Üniversitelerin Şehir Ekonomisine Katkıları: İnönü Üniversitesi Örneği

Bu çalışmanın amacı Malatya İnönü Üniversitesinin şehir ekonomisine katkısını 2015-2016 akademik yılı için hesaplamaktır. Bu bağlamda derlenen veriler, üniversitenin Malatya ekonomisine katkısını belirlemek için 1.529 öğrenci ve 530 personele uygulanan 2.059 adet anket çerçevesinde Huggins ve Cooke’un (1997) yöntemleri temelinde analiz edilmiştir. Söz konusu dönem için İnönü Üniversitesinin Malatya ekonomisine doğrudan, dolaylı ve uyarılmış katkıları sırasıyla 171.100.045 TL, 314.706.307 TL ve 288.812.258 TL olarak hesaplanmıştır. Toplamda ise İnönü Üniversitesi kaynaklı Gayrisafi Yerel Ha- sıla 774.618.610 TL ve Yerel Harcanabilir Gelir ise 468.077.252 TL olarak tespit edil- miştir. 3.480 kişi doğrudan, 5.238 kişi dolaylı ve 4.807 kişi uyarılmış olmak üzere toplam istihdam katkısı ise 13.525 kişi olarak belirlenmiştir.

Kaynakça

Akçakanat, T., Çarıkçı, İ. ve Dulupçu, M. A. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Bulunduk- ları İl Merkezine Ekonomik Katkıları ve Harcama Eğilimleri: Isparta 2003-2009 Yılları Örneği. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22, 165-178.

Atik, H. (1999). Üniversitelerin Yerel Ekonomiye Katkıları: Teori ve Erciyes Üniversitesi Üzerine Bir Uygulama. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15, 99-109.

Bilginoğlu, M. A., Atik, H., Türker, O., Pamuk, Y. ve Düzgün, R. (2002). Erciyes Üniver- sitesinin Kayseri İlinin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Yapısına Etkileri (No: 135). Kayse- ri: Erciyes Üniversitesi Yayınları.

Binici, F. Ö. ve Koyuncu, B. (2015). Üniversite Öğrencilerinin 2012-2013 Harcamalarının Bitlis İli Ekonomisine Katkısının İncelenmesi. BEU SBE Dergisi, 4(1), 113-126.

Bleaney, M. F., Binks, M. R., Greenaway, D., Reed, G. V. ve Whynes, D. K. (1992). What Does a University Add to Its Local Economy? Applied Economics, 24, 305-311.

Booth, G. G. ve Jarrett, J. E. (1976). The Identification and Estimation of a University’s Economic Impacts. The Journal of Higher Education, 47(5), 565-576.

Büyükdoğan, B., Afşar, B. ve Gedik, H. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Öğrenim Gör- dükleri Şehire Ekonomik Katkıları: KTO Karatay Üniversitesi Örneği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(15), 161-174.

Ceyhan, M. S. ve Güney, G. (2011). Bartın Üniversitesinin Bartın İlinin Ekonomik Geli- şimine 20 Yıllık Projeksiyonda Katkılarının Değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(2), 183-207.

Çalışkan, Ş. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Harcamalarının Kent Ekonomisine Katkısı (Uşak Üniversitesi Örneği). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(31), 169-179, http:// www.esosder.org/ (02.03.2015).

Çalışkan, Ş. ve Demir, F. (2013). Celal Bayar Üniversitesi Köprübaşı Meslek Yüksekokulu Öğrenci Harcamalarının Bileşimi ve İlçe Ekonomisindeki Yeri. CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 11(3), 357-371.

Çayın, M. ve Yapraklı, S. (2014). Üniversitelerin Yerel Gelir ve İstihdam Üzerindeki Etkileri: Batman Üniversitesi Üzerine Bir Uygulama. CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Der- gisi, 15(2), 155-172.

Dalğar, H., Tunç, H. ve Kaya, M. (2009). Bölgesel Kalkınmada Yükseköğretim Kurum- larının Rolü ve Bucak Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1, 39-50.

