Dürüstlük Kuralı Perspektifinden Avukatlık Mesleği

Herkesin haklarını kullanırken ve borçlarını ifa ederken uymakla yükümlü olduğu dürüstlük kuralı, temel bir hukuk ilkesi konumundadır. Dürüstlük kuralı ve onun bir yansıması olan hakkın kötüye kullanılması yasağı, iddia ve savunma hakkının kullanılmasına aracılık eden avukatlar bakımından da geçerlidir. Yargının kurucu unsurlarından bağımsız savunmayı temsil eden avukatların, müvekkillerinden bağımsız olarak dürüstlük kuralına uygun bir şekilde iddia ve savunma hakkını kullanmaları gerekir. Avukatın dürüst davranma yükümlülüğü, sadece müvekkiline değil; yargı organlarına, yargılamaya katılan kişilere ve millete karşıdır. Zira dürüst davranma yükümlülüğüne aykırılık, yargının paydaşlarına somut zarar vermekle birlikte; iddia ve savunma hakkının kötüye kullanılmasından en büyük zararı avukatlık mesleğinin itibarı ve adil yargılanma hakkı görmektedir. Avukatların dürüst davranmayabileceğine ilişkin kuşku, mesleğin saygınlığına gölge düşürmekte; iddia ve savunma hakkının etrafına etik kurallardan başka duvarlar örülmesi ihtiyacının olduğu düşüncesini doğurabilmektedir. Bu düşüncenin doğması bile yargı diyalektiği ile bağdaşmaz.

Profession of Lawyer from the Perspective of Good Faith Rule

The good faith rule is a fundamental legal principle which everyone is obliged to abide by when exercising his rights or performing his debts. The good faith rule and the prohibition of abuse of the right, which is a reflection of it, also apply to lawyers who use the right to claim and defend. During the execution of the legal profession, as the founding element of the judiciary, the lawyer must exercise his right to claim and defend independently from his client in accordance with the good faith rule. A lawyer's obligation to be honest is not just towards his client but it is also towards the judicial bodies, the people involved in the trial, and the public. Because, while acting against this obligation gives concrete damage to the participants of the judiciary the biggest damage is to the reputation of the lawyer profession and the right to a fair trial. The suspicion that lawyers may not act honestly casts a shadow over the reputation of the profession and may lead to the idea that some other walls, other than ethical rules, need to be built around the right to defend. Even the birth of this idea is incompatible with judicial dialectics.

Kaynakça

ADAY, Nejat: Avukatlık Hukukunun Genel Esasları, İstanbul 1997.

AKYOL, Şener: Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı, İstanbul 1995.

ARSLAN, Ramazan: Medenî Usûl Hukukunda Dürüstlük Kuralı, Ankara 1989.

ARSLAN, Ramazan/YILMAZ, Ejder /TAŞPINAR AYVAZ, Sema/ HANAĞASI, Emel: Medenî Usûl Hukuku, Ankara 2018.

ATALI, Murat / ERMENEK, İbrahim/ ERDOĞAN, Ersin: Medenî Usûl Hukuku, Ankara 2018.

ATAMAN, Zeynep Pelin: Savunma Etiği, Avukatlar İçin El Kitabı-1, Ankara 2014.

BAŞPINAR, Veysel: “Avukatın Özen Borcu”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XII, Y.2008, S. 1-2, s. 39-62.

CİMBAR, Ferhat: Avukatlık Sözleşmesinde Ücret, İstanbul 2019.

DIVRAK, Yasin / Hasan Kılıç, Ahmet: Savunma Hakkı, Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Grubu, İstanbul 2004, s. 56 (http://www.muharrembalci.com/hukukdunyasi/makaleler/birikimlerII/92.pdf E.T. 10.12.2019).

DİNÇ, Ünal: Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu Kararları (2013-2017), Ankara 2017.

DONAY, Süheyl; Vekilin Talimata Uyma ve Dürüstlükle Hareket Etme Borcu; Batider Cilt V; 1970, s. 735

FEUERİCH, Wilhelm /WEYLAND, Dag /TRÄGER, Monika: Bundesrechtsanwaltsordnung: BRAO Kommentar, 2016; § 43a Rn. 38 (https://beck-online.beck.de).

