DİP TROLÜ İLE FARKLI AV SAHALARINDAN AVLANAN KARAGÖZ İSTAVRİT (Trachurus trachurus, L.) VE LÜFER (Pomatomus saltatrix, L.) BALIKLARININ AV VERİMİ VE BOY KOMPOZİSYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Bu araştırmada Orta Karadeniz’de dip trolü ile avlanan karagöz istavrit (Trachurus trachurus, L.) ve lüfer (Pomatomus saltatrix, L.) balıklarının boy kompozisyonları ile av verimleri karşılaştırılmıştır. Samsun ilinin batısı ve doğusu olmak üzere iki farklı bölgede yapılan 8 trol ağı çekimi sonunda toplam 1925 kg karagöz istavrit ve 1230 kg lüfer balığı avlanmıştır. Türlerin operasyon başına düşen ortalama av miktarları ve ortalama boyları sırasıyla batı bölgesinde karagöz istavrit için 288.75±42.49 kg ve 12.83±0.19 cm, lüfer için 220±22.08 kg ve 18.51±0.17 cm, doğu bölgesinde 192.50±10.10 kg, 12.13± 0.15 cm ve 87.50±7.22 kg, 16.12±0.17 cm olarak hesaplanmıştır. Av sahalarından elde edilen türlere ilişkin veriler arasındaki fark istatistiksel olarak önemli (p<0.05) bulunmuştur. Sonuçlar dip trolü avcılığında av veriminin başarısı açısından av sahası seçiminin önemli olduğunu göstermiştir. 

COMPARISON OF SIZE COMPOSITION AND CATCH EFFICIENCY OF HORSE MACKEREL (Trachurus trachurus, L.) AND BLUE FISH (Pomatomus saltatrix, L.) CAUGHT BY BOTTOM TRAWL FROM DIFFERENT FISHING AREAS

In the study, catch efficiency and size composition of horse mackerel (Trachurus trachurus, L.) and bluefish caught (Pomatomus saltatrix, L.) by bottom trawl were compared in Middle Black Sea. 1925 kg horse mackerel and 1230 kg bluefish were caught in the study. The sea experiments were carried out in the two different fishing areas, West of Samsun and East of Samsun. Horse mackerel and bluefish were caught 1925 kg and 1230 kg respectively, end of the 8 tows in the two areas. Catch amount and average lenght of the horse mackerel and bluefish were determined 288.75±42.49 kg; 12.83±0.19 cm and 220±22.08 kg; 18.51±0.17 cm respectively to west area and 192.50±10.10 kg; 12.13± 0.15 cm and 87.50±7.22 kg; 16.12±0.17 cm respectively to east area. Difference between data was signifacant obtain from fishing areas to species (p<0.05). Results showed that selection fishing area is important to regarding succes of catch efficiency on bottom trawl fishing. 

Kaynakça

Anonim, “Su Ürünleri İstatistikleri 2006”, Türkiye İstatistik Kurumu Yayınları, (2007).

Ceyhan, T., “Kuzey Ege ve Marmara Bölgesinde (Pomatomus saltatrix L.,) Balığı Avcılığı ve Bazı Populasyon Özellikleri Üzerine Araştırmalar” Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, 107 s. (2005).

Ceyhan, T., Akyol, O. ve Ayaz, A., “Marmara Bölgesi’nde Lüfer (Pomatomus saltatrix L., 1766) Avcılığında Kullanılan Alamana Ağları” E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 22(3-4): 447-450, (2005).

Erdem, Y., “Karadeniz Şartlarında Yerli Dip Trolü İle İtalyan Dip Trolünün Av Verimi ve Seçicilik Gücü Yönünden Karşılaştırılması” O.M.Ü. Su Ürünleri Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Sinop, 316–236, (2000).

Gönener, S., “Orta Karadeniz’de Dip Trolünün Av Verimi ve Etkileyen Faktörler” Doktora Tezi, O.M.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun, 101 s. (2003).

Erdem, Y., Özdemir, S., ve Satılmış, H.H., “Hamsi (Engraulis encrasicolus L.) Avcılığında Kullanılan Ortasu Trolünün Gece-Gündüz Av Verimi

Karşılaştırılması”. Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, 22 (1-2):230-237, (2007).

Özdemir, S., Erdem, E. ve Erdem., Y., “Karadeniz’de Dip Trolü Avcılığında Toplam Avın Bileşenleri ve Tür Seçiciliği Açısından Değerlendirilmesi” İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Dergisi, 20(22):9-19, (2006).

