Kamu Büyüklüğünün İşsizlik Üzerine Etkisi: Teorik Bir İnceleme

İşsizlik en önemli sosyo-ekonomik sorunların başında gelmektedir. İşsizlik konusunda yapılan çalışmalar incelendiğinde, işsizliğin başta enflasyon, ekonomik büyüme oranı, faiz oranı, ihracat-ithalat oranı gibi çeşitli makroekonomik değişkenlerle ilişkisinin sıklıkla araştırıldığı görülmektedir. Buna rağmen yapılan literatür taraması sonucunda özellikle yerli yazında kamu büyüklüğü ile işsizlik ilişkisinin yeterince araştırılmadığı görülmüştür. Çalışmanın bir diğer önemi genel kabulün aksine kamu harcamalarının her şart altında (özellikle aktif istihdam politikaları eşliğinde işsizliği azaltmak için yapılan kamu harcamalarının) işsizliği azaltmada pozitif etkisinin beklenen ölçüde olmayabileceği, bilakis “çalışma- boş zaman tercihinin boş zaman lehine etkilenmesi, artan kamu harcamalarının özel yatırımlar üzerinde “dışlama etkisi” ortaya çıkarması ve yine artan kamu harcamaları sebebiyle emek vergisi üzerindeki artışların emek talebini azaltarak işsizliğe neden olmasının yanında kilitleme etkisi gibi olumsuz etkileri olduğuna dikkat çekmektir.

Impact of Public Size on Unemployment: Theoretical Examination

Unemployment is one of the most important socio-ecomomic problems. When studies on unemployment are examined, It is observed that unemployment is frequently investigated in relation with various macroeconomic variables such as inflation, economic growth rate, interest rate, export-import ratio. Nevertheless, as a result of the literature rewiev, It was seen that the relation between public size and unemployment was not investigated sufficiently. Another positive aspect of the study is that contrary to general acceptance, the positive effect of public expenditures to reduce unemployment may not be expected (espacially active employment policies which are used to reduce unemployment).On the other hand, the fact that working- leisure time preference is influenced in a favor of leisure time, increasing public expenditures effect cause of crowding- out effect on private investments, and increasing in the labour tax due to increased public expenditures is a negative affect in demand of labor and lock-in effect on the labor market. This study want to take attention this result.

Kaynakça

Abrams, Burton A. (1999) The Effect Of Government Size on The Unemployment Rate, Public Choice, V.99, N.3/4, 1999, 395-401.

Acar, Mustafa (2010) Serbest Ticaret Ekonomik Özgürlükler ve Refah, Bilig, S.53, Bahar,1-28.

Akalın, Güneri (2000) Kamu Ekonomisi, Ankara: Akçağ Yayınları.

Akan, Yusuf, İbrahim Arslan ve Selahattin Kaynak (2008) Türkiye’ de Ekonomik İstikrarı Sağlamada Maliye Politikası Uygulamaları ( Bir Ampirik Çalışma: 1980-2006), Sosyo-Ekonomi Dergisi, Ocak-Haziran 2008-1, 107-116.

Aktan, Coşkun Can (a), Piyasa Başarısızlığının Ekonomisi ve Kamu Ekonomisi Rasyoneli [http://iibf.ogu.edu.tr/erdal/Dosyalar/Kamu%20Ekonomisi%20YL/kamu-ekon-rasyoneli.pdf] (25.09.2016)

Aktan, Coşkun Can (b), Devletin Başarısızlığının Anotomisi [http://www.canaktan.org/ekonomi/devlet-basarsiz/aktan-makale.htm],(21.05.2014).

Aktan, Coşkun Can (c) (2001) Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri, Ankara, Hak-İş Yayınları.

Aktan Coşkun Can v.d.,(2012) Kamu Ekonomisi- I, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Akyıldız Hüseyin ve Ömer Eroğlu (2005) Tartışılan Boyutlarıyla Piyasa Başarısızlığı ve Devlet Müdahalesi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.10, S.1, 2005, 57-75.

Altay Oğuzhan ve Onur Altın (2008) Türkiye’de Kamu Harcamalarının Ekonomik Büyüme ve Yatırımlar Üzerine Etkilerinin Analizi (1980–2005), Ege Akademik Bakış, C.8, S.1, 267-285.

Aslan Alper ve Ferit Kula (2010) Kamu Sektör Büyüklüğü-İşsizlik İlişkisi: Abrams Eğrisi’nin Türkiye Ekonomisi İçin Testi, Maliye Dergisi, S.159, Temmuz-Aralık,155-166.