FEYZİOĞLU, Metin: “Savunma Hakkına İlişkin İki Soru: Savunma Hakkı Kutsal Mıdır? Duruşma Salonunda Müdafi ile Sanık Yanyana Oturabilir Mi?” Ankara Barosu Dergisi, Y. 67, S. 1, Kış 2009, s. 22 - 25.

GÜNDÜZ, Okan: “Karar İncelemesi Kötüniyetle Temyiz”, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt: 93; Sayı: 4, Yıl: 2019, s. 38-47.

GÜNER, Semih; “Avukatın Özen Yükümlülüğü”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 2, 2000, s.557-586 (Güner-Özen Yükümlülüğü).

GÜNER, Semih: Avukatlık Hukuku, Ankara 2011 (Güner-Avukatlık).

HİRTZ, Bernd: “Der Umgang mit der Wahrheit im Zivilprozess”, AnwBl 2006, s. 780-783.

İYİLİKLİ, Ahmet Cahit: “Hukuk Yargılamasında Dava Sebebi Üzerine Bir İnceleme”, TBBD. 2013 (106), s. s. 139-204.

KRÜGER, Wolfgang/ RAUSCHER Thomas (Hrsg.): Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung, Bd. 1: §§ 1-354, München 2016 (https://beck-online.beck.de), (Münchener Kommentar-FRİTSCHE, Jön: ZPO § 138).

KURT KONCA, Nesibe: Medenî Usûl Hukukunda Tarafların Doğruyu Söyleme Yükümlülüğü, Ankara 2016.

KURU, Baki: İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Usûl Hukuku, İstanbul 2019.

ÖZEKES, Muhammet: “Yargılamada Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranan Taraf Aleyhine Hükmedilecek Vekâlet Ücreti”, MİHDER 2005/1, s. 29-49.

ÖZEN, Muharrem: “Savunma Dokunulmazlığı”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1992/3, s.416-454.

ÖZGENÇ, İzzet: “Suç Zanlısı Kişinin Gerçeği Söyleme Yükümlülüğü ve Bunun Hukukî Sonuçları”, Hukuk Araştırmaları (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi), Y. 1995, C. 19, S. 1-3, s. 129-142.

ÖZGENÇ, İzzet/ ŞAHİN, Cumhur: “İddia ve Savunma Hakkı”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.V, S. 1-2, Haziran-Aralık 2001, s. 89-117.

PAPAKÇI, Acun: “Dürüst Davranma ve Doğruyu Söyleme Yükümlülüğü”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 11, S. 137-138; Ocak- Şubat 2016, s. 103- 123.

RÖMERMANN, Volker: “Die anwaltliche Unabhängigkeit - Entmythologisierung eines Core Value”, NJW 2019, s. 2986-2991.

SCHUMACHER, Hubertus: “Rechtsanwalt und Wahrheitspflicht im Zivilprozess”, Österreichisches Anwaltsblatt 2009/10, s. 429-436.

SUNGURTEKİN ÖZKAN, Meral: Avukatlık Mesleği, Avukatın Hak ve Yükümlülükleri, İzmir 1999. UYSAL, Levent: “Avukatın Hak ve Yükümlülükleri”, İBD. Yıl: 2008, C: 82, Sayı: 6, s. 2955-2973. TANRIVER, Süha: Medenî Usûl Hukuku Cilt 1, Ankara 2018.

TERCAN, Erdal: “Medenî Usûl Hukukunda Gerçeği Söyleme Yükümlülüğü”, SÜHFD. Prof. Dr. Şakir Berkiye Armağan, Konya 1996, s.181-212.

TÜSİAD Yargı Reformu Çalışma Grubu, Yargı Hizmetlerinde Kalite: Yargı Hizmetlerinde Kalite Talebi ve Kalite Unsurları, İstanbul 2014, s. 8.

YEĞENGİL, Rasih: “Dava ve Müdafaa Hakkının Sui İstimali ve Bundan Mütevellit Hukukî Mesuliyet”, ABD. 1944, S. 8, s. 4-10.

ZAFER, Hamide: "Savunma Hakkı ve Sınırları", Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 2, İstanbul 2013.

Kaynak Göster