ARKEOLOJİK KONTEKSTLER IṢIǦINDA LİMYRA YÖRESEL-YEREL MUTFAK SERAMİǦİNİN ANA FORMLARINA DİAKRONİK BİR BAKIṢ: TENCERE VE GÜVEҪLER (MS I-VII. YÜZYIL)

Materyal kültürün temsilcisi olarak pişmiṣ toprak kaplar, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel soruları cevaplama ve deǧiṣimlere ıṣık tutma konusunda önemli bir rol oynar. Bu deǧerlendirmeye ilk adım ise öncelikle tipolojilerindeki diakronik geliṣmin bilinmesi ile atılabilir. Bu makalede Limyra antik kentinde 2001-2010 yılları arasında yapılan seramik çalışmaları baz alınarak farklı formlardaki tencere ve güveçtipleri, buluntu yerleri ve kontextleri bağlamında diakronik bir perspektifle ele alınmıştır. Bu yapılırken de pişirme ve ısıtma kaplarının yerel/ yöresel niteliklerinin daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla karşılaştırmalar bilinçli olarak antik Lykia coğrafyası ile sınırlı tutulmuştur. Burada ayrıca Limyra pişirme/ısıtma kaplarına ait arkeometrik analiz sonuçları da ilk kez bilim dünyasına sunulmuş olup Doğu Lykia'da seramik üretiminin varlığı somut veriler aracılığıyla tartışma zeminine çekilmiştir. Makale tencere ve güveçlerde zaman icerisinde gözlenen morfolojik farklılıkların, esas itibariyle, sosyo-külturel ve ekonomik bir değişimin olabileceği vurgulanmış, bununla birlikte aynı kültür coğrafyası içerisindeki farklı seramik üretimleri ile bölgedeki mal sirkülasyonuna yönelik karşılaştırmalı araştırmaların gerekliliğine dikkat çekilmiştir.

A DIACHRONICAL OUTLOOK TO TYPICAL FORMS OF REGIONAL-LOCAL KITCHEN WARE FROM LIMYRA IN THE LIGHT OF ARCHEOLOGICAL CONTEXTS: COOKING POTS AND CASSEROLES (I ST-VIITH CENTURIES AD)

As evidence of material culture, pottery plays an important role in answering socio-economic and sociocultural questions and keeping light on changes. The first step in this evaluation can be taken by knowing the diachronic changes in their formspektrum. In this article, main types of local-regional cooking pots and caserroles of four archaeological contexts and their finding complexes from Limyra will be given in the perspective of diacronic development which are based on the ceramic studies between 2001-2010. The comparations are limited conciously to the samples from Lycia in order to understand regional- local contexts and their nature. The article also gives the results of archaeometrical analysis of local-regional ceramics from Limyra for the first time and opensthe existence of an Eastern Lycian ceramic production to discussion. It is highlighted in this study that the morphological changes experiences throughouth the time can be a reflection of a social, cultural and economic change. Moreover, different ceramic production types in the same region demonstrates the necessity of the coparative research on the circulation of the goods in the region.

Kaynakça

Badie et al. 2004 A. Badie, S. Lemaitre – J. C. Moretti, “Le théâtre du Létôon de Xanthos Etat des recherches 2004”. Anatatolia Antiqua 12 (2004) 145-186.

Bleier – Schuh 2009 C. Bleier – U. Schuh, “Kleinfunde aus der Weststadt von Limyra. Grabungen 1982–1989 und 2002–2005”. ÖJh 78 (2009) 9-55.

Dündar 2014 E. Dündar, “The First Evaluation on the Distrirbution of Commercial Amphoras from Lycia in the Pre-Roman Period”. IstMitt 64 (2014) 33-56.

Eisenmenger 2003 U. Eisenmenger, "Late Roman Pottery in Limyra (Lycia)”. Ed. C. AbadieReynal, Les céramiques en Anatolie aux époques hellénistique et romaine: Actes de la table ronde d'Istanbul, 22-24 mai 1996 Varia Anatolica 15. Paris (2003) 193-196.

Fırıncı 2010 S. Fırıncı, Rhodiapolis Seramikleri Roma Dönemi pisirme kapları, 2006-2009 Buluntuları. Yayımlanmamıṣ Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi. Antalya 2010.

Gebauer 2007a J. Gebauer, “Die Keramik der Grabung in Limyra 2002/2003”. Ed. M. Seyer, Ein Querschnitt durch das vorrömische Material, Studien in Lykien ÖjH Ergh. 8. Wien (2007) 47-72.

Gebauer 2007b J. Gebauer, “Ein Vasenmaler auf unbekanntem Terrain”. Ed. M. Seyer, Zu fügürlich bemalten Fragmenten mit Aufschriften aus Limyra Studien in Lykien ÖjH Ergh. 8.Wien (2007) 73-82.