Aydemir, Cahit ve Hüseyin Haşimi Güneş (2006) Merkantilizmin Ortaya Çıkışı, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C.5, S.15, Kış,136–158.

Aysu Ahmet ve Gökhan Dökmen (2011) An İnvestigation On The Relationship Between Govenment Size And Unemployment Rate: Evidence From OECD Countries, Sosyo-Ekonomi, C.2, Temmuz-Aralık, 180-190.

Bilgili, Yüksel (2012) Karşılaştırmalı İktisat Okulları (Makro İktisatın Teorik Esasları) Ders Notları, İstanbul: İkinci Sayfa Yayınevi, 6.bs.

Boone Jan and Jan C. Van Ours (2004), Effective Active Labor Market Policies, IZA Discussion Paper Series, No. 1335, October, p.2-3.

Calmfors Lars (2002), Anders Forslund and Maria Hemström, Does Active Labour Market Policy Work? Lessons from the Swedish Experiences, Working Paper, Paris, Institute For Labour Market Policy Evaluation, 4, p.2.

Christopoulos, Dimitris, K. John Loizides and Efthymios Tsionas (2005) The Abrams Curve of Government Size and Unemployment: Evidence From Panel Data, Applied Economics, V.37, N.10,1193-1199.

Clark, Barry (1998) Political Economy: a Comparative Approach, 2.ed.,Praeger Publishers.

Cuthbertson, Keith İktisat Politikası, Çev. Nazım Engin, Bilim Teknik Yayınevi.

Çetin, Halis (2002) Liberalizmin Tarihsel Kökenleri, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, C.3, S.1.,79-96.

Davidson, Paul (2009) The Keynes Solutions The Path to Global Economic Porsperty, New York, Palgrave Macmillan.

Demir Ömer ve Mustafa Acar (2002) Sosyal Bilimler Sözlüğü, Ankara: Vadi Yayınları.

Demir, Ömer (2003)Küresel Rekabette Etkin Devlet, s.113.

Demir Osman (1997), Ekonomide Devlet, Ankara: Sermaye Piyasası Kurulu Yayını.

Dewar, Jim (2010) The Size Of The Public Sector, 2010, Spice T+-He Information Center, [http://www.scottish.parliament.uk/ResearchBriefingsAndFactsheets/S3/SB_10-88.pdf] (17.05.2012).

Diriöz Sinem Çapar (Mart 2012), İstihdamın Arttırılmasında Aktif İşgücü Politikalarının Rolü, T.C Kalkınma Bakanlığı Uzmanlık Tezi, Ankara.

Dublin, Keith; John Pitzer ve Ethan Weisman, (2004) Measuring The Size Of The Public Sector: What Does The IMF’s Government Fınance Statıstıcs Manual 2001 Contrıbute, 24th CEIES Seminar, Vienna, Luxembourg: Office for Official Publications of The European Communities.

European Communities (2004), The Size Of The Government Sector – How To Measure 24th CEIES Seminar, Vienna, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

Facchini François and Mickaël Melki (2013) Efficient Government Size: France İn The 20 th Century, European Journal Of Political Economy, V.31, 1-14.

Feldmann, Horst (2010) Government Size and Unemployment in Developing Countries, Applied Economics, V.17, N.3 2010, 289-292.

Feldmann, Horst (2006) Government Size and Unemployment: Evidence From Industrial Countries, Public Choice, V.127, N.3-4, 451-467.

Fidan, Mehmet Maşuk (2011) Kobi Kredi Piyasasında Asimetrik Bilgi ve Ahlaki Tehlike: Laleli Örneği, Maliye Finans Yazıları, Yıl: 25, S.90,41-57.

Gül, Songül Sallan (2004) Sosyal Devlet Bitti, Yaşasın Piyasa, İstanbul: Etik Yayınları.

Güvel Enver Alper, Aylin Koç (2011) Kamu Açıklarının Politik Ekonomisi, Sosyoekonomi, C.1, 232-251.

Göze Ayferi (2005) Liberal Marxiste Faşist Nasyonal Sosyalist ve Sosyal Devlet, İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.

Heilbroner, Robert L. (2008) İktisat Düşünürleri Büyük İktisat Düşünürlerinin Yaşamları ve Fikirleri, Çev. Ali Tartanoğlu, 2.bs, Ankara: Dost Kitapevi, Şubat 2008.

İncekara, Ahmet Selim Demez ve Mehmet Akyol (2014) AR-GE Harcamalarına Yapılan Teşviklerin Etkinliği: Türkiye BRICS Ülkeleri Karşılaştırmalı Analizi, İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, C.1, S.2,1-30.