Akşiray, F., “Türkiye Deniz Balıkları ve Tayin Anahtarı” II. Baskı, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları No:3490, 811s. (1987).

Demir, N., İhtiyoloji, Nobel Yayın, No: 924, Fen ve Biyoloji Yayınları, 423 s. (2006).

Özdemir, S., “Dip Trolünde Uygulanan Kare Gözlü Pencerenin Konumu ve Göz Açıklığının Farklı Türlerin Yakalanabilirliği Üzerindeki Etkisi” Doktora Tezi, O.M.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun, 163 s. (2006).

Genç, Y., Zengin, M., Başar, S., Tabak, İ. ve Ceylan, B., “Ekonomik Deniz Ürünleri Araştırma. TKB TAGEM/IY/96/17/3/01 No’lu Proje Raporu, 156 s. SUMAE, Trabzon (1999).

Sümer, Ç., “Farklı Materyal ve Farklı Göz Açıklığına Sahip Solungaç

Kompozisyonu ve Seçiciliği” Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 88 s. (2003). Ağlarının

Av [13] Kalaycı, F., “Orta Karadeniz’de Avlanan İstavrit (Trachurus trachurus L., 1758) Balığının Üreme Özellikleri ve Populasyon Parametrelerinin Belirlenmesi” Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun, 119 s. (2006).

Samsun, O., Kalaycı, F., Samsun, N. ve Bilgin S., “Orta Karadeniz’de İki Tekne ile Çekilen Ortasu Trolünün Av Verimi ve Av Kompozisyonun Belirlenmesi” O.M.Ü. Araştırma Fonu S 094 nolu Proje Sonuç Raporu, 97 s. Samsun (2006).

Erdem, Y. ve Özdemir, S., “Karadeniz Kıyılarında Çift Tekneyle Çekilen Ortasu Trolü İle Bazı Pelajik Balıkların Avcılığı” O.M.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 23(3): 78-82, Samsun (2008).

Özdemir, S., Erdem, Y., Özdemir B. Z., ve Erdem, E., “Karadeniz’de Dip Trolü İle İki Farklı Zamanda Avlanan Lüfer (Pomatomus saltatrix, L.) Balığının Av Verimi ve Boy Kompozisyonun Belirlenmesi” Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, 25 (1-2), Kayseri (2009).

Samsun, N., Kalaycı, F., Samsun, O. ve Bilgin S., “Samsun Körfezi’nde Avlanan İstavrit (Trachurus trachurus, L., 1758) Balığının Bazı Biyolojik Özeliklerinin Belirlenmesi” E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 23 (1-3): 481-486, İzmir, (2006). [18] Düzgüneş, E. and Karaçam, H., “Some Population aspect, meat yield and Biochemical Composition of Mediteranean Horse mackerel, Trachurus mediteraneaus (S., 1868) in the Black Sea” Turkish Journal of Zoology, TUBİTAK 15:195-201, (1991).

Rass, T., “Changes in Fish Resources of Black Sea” Oceanology 32(2):197-203, (1992).

Kıdeyş, A., “Recent Dramatic Changes in the Black Sea Ecosystem: The Reason fort he Sharp Decline in Turkish Anchovy Fisheries” Journal of Marine System, 5:171-18, (1994).

Shiganova, T.A., “Invasion of the Black Sea by Ctenophore Mnemiopsis leidyi and Recent Changes in Pelagic Community Structure” Fisheries Oceanography, 7 (3/4):305-310, (1998).

Daskalov, G.M., Long-term Changes in Fish Abundance and Environmental Indicates in the Black sea. Marine Ecology Progress Series 25:259-270, (2003).

