Gelişmiş Ülkelerde Cinsiyete Duyarlı Politikalar: Avusturya, Kanada ve İsveç’te Yerel Hizmet Uygulamaları

Toplumsal eşitsizliklerin ortadan kaldırılması ya da derinleşmesinde, yerel düzeydeki kamusal hizmetlere yönelik oluşturulan politikalar hayati önem taşımaktadır. Bu kap- samda yerel nüfusun yaklaşık yarısını oluşturan ve hali hazırda eşitsiz konumda bulu- nan kadınların kentsel mekan ve hizmetler içerisindeki mevcut durumunun incelenmesi, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine yönelik çözüm üretilmesinde önemli bir aşamayı oluş- turmaktadır. Bu çalışma yerel hizmetler ve toplumsal cinsiyet ilişkisi temelinde kentsel düzenin kuruluşuna ilişkin iyi uygulama örneklerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, toplumsal cinsiyete duyarlı kentsel düzenlemede dünyaya örnek teşkil edebile- cek düzeydeki üç ülke seçilmiştir. Bunlar sırasıyla Avusturya, Kanada ve İsveç’tir. Söz ko- nusu ülkelerde cinsiyete duyarlı kentsel hizmet planlama örneklerine değinilmeden önce bu ülkelerde eğitim, ekonomi, sağlık gibi temel alanlarda kadınların konumları erkeklerle karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Böylece kadınların bahsi geçen alanlardaki konum- ları ile cinsiyete duyarlı kentsel hizmet üretimi arasındaki ilişkinin de ortaya konulması planlanmıştır.

Gender Sensitive Policies in Developed Countries: Local Service Practices in Austria, Canada and Sweden

The policies established for public services at local level are crucial in remov- ing or deepening the social inequalities. Within this context, examining the current con- dition of women who form about half of the local population and are already in unequal position, with regard to urban spaces and services forms an important stage for finding solutions to gender inequalities. This study aims to display the good practices about the organization of urban system on the basis of the relation between local services and gen- der. In this context three countries which can be considered more powerful universally in the gender based practices were selected. These are Austria, Canada and Sweden. But before the gender sensitive practices in urban service planning of those countries, wom- en’s status relative to men in them in basic areas like education, economy, health etc. will be studied. Thus the relationship between women’s status in aforementioned areas and the production of gender sensitive urban services is planned to be introduced.

___

ActionAid, “Safe Cities for Women: from Reality to Rights”, 2014, http://global.safeci- tiesforwomen.org/wp-content/uploads/sites/5/2014/02/safe-cities.pdf, (12.05.2016).

Alkan, A. (2009). “Giriş: Cinsiyet Dinamiklerinin Peşinden Mekanın İzini Sürmek”, Cins Cins Mekan, Ayten Alkan (drl.), İstanbul: Varlık Yayınları, ss. 7-35.

Alkan, A. (2006). “Belediye Kadınlara da Hizmet Eder”, Yarın için Bugünden Kampan- yası Eğitim Dizisi 3, Ankara:Yalçın Matbaacılık, http://www.kaderankara.org.tr/wp-con- tent/uploads/2015/05/belediyekadinlarada.pdf (10.05.2016).

Alkan, A. (2005). Yerel Yönetimler ve Cinsiyet, Ankara: Dipnot Yayınları.

Alkan, A. (1999). “Toplumsal Cinsiyet ve Kent Planlaması”, SBF Dergisi, 54-4, ss.1-29 http://www.politics.ankara.edu.tr/dergi/pdf/54/4/aytenalkan.pdf (20.05.2016).

Atauz, A. (2004). “Toplumsal Cinsiyet, Mekan ve Kentler”, Mimarist Dergisi, Sayı 14, ss.54-58.

Borbiro, F. (2011). “Dynamics of Gender Equality Institutions in Vienna: the Potential of a Feminist Neo-Institutionalist Explanation”, 6 th ECRP General Conference, http://ecpr. eu/filestore/paperproposal/4fc623ef-7aea-4ca2-a71c-7c1e64dc7df6.pdf, (10.05.2016).

Canadian Women’s Foundation (2015). “The Gender Wage Gap in Canada”, Fact Sheet,http://www.canadianwomen.org/sites/canadianwomen.org/files//Fact%20 Sheet%20-%20GENDER%20WAGE%20GAP%20-%20August%2013%202015_1.pdf, (12.06.2016).

