Küreselleşme Süreci ve Siyasal Katılımda Yeni Arayışlar: Yerel Gündem 21 Antalya Kent Konseyi Kadın Meclisi

21.yüzyılın öne geçen anlayışı olarak katılımcı demokrasinin siyasal katılım sorununa çözümü, temsili demokrasinin yöntemlerinden farklı biçimler de içermektedir. Kadınların siyasal ve toplumsal katılımlarmdaki yetersizlikler nedeniyle başta kadınlar olmak üzere, farklılıkları karar mekanizmalarına gereği gibi taşıyabilmenin, etkin kılmanın sivil arayışlarından ve uygulamalarından biri de Gündem 21 Projesi olmuştur. Bu çalışma, öncelikle Gündem 21 kavramını ve uygulamasını ele almaktadır: Antalya Yerel Gündem 24'Projesinin Kadın Meclisi-Kadm ve Siyaset Çalışma Grubu üyelerinin toplumsal profilini de ortaya koyarak projenin yürüme olanaklarının sınırlarını değerlendirebilmeyi amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler:

Antalya

Globalization and New Approaches for Political Participation: Local Agenda 21 Antalya City Council Women Assembly

As a prominent concept of the 21st century, participatory democracy offers new approaches for political participation that are different from procedures of representative democracy. Agenda 21 Project is one of the civil initiatives aiming to incorporate 'differences' into decision making mechanisms -especially to incorporate women who do not adequately participate to social and political life. This study mainly deals with the concept and the implementation of Agenda 21. It elaborates the Women Assembly - Women and Politics Workshop of Antalya Local Agenda 21 Project by examining social profiles of the members of the assembly and of the workshop.
Keywords:

Antalya,

___

Geray Cevat (2001), "Kentleşme Sorunlarının Çözümü Açısından Küreselleşme, Özelleştirme, Yerelleşme ve Yerel Yönetimler", Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 4, Ekim, s. 7-22.

Güler, Birgül Ayman (2001), "Küreselleşme ve Yerelleşme", Bilim ve Siyaset, Üç Aylık İnceleme-Araştırma ve Kültür Dergisi, Yıl: 1 Sayı: 2, Nisan, s. 51-67.

Falay Nihat - Kalaycıoğlu Ersin - Özkırımlı Ersin (1996), Belediyelerin Mali Yönetimi.İktisadi ve Siyasal Çözümleme, TESEV Yayınları 2, İstanbul.

Kongar, Emre (1981), Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye, Remzi Kitabevi, İstanbul.

Sandal, Ahmet (1993), "Çevre ve Katılmalı Yönetim: Yerel Yönetimlerde Gönüllü Çevre Kuruluşlarının Yönetime Kayılması", Yerel Yönetim ve Denetim, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörleri Derneği Yayını, Ankara.

21. Yüzyıl Gelişim Projeksiyonu Yerel Yönetim Demokratikleşme Projesi, UNDP IULA-EMME ICLEI Antalya Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Belediyeler Birliği, Antalya Yerel Gündem 21 Kent Konseyi, Antalya, 1997. .

Yerel Gündem 21. Antalya Kent Konseyi Kadın Meclisine İlişkin Tüzük, Ağustos, 1998.

T. C. Çevre Bakanlığı (2000), Sürdürülebilir Kalkınma ve Ulusal Gündem 21 Raporu, Ankara, Mart.

Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu (1987), Bruntland Raporu.

Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı (1992), Rio Deklerasyonu, Haziran.

UN, Agenda 21 (1992), The United Nations Programme of Avtion from Rio, NewYork.

IULA-EMME (1998), Yerel Gündem 21'ler Sürecinde Türkiye, IULA-EMME Yayını, İstanbul.

http://www.yerelgundem21.org.tr

www.antalyakentkonseyi.org.tr

T. C. Resmi Gazete, 06.03.1998, No: 23278.

___