KEKOVA ADASI’NDA BULUNAN KANDİLLER

Günümüz Antalya ilinin Demre ilçesi içinde yer alan Kekova Adası üzerinde yapılan araştırmalarda adanın üç farklı bölgesinde üç ayrı kıyı yerleşimi bulunmaktadır. Bu yerleşim alanlarından biri adanın batı ucundaki Tersane Koyu Yerleşimi, diğeri adanın kuzey yamacında bulunan Kuzey Yerleşim, sonuncusu ise adanın doğu ucunda bulunan Fener Yerleşim Alanıdır. 2012 – 2018 yılları arasında Ada üzerinde yapılan araştırmalarda yok denecek kadar az sayıda seramik buluntu ele geçmiştir. Buna karşın Ada çevresinde yapılan sualtı araştırmalarında ise çok fazla sayıda değişik form ve dönemlere ait seramik parçaları ile karşılaşılmıştır. Bunların bir kısmı adadan atılmış seramik parçalarıyken bir kısmı da bu ticaret güzergâhını kullanan gemilere ait seramiklerdir. Bu seramikler içinde Ada üzerinde altı, sualtında ise üç adet olmak üzere tüme yakın ve parça halinde toplamda dokuz adet kandil tespit edilmiştir. Çalışmamızı oluşturan bu kandiller hem benzerleri ile karşılaştırılıp hem de buluntu yerleri ile değerlendirilmiş ve tarihlendirilmişlerdir. Değerlendirilmesi yapılan kandillerden altısının Ada’nın yoğun yerleşime tanıklık ettiği Geç Antik Dönem’e, birinin ise daha erken bir tarihe ait olduğu görülmüştür.

THE LAMPS ON KEKOVA ISLAND

There are three different coastal settlements in three different regions of the island in the researches on the island of Kekova, which is located in Demre district of Antalya province. One of these settlements is the Tersane Bay Settlement on the west end of the island, the North Settlement located on the northern slope of the island, and the last one is the Fener Settlement Area on the eastern end of the island. In the surveys conducted on the island between 2012 and 2018, few ceramic finds were found. On the other hand, in the underwater surveys around the island, a large number of different forms and periods of ceramic fragments were encountered. Some of these are thrown from the island while some of them belong to the ships that use the trade route. A total of nine lamps were found in these ceramics, 6 of which were on the island and 3 of them underwater. These lamps, which constitute our study, have been evaluated and dated with their similarities and places. Six of the oil lamps evaluated were the Late Antiquity witnessed by the island's dense settlement, and one of them was III. century AD.

Kaynakça

ASMS Akmed Series in Mediterranean Studies.Antalya.

ANMED News of Archaelogy from Anatolıa’s Medıterranean Areas.Antalya.

AST Araştırma Sonuçları Toplantısı.Ankara

Cedrus Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisi.Antalya.

Olba Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi Yayınları.Mersin

Aslan 2014 E. Aslan ,“Kekova Adası Arkeolojik Yüzey / Sualtı Araştırması (2012-2013)”. AST32/1 (2014) 335-354.

Aslan 2015a E. Aslan, “Kekova Adası 2012-2013 Yılı Sualtı Araştırmalarında Bulunan Amphoraların Tipolojik Değerlendirilmesi”. Olba XXIII (2015) 321-369.

Aslan 2015b E. Aslan, “Kekova Bölgesi’nde Bulunan Balık Sosu İşlikleri”. Cedrus III (2015) 141-161.

Aslan 2015c E. Aslan, Kekova Island.Ankara 2015.

Aslan –Kılıç 2016 E. Aslan – Y. Kılıç, “Kekova Adası Yüzey / Sualtı Araştırması 2015”. AST 34/1 (2016) 27-50.

Aslan 2017 E. Aslan, “Three New Fish Sauce Workshops Detected in Kekova Island Research”. PhaselisIII (2017) 175-185.

Aslan et al. 2017 E. Aslan – Y. Kılıç – Y. Göçer – H. Boran –U. Orhan, “Kekova Adası Yüzey / Sualtı Araştırması 2016”. AST35/1 (2017) 425-440.

Aslan 2018 E. Aslan, “Kekova Adası Erken Bizans Dönemi Korinth Başlıkları”. Arkhaia Anatolika 1 (2018) 52-60.

Aslan et al. 2018 E. Aslan – U. Erdoğan – U. Orhan – Y. Kılıç, “Kekova’da Bulunan Bir Grup Rhodos Amphorası”.Cedrus VI (2018) 249-263.

Bailey 1975 D. M. Bailey, Catalogue of the Lamps in the British Museum I. Greek, Hellenistic and Early Roman Pottery Lamps, London 1975.

Bailey 1994 D. M. Bailey, “Byzantium. Treasures of Byzantine Art and Culture from British Collections”. Ed. D. Buckton, London (1994).

Bailey 1998 D. M. Bailey, “Byzantium. Treasures of Byzantine Art and Culture from British Collections”. Ed. D. Buckton, London (1994).

Çevik –Bulut 2010 N. Çevik – S. Bulut, “İkinci kazı Sezonunda Myra ve Limanı Andriake”. Ed. N. Çevik, Arkeolojisinden Doğasına Myra / Demre ve Çevresi. Antalya (2010) 25-115.

Hayes 2007 J. Hayes, “Clay Lamps”. Ed. A. H. S Megaw, Kourion Excavations in the Episcopal Precinct.Washington (2007) 477-484.

Leibundgut 1977 A. Leibundgut, Die Römischen Lampen in der Schweiz. Francke 1977.

Metin 2012 H. Metin, Kibyra Kandilleri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi. Erzurum 2012.

Phaselis Phaselis: Disiplinlerarası Akdeniz Araştırmaları Dergisi. Antalya.

Ötüken 2008 S. Y. Ötüken, “2007 Yılı Aziz Nikolaos Kilisesi Kazısı ve Duvar Resimlerini Koruma-Onarım-Belgeleme Çalışmaları”. KST 30/4 (2009) 159-176.

Ötüken – Fındık 2008 S. Y. Ötüken – E. F. Fındık, “Myra-Demre Aziz Nikolaos Kilisesi Kazısı ve Duvar Resimlerini Belgeleme, Koruma-Onarım Çalışmaları 2007”. Anmed 6 (2008) 47-51.

Özkul 1991 A. Özkul, Patara Kandilleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi. Erzurum 1991.

Öztaşkın 2017 M. Öztaşkın, “Olympos Kazısı Seramik Buluntuları”. Ed. B. Y. O. Uçkan, Olympos I: 2000 – 2014 Araştırma Sonuçları.ASMS 2 İstanbul (2017) 195-224.

Reynolds 1987 P. Reynolds, El Yacimiento Tardorromano de Lucentum (Benalua-Alicante): Las Ceramicas Finas, Cataloge de Fondos del Museo Arqueologico II. Alicante (1987).

Walters 1914 H. B. Walters, Catalogue of the Greek and Roman Lamps in the British Museum.London 1914.

Kaynak Göster