Geliş Tarihi: 17/06/2008

Kabul Tarihi: 30/03/2009

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { cbayarfbe53362, journal = {Celal Bayar University Journal of Science}, issn = {1305-130X}, eissn = {1305-1385}, address = {}, publisher = {Celal Bayar Üniversitesi}, year = {2009}, volume = {5}, pages = {19 - 26}, doi = {}, title = {DİP TROLÜ İLE FARKLI AV SAHALARINDAN AVLANAN KARAGÖZ İSTAVRİT (Trachurus trachurus, L.) VE LÜFER (Pomatomus saltatrix, L.) BALIKLARININ AV VERİMİ VE BOY KOMPOZİSYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {Özdemir, Süleyman and Erdem, Yakup and Erdem, Ercan and Özdemir, Zekiye BİRİNCİ} }
APA Özdemir, S , Erdem, Y , Erdem, E , Özdemir, Z . (2009). DİP TROLÜ İLE FARKLI AV SAHALARINDAN AVLANAN KARAGÖZ İSTAVRİT (Trachurus trachurus, L.) VE LÜFER (Pomatomus saltatrix, L.) BALIKLARININ AV VERİMİ VE BOY KOMPOZİSYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI . Celal Bayar University Journal of Science , 5 (1) , 19-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarfbe/issue/4048/53362
MLA Özdemir, S , Erdem, Y , Erdem, E , Özdemir, Z . "DİP TROLÜ İLE FARKLI AV SAHALARINDAN AVLANAN KARAGÖZ İSTAVRİT (Trachurus trachurus, L.) VE LÜFER (Pomatomus saltatrix, L.) BALIKLARININ AV VERİMİ VE BOY KOMPOZİSYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI" . Celal Bayar University Journal of Science 5 (2009 ): 19-26 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarfbe/issue/4048/53362>
Chicago Özdemir, S , Erdem, Y , Erdem, E , Özdemir, Z . "DİP TROLÜ İLE FARKLI AV SAHALARINDAN AVLANAN KARAGÖZ İSTAVRİT (Trachurus trachurus, L.) VE LÜFER (Pomatomus saltatrix, L.) BALIKLARININ AV VERİMİ VE BOY KOMPOZİSYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI". Celal Bayar University Journal of Science 5 (2009 ): 19-26
RIS TY - JOUR T1 - DİP TROLÜ İLE FARKLI AV SAHALARINDAN AVLANAN KARAGÖZ İSTAVRİT (Trachurus trachurus, L.) VE LÜFER (Pomatomus saltatrix, L.) BALIKLARININ AV VERİMİ VE BOY KOMPOZİSYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI AU - Süleyman Özdemir , Yakup Erdem , Ercan Erdem , Zekiye BİRİNCİ Özdemir Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Celal Bayar University Journal of Science JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 26 VL - 5 IS - 1 SN - 1305-130X-1305-1385 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi DİP TROLÜ İLE FARKLI AV SAHALARINDAN AVLANAN KARAGÖZ İSTAVRİT (Trachurus trachurus, L.) VE LÜFER (Pomatomus saltatrix, L.) BALIKLARININ AV VERİMİ VE BOY KOMPOZİSYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI %A Süleyman Özdemir , Yakup Erdem , Ercan Erdem , Zekiye BİRİNCİ Özdemir %T DİP TROLÜ İLE FARKLI AV SAHALARINDAN AVLANAN KARAGÖZ İSTAVRİT (Trachurus trachurus, L.) VE LÜFER (Pomatomus saltatrix, L.) BALIKLARININ AV VERİMİ VE BOY KOMPOZİSYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI %D 2009 %J Celal Bayar University Journal of Science %P 1305-130X-1305-1385 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Özdemir, Süleyman , Erdem, Yakup , Erdem, Ercan , Özdemir, Zekiye BİRİNCİ . "DİP TROLÜ İLE FARKLI AV SAHALARINDAN AVLANAN KARAGÖZ İSTAVRİT (Trachurus trachurus, L.) VE LÜFER (Pomatomus saltatrix, L.) BALIKLARININ AV VERİMİ VE BOY KOMPOZİSYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI". Celal Bayar University Journal of Science 5 / 1 (Mart 2009): 19-26 .
AMA Özdemir S , Erdem Y , Erdem E , Özdemir Z . DİP TROLÜ İLE FARKLI AV SAHALARINDAN AVLANAN KARAGÖZ İSTAVRİT (Trachurus trachurus, L.) VE LÜFER (Pomatomus saltatrix, L.) BALIKLARININ AV VERİMİ VE BOY KOMPOZİSYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Celal Bayar Univ J Sci. 2009; 5(1): 19-26.
Vancouver Özdemir S , Erdem Y , Erdem E , Özdemir Z . DİP TROLÜ İLE FARKLI AV SAHALARINDAN AVLANAN KARAGÖZ İSTAVRİT (Trachurus trachurus, L.) VE LÜFER (Pomatomus saltatrix, L.) BALIKLARININ AV VERİMİ VE BOY KOMPOZİSYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Celal Bayar University Journal of Science. 2009; 5(1): 19-26.
IEEE S. Özdemir , Y. Erdem , E. Erdem ve Z. Özdemir , "DİP TROLÜ İLE FARKLI AV SAHALARINDAN AVLANAN KARAGÖZ İSTAVRİT (Trachurus trachurus, L.) VE LÜFER (Pomatomus saltatrix, L.) BALIKLARININ AV VERİMİ VE BOY KOMPOZİSYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI", Celal Bayar University Journal of Science, c. 5, sayı. 1, ss. 19-26, Mar. 2009

