LİMA) darlığı olanlar. N/L oranı en yüksek LİMA grubunda iken, en düşük greft darlığı olmayan gruptaydı. Tüm gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı fark vardı. P/L oranı da LİMA grubunda hem greft darlığı olmayan grupla hem de SV greft grubu ile karşılaştırıldığında daha yüksekti. Ancak SV greft grubu ile greft darlığı olmayan grup karşılaştırıldığında, P/L oranında istatiksel olarak anlamlı bir fark izlenmedi. Sonuç: Bizim sonuçlarımız CABG olmuş hastalarda yüksek N/L ve P/L oranlarının SV greft darlığı ve LİMA darlığı ile ilişkili olduğunu gösterdi.

Relationship Between Progression of Atherosclerosis and Hematological Parameters in Patients with Coronary Artery Bypass Graft (CABG) Surgery

Objective: High platelet-lymphocyte (P/L) ratio and neutrophil-lymphocyte (N/L) ratio are an established marker of systemic inflammation and cardiac mortality. Progression of atherosclerosis in graft vessels after coronary artery bypass grafting (CABG) is related with inflammatory processes. In this study, we investigated the association between hematologic parameters and progression atherosclerosis after CABG. Materials and Method: In this retrospective study, the data of patients who underwent coronary angiography with a history of CABG surgery between November 2018 and November 2019 were evaluated. The demographic characteristics, blood counts, N / L ratio and P / L ratio of the patients who underwent CABG were evaluated by recording the results. Results: Data of 143 patients with a history of CABG were evaluated. The patients were divided into 3 groups, those without graft stenosis, saphenous vein (SV) stenosis and left internal mammary artery (LIMA) stenosis. While the N / L ratio was highest in the LIMA group, it was the lowest in the group without graft stenosis. There was a statistically significant difference between all groups. The P / L ratio was higher in the LIMA group compared to both the group without graft stenosis and the SV graft group. However, when the P/L ratio was compared with the SV greft group and those without graft stenosis, there was no statistically significant difference. Conclusion: Our results showed that high N / L and P / L ratios were associated with SV graft stenosis and LIMA stenosis in patients with CABG.

Kaynakça

1. Onat A. TEKHARF taramalarının yöntemi, kohortları ve takibi. In: Onat A, editör. Onat A, Can G, Yüksel H, Ademoğlu E, ErginelÜnaltuna N, Kaya A: TEKHARF 2015: Yetişkinlerimizin Sağlığı ve Kronik Hastalıklara Tıbbın Yaklaşımına Öncülük. İstanbul: Logos Yayıncılık; 2015. p. 15

2. Halabi AR, Alexander JH, Shaw LK, Lorenz TJ, Liao L, Kong DF, et al, Relation of early saphenous vein graft failure to outcomes following coronary artery bypass surgery, The American Journal of Cardiology, 2005, 96,1254-9.

3. Gillum RF, Mussolino ME, Madans JH. Counts of neutrophils, lymphocytes, and monocytes, cause-specific mortality and coronary heart disease: the NHANES-I epidemiologic follow-up study, Annals of Epidemiology, 2005,15, 266-71.

4. Eren, M., Özpelit, E., Aytemiz, F., Güngör, H., & Güneri, S. (2013). Başvuru sırasındaki nötrofil/lenfosit oranı: Akut koroner sendromlu hastalarda mortalitenin olduğu gibi kardiyovasküler sonuçların da bir öngördürücüsü müdür?, Koşuyolu Kalp Dergisi, 17(3), 153-158.

5. Kalay N, Dogdu O, Koc F, Yarlioglues M, Ardic I, Akpek M, Cicek D, Oguzhan A, Ergin A, Kaya MG, Hematologic parameters and angiographic progression of coronary atherosclerosis, Angiology, 2012, 63(3), 213-7. doi: 10.1177/0003319711412763. PubMed PMID: 21733954.

6. Çiçek G, Açıkgoz SK, Bozbay M, Altay S, Uğur M, Uluganyan M, et al, Neutrophil-lymphocyte ratio and platelet-lymphocyte ratio combination can predict prognosis in patients with ST-segment elevation myocardial infarction undergoing primary percutaneous coronary intervention, Angiology, 2015, 66(5), 441-7.

7. Libby P, Ridker PM, Maseri A, Inflammation and atherosclerosis, Circulation, 2002, 105, 1135-43.

8. Pearson TA, Mensah GA, Alexander RW, Anderson JL, Cannon RO 3rd, Criqui M, et al. Markers of inflammation and cardiovascular disease: application to clinical and public health practice: A statement for healthcare professionals from the Centers for Disease Control and Prevention and the American Heart Association. Circulation, 2003, 107, 499-511.

