Türkiye'de Afet Yönetimi: Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm

Türkiye, sık sık yapay ve doğal afetlerle karşılaşmaktadır. Bu afetler Türkiye'nin mali yapısına olumsuz etkilerde bulunmaktadır. Afetlerden önce risk azaltma önlemleri ile afet sonrası müdahalelerle ilgili afet yönetim sistemi ise etkin çalışmamaktadır. Türkiye'de iç içe girmiş, aynı anda bir çok kurumun görev ve yetki alanına giren bir afet yönetim sistemi vardır. Bu sistemin birleştirilerek tek çatı altında toplanması bu çalışmanın temel vurgusudur. Ayrıca afet yönetiminin etkinliğini artırmak için bir kısım yasal düzenlemelere de ihtiyaç vardır. Afet yönetim sistemi yeniden yapılandınlırken afet yönetiminde yerel yönetimlerin ve gönüllü kuruluşların etkinliklerinin artırılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler:

Türkiye

Emergency Management in Turkey: Possible Problems and Solutions

Turkey frequently faces with artificial and natural disasters which have negative effects on Turkey's fiscal structure. The emergency management system that includes the risk reducing measures before the disaster and the interventions after the disaster does not work efficiently. Since a number of authorities are concurrently charged with and responsible for emergency management, the emergency management system of Turkey is very complicated. This study underlines the importance of merging of different parts of the system under one body. In addition, some legal regulations are required to increase the effectiveness of the emergency management. In restructuring the emergency management system, the effectiveness of local governments and of voluntary organizations should also be increased.
Keywords:

Turkey,

___

"10/66, 67, 68, 69, 70 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyon Raporu", TBMM Tutanak Dergisi, 21. Dönem, 2. Yasama Yılı, 60. Birleşim, 22.2.2000.

Akçalı, Rıza (2000), TBMM Tutanak Dergisi, 21. Dönem, 4. Yasama Yılı, 60. Birleşim, 05.02.2000.

Aydın, Koray (1999a), TBMM Tutanak Dergisi, 21. Dönem, 1. Yasama Yılı, 37. Birleşim, 22 Temmuz 1999(a).

Aydın, Koray (1999b), TBMM Tutanak Dergisi, 21. Dönem, 1. Yasama Yılı, 55. Birleşim, 23 Ağustos 1999(b).

Aytekin, Fevzi (1996), TBMM Tutanak Dergisi, 20. Dönem 2. Yasama Yılı, 32. Birleşim, 13 Aralık 1996.

Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi, Depremler 1999: 17 Ağustos ve 12 Kasım Depremlerinden Sonra Bakanlıklar ve Kamu Kuruluşlarınca Yapılan Çalışmalar, BKYM Yayım, Ankara, 2000.

Çelebi, Süleyman (2001), TBMM Tutanak Dergisi, 21. Dönem, 4. Yasama Yılı, 34. Birleşim, 08.12.2001.

Çelik, Mehmet Zeki (2000), TBMM Tutanak Dergisi, 21. Dönem, 2. Yasama Yılı, 60. Birleşim, 22.2.2000.

Çiçek, Bayram (1998), "Bir Doğal Afet Şekli Çığ", Sivil Savunma, Y.40, S.152, Nisan-Haziran 1998.

Dedelek, İbrahim Yaşar (2000), TBMM Tutanak Dergisi, 21. Dönem, 2. Yasama Yılı, 60. Birleşim, 22.2.2000.

Durmuş, Yalçın (1995), "Doğal Afet Türleri, Etkileri ve Korunma Yolları", Sivil Savunma, Y.37, S.42, Ekim-Aralık 1995.

"Doğu Marmara ve Düzce Depremlerinde Bazı İlginç Kurtarma Örnekleri", Sivil Savunma, Y.42, S. 160, Nisan-Haziran 2000.

Eren, Mustafa (2002), TBMM Tutanak Dergisi, 21. Dönem, 4. Yasama Yılı, 105. Birleşim, 28 Mayıs 2002.

http://www.mem.edu.tr/home/wwwdmc/nedir.html, 26.11.2002.

http://www.emsturkey2002.org/Emergency%20Management%20m%20Turkey_TUR..., 11.12.2002.

"Marmara Depreminde Sivil Savunma Faaliyetleri", Sivil Savunma, Y.41, S.157, Temmuz-Eylül 1999.

Mutman, Atilla (1999), TBMM Tutanak Dergisi, 21. Dönem, 1. Yasama Yılı, 55. Birleşim, 23.8.1999.

Mutman, Atilla (2000), TBMM Tutanak Dergisi, 21. Dönem, 2. Yasama Yılı, 60. Birleşim, 22.2.2000.

Okumuş, Nazif (2000), TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 21, Yıl 2, Birleşim 113, 20.06.2000

Özcan, Ahmet Şahin (2000), "Afetlerle İlgili Yönetim Sistemi", Sivil Savunma, Y.42,S.61, Temmuz-Eylül 2000.

Özalp, Teoman (2000), TBMM Tutanak Dergisi, 21. Dönem, 2. Yasama Yılı, 60. Birleşim, 22.2.2000.

Sayın, Ahmet Sancar (1999), TBMM Tutanak Dergisi, 21. Dönem, 1. Yasama Yılı, 54. Birleşim, 18 Ağustos 1999.

"Sivil Toplum Örgütleri Artıyor", Sivil Savunma, Y.42, S. 162, Ekim-Aralık 2000.

Sezgin, Erdoğan (2000), TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 21, Yıl 2, 113. Birleşim, 20.06.2000.

Suna, Hasan (2000), TBMM Tutanak Dergisi, 21. Dönem, 2. Yasama Yılı, 60. Birleşim,22.2.2000.

Taranoğlu, Ersin (1999), TBMM Tutanak Dergisi, 21. Dönem, 1. Yasama Yılı, 55. Birleşim, 23 Ağustos 1999.

Telek, Mehmet (2002), TBMM Tutanak Dergisi, 21. Dönem, 4. Yıl, 60. Birleşim, 05.02.2002.

Temiz, Sabahattin (1998), "Afet, Afet Türleri ve Afette Karşılaşılan Sorunlar", Sivil Savunma, Y.40, S. 151, Ocak-Mart 1998.

Zonguldak Valiliği İl Kriz Merkezi, 17.08.1999 Marmara Bölgesi 12.11.1999 Bolu-Düzce Depremi Andaç Raporu, Zonguldak Valiliği Yayını, Zonguldak, t.y.

___