Demireli, C. ve Taşkın, E. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Bulundukları Şehre Eko- nomik Katkıları: Kütahya İl Merkezi Örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 37, 321-328.

Dursun, M. K., Kaya, A. ve Kılıçaslan, S. (2017). Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Yük- seköğretim Öğrencilerinin Ekonomiye Katkısı. TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Ha- kemli Dergisi, 9(34), 25-31.

Ergün, E. (2003). AKÜ Bolvadin Meslek Yüksekokulunun Bolvadin’in Sosyo-Kültürel Yapısına ve Ekonomisine Katkıları. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 5(1), 63- 78.

Erkekoğlu, H. (2000). Bölge Üniversitelerinin Yerel Ekonomiye Katkıları: Sivas Cum- huriyet Üniversitesi Örneği. EÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16, 211-229.

Garrido-Yserte, R. ve Gallo-Rivera, M. T. (2010). The Impact of the University upon Lo- cal Economy: Three Methods to Estimate Demand-Side Effects. The Annals of Regional Science. 44(1), 39-67.

Gelir Vergisi Kanunu (1960). T.C. Resmi Gazete, 10700, 31 Aralık 1960 (Değişik: 23/07/2010-6009/3 md.).

Görkemli, H. N. (2009). Selçuk Üniversitesinin Konya Kent Ekonomisine Etkileri. Sel- çuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22, 169-186.

Huggins, R. ve Cooke, P. (1997). The Economic Impact of Cardiff University: Innova- tion, Learning and Job Generation. GeoJournal, 41(4), 325-337.

İnönü Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (2016). İnönü Üniversitesi Aktif Öğrenci Sayısı (2016 yılı).

İnönü Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (2016). İnönü Üniversitesi Akademik ve İdari Personel Sayısı (2016 yılı).

İnönü Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (2017). Ekonomik Sınıflandırma- ya Göre Bütçe Giderleri (2015 yılı).

Jafri, S. H. A., Dudley, J. D. ve Buland, D. (2000). Economic Impact of Tarleton State University. Stephenville: Tarleton State University, https://www.montclair.edu/oit/institu- tionalresearch/AssessmentDocs/Economic%20Impact/Tarlton%20U.pdf (02.02. 2018).

Karaca, F. (2016). İnönü Üniversitesi 2006-2015 Yılları İstatistik Verileri, Strateji Geliş- tirme Daire Başkanlığı, İnönü Üniversitesi: Malatya.

Kaşlı, M. ve Serel, A. (2008). Üniversite Öğrenci Harcamalarının Analizi ve Bölge Eko- nomilerine Katkılarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Yönetim ve Ekonomi, 15(2), 99-113.

Korkmaz, Ö. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Harcamalarının İl Ekonomisine Katkısı: Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Analiz. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 29(2), 233-250.

İnönü Üniversitesi (2016). İnönü Üniversitesi 2015 Yılı Faaliyet Raporu. Malatya: İnönü Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.

İnönü Üniversitesi (2017). İnönü Üniversitesi 2016 Yılı Faaliyet Raporu. Malatya: İnönü Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.

Lewis, J. A. (1988). Assessing the Effect of the Polytechnic, Wolverhampton on the Local Community. Urban Studies, 25, 53-61.

Sedway Group (2001). Building the Bay Area’s Future: A Study of the Economic Impact of the University of California, Berkeley. UC Berkeley Economic Impact Study, 1-40, https://tbed.org/wp-content/uploads/UC-Berkeley-econ-impact.pdf (30.01.2018).

Selçuk, G. N. (2012). Atatürk Üniversitesi Öğrencilerinin Harcamalarının Analizi ve Erzurum Ekonomisine Katkısı. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(3), 317-330.

Selçuk, G. N. ve Başar, S. (2012). Kafkas Üniversitesi Öğrencilerinin Harcamalarının Kars İli Ekonomisine Katkısı. Kafkas KAÜ İİBF Dergisi, 3(4), 89-106.

