Kentsel Mekanlarda Kamusal Alan

Makalede "kamusal alan" kavramına açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Kentsel mekan ve kamusal alan yaklaşımlarının önemi tarihsel göndermelerle tartışılmakta; Değişim baskısının, modern çağın sermaye birikimi tarafından yaratıldığı gösterilmektedir. Yazar, bu değişimleri anlamanın, yeni sosyal ve mimari yaklaşımlara ulaşmada yardımcı olacağını ileri sürmektedir. Son olarak kentsel sistemlerdeki değişimin sosyal etkilerine dikkat çekilmektedir.
Anahtar Kelimeler:

kentsel alanlar

Public Sphere On Urban Spaces

In this article, the "public sphere" concept is elaborated. Importance of the concept of "urban space" and "public sphere" has been discussed with reference to historical changes. It is emphasized that capital accumulation in the modern era has created a pressure for some changes. The author argues that to understand these changes might help to develop new social and architectural approaches. Finally, social effects of the changing urban system are pointed out.
Keywords:

urban areas,

Kaynakça

Akaş, Cem (1997), "Dünyanın Büyüsü", Cogito 10, Öyleyse Descartes, İstanbul.

Althusser, Louis (1991), İdeoloji ve Devletin ideolojik Aygıtları, (Çev.Yusuf Alp, Mahmut Özışık), İletişim Yayınları, (Üçüncü Basım), İstanbul.

Ayata, Sencer (1997), "Toplumbilim Açısından Küreselleşme", Emperyalizmin Yeni Masalı Küreselleşme, (Der: Işık Kansu), İmge Kitapevi, Ankara.

Baechler, Jeân (1986), Kapitalizmin Kökenleri, (Çev. M. Ali Kıhçbay), Savaş Yayınları, Ankara.

Baker, Ulus (1994), "Siyasal Alanın Oluşumu Üzerine Bir Deneme", Toplum ve Bilim, S. 63, Bahar 94, Ankara.

Baudrillard, Jean (1991), Sessiz Yığınların Gölgesinde Ya Da Toplumsalın Sonu, (Çev. Oğuz Adanır), Ayrıntı Yayınevi, İstanbul.

Ben-Amittay, Jacob (1983), Siyasal Düşünceler Tarihi (Çağlar Boyunca Siyasal Düşüncenin Değişimi), Savaş Yay.7, Mayıs, Ankara.

Benjamin, Walter (1995), Pasajlar, (Çev. Ahmet Cemal), Yapı Kredi Yayınları (İkinci Baskı).

Bookchin, Murray (1994), Özgürlüğün Ekolojisi —Hiyerarşinin Ortaya Çıkışı ve Çözülüşü-, (Çev.Alev Türker), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

Boysan, Burak (1996), "Global Köyün Şehir Kültürü", Görüş 28, Kasım-Aralık İstanbul.

Canetti, Elias, (1998), Kitle ve İktidar, (Çev. Gülşat Aygen), Ayrıntı Yay., İstanbul.

Cansever, Turgut (1997), "Şehir", Cogito Kent ve Kültürü, (Üçüncü Basım) S.8, (Yaz 1996), İstanbul.

Castells, Manuel (1997), Kent, Sınıf, İktidar, (Çev. Asuman Erendil), Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara.

Cevizci, Ahmet (1996), Felsefe Sözlüğü, Ekin Yayınları, Ankara.

Erder, Sema (199.6), "Hukukdışı Mekandaki Yurttaşlar, Öteki İstanbullular", Görüş 28, Kasım-Aralık, İstanbul.

Ergene, Boğaç (1994), "Habermas ve Kamusal Alanın Yapısal Dönüşümü", Mürekkep. No.1, Yaz.

Erginsoy, Fatma Güliz (1997), "Kırsal Kesimin Küreselleşen Erkekleri ve Cemaatleşerek Yerelleşen Kadınları", Toplum ve Bilim 75, (Feminist Kuram, Bilgi ve İktidar), Kış Birikim Yayınları, Ankara.

Fromm, Eric (1997), Psikanaliz ve Zen Budizm, (Çev. İlhan Güngören), Yol Yayınları, (Beşinci Baskı), Mart İstanbul.

Fukuyama, Francis, Güven (Sosyal Erdemler ve Refahın Yaratılması), (1998), Çev.Ahmet Buğdaycı. T. İş Bankası Yayınları, Ankara.

Geray, Haluk (1997), "İletişim, Bilgi Toplumu ve Küreselleşme", Emperyalizmin Yeni Masalı Küreselleşme, (Der: Işık Kansu), İmge Kitapevi, Ankara.

Giddens, Anthony, (1998), Modernliğin Sonuçları, (Çev. Ersin Kuşdil), Ayrıntı Yay., 2. Basım, İstanbul.

Gottdiener, Mark (2001), "Mekan Kuramı Üzerine Tartışma: Kentsel Praksise Doğru", Praksis (Kent ve Kapitalizm), Ankara.