Gebauer 2012 J. Gebauer, “Die archaische und klassische Fundkeramik der Weststadtgrabung 2002–2005”. Ed. M. Seyer, 40 Jahre Grabung Limyra. Akten des Symposions, Wien, 3-5 Dezember 2009 Forschungen Limyra 6. Wien (2012) 169- 175.

Işın 2002 G. Işın, “Ointment or Medicine Vessels from Patara: An Overview of a simple Hellenistic Form in the Ancient Mediterranean Word”. AA 2 (2002) 85- 96.

Işın 2008 G. Işın, “The Preliminary Report on the Hellenistic Pottery of Patara from the Tepecik Hill Excavations”. Asia Minor Studien 55 (2008) 157-172.

Işın 2015 G. Işın, “Tlos Seramikleri”. Ed. T. Korkut, Arkeoloji, Epigrafi, Doğal ve Kültütel Peyzaj Yapısıyla Tlos Antik Kenti ve Teritoryumu. Ankara (2015) 148-184.

Kahya 2002 T. Kahya, “Patara Dark Age Pottery”. Adalya 5 (2002) 35-57.

Konecny –Marksteiner 2007 A. Konecny – T. Marksteiner, “Zur Bebauungsgeschichte des Areals Hinter der klassischen Stadtmauer im Bereich der Weststadt von Limyra: Ein Vorbericht”. Ed. M. Seyer, Studien in Lykien. ÖJh, Erg. Heft. 8. Wien (2007) 15-28.

Konecny –Marksteiner 2004 A. Konecny – T. Marksteiner, “Bericht der Grabungskampagne in Limyra 2003”. KST26/2 (2004) 167-180.

Korkut 2007a T. Korkut, “Die kaiserzeitlichen Gebrauchskeramik aus Patara”. Ed. S. Lemaitre, Ceramiques Antiques En Lycie Les Produits Et Les Marchhes, Poitier 21-22 Kasım 2003 (2007) 191-224.

Korkut 2007b T. Korkut, “Roma Dönemi Patarası Yemek Pişirme Kapları: Tavalar”. Eds. B. Karasu et al., IV. Uluslararası Katılımlı Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Semineri Eskişehir 26-28 Kasım SERES. Eskişehir (2007) 431-449.

Korkut 2007c T. Korkut, “Die spätantike und frühbyzantinische Keramik aus Patara”. Eds. B. Böhlendorf-Arslan et al., Late Antique and Medieval Pottery and Tiles in Mediternean Archoeological Contexts BYZAS 7 (2007) 147-168.

Korkut –Grosche 2007 T. Korkut – G. Grosche, Das Bouleterion von Patara.Versammlungsgebäude des Lykischen Bundes Patara II/1. İstanbul 2007.

Lemaiter – Yener-Marksteiner 2018 S. Lemaitre – B. Yener-Marksteiner, “Faciès céramiques de l’Antiquité tardive dans la ville portuaire d’Andriakè en Lycie (Turquie) Résultats d’une prospection près des horrea Andriake”. Eds. P. Ballet, S. Lemaitre – I. Bertrand, Archeéologie et Culture de la Gaule a L´Orient Mediterranéen. Rennes (2018) 259-267.

Lemaitre 2007 S. Lemaitre, “Vassille antiques a Limyra en Lycie oriantale (SO3A et 3B) Le Mobilier ceéramiques des sondages 3A et 3B sur le site de Limyra en Lycie”. ÖJh 76 (2007) 197-235.

Lemaitre et al. 2013 S. Lemaitre, S. Y. Waksman, M. C. Arqué, B. Yener-Marksteiner, E. Pellegrino –C. Rocheron, “Identité régionale et spécificités locales en Lycie : l’apport des céramiques culinaires”. Eds. P. Brun, L. Cavalier, K. Konuk – F. Prost, Euploia. La Lycie et la Carie antiques, Mémoires 34 Ausonius. Bordeaux (2013) 189-212.

Lemaitre – Elaigne –Alary 2004 S. Lemaitre, S. Élagine – A. Alary, “Le mobilier céramique d’un remblai romain dans le sanctuaire du Létôon de Xanthos”. Eds. J. Des Courtils –A. Laroche, Xanthos et le Létôon : rapport sur la campagne de 2003 Anatolia Antiqua 12 (2004) 329-333.

Mader 2003 I. Mader, Nordweststadt von Limyra und aus der Nekropole V”. Ed. C. Abedie-Reynal, Les céramiques en Anatolie aux époques hellénistique et romaine. Actes de la Table ronde d'Istanbul, 22-24 mai 1996, Varia Anatolica. Paris (2003) 97-100.

