HE ARCHITECTURE OF THE ANTALYA PAZAR BATHS AND A SUGGESTION OF EXPERIENTIAL MARKETING MODULES FOR ITS RE-FUNCTIONING AS A SHOPPING SPACE

Turkish baths, which have played important roles in Islamic Architecture, are a reflection of Turkish society and culture. In this paper, the architectural features and historical characteristics of the Pazar Baths have been examined in all aspects of its historical process and a suggestion is made concerning the dating of the structure. These buildings, which are one of the important elements of cultural tourism, serve as bridges between past and present. It is of great importance to consider the right strategies for the re-functioning of such structures. At this stage, the experiential marketing method, which addresses the interest and perception of the target audience, seems an appropriate approach. The space, environment and services shaped around experiences will meet the objectives of tourism so long as the original features of historical buildings are preserved. For this reason, in this study which deals with the Pazar Hamam in its historical and cultural context, the topic of re-functionalization of the structure with human-oriented approaches is also mentioned. In this detailed examination, functional suggestions have been made regarding the construction and planning of the space.

ANTALYA PAZAR HAMAMI MİMARİSİ VE ALIŞVERİŞ MEKANI OLARAK YENİDEN İŞLEVSELLEŞTİRİLMESİNDE DENEYİMSEL PAZARLAMA MODÜLLÜNÜN KULLANIM ÖNERİSİ

Türk İslam Mimarisi’nde önemli bir yere sahip olan hamamlar toplumsal kültürün bir yansımasıdır. Araştırmamızda, öncelikle bu kültürün bir parçası olan Pazar Hamamı’nın tarihsel süreç içerisinde yeri ve mimari özellikleri bütün yönüyle incelenmiş ve tarihlendirmesi üzerine bir öneri ileri sürülmüştür. Kültürel turizmin önemli unsurlarından biri olan bu yapılar geçmiş ve güncel arasında köprü vazifesi görmektedir. Bu tip yapıların yeniden işlevlendirilmesinde doğru stratejilerin ele alınması çok önemlidir. Bu aşamada hedef kitle olan ziyaretçilerin ilgi ve algısına seslenen deneyimsel pazarlama metodu uygun bir yaklaşım olarak öne çıkmaktadır. Deneyimler etrafında şekillendirilen mekân, çevre ve hizmetler tarihi yapıların orijinal özelliklerinin korunduğu müddetçe turizmin hedeflerini karşılayacaktır. Bu sebeple “Pazar Hamamı”nın ele alındığı bu araştırmada, aynı zamanda insan odaklı yaklaşımlarla mekâna yeniden işlev kazandırılması konusuna değinilmiştir. Bu detaylı incelemede, mekânın yapılandırılması ve planlanması ile ilgili işlevsel önerilerde bulunulmuştur.

___

Akın 2011 B. Akın. Delik Jeton Hayatın Kendisi Pazarlama. Ankara 2011.

Alemdar 2010 M. Y. Alemdar, Deneyimsel Pazarlamada Alışveriş Atmosferinin Tuխketici Davranışları Üzerindeki Etkisi. Unpublished Doctoral Thesis-Ege University. İzmir 2010.

Altaş 2018 B. Altaş, “Kutlama ve Armağanlarca Kuşatılan Annelik: Diş Buğdayı, Baby Shower ve Annelik Eksenindeki Diğer Ritüeller Motherhood Surrounded by Gifts and Celebration: Tooth Wheat, Baby Shower and Other Rituals on the Axis of Motherhood”. MJH VIII/2 (2018) 1-31.

And 1979 M. And, “Türk Hamamının Kültürümüzde ve Sanatımızda Yeri ve Önemi”. UlusalKültür 15 (1979) 68-77.

AVBM Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü (AVBM), 070001038-BN001 referred letter.

Bacon 2001 K. Bacon, The Adaptive Reuse of Heritage Buildings, University of Calgary Master of Architecture. Unpublished Master Thesis-Calgary University. Canada 2001.

Behar 2017a C. Behar, Musikiden Müziğe. Osmanlı/Türk Müziği: Gelenek ve Modernlik. İstanbul 2017.

Behar 2017b C. Behar, Şeyhülislâm’ın Müziği. 18. Yüzyılda Osmanlı-Türk Musikisi ve Şeyhülislâm Es’ad Efendi’nin Atrabü’l Âsâr’ı. İstanbul 2017.

Brooker – Stone 2012 G.Brooker – S. Stone, İç Mimarlıkta Biçim + Yapı. İstanbul 2012.

Çimrin 2008 H. Çimrin, Antalya Folkloru. Antalya 2008.

Denktaş 2000 M. Denktaş, Kayseri’deki Tarihi Su Yapıları (Çeşmeler, Hamamlar). Kayseri 2000.

Denktaş 2010 M. Denktaş, “Türk Hamamı ve Kayseri Kültürü” Prof. Dr. Harun Güngör Armağanı. Kayseri (2010) 175-184.

Ek et al. 2008 R. Ek, J. Larsen, S. B. Hornskov – O. K. Mansfeldt, “A Dynamic Framework of Tourist Experiences: Space‐time and Performances in the Experience Economy”. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 8/2 (2008) 122- 140.

Evliya Çelebi 2016 Evliya Çelebi, Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi 2/9. İstanbul 2016.

