Muvazzaf Askerlik, Emeklilik ve Evlilik Sebebiyle İş Sözleşmesinin Feshinde İşçinin Bildirimde Bulunma (Feshi İhbar) Yükümlülüğü

Bu çalışmada muvazzaf askerlik, emeklilik ve evlilik sebebiyle iş sözleşmesini sona erdiren işçinin bildirimli fesih yükümlülüğünün olmadığına dair Yargıtayın içtihadı ve bu içtihadı destekleyen görüşler ele alınmıştır. Yargıtayın kabul edilebilir bir gerekçesinin olmadığı, bu üç durumda da kişilerin bildirimli fesih yapma yükümlülüğünün var olduğu görüşü gerekçeli bir biçimde açıklanmaktadır. Çalışmada Yargıtay’ın hukuka uygun olmayan içtihadını değiştirmesi ya da içtihadının gerekçesini açıklamasının gerekliliği talep edilmektedir.

The obligation of Employee Notification for Termination of Employment Contract due to Military Service, Retirement and Marriage

In this study, the Turkish Supreme Court's established judgment stipulates that the employee who terminates the employment contract due to military service, retirement and marriage does not have a notice of termination obligation and the jurisprudence supporting this opinion have been discussed The supreme court has no acceptable justification. Our believe that in all of the three cases the employers have the obligation to make a notice of termination has been explained in detail. In the study, we requested that the Supreme Court should either change its established legal judgement or give the detailed justification for its judgment.

Kaynakça

AKINTÜRK, Turgut: Aile Hukuku, Ankara 1975.

ARICI, K.: Türk Sosyal Güvenlik Hukuku, Ankara 2015.

ASTARLI, M.: “İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı”, Yargıtayın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 2015, İstanbul 2017, s. 211 - 383.

ÇATALKAYA, Deniz Ugan: İş Hukukunda Ölçülülük İlkesi, İstanbul 2019.

ÇELİK, N.- CANİKLİOĞLU, N.- CANBOLAT, T.: İş Hukuku Dersleri, İstanbul 2019.

EYRENCİ, Ö.- TAŞKENT, S.- ULUCAN, D.: Bireysel İş Hukuku, İstanbul 2019. EKONOMİ, Münir: İş Hukuku C. I, Ferdi İş Hukuku, İstanbul 1984.

EDİS, Seyfullah: Medeni Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri, Ankara 1979.

OCAK, Saim: “İş Sözleşmesinin İşçi tarafından Evlilik, Askerlik ve Sosyal Güvenlik Hakları Nedeniyle Feshinde İhbar Tazminatı”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.15, Yıl 2013, s. 573- 608.

MOLLAMAHMUTOĞLU, H.- ASTARLI, M.- BAYSAL, U.: İş Hukuku Ders Kitabı, C.1, Bireysel İş Hukuku, Ankara 2018.

SÜZEK, Sarper: İş Hukuku, İstanbul 2019.

Kaynak Göster