Ebelik Öğrencilerinin Hasta Güvenliği Konusundaki Düşünceleri ve Tıbbi Hata Yapma Eğilimleri

Giriş ve Amaç: Araştırma ebelik öğrencilerinin hasta güvenliği konusundaki düşünceleri ve tıbbi hata yapma eğilimlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Analitik-kesitsel tipteki araştırma, 31 Ocak-28 Şubat 2018 tarihleri arasında bir devlet üniversitesinin sağlık bilimleri fakültesi 2., 3. ve 4. sınıf ebelik bölümü öğrencilerinde yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini bu sınıflarda öğrenim gören öğrenciler (n=284), örneklemini ise 201 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri “Tanıtıcı Bilgi Formu” ve “Hemşirelikte Tıbbi Hataya Eğilim Ölçeği” ile toplanmıştır. Çalışmanın etik kurul onamı ve kurum izni alınmış olup öğrencilerin sözlü onamları alınmıştır. Verilerin istatistiksel analizi istatistik paket programı Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 24,0 kullanılarak, sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma dağılımları hesaplanmış, Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testleri yapılmıştır. Tüm analizler için p

Midwifery Students' Thoughts on Patient Safety and Medical Failure Tendencies

Objective: The study was designed to determine midwifery students' perceptions of patient safety and their tendency to make medical malpractices. Materials and Methods: The analytical-cross-sectional study was conducted between the 31st of January and 28th of February, 2018, at the 2nd, 3rd and 4th grade midwifery students of a public university. The universe of the study was students who studied in these classes (n = 284) and the sample was 201 students. The data of the research were collected by using “Questionnaire Form” and “Tendency to Medical Error in Nursing Scale”. Ethics committee approval and institutional permission were obtained for the study, and verbal consent was obtained from the students. Statistical analysis of data Using statistical package program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 24.0, number, percentage, mean and standard deviation distributions were calculated, Mann Whitney U and Kruskal Wallis tests were performed. For all analyzes, p

Kaynakça

1.World Health Organization, WHO Patient Safety Curriculum Guide: Multi-Professional Edition. World Health Organization. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44641/1/9789241501958_e ng.pdf, 2011 (accessed 02.01.2018).

2.Linda, T, Kohn, LT, Corrigan, JM, Donaldson, MS. To err ıs human: Building a safer health system. (https://www.nap.edu/catalog/9728/to-err-is-human-building-asafer-health-system (accessed 03.01.2019).

3.World Health Organization. WHO Patient Safety: Making health care safer. World Health Organization. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255507/1/WHO-HIS-SDS2017.11-eng.pdf, 2017 (accessed 0302.01.2018).

4.Vaısmoradı, M, Salsalı, M, Marck, P, Patient safety: Nursing students perspectives and the role of nursing education to provide safe care, International Nursing Review, 2011, 58, 434-442.

5.Xianqiong, F, Bobay, K, Weiss, M. Patient safety culture in nursing: A dimensional concept analysis, Journal of Advanced Nursing, 2008, 63(3), 310-319.

6.Perneger, TV, A research agenda for patient safety, International Journal for Quality in Health Care, 2006, 18(1), 1-3.

7.World Health Professions Alliance. Patient safety: world health professions alliance fact sheet. http://www.whpa.org/factptsafety.pdf, 2002 (accessed 02.01.2018).

8.Alfredsdottir, H, Bjornsdottir, K, Nursing and patient safety in the operating room, Journal of Advanced Nursing, 2008, 61(1), 29-37.

9.Hergül, FK, Özbayır, T, Gök, F, Ameliyathanede hasta güvenliği: Sistematik derleme, Pamukkale Tıp Dergisi, 2016, 9(1), 87-98.

10. Gökdoğan, F, Yorgun S, Sağlık hizmetlerinde hasta güvenliği ve hemşireler, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2010, 13(2), 53-59.

11. Farquhar, M, Sharp, BAC, Clancy, CM, Patient safety in nursing practice, Association of periOperative Registered Nurses Journal, 2007, 86, 455-457.

12. Nabilou, B, Feizi, A, Seyedin, H, Patient safety in medical education: Students’ perceptions, knowledge and attitudes. Public Library of Science, 2015, 10(8), 1-8.

13. Reid-Searl, K, Moxham, L, Happell, B, Enhancing patient safety: The importance of direct supervision for avoiding medication errors and near misses by undergraduate nursing students. International Journal of Nursing Practice, 2010, 16, 225-232.

14. Ward, DJ. Infection control in clinical placements: Experiences of nursing and midwifery students, Journal of Advanced Nursing, 2010, 66(7), 1533-1542.

15. Bodur, S, Filiz, E, Çimen, A, Kapçı, C, Ebelik ve hemşirelik son sınıf öğrencilerinin hasta güvenliği ve tıbbi hatalar konusundaki tutumu, Genel Tıp Dergisi, 2012, 22(2), 37-42.

16. Sharif, F, Masoumi, S.A, Qualitative study of nursing student experiences of clinical practice, BioMed Central Nursing, 2005, 4, 6- 10.

17. Sammer, CE, Lykens, K, Singh, KP, Mains, DA, Lackan, NA, What is patient safety culture? A review of the literature, Journal of Nursing Scholarship, 2010, 42(2), 156-165.

18. Cebeci, F, Karazeybek, E, Sucu, DG, Öğrenci hemşirelerin hastane uygulamaları sırasında tanık oldukları tıbbi hata durumları, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014, 3(2), 736- 748.