Commonwealth Association of Planners (2009). “Good Practice in Planning with Gender in the Commonwealth”, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?do- i=10.1.1.463.5849&rep=rep1&type=pdf, (16.05.2016).

Cool, J. (2013). “Women in Parliament”, Backgroundpaper, Canada: Liabrary of Par- liament, http://www.lop.parl.gc.ca/content/lop/ResearchPublications/2011-56-e.pdf, (12.06.2016).

Erkarslan, Ö. (2005). “1990’ ların Türk Sinemasında Kamusal ve Özel Mekanların Cin- siyetçi Sunumu: Özkan’ ın “Bir Kadının Anatomisi” nde kadın/mekan/mülkiyet ilişkile- rinin analizi, İletişim Dergisi, Sayı:20, ss.157-174 http://www.iletisimdergisi.gazi.edu.tr/ arsiv/20.pdf (11.06.2016).

European Commission (2012). “The Current Situation of Gender Equality in Aust- ria- Country Profile”, http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/epo_campa- ign/130911_epo_country_profile_austria.pdf, (11.06.2016).

European Commission (2013). “The Current Situation of Gender Equality in Swe- den- Country Profile”, http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/epo_campa- ign/131006_country-profile_sweden.pdf, (13.06.2016).

International Labour Organization (ILO) (2014). Global Employment Trends Report, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/ publication/wcms_233953.pdf (25.05.2016).

International Union of Local Auhorities (IULA) (1998). “Worldwide Declaration on Women in Local Governments”, Zimbabwe, http://www.rgre.de/hg_iula_women.html, (04.06.2016).

Kalfa, A., Aytekin, B.S. & Dinç, Z.Ö. (2009). “Kent İçi Ulaşımın Cinsiyeti: Ankara Örne- ği”, Cins Cins Mekan, Ayten Alkan (drl.), İstanbul: Varlık Yayınları, ss. 217-242.

Kaya, A. (2006). “Kamusal Mekan, Ayrışma ve Kadın”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilimdalı, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, https://tez. yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7d53ed97e31a8bd353d20ca3991cc9a5d- bc559d5b50951d324fd38aa3c51398e927d39cec4e941a4 (15.06.2016).

Mackenzie, S. (2002). “Kentte Kadınlar”, Bülent Duru & Ayten Alkan (der. & çev.), Yirminci Yüzyıl Kenti, Ankara: İmge, http://www.toplumicinsehircilik.org/index. php?option=com_content&view=article&id=86:kentte-kadnlar&catid=3:ceviriler (12.06.2016).

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (2014). “Health at a Glance: Europe 2014”, http://ec.europa.eu/health/reports/docs/health_glance_2014_ en.pdf, (10.06.2016).

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (2006). “Starting Strong II: Early Childhood Education and Care”, Austria, OECD Publishing, ss. 274- 282, http://www.unicef.org/lac/spbarbados/Implementation/ECD/StartingStrongII_ OECD_2006.pdf, (11.06.2016).

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (2006). “Starting Strong II: Early Childhood Education and Care”, Sweden, OECD Publishing, ss. 408- 414, http://www.unicef.org/lac/spbarbados/Implementation/ECD/StartingStrongII_ OECD_2006.pdf, (11.06.2016).

Özer, M. & Biçerli, K. (2004). “Türkiye’de Kadın İşgücünün Panel Veri Analizi”, Anado- lu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss. 55-86 http://kybele.anadolu.edu.tr/makaleler/ sb2003_3_1/194880.pdf (11.06.2016).

Ramon, M.D.G. (2004). “Urban Planning, Gender and the Use of Public Space in a Pe- ripherial Neighbourhood of Barcelona”, Cities, vol. 21, ss.215-223.

Reteguis, N.A., Kushnir, K. & Meilland,T. (2012). “Mapping the Legal Gender Gap in Using Property and Building Credit”, World Bank and IFC’s Women, Business and The Law Project, http://wbl.worldbank.org/~/media/FPDKM/WBL/Documents/Notes/Le-gal-Gender-Gap-in-Using-Property-and-Building-Credit.pdf (15.06.2016).