Marksteiner 2003 T. Marksteiner – A. Konecny, “Bericht der Grabungskampagne in Limyra 2002”. KST25/I (2003) 55-68.

Marksteiner 2007 T. Marksteiner, “Die Grabungen am Südtor von Limyra”. Öjh 76 (2007) 236-276.

Marksteiner 2008 Th. Marksteiner, “Mitarbeiter, Bericht zur Grabungskampagne Limyra 2007”. KST 30/1 (2008) 351.

Marksteiner 2009 T. Marksteiner, “Der archäologische Befund” . Eds. Th. Marksteiner – B. Yener-Markseiner, Die Grabungen in der Sondage 30/36/37 in der Wesststadt von Limyra: Der archäologische Befund und KeramikÖJh 78 (2009) 221-227.

Marksteiner 1989 T. Marksteiner, “Das Südtor von Limyra”. ÖJh 59 (1989) 39-110.

Özdemir 2009 B. S. Özdemir, Patara Roma Dönemi Günlük Kullanım Seramikleri. YayımlanmamıṣYüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi. Antalya 2009.

Özüdoğru –Dökü 2007 S. Özüdoğru – F. E. Dökü, “Patara Seramik Fırınları”. Seres’07 IV. Uluslar Arası Katılımlı Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Semineri(2007) 399-411.

Pellegrino 2002 E. Pellegrino, “Le matériel céramique issu des fouilles menées en 1995 et 2000 sur l’acropole lycienne de Xanthos”. Anatolia Antiqua 10 (2002) 245- 260.

Pellegrino 2003 E. Pellegrino, “Présentation des ceéramiques issuues des fouilles menées en 1988–1999 sur´lacropole lycienne de Xanthos”. Anatolia Antiqua XI (2003) 215-221.

Pellegrino 2004 E. Pellegrino, “Note sur un dépotoir de céramique du IIIe s. ap. J.-C. et la da tation de la résidence du Nord-Est de l’acropole lycienne de Xanthos”. Anatolia Antiqua 12 (2004) 123-143.

Pellegriono 2007 E. Pellegrino, “Présentation des céramiques á pate rouge orangé sableuses de Xanthos. Un production de céramiques culinaire local sur le long term”. Ed. S. Lemaitre, Céramiques antiques en Lycie (VIIe. S.a.C.–VIIe.S.p.C) Les produits et les marchés. Actes de la table-ronde de Poitiers, 21–22 mars 2003. Bordeaux (2007) 225-259.

Pelocek et al. 2017 L. Peloschek, M. Seyer, B. Yener-Marksteiner – P. Bes, “Limestone, Diorite and Radiolarite: First Petrographic Data of Fired Clay Objects from Limyra (Southwest Turkey)”. Adalya XX (2017) 241-267.

Rückert 2003 B. Rückert, Asia Minor Studien Band 48 LykStudien 6. Bohn 2003.

Schuh 2012a U. Schuh, “Die Theaterthermen von Limyra”. Ed. M. Seyer, 40 Jahre Grabung Limyra, Akten desinternationalen Symposions Wien 3-5 Dezember 2009 Forshungen in Limyra 6. Wien (2012) 287-295.

Schuh 2012b U. Schuh, “Die Ausgrabungen in den Theaterthermen von Limyra. Vorläufige Ergebnisse 2007-2009”. Eds. C. Reinholdt – W. Wohlmayr, Akten des 13. Österreichischen Archäologentages. Klassische und Frühägäische Archäologie, Paris-London-Universität Salzburg 25.-27. Februar 2010. Wien (2012) 161-167.

Sen 2017 D. Sen, La Ceramique Protobyzantine de Lycie: etude du mobilier Hurmalık Hamam de Patara. Yayımlanmamıṣ Doktora Tezi, Sorbonne Üniveritesi. Sorbonne 2017.

Tietz 2003 W. Tietz, Der Golf von Fethiye Antiquitas 1. Bohn 2003.

Türker 2006 A. Ç. Türker, “Myra Seramik Hamur Gruplarının Kap Tipleri ile Değerlendirilmesi”. Adalya IX (2006) 117-148.

Türker 2009 A. Ç. Türker, Byzantine Unglazed Pottery of Saint Nicholas Church at DemreMyra/Demre-Myra Aziz Nikolaos Kilisesi Bizans Dönemi Sırsız Seramikleri (Adalya Supplement, 8). Antalya 2009.

Uygun 2011 Ç. Uygun, Patara IV/2 Tepecik Kırmızı Astarlı Seramikleri. İstanbul 2011.