21519 12317

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

BİR IMPULSIVE GECİKMELİ DİFERENSİYEL DENKLEM SİSTEMİNİN ÇÖZÜMÜNÜN ASİMPTOTİK SABİTLİGİ - ASYMPTOTIC CONSTANCY FOR THE SOLUTION OF AN IMPULSIVE DELAY DIFFERENTIAL EQUATIONS SYSTEM

Fatma KARAKOÇ

MONOSAKKARİT BİRİMLERİNİN O-GLİKOZİDİK BAGLANMASI; O-DİSAKKARİT OLUSUMLARI - O-GLYCOSIDIC LINKAGE OF MONOSACCHARIDE UNITS; O-DISACCHARIDE FORMATIONS

Nilgün YENİL, Selda KUZU, Kadir AY, Emriye AY

MONOSAKKARİT BİRİMLERİNİN O-GLİKOZİDİK BAĞLANMASI; O-DİSAKKARİT OLUŞUMLARI

Nilgün YENİL, Selda KUZU, Kadir AY, Emriye AY

DİP TROLÜ İLE FARKLI AV SAHALARINDAN AVLANAN KARAGÖZ İSTAVRİT (Trachurus trachurus, L.) VE LÜFER (Pomatomus saltatrix, L.) BALIKLARININ AV VERİMİ VE BOY KOMPOZİSYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Süleyman ÖZDEMİR, Yakup ERDEM, Ercan ERDEM, Zekiye BİRİNCİ ÖZDEMİR

FARE AKCİGER GELİSİMİNDE GLUKOKORTİKOİDLERİN FİBRONEKTİN, KADERİN VE BETA-KATENİN MOLEKÜLLERİNİN DAGILISLARI ÜZERİNE ETKİSİ - THE EFFECTS OF GLUCOCORTICOIDS ON THE DISTRIBUTION OF FIBRONECTIN, CADHERIN AND BETA-CATENIN MOLECULES DURING MOUSE LUNG DEVELOPM

Pervin TOPARLAK, Mesut ŞAHİN, Ayça GÜMÜŞ, Erdal BALCAN

DİP TROLÜ İLE FARKLI AV SAHALARINDAN AVLANAN KARAGÖZ İSTAVRİT (Trachurus trachurus, L.) VE LÜFER (Pomatomus saltatrix, L.) BALIKLARININ AV VERİMİ VE BOY KOMPOZİSYONLARININ KARSILASTIRILMASI - COMPARISON OF SIZE COMPOSITION AND CATCH EFFICIENCY OF HORSE MA

Süleyman ÖZDEMİR, Yakup ERDEM, Ercan ERDEM, Zekiye BİRİNCİ ÖZDEMİR

İLKÖGRETİM 7. SINIF FEN VE TEKNOLOJi DERSiNE AiT BiR UYGULAMA ÇALISMASI: PORTFOLYO - PERFORMANCE APPLICATION OF THE 7TH GRADE SCIENCE AND TECHNOLOGY COURSE: PORTFOLIO

Adil BEDİR, Merve POLAT, Tansel SAKACI

POLAROGRAPHIC DETERMINATION OF LORNOXICAM IN PHARMACEUTICAL FORMULATIONS - FARMASÖTİK FORMÜLLERDEKİ LORNOKSİKAMIN POLAROGRAFİK TAYİNİ

İbrahim ÇETİN, Nisa KOÇAK, Şule AYCAN

Pleurotus eryngii (DC.) Gillet MAKROFUNGUSUNDA FARKLI HİBRİD BİREYLERİN SPAWN SARMA SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ - DETERMINATION OF SPAWN RUN TIME OF VARIOUS HYBRIDS OBTAINED FROM Pleurotus eryngii (DC.) Gillet

Fatih KALYONCU, Erbil KALMIŞ, A. Mehmet ATMACA

DENİZEL MİKROALG BİYOTOKSİNLERİ VE ETKİLERİ - MARINE MICROALGAE BIOTOXINS AND THEIR EFFECTS

Hilal AYDIN, Serdar UZAR