Göka, Erol (1999), Bilimlerin Vicdanı Psikiatri, Ütopya Yay., Ankara.

Göka, Erol, Topcuoğlu, Abdullah, Aktay, Yasin (1996), Önce Söz Vardı, Vadi Yayınları, Ankara.

Habermas, Jurgen (1995), "Kamusal Alan: Ansiklopedik Bir Makale", Birikim, (Çev. Nuran Erol), Şubat, S. 70.

Hall, Stuart (1998), "Yerel ve Küresel: Küreselleşme ve Etniklik", Kültür, Küreselleşme ve Dünya Sistemi, Der. Anthony D. King, (Çev. Gülcan Seçkin, Ümit Hüsrev Yolsal), Bilini ve Sanat Yay., Ankara

Hamamcı, Can (1996), "Kent, Zengin Gettolar, Yerel Yönetimler", Adakentliyim, Y: 2, S: 5, 96/1, Ankara.

Hardt, Michael, Negri, Antonio, İmparatorluk, (Çev. Abdullah Yılmaz), Ayrıntı Yay., 3. Basım, İstanbul.

Hobsbawm, Eric, Kısa 20. Yüzyıl, (Çev. Yavuz Alogan), Sarmal Yay., İstanbul. Horkheimer, Max (1986), Akıl Tutulması, Metis Yayınları, Ekim.

Huberman, Leo, Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla, (Çev. Murat Belge), Dost Kitabevi Yayınları. 3, Ekonomi/Tarih Araştırmaları Dizisi.l, (Üçüncü Baskı), Ankara.

Hugo, Victor (1997), "Kentin Felsefesi", Cogıto Kent ve Kültürü, (Üçüncü Basım) S. 8, (Yaz 1996), İstanbul.

Jameson, Fredrıc, (1994), "Postmodernizm ya da Geç kapitalizmin Kültürel Varlığı", Postmodernizm (Jameson, Lyotard, Habermas), Hz. Necmi Zeka, (Çev. Gülengül Naliş vd.), Kıyı Yay., 2. Basım, İstanbul.

Kejanlıoğlu, Beybin (1995), "Kamusal Alan, Televizyon ve Siyaset Meydanı", Birikim, Şubat, S. 70.

Kongar, Emre (1986), Kültür ve İletişim (Kültür Üzerine 3), Say Yay., İstanbul.

Kongar, Emre(1998), 2000li Yıllarda Türkiye, Remzi Kitabevi, 2. Basım, İstanbul.

Kuban, Doğan (1998), İstanbul Yazılan (Kent ve Mimarlık Üzerine), Yapı End. Mrk. Yay., İstanbul.

Pirenne, Henri (1982), Ortaçağ Kentleri (Kökenleri ve Ticaretin Canlanması), Dost Kitabevi, Ekonomi/Tarih Araştırmaları Dizisi 2, Ankara.

Sennett, Richard (1996), Kamusal İnsanın Çöküşü, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

Şayian, Gencay (1998), Çağdaş Düşünce Âkımları-Postmodernizm, KYUP Ders Notları.

Tekeli, İlhan (1977), Bağımlı Kentleşme (Kırda ve Kentte Dönüşüm Süreci), Mimarlar Odası Yayınları: 18, Ankara.

Thoureau H.David ve Gandhi, Mohandas K. (1997), S/v/7 itaatsizlik ve Pasif Direniş, (Çev.Hakan Arslan-Fatma Unsal), Vadi yayınları, Ankara.

Thurow, Lester (1997), Kapitalizmin Geleceği, (Çev. Serpil Demirtaş-Nevin İlseven), Sabah Kitapları, Çağdaş Bakışlar Dizisi. 14, İstanbul.

Touraıne, Alain, (2000), Birlikte Yaşayabilecek Miyiz, (Çev. Olcay Kunal), YKY, İstanbul.

Türkiye Ulusal Rapor ve Eylem Planı (1996), BM İnsan Yerleşimleri Konferansı, İstanbul Habitat II Kent Zirvesi.

Urry, John (1999), Mekanları Tüketmek, (Çev. Rahmi G. Öğdül), Ayrıntı Yay., İstanbul.

Yücel, Atilla (1996), "Cumhuriyet Dönemi İstanbul'unda İmar ve Modernleşme", Görüş 28, Kasım-Aralık, İstanbul.

Zeka, Necmi (1994), "Yollan Çatallanan Bahçe, Aynalı Gökdelenler, Dil Oyunları ve Robespierre", Postmodernizm (Jameson, Lyotard, Habermas), Hz. Necmi Zeka, (Çev. Gülengül Naliş vd.), Kıyı Yay., 2. Baskı, İstanbul.

Kaynak Göster

Çağdaş Yerel Yönetimler
  • ISSN: 1300-1825
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1992

5.1b3.4b