Sönmez, M. E. ve Başkaya, Z. (2013). Üniversitelerin Şehirlerin Ekonomisi ve Şehiriçi Arazi Kullanımı Üzerindeki Etkileri: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği. 3 rd International Geography Symposium-GEOMED, 10-13 July 2013, Antalya Turkey, Proceedings Books (Ed. Efe, R., Atalay, İ. ve Cürebal, İ.), 541-552.

Sürmeli, F. (Ed.)., Taşcı, D., Gökalp, E., Genç Kumtepe, E., Kumtepe, A. T., Toprak, E., Tosunoğlu, B. T. ve Sürmeli, A. (2008). Anadolu Üniversitesinin Eskişehir’e Etkileri ve Şehrin Üniversiteyi Algılayışı (No: 1878). Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Şen, A. (2011). Local Income and Employment Impact of Universities: The Case of Izmir University of Economics. Journal of Applied Economics and Business Research, 1(1), 25-42.

Tarı, R., Çalışkan, Ş. ve Bayraktar, Y. (2006). Kocaeli Üniversitesi Öğrencilerinin Gelir ve Tüketim İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bi- limler Enstitüsü Dergisi, 11, 168-179.

T.C. Kalkınma Bakanlığı (2013). İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE-2011). Ankara: Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü.

Tösten, R., Çenberlitaş, İ. ve Gökoğlan, K. (2013). Dicle Üniversitesi Öğrencilerinin Harcama Analizi ve Diyarbakır Ekonomisine Katkısı. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(10), 90-114.

Tugay, O. ve Başgül, N. (2005). Üniversite Öğrencilerinin Yöre Ekonomisine Katkıları: Burdur’da Bir Araştırma. I. Burdur Sempozyumu, 1020-1031.

Tuğcu, C. T. (2004). Üniversitelerin Yerel Ekonomik Faaliyet Hacmine Katkıları: Nevşe- hir Örneği, http://www.geocities.ws/ceteris_tr2/t_tugcu.doc (02.02.2016).

TÜİK (2011). Bölgesel Hesaplar, https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=116velocale=tr (01.02.2018).

TÜİK (2018a). Yıllara Göre Dış Ticaret, http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?is- tab_id=621 (01.02.2018).

TÜİK (2018b). İllere Göre İthalat, 2002-2017, http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo. do?istab_id=647 (01.02.2018).

TÜİK (2018c). İllere Göre İhracat, 2002-2017, http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo. do?istab_id=646 (01.02.2018).

TÜİK (2015a). İşgücü İstatistikleri Bölgesel Sonuçlar, https://biruni.tuik.gov.tr/me- das/?kn=102velocale=tr (01.02.2018).

TÜİK (2015b). ‘Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, İktisadi Faaliyet Kollarına (A21) Göre Cari Fi- yatlarla (Değer, Pay, Değişim Oranı)’, 1998-2016, http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistik- Tablo.do?istab_id=2513 (23.04.2017).

TÜİK (2017). Yıllara Göre İl Nüfusları, 2000-2016, http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistik-Tablo.do?istab_id=1590 (25.12.2017).

Yayar, R. ve Demir, D. (2013). Gaziosmanpaşa Üniversitesinin Tokat İli Ekonomisine Etkisi. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 5(8), 106-122.

Yaylalı, M., Özer, H. ve Dilek, Ö. (2011). Selçuk Üniversitesi Seydişehir Meslek Yükse- kokulu Öğrencilerinin Gelir-Harcama İlişkisi ve Meslek Yüksekokulunun İlçe Ekonomi- sine Katkısı. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 7(13), 1-13.

Yıldız, E. (2010). Meslek Yüksekokullarının Yerel Ekonomiye Katkıları: Babaeski Mes- lek Yüksekokulu Örneği. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 87-102.

Yıldız, E. ve Talih, D. (2011). Üniversitelerin Kalkınmadaki Rolü: Babaeski Meslek Yük- sekokulu Örneği. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 6(2), 269-287.

Yolcu, H., Aktaş, Y. ve Güney, O. (2012). The Economic Contributions of the University of Kastamonu to Kastamonu Province. European Journal of Social Sciences, 33(4), 573- 587, http://www.europeanjournalofsocialsciences.com (01.03.2015).

Kaynak Göster