Karagöz Kadir ve Murat Karagöz (2010)Yolsuzluk, Ekonomik Büyüme ve Kamu Harcamaları: Türkiye için Ampirik bir Analiz, Sayıştay Dergisi, S.76, 5-22.

Karras, Georgios (1993) Employment and Output Effects of Government Spending: Is Government Size Important? Economic Inquiry, [http://www.questia.com/library/journal/1G1-14506797/employment-and-output-effects-of-government-spending], (03.03.2014).

Kazgan, Gülten (2008) İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi, 13.bs, İstanbul: Remzi Kitapevi.

Kızılboğa, Ruveyda (2012) Kamu Tercihi ve Anayasal İktisat Teorilerinin Değerlendirilmesi, NEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.2, 91-109.

Kluve Jochen and Christoph M. Schmidt,(2002) “Can Training and Employment Subsidies Combat European Unemployment?”, Economic Policy, V.17, N.35, 2002, p. 410-448.

Kuştepeli Yeşim ve Umut Halaç, Türkiye’de Genel Gelir Dağılımının Analizi ve İyileştirilmesi, [http://www.deu.edu.tr/userweb/yesim.kustepeli/dosyalar/gelir-sbe.pdf], (25.10.2016).

Labonte, Marc (2010) The Size and Role of Government: Economic Issues, [http://www.fas.org/sgp/crs/misc/RL32162.pdf], (17.08.2013).

Martin John and David Grubb (2001), What Works And For Whom: A Review Of OECD Countries’ Experiences With Active Labour Market Policies, OECD Working Paper, Paris, Instıtute For Labour Market Policy Evaluation, 14, p. 41.

Memişoğlu Dilek ve Ayşe Durgun (2007) Devlet Başarısızlığına Yol Açan Etkenlerden Biri Olarak Patronaj İlişkileri, Yerel Siyaset Dergisi, Yıl:2, S.24, Aralık, s.9-13.

Metin, Banu (2012) Yoksullukla Mücadelede Asgari Gelir Güvencesi: Türkiye’de Sosyal Yardım ve Hizmet Sisteminde Mevcut Durum ve Asgari Gelir Güvencesi İhtiyacı, Sosyal Güvenlik Dergisi, S.1, 117-151.

Mink, Reimund (2004) The Size Of The Government Sector In The Euro Area, The Us and Japan: How To Measure, 24th CEIES Seminar, Vienna, Luxembourg: Office for Official Publications of The European Communities.

Özgüven, Ali (2005) İktisadi Düşünceler- Doktrinler ve Teoriler, 3.bs, İstanbul: Filiz Kitapevi. Öztürk Nazım ve Yüksel Bayraktar (2009) Aksak Rekabetin Önlenmesinde Devletin Rolü, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, C.4, S.2, 2009, 74-93.

Sally, Razeen (2002) Classical Liberalism and International Economic Order, Taylor & Francis e-Library.

Sarısoy Sinan (2010) Düzenleyici Devlet ve Regülasyon Uygulamalarının Etkinliği Üzerine Tartışmalar, Maliye Dergisi, S.159, Temmuz-Aralık, 278-298.

Savaş, Vural Fuat (1963) Keynes’in Genel Teorisi, Eskişehir: Eskişehir Ticari İlimler Akademisi.

Savaş, Vural Fuat (2007) İktisadın Tarihi, 5.bs. , Ankara.

Schumpeter, Joseph A.(2006) History of Economic Analysis, Ed. Elizabeth Boody Schumpeter, Taylor & Francis e-Library, 2006.

Sheehan, Brendan (2009) Understanding Keynes’ General Theory, Palgrave Macmillan, January.

Skousen, Mark (a)The Big Three in Economics Adam Smith Karl Marx and John Maynard Keynes, M.E.Sharpe, New York, 2007.

Skousen, Mark(b)İktisadi Düşünceler Tarihi, Modern İktisadın İnşası, 3. bs., Çev.Mustafa Acar- Ekrem Erdem-Metin Toprak, Ankara: Adres Yayınları, Mart 2007.

Sönmez, Sinan(1987) Kamu Ekonomisi Teorisi- Kamu Harcamalarında Etkinlik Arayışı, 1. bs. , Teori Yayınları, Mayıs 1987.

Şen, Ali (2006) Asimetrik Bilgi- Finansal Kriz İlişkisi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S.14, 1-25.