Genç 2009 B. Genç, Deneyimsel Pazarlamanın Tuխketici Satın Alma Kararlarına Etkisi. Unpublished Master’s thesis-Ege University. İzmir 2009.

Gonzálezet al. 2009 M. E. A. González, J. A. F. Brea - L. R. Comesaña, “Análisis de los determinantes del uso de fuentes de información previas al viaje y de las oficinas de turismo en destino”. Estudios y perspectivas en turismo 18/5 (2009) 546- 566.

Guࡇzel 2013 Ö. Güzel, “Duyu Tabanlı Pozitif Yuࡇkluࡇ Duygu veHislerin Satın Alma Sonrası Eğilimlere Etkisi: Alman Turistler Üzerinde Bir Araştırma”. Anatolia: Turizm Araştırma Dergisi 24/2 (2013) 226-236.

Grelot 1680 G.J. Grelot, Relation Nouvella d’un Voyage de Constantinople. Paris 1680.

Hayes–MacLeod 2007 D. Hayes – N. MacLeod, “Packaging Places: Designing Heritage Trails Using an Experience Economy Perspective to Maximize Visitor Engagement”. Journal of Vacation Marketing 13 (2007) 45–58.

Hulten et al. 2009 B. Hulten, N. Broweus –M. Van Dick, Sensory Marketing. New York 2009.

Keleş–Çepni 2006 E. Keleş – S. Çepni, “Beyin ve Öğrenme”. Tuխrk Fen Eğitim Dergisi 3/2 (2006) 66-82.

Kılıç 2015 S. Kılıç, Antalya’da Tek Kubbeli Cami ve Mescitler (Osmanlı Dönemi). Antalya 2015.

Kuran 1986 A. Kuran, Mimar Sinan. İstanbul 1986.

Lindstrom 2014 M. Lindstrom, Buy.ology. İstanbul 2014.

Mesher 2013 L. Mesher, İç Mekân Tasarımında Mağaza Tasarımı. İstanbul 2013.

Middleton –Clarke 2001 V. Middleton – J. Clarke, Marketing in Travel and Tourism. Oxford 2001.

O’Leary –Deegan 2005 S. O’Leary – J. Deegan. “Ireland’s Image as a Tourism Destination in France: Attribute Importance and Performance”. Journal of travel research 43/3 (2005) 247-256.

Önge 1989 Y. Önge, “Sinan’ın İnşa Ettiği Hamamları”. VI. Vakıf Haftası Dergisi 6 (1989) 255-272.

Önge 1992 Y. Önge, “Milli Kültür Açısından Türk Hamam Mimarisi ve Aksaray Hamamları”. Türk Halk Kültürü Araştırmaları (1992) 79-92.

Pardoe 1838 J. Pardoe, The Beauties of the Bosphorus. London 1838.

Perkins –Thorns 2001 H. C. Perkins - D. C. Thorns, “Gazing or Performing? Reflections on Urry's Tourist Gaze in The Context of Contemporary Experience in The Antipodes”. International Sociology 16/2 (2001) 185-204.

Pine–Gilmore 1998 B. J. Pine - J. H. Gilmore, “Welcome to the Experience Economy”. Harvard Business Review July-August (1998) 97-105.

Pine–Gilmore 1999 B. J. Pine - J. H. Gilmore, İş Hayatı Bir Tiyatro. İstanbul 1999.

Roqueet al. 2013 V. Roque, G. Fernandes, A. Sardo, J. A. Martins – A. Melo, “Tourism promotion and the (re)functionalization of information offices: The case of Serra da Estrela”. Papers de Tourisme 54 (2013) 70 -87.

Selçuk 2004 A. Selçuk, “Tahtacıların Doğum ile İlgili İnanç ve Uygulamalarına Fenomenolojik Bir Yaklaşım”. Türklük Bilimi Araştırmaları 16 (2004) 163-180.

Schmitt 1999a B. H. Schmitt, Experimental Marketing: How to Get Customers to Sense, Feel, Think, Act, Relate. New York 1999a.

Schmitt 1999b B. H. Schmitt, “Experimental Marketing”. Journal of Marketing Management 15 (1999b) 53-67.

Schmitt – Simonson 1997 B. Schmitt – A. Simonson, Marketing Aesthetics: The Strategic Management of Brands, Identitiy and Image. New York 1997.

Silbergh et al. 1994 D. Silbergh, M. Fladmark, G. Henry – M. Young, “A Strategy for Theme Trails”. Ed. J.M. Fladmark, In Cultural Tourism. London (1994) 123–46.

Stamboulis – Skayannis 2003 Y. Stamboulis – P. Skayannis, “Innovation Strategies and Technology for Experience-based Tourism”. Tourism management 24/1 (2003) 35-43.

Uygun 2011 M. Uygun, “Tuࡇketicilerin Bir Alışveriş Merkezindeki Eğlence Deneyimlerinin Fotoğraflara Dayalı Öykuࡇmelerle İncelenmesi”. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 3/2 (2011) 243-254.

Uzun –Albayrak 1997 M. Uzun – N. Albayrak,“Kültür ve Edebiyat”. İslam Ansiklopedisi 2 (1997) 430-433.

Wang 2003 N. Wang, “Rethinking Authenticity in Tourism Experience”. Annals of Tourism Research 26 (2003) 349-370.

Yılmaz 2002 L. Yılmaz, Antalya (16. Yüzyılın Sonuna Kadar). Antalya 2002.

___