9- Ay, D, Erdolu, B, Yümün G, Aydın U, Demir A, Tiryakioğlu O, Vural AH, Orta ve İleri Yaş Gruplarında Koroner Bypass Cerrahisi Sonrası Mortalite Prediktörü Olarak Nötrofil Lenfosit Oranının Etkinliğinin Karşılaştırılması, Northern Clinics of Istanbul, 2014, 1(2), 95-100. doi: 10.14744/nci.2014.75047

10. Major AS, Fazio S, Linton MF, B-lymphocyte deficiency increases atherosclerosis in LDL receptor-null mice, Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, 2002, 22, 1892-8.

11. Núñez J, Sanchis J, Bodí V, Núñez E, Mainar L, Heatta AM et al, Relationship between low lymphocyte count and major cardiac events in patients with acute chest pain, a non-diagnostic electrocardiogram and normal troponin levels, Atherosclerosis, 2009, 206, 251-7.

12. Gibson PH, Cuthbertson BH, Croal BL, Rae D, El-Shafei H, Gibson G et al, Usefulness of neutrophil/lymphocyte ratio as predictor of new-onset atrial fibrillation after coronary artery bypass grafting, American Journal of Cardiology, 2010, 105, 186-91.

13. Gibson PH, Croal BL, Cuthbertson BH, et al. Preoperative neutrophil-lymphocyte ratio and outcome from coronary artery bypass grafting, American Heart Journal, 2007, 154, 995-1002.

14. Gül M, Selçuk T, Selçuk H, Maden O, Uçar FM, Sahan E, Şen F, Perkütan koroner girişim ile tedavi edilen safen ven greft hastalarında nötrofil-lenfosit oranı ile majör advers kardiyak olaylar arasındaki ilişki, MN Kardiyoloji, 2018, 25(2), 77-82.

15. Nikolsky E, Grines CL, Cox DA, Garcia E, Tcheng JE, Sadeghi M, et al. Impact of baseline platelet count in patients undergoing primary percutaneous coronary intervention in acute myocardial infarction (from the CADILLAC trial). The American Journal of Cardiology, 2007, 99, 1055–61.

16. Ayça B, Akin F, Çelik Ö, Yüksel Y, Öztürk D, Tekiner F, et al, Platelet to lymphocyte ratio as a prognostic marker in primary percutaneous coronary intervention, Platelets, 2015, 26(7), 638-44.

17. Kahraman Ay, Nuray. Koroner arter baypas greftleme sonrası yeni başlangıçlı atrial fibrilasyonda trombosit lenfosit oranının prediktif değeri, Kocaeli Tıp Dergisi, 8.1 (2019), 40-45.

18. Yayla Ç, Canpolat U, Akyel A, Yayla KG, Yilmaz S, Açikgöz SK et al, Association Between Platelet to Lymphocyte Ratio and Saphenous Vein Graft Disease, Angiology, 2016, 67(2), 133-8.

Kaynak Göster

306 178

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Sezaryen Sonrası Benlik Saygısı ve Vücut Algısı

Aylin AYDIN SAYILAN, Ezgi SEYHAN AK, Ezginur İNAN, Ayşe KAVASOĞLU

Gebelikte Prenatal Bağlanma ve Vücut Algısı Arasındaki İlişki ve Etkileyen Faktörler

Tuba ÖZKAN, Didem ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE, Semiha AYDIN ÖZKAN

The Efficacy of Intrathecal Morphine with Bupivacaine for Postoperative Analgesia After TUR-B

Aylin İNCESU, Mustafa Nuri DENİZ, Elvan ERHAN, Gülden UĞUR

Koroner Arter Baypas Greft (KABG) Ameliyatı Olan Hastalarda Aterosklerozun İlerlemesi ile Hematolojik Parametreler Arasındaki İlişki

Habil YÜCEL, Dilşad AMANVERMEZ ŞENARSLAN

Pain Management in Patients with Peripheral Arterial Disease

Buket ÖZYAPRAK, Kurtbey ANARAT, Mehmet GAMLI, Nail KAHRAMAN, Gönül ERKAN, Ahmet EROĞLU

Effect of Applying Cold Gel Pack to the Sternum Region on the Postoperative Pain after Open-Heart Surgery

Kıvanç ÇEVİK, Sevgi PAKİŞ ÇETİN, Serpil İNCE, Ömer TETİK

Gebelikte Tromboemboli ve Antikoagülan Kullanımında Ebelik Yaklaşımı

Ünzüle SERİN, Nuran AYDIN ATEŞ, Asiye AYAR KOCATÜRK

The Relationship Between Expressed Emotion and Temperament Traits in Caregivers of Schizophrenic Patients

Çağdaş Öykü MEMİŞ, BİLGE DOĞAN, Müge BULUT, Yaşan Bilge ŞAİR, Levent SEVİNÇOK

İnfertilite Stresi ile Bireysel Baş Etme Yöntemleri: Bir Sistematik Derleme

Büşra YILMAZ, Nevin H. ŞAHİN

Comparison of Ultrasound-Guided Transversus Abdominis Plane Block vs Caudal Block for Postoperative Analgesia After Lower Abdomen Surgery in Children

Koray ERBÜYÜN, Demet AYDIN, Eralp ÇEVİKKALP, Gülay OK, İdil TEKİN