Özalp, Ahmet (2011) Homo Politicus Versus Homo Economicus: Yurttaş/Birey İkiliğini Aşmak, Sosyal ve Beşeri Bilimler DergisiözaC.3, N.2, 23-35.

Özer, Itır (2007) Stratejik Dış Ticaret Politikaları, Uluslararası Ekonomi ve Dış Ticaret Politikaları, C.2,S.3, 65-102.

Öztürk, Nazım (2006) Devletin Ekonomide Değişen Rolü, Amme İdaresi Dergisi, C.39, S.1, 17-38.

Tekeoğlu, Muammer (1993) İktisadi Düşünceler Tarihi, Adana: Çukurova Üniversitesi Basımevi.

Tekin, Ahmet (2011) Küreselleşen Dünyada Bölgesel Kalkınma Dinamikleri, Kamu Politikaları Ve Bölgesel Kalkınma Ajansları, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S.29, Nisan 2011, 37-48.

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (1995) 21.Yüzyıl İçin Yeni Bir Devlet Modeline Doğru Optimal Devlet Kamu Ekonomisinin ve Yönetiminin Yeniden Yapılanması ve Küçültülmesine Yönelik Öneriler, Ankara, TÜSİAD Yayın No:95, 2-174.

Yalçın Aydın, İktisadi Doktrinler ve Sistemler Tarihi, Ankara, A.Ü. S.B.F. Basın Yayın Yüksek Okulu Basımevi, 1983.

Yılmaz Abdullah ve Raci Kılavuz (2002) Türk Kamu Bürokrasisinin İşlemsel Sorunları Üzerine Notlar, C. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, C.3, S.2, 2002, s. 17-20.

Yüksel, Fatih (2007) Sosyal Devletin Dönüşüm Sürecinde Yerel Yönetimlerin Yeni İşlevleri, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, C.62, S.1, 2007, 279-298.

Wang Siyan and Burton A. Abrams (2011), The Effect of Government Size on The Steady‐State Unemployment Rate: A Dynamic Perspective, Working Paper Series 2011-12, 2011.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { cider409633, journal = {Çalışma İlişkileri Dergisi}, issn = {2146-0000}, eissn = {2146-7854}, address = {editor@calismailiskileri.org}, publisher = {Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi}, year = {2017}, volume = {8}, pages = {95 - 117}, doi = {}, title = {Kamu Büyüklüğünün İşsizlik Üzerine Etkisi: Teorik Bir İnceleme}, key = {cite}, author = {Bayraktar, Seda} }
APA Bayraktar, S . (2017). Kamu Büyüklüğünün İşsizlik Üzerine Etkisi: Teorik Bir İnceleme . Çalışma İlişkileri Dergisi , 8 (2) , 95-117 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cider/issue/36287/409633
MLA Bayraktar, S . "Kamu Büyüklüğünün İşsizlik Üzerine Etkisi: Teorik Bir İnceleme" . Çalışma İlişkileri Dergisi 8 (2017 ): 95-117 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cider/issue/36287/409633>
Chicago Bayraktar, S . "Kamu Büyüklüğünün İşsizlik Üzerine Etkisi: Teorik Bir İnceleme". Çalışma İlişkileri Dergisi 8 (2017 ): 95-117
RIS TY - JOUR T1 - Kamu Büyüklüğünün İşsizlik Üzerine Etkisi: Teorik Bir İnceleme AU - Seda Bayraktar Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Çalışma İlişkileri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 95 EP - 117 VL - 8 IS - 2 SN - 2146-0000-2146-7854 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Çalışma İlişkileri Dergisi Kamu Büyüklüğünün İşsizlik Üzerine Etkisi: Teorik Bir İnceleme %A Seda Bayraktar %T Kamu Büyüklüğünün İşsizlik Üzerine Etkisi: Teorik Bir İnceleme %D 2017 %J Çalışma İlişkileri Dergisi %P 2146-0000-2146-7854 %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD Bayraktar, Seda . "Kamu Büyüklüğünün İşsizlik Üzerine Etkisi: Teorik Bir İnceleme". Çalışma İlişkileri Dergisi 8 / 2 (Aralık 2017): 95-117 .
AMA Bayraktar S . Kamu Büyüklüğünün İşsizlik Üzerine Etkisi: Teorik Bir İnceleme. Çalışma İlişkileri Dergisi. 2017; 8(2): 95-117.
Vancouver Bayraktar S . Kamu Büyüklüğünün İşsizlik Üzerine Etkisi: Teorik Bir İnceleme. Çalışma İlişkileri Dergisi. 2017; 8(2): 95-117.