İş Güvencesi Kapsamındaki Kadın İşçinin İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Hamilelik Nedeniyle Feshinde İşe Başlatmama Tazminatı Yanında Ayrımcılık Tazminatının da Talep Edilebilmesi Üzerine Düşünceler

Kadın işçinin hamileliği nedeniyle işten çıkartılması ayrımcı bir davranıştır. Hamilelik durumu işveren bakımından bir haklı neden olmadığı gibi geçerli neden de değildir. Bu nedenle yapılan fesih geçersizdir. Bu durumda işçi hem işe iade edilmesini hem İş Kanununun 5. maddesinde düzelenen ayrımcılık tazminatını talep edebilir. Mahkeme kararına rağmen işe başlatılmayan kadın işçi hem işe başlatmama tazminatına hem işe ayrımcılık tazminatına hak kazanır. Çünkü her iki tazminatın kaynakları birbirinden farklıdır.

Considerations on the Ability to Claim Compensation for Discrimantory Dismissal in Addition to Compensation for Failure to Reinstate in Dismissal of Female Workers Under Employment Protection Due to Pregnancy by the Employer

Dismissal of a female worker due to her pregnancy, constitutes discriminatory conduct. Pregnancy is neither just cause for dismissal for the employer nor a valid one. A dismissal based upon such grounds constitutes dismissal not justified by valid reasons. Under such circumstances, the worker may claim compensation for discriminatory dismissal according to art. 5 of the Labor Act, in addition to her reinstatement. If the worker is not reinstated contrary to the judgment of the court, she becomes entitled to compensation for discriminatory dismissal as well as compensation for failure to reinstate; since either type of compensation arises from separate grounds.

Kaynakça

Akyiğit Ercan, İş Kanunu Şerhi, 3. Baskı, C.1, Ankara, 2008.

Astarlı Muhittin, “İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı”, Yargıtayın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi Semineri 2015, 25-26 Kasım 2016, Oniki Levha Yay., İstanbul, 2017, sh.211 vd.

Çankaya Osman Güven/Günay İlhan Cevdet/Göktaş Seracettin, Türk İş Hukukunda İşe İade Davaları, Ankara 2005.

Çelik Nuri, “İşçilerin İşten Çıkarılmalarında İhbar ve Kıdem Tazminatları Dışında İsteyebilecekleri Tazminatlara İlişkin Sorunlar”, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, S.14, 2007.

Doğan Yenisey Kübra, “İş Kanununda Eşitlik İlkesi ve Ayırımcılık Yasağı”, Çalışma ve Toplum, S.4, 2006.

Manav Eda, “2000/43, 2000/78, 2006/54 sayılı AB Direktifleri Çerçevesinde İş Hukukunda Ayrımcılıkla Mücadele ve Türkiye’deki Uygulamalar”, Prof. Dr. Polat Soyer’e Armağan, Dokuz Eylül Hukuk Fakültesi Dergisi, C.15, Özel Sayı, 2013.

Mollamahmutoğlu Hamdi/Astarlı Muhittin/Baysal Ulaş, İş Hukuku 6. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara 2014.

Süzek, İş Hukuku, 18. Baskı, Beta Yay., İstanbul 2019.

Şahlanan Fevzi, “Hamilelik Nedeniyle Feshin Geçersizliği ve Ayrımcılık Tazminatı”, Tekstil İşveren Dergisi, Hukuk Eki 81, Aralık, 2013.

Tuncay A. Can, “İş Hukukunda Eşit Davranma İlkesi”, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Sorunlar ve Çözüm Önerileri, İstanbul Barosu Yayınları, 1. Basım, Haziran 2007.

Tuncay A. Can, “Çalışma İlişkilerinde Irk ve Etnik Kökene Dayalı Ayrımcılık”, Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan, I, İstanbul, 2011.

Yıldız Gaye Burcu, İşverenin Eşit İşlem Yapma Borcu, Yetkin Yay, Ankara, 2008.

Kaynak Göster