Sundström, A. (2013). “Women’s Local Political Representation within 30 European Countries: A comparative data set on regional figures”, University of Gothenburg Wor- king Paper Series, http://www.qog.pol.gu.se/digitalAssets/1465/1465732_2013_18_sun- dstro--m.pdf, (12.06.2016).

Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR), (2008). “Active Work for Gender Equality: A Challenge for Municipalities and County Councils”, http://web- butik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-469-5.pdf, (15.05.2016).

Şengül, H. T. (2001). “Sınıf Mücadelesi ve Kent Mekanı”, Praksis, (2), ss.9-31 http:// www.praksis.org/wp-content/uploads/2011/07/002-Sengul.pdf (12.06.2016).

Tuncer, S. (2012). “Beşeri Coğrafyaya Feminist İtirazlar,” Fe Dergi 4, sayı 1, 79-90 http://www.praksis.org/wp-content/uploads/2011/07/002-Sengul.pdf (12.06.2016).

Turcotte, M. (2011). “Women and Education”, Women in Canada: A Gender-Based Sta- tistical Report, http://www.statcan.gc.ca/pub/89-503-x/2010001/article/11542-eng.pdf, (12.06.2016).

United Nations Centre for Human Settlements (UNCHS) (1995). “Women in Human Settlements Development: Getting the Issues Right”, https://books.google.com.tr/book- s?id=C1u53D0ORrUC&pg=PR3&lpg=PR3&dq=women+in+human+settlements+de- velopment&source=bl&ots=gJYdeOXdZ5&sig=DKijlGvIvxvjTossw0JRPS3GCow&h- l=tr&sa=X&ei=58SSVP7SMuLP7ga7p4HgDg&ved=0CDgQ6AEwAg#v=onepa- ge&q=women%20in%20human%20settlements%20development&f=false (15.12.2014).

United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat) (2012). “Gender and Ur- ban Planning: Issues and Trends”, http://mirror.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?- publicationID=3351 (15.06.2016).

United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), (2008). “Gender Mainst- reaming in Local Authorities: Best Practices”, http://www.un.org/womenwatch/ianwge/ member_publications/gender_mainstreaming_in_local_authorities.pdf, (13.05.2016).

Urhan, G. (2009). “Uluslararası Dostluk Konseyi (CIF) İsveç Mesleki ve Kültürel Deği- şim Programı Raporu”, https://www.academia.edu/13880192/%C4%B0SVE%C3%87_ SOSYAL_REFAH_S%C4%B0STEM%C4%B0_ve_SOSYAL_H%C4%B0ZMET- LER-RAPOR, (13.06.2016).

Wedel, H. (2003). Siyaset ve Cinsiyet, İstanbul: Metis Yayıncılık.

Wekerle, G. R. (2005). “Gender Planning in Public Transit: Institutionalizing Feminist Policies, Changing Discourse, and Practices”, Susan S. Fainstein & Lisa J. Servon (edt.), Gender and Planning: A Reader, London: Rutgers University Press, https://books.google. com.tr/books?id=bfJ0_1hjcEgC&pg=PA281&lpg=PA281&dq=safe+city+for+women+- toronto&source=bl&ots=bh3w1leqAZ&sig=AZ4tcsC-pQ-U_jsIXYPhiYhovEE&h- l=tr&sa=X&ved=0ahUKEwjz5f2EjtTMAhVEJJoKHRYYDoAQ6AEIfTAJ#v=onepa-ge&q=safe%20city%20for%20women%20toronto&f=false, (12.05.2016).

Wekerle, G. R. (1997). “The Shift to the Market: Gender and Housing Disadvantage”, Patricia M. Evans & Gerda R. Wekerle (edt.), Women and the Canadian Welfare Sta- te: Challenges and Change, Canada: University of Toronto Press, pp. 170-196, https:// books.google.com.tr/books?id=waRWToBjcA8C&pg=PA188&lpg=PA188&dq=Wo- men%27s+Participation+in+Housing+Projects+in+Canada&source=bl&ots=fj5d- LoVI58&sig=4hPNwD_MqHpXUTmZ_ZTzYx8G_6g&hl=tr&sa=X&ved=0ahU- KEwio_8KbhNnMAhUJlxQKHZvtCEcQ6AEIWDAD#v=onepage&q=Women’s%20 Participation%20in%20Housing%20Projects%20in%20Canada&f=false, (14.05.2016).