Vroom 2004 J. Vroom, “Late Antique Pottery, Settlement and Trade”. Eds. W. Bowden, L. Lavan ‒ C. Machado, Recent Reasearch on the Late Antique Countryside. Leiden (2004) 281-330.

Waksman – Lemaitre 2010 S. Y. Waksman – S. Lemaitre, “mit M-C. Arqué - B. Yener-Marksteiner und E. Pellegrino Céramique culinres de Lycie (Turquie) aux époquesromaine et proto-byzantine. Approches archéologiques et archéométriques”. Eds. S. Mantelli et al., LRCW 3. Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean, Archaeology and Archaeometry, Comparison Between Western and Eastern Mediterranean, British Archaeological Reports, International Series 2185. 2 Oxford (2010) 781-790.

Wörrle –Wurster 1997 M. Wörle – W. Wurster, “Dereköy: Eine Befestigte Siedlung im Nordwestlichen Lykien und die Reform ihres dörflichen Zeuskultes”. Chiron 27 (1997) 393-469.

Yaman 2017 A. Yaman, “Late roman Pottery from Bathhouse VI of Arycanda (Lycia)”. Ed. F. Yenisehirlioǧlu, XI Congress AIECM3 on Medival and Modern Period Mediterranean Ceramics Proceedings, 19-24 October 2015. Ankara (2017) 439-447.

Yener-Marksteiner 2002 B. Yener-Marksteiner, “Vorbemerkungen zur Fundkeramik aus der Sondage West 3 im Westbereich von Xanthos”. Anatolia Antiqua X (2002) 217- 226.

Yener-Marksteiner 2007a B. Yener-Marksteiner, “Keramik aus der Sondage 5 in der Weststadt von Limyra”. Eds. T. Marksteiner, S. Lemaitre – B. Yener-Marksteiner, Die Grabung am Südtor von Limyra, ÖJh 76 (2007) 249-251.

Yener-Marksteiner 2007b B. Yener-Marksteiner, “Die oberflächenkeramik aus der Siedlung auf dem Yalak Baṣı”. Eds. T. Marksteiner, B-Stark, M.Wörle – B. Yener-Marksteiner, Der Yalakbaṣı auf dem Bonda Tepesi in Ostlykien, eine dörfliche Siedlung und eine ländliche Kultplatz im Umland von Limyra, Chiron 37 (2007) 250-254.

Yener-Marksteiner 2007c B. Yener-Marksteiner, “Fundkeramik aus der Sondage West 3 an der Ringmauer im Westbereich von Xanthos”. Ed. S. Lemaitre, Céramiques antiques en Lycie (VIIe. S.a.C.–VIIe. S.p.C) Les produits et les marchés. Actes de la tableronde de Poitiers, 21-22 mars 2003. Bordeaux (2007) 77-113.

Yener-Marksteiner 2009 B. Yener-Marksteiner, “Ausgewählte spätrömisch-frühbyzantinische Keramik aus einem Gebäudekomplex in der Weststadt Limyras”. Eds. T. Marksteiner – B. Yener-Marksteiner, Die Grabungen in Sondage 30/36/37 in der Weststadt von Limyra: Der archäologische Befund und die Keramik. ÖJh 78 (2009) 221-252.

Yener-Marksteiner 2012 B. Yener-Marksteiner, “Frühkaiserzeitliche Sigillata der Weststadtgrabung in Limyra 2002–2003”. Ed. M. Seyer, 40 Jahre Grabung Limyra. Akten des Symposions, Wien, 3-5 Dezember 2009, Forschungen in Limyra 6 (2012) 371-386.

Yener-Marksteiner 2013 B. Yener-Marksteiner, “Seramik Çalışmaları, Tiyatro Hamamı”. In: M. Seyer, “Limyra 2012”. Anmed 2013-11 (2013) 87-88.

Yener-Marksteiner 2016 B. Yener-Marksteiner, “Limyra als Bischofssitz: Einblick in die Keramik mit christlicher Symbolik”. Eds. F. Blakommer, M. Seyer – H. D. Szemethy, Angekommen auf Ithaka. Festgabe für Jürgen Borchhardt zum 80 Geburtstag. Wien (2016) 185-203.

Yılmaz 2008 Z. Yılmaz, “Die Keramik der späthellenistischen, kaiserzeitlichen, spätantiken und frühbyzantinischen Epochen (Ende 2. Jh. v. - 7. Jh. n. Chr.”. Ed. F. Kolb, Lykische Studien 8: Keramik, Münzen, Kirchen und Wirtschaftskomplexe des zentrallykischen Yavu-Berglandes (Gebiet von Kyaneai). Tübinger Althistorische Studien 4. Bonn (2008) 105-171.

Kaynak Göster