Kamu Yönetimi Sistemi İçinde Yeni Bir Birim Olarak Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının İşlevi: İzmir Örneği

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de yeni kurulan bir mülki idare birimi olarak Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın incelenmesidir. Bu başkanlığın sahip olduğu yasal statü ve yerine getirdiği görevler göz önüne alındığında genel olarak Türk kamu yönetimi özel olarak da mülki idare sistemi içinde kendine has bir konumu bulunmaktadır. Akademik yazında, bu başkanlığın tüzel kişiliği kaldırılan İl Özel İdarelerinin yerine kurulduğu savı ön plana çıkmaktadır. Başkanlıkların il özel idarelerinin ikamesi olmak yerine mülki idare sistemi içinde yeni bir merkezi birim olarak kabul edilmesi gerekir. Bu sav, çalışmamızda İzmir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı örneği üzerinden eleştirilmektedir. Çalışmamızda başkanlık yöneticileri ile görüşmeler gerçekleştirilmiş, İzmir’de yer alan 39 farklı il müdürlüğünün son dört yılda gerçekleştirdikleri yatırımlara ilişkin hazırlanan değerlendirme raporları incelenmiştir. Bu verilerden elde edilen bulgular ışığında İzmir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın mülki idare içindeki yeri ve yerine getirdiği hizmetlerin işlevselliği tartışılmaktadır

The Function of the Department of Investment Monitoring and Coordination as a New Unit in Administrative System: The Case of Izmir Province

The purpose of this paper is to examine the Department of Investment Monitoring and Coordination (DIMC) that has been founded as a new territorial administration unit in Turkey. When the legal status and the duties of this department are considered, the DIMC has a unique position both in Turkish public administration and in territorial administration system. The DIMC should be accepted as a new central unit within the territorial administration system rather than a substitute for special provincial administrations. In literature, it is alleged that the DIMC was founded instead of the closed special provincial administrations. This argument is criticized through the example of İzmir DIMC. For this purpose, interviews were made with department executives and evaluation reports prepared about the investments realized in the last four years by 39 different provincial directorates located in Izmir were analysed. Lastly, the position of the Izmir DMIC in territorial administrations and the functionality of its services are discussed according to the findings of this data.

Kaynakça

Bilici, N. ve Bilici, A. (2013). Kamu Maliyesi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Can, E. ve Avcı, İ. (2016). 6360 Sayılı Kanun ile Kurulan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) İşlevselliği (İzmir, Adana, Erzurum Örnekleri). Büyükşehir Yönetimi ve İl Yönetiminin Yeni Yüzü. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.

Çiner, C.U. (2017). Yeniden Kamu Yönetimi Temel Kanunu: Yerel Yönetimler Alanındaki Bilanço. Memleket Siyaset Yönetim (MSY), 12(28), 27-52.

Edizdoğan, N. ve Çetinkaya, Ö. (2014). Kamu Bütçesi. Bursa: Ekin Yayınevi.

Günday, M. (2017). İdare Hukuku. Ankara: İmaj Yayınevi.

Gözler, K. ve Kaplan, G. (2013). İdare Hukuku Dersleri. Bursa: Ekin Yayınevi.

İsbir, B. (2017). Kamu Tüzel Kişiliği. Ankara: Turhan Kitabevi.

İzci, F. ve Turan, M. (2013). Türkiye’de Büyükşehir Belediye Sistemi ve 6360 Sayılı Kanun İle Büyükşehir Belediyesi Sisteminde Meydana Gelen Değişimler: Van Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), 117-152.

İzmir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (2015). 2014 Yılı Kurum Değerlendirme Raporları.

İzmir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (2016). 2015 Yılı Kurum Değerlendirme Raporları.

İzmir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (2017). 2016 Yılı Kurum Değerlendirme Raporları.

İzmir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (2018). 2017 Yılı Kurum Değerlendirme Raporları.

İzmir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (2018). Yıllara Göre Personel Sayısı.

Karagöz, U. (2016). YİKOB Görev ve Hizmetlerine İlişkin Standartların Belirlenmesine İlişkin Değerlendirme Raporu. Http://Www.İgb.Gov.Tr/Kutuphane/18%20NM%20 SONUC%20RAPORU.Pdf (21.03.2018).

Karatepe, S., Akyol, E., Dağdeviren, Ö. ve Nalcı Arıbaş, N. (2016). Malatya Örneğinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının Siyasi, İdari ve Mali Açıdan Değerlendirilmesi. Büyükşehir Yönetimi Ve İl Yönetiminin Yeni Yüzü. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.

Kızılboğa R. ve Özaslan K. (2013). İl Özel İdaresi İle Yatırım İzleme Ve Koordinasyon BaşkanlığınınKarşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Https://Www.Academia.Edu/7589942 (06.03.2018).

Mengi, A., Çınar, T., ve Keleş, R. (2017). Transformation Of Rural Lands Into Urban Uses: Impact Upon Environmental Assets In Turkey. Land Ownership And Land Use Development, Zürich: Hochschulverlag AG An Der ETH Zürich.

Mutluer, K., Erdoğan Ö. ve Kesik A. (2013). Teoride ve Uygulamada Kamu Maliyesi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Önez Çetin, Z. (2015). Türkiye’de İl Özel İdaresi Sisteminin Dönüşümü ve 6360 Sayılı Kanunun Dönüşüme Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(2), 247-266.

Yıldızcan, C. ve Çiner C.U. (2018). Yönetimin Nesnesi Olarak Vali. Memleket Siyaset Yönetim (MSY), 13(29), 1-30.

Zengin, O. (2014). Büyükşehir Belediyesi Sisteminin Dönüşümü: Son On Yılın Değerlendirmesi. Ankara Barosu Dergisi, 72(2), 91-116.

Zengin, O. (2018). The Metropolitan Municipality Reform And Its Impact On Rural Areas In Turkey. Current Debates In Public Finance And Public Administration. London: IJOPEC Publication.

13.07.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5393 Sayılı Belediye Kanunu.

22.03.2008 tarih ve 26824 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun.

15.07.2008 tarih ve 26937 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun.

06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.

23.02.1985 tarih ve 18675 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 3152 sayılı İçişleri Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun.

01.10.2016 tarih ve 29818 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 674 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.

27.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.

04.04.2014 tarih ve 28962 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik”.

https://www.kaysis.gov.tr (17.03.2018)

Kaynak Göster