19. Aston, SJ, Rheault, W, Arenson, C, Tappert, SK, Stoecker, J, Orzoff, J, Galitski, H, Mackintosh, S. Interprofessional education: A review and analysis of programs from three academic health centers, Academic Medicine, 2012, 87(7), 949-955.

20. Özata, M, Altunkan, H. Hemşirelikte tıbbi hataya eğilim ölçeğinin geliştirilmesi ve geçerlilik güvenilirlik analizinin yapılması. II. Uluslararası Sağlıkta Kalite ve Performans Kongresi Bildiriler Kitabı, Ankara: Sağlık Bakanlığı Yayınları, 2010

21. Yıldız, T, Eriten, G, Erdem, İ, Gökay, NS, Kulaç, M, Alp, R, Mezuniyetin ve profesyonel sağlık personeli olarak çalışmanın hasta güvenliği bilinci üzerine etkileri, Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi, 2012, 2(3), 94-98.

22. Yiğitbaş, Ç, Oğuzhan, H, Tercan, B, Bulut, A, Bulut A, Hemşirelerin malpraktis ile ilgili algı, tutum ve davranışları, Anadolu Kliniği, 2016, 21(3), 207-214.

23. Mankan T, Bahçecioğlu GT, Polat H. Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinde malpraktis, Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 2017, 4(2), 98-104.

24. Alemdar, DK, Aktaş, YY. Türkiye'de hemşirelik hizmetlerinde tıbbi hata türleri ve nedenleri, TAF Preventive Medicine Bulletin, 2013, 12(3), 307-314.

25. Özata, M, Altunkan, H. Hastanelerde tıbbi hata görülme sıklıkları, tıbbi hata türleri ve tıbbi hata nedenlerinin belirlenmesi: Konya örneği, Tıp Araştırmaları Dergisi, 2010, 8(2), 100-111.

26. Şahin, ZA, Özdemir, FK, Hemşirelerin tıbbi hata yapma eğilimlerinin incelenmesi, Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 2015, 12(3), 210-214.

27. Kahriman, İ, Öztürk, H, Evaluating medical errors made by nurses during their diagnosis, treatment and care practices, Journal of Clinical Nursing, 2016, 25(19-20), 2884-2894.

28. Kar, G, Öztürk, Ö, Hemşirelerin tıbbi hata eğilimlerine yönelik bir çalışma, Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 2014, 1(1), 17-27.

29. Cebeci, F, Gürsoy, E, Tekingündüz, S, Hemşirelerin tıbbi hata yapma eğilimlerinin belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2012, 15(3),188-196.

30. Avşar, G, Atabek, AA, Karaman, ZÖ, Determining the level of tendency in malpractice of nurses: A hospital sample, Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 2016, 3(2), 115-122.

31. Özkan, S, Kocaman, G, Öztürk, C, Seren, S, Frequency of pediatric medication administration errors and contributing factors. Journal of Nursing Care Quality, 2011, 26(2), 136-143.

32. Ersun, A, Başbakkal, Z, Yardımcı, F, Muslu, G, Beytut, D, Çocuk hemşirelerinin tıbbi hata yapma eğilimlerinin incelenmesi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2013, 29(2), 33-45.

Kaynak Göster

307 178

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Diyabet Hastalarında Serum Magnezyum Düzeyi ile Glisemik Regülasyon ve Proteinüri Arasındaki İlişki

Mehmet Ali MISIRLIOĞLU, Hüseyin ERDAL, OĞUZHAN ÖZCAN, FARUK HİLMİ TURGUT

Astım Hastalarında Tedavinin Nitrik Oksit ve Asimetrik Dimetil Arginin Düzeylerine Etkisi

Sükeynet AYDIN, Cahit BİLGİN, Asuman DEVECİ ÖZKAN, Ayşe ERDOĞAN ÇAKAR, Mehmet AKDOĞAN, Mehtap ERDOĞAN

Brakiterapi Alan Serviks ve Endometrium Kanserli Hastalarda Cinsel İşlevsellik ve Etkileyen Faktörler

Sevda ÖZMEN, Kader MERT

Joubert Sendromu Tanısı Alan Yenidoğan: Olgu Sunumu

Muhammet BULUT, Dilek KÜÇÜK ALEMDAR

Vena Kava Süperior Sendromuyla Tanı Alan Yüksek Dereceli Nöroendokrin Karsinom: Olgu Sunumu

Nagihan KOLKIRAN, Ferhat EKİNCİ, Atike Pınar ERDOĞAN, Cihan GÖKTAN, Gamze GÖKSEL, Ahmet DİRİCAN

In Vitro Bovine Embryo Production: The Role of FCS and Cysteamine on Cleavage Rate

Asiye İzem SANDAL

Hemodiyaliz Hastalarında Sigara Kullanımı, Nikotin Bağımlılık Durumu ve İlişkili Faktörler

Zeynep KENDİ ÇELEBİ, Didem TURGUT

Evre IB-III Serviks Kanserinde Definitif ve Adjuvan Radyoterapi Sonuçlarının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi

Zümrüt ARDA KAYMAK, Emine Elif ÖZKAN

Türkiye A Milli Kadın Hentbolcuların Omuz ve Bacak Kas Kuvvet Değerlerinin Sürat, Kuvvet ve Dayanıklılık Performansı ile İlişkisi: Türkiye Örneği

Hikmet VURGUN, Nilgün VURGUN, Turan IŞIK, MUSTAFA ENGÜR, Canan ALDIRMAZ, Mustafa KARA

Hemşirelerde İnternet Bağımlılığı ve Zaman Yönetimi İlişkisinin Belirlenmesi

Çetin EROĞLU, Adalet KUTLU