Wenner, G., Schneider, W. & Jung, D. (2004). “Gender Equality Policy and Gender Ma- instreaming in Scandinavia: An Example of Selected Cities”, Sister Cities Going Gen- der Report, http://www.sister-cities-going-gender.org/SISTERS/(2)%20Annex%20I%20 (GM%20in%20Scandinavian%20Cities).pdf, (15.05.2016).

Whitzman, C. (2002). “The Voice of Women in Canadian Local Government”, Caroline Andrew, Katherine A. Graham & Susan D. Phillips (edt.), Urban Affairs: Back on the Policy Agenda, Canada: McGill-Queen’s University Press, https://books.google.com.tr/ books?id=gdi2uYuSOY4C&pg=PA104&lpg=PA104&dq=toronto+safe+city+commit- tee&source=bl&ots=UbT2YyJsJY&sig=pcyV4DrkFP8cjxzZHELFVxI4LRA&hl=tr&- sa=X&ved=0ahUKEwi-69uej9TMAhVJOJoKHa5nD3MQ6AEINDAD#v=onepa- ge&q=toronto%20safe%20city%20committee&f=false, (12.05.2016).

World Bank (2012). “Gender Differences in Employment and Why They Matter”, Wor- ld Development Report, http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2012/Resour- ces/7778105-1299699968583/7786210-1315936222006/chapter-5.pdf (10.05.2016).

World Health Organization (WHO) (2014). “Progress on Drinking-Water and Sanitati- on”, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112727/1/9789241507240_eng.pdf?ua=1 (10.05.2016).

World Health Organization (WHO) & UNICEF (2010). “Progress on Sanitation and Drin- king-Water”, http://www.wssinfo.org/fileadmin/user_upload/resources/1278061137-J- MP_report_2010_en.pdf (10.05.2016).

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/au.html, (11.06.2016).

http://www.austria.org/the-welfare-state/, (11.06.2016).

http://www.austria.org/health-care/, (11.06.2016).

http://www.bic.at/downloads/tr/brftipps/0_1_bildungssystem_tr.pdf, (11.06.2016).

http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm, (12.06.2016).

http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm, (12.06.2016).

http://www.citylab.com/commute/2013/09/how-design-city-women/6739/, (07.05.2016).

https://remixedcity.wordpress.com/2013/09/20/who-owns-public-space-womens-every-day-life-in-the-city/, (08.05.2016).

http://www.unesco.org/most/westeu19.htm, (09.05.2016).

https://www.wien.gv.at/english/administration/gendermainstreaming/examples/trafficp- lanning.html, (10.05.2016).

http://www.difu.de/node/5949, (10.05.2016).

https://www.wien.gv.at/english/administration/gendermainstreaming/examples/lighting. html, (11.10.2016).

http://policytransfer.metropolis.org/case-studies/gender-sensitive-park-design, (11.05.2016).

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ca.html, (11.06.2016).

https://www.angloinfo.com/canada/how-to/canada-money-social-security, (11.06.2016).

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2226.html, (12.06.2016).

https://www.accesstocare.on.ca/cms/one.aspx?pageId=14861, (12.06.2016).

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-22460871, (11.06.2016).

http://data.worldbank.org/indicator/SH.MED.NUMW.P3, (11.06.2016).

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2768512/, (12.06.2016).

https://www.fcm.ca/home/2016-annual-conference-and-trade-show/program/works- hop-8-because-it%E2%80%99s-2016-overcoming-barriers-for-women-in-municipal-go- vernment.htm, (12.06.2016).

http://www.endvawnow.org/en/articles/287-incorporate-safety-services-and-design-fe- atures-specifically-for-the-needs-of-women-and-girls-in-public-transit-systems-.html?- next=288, (12.05.2016).

http://www.endvawnow.org/en/articles/288-pressure-transit-bodies-and-govern- ments-to-incorporate-consideration-of-gender-into-the-everyday-operations-of-tran- sit-services.html?next=289, (12.05.2016).

http://www.endvawnow.org/en/articles/382-make-sure-to-involve-women-as-active-par- ticipants-in-the-planning-process-this-means-taking-womens-and-girls-personal-expe- riences-seriously-.html?next=383, (14.05.2016).

http://www.fcm.ca/home/programs/women-in-local-government/women-in-local-gover- nment-news.htm, (14.05.2016).

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sw.html, (12.06.2016).

https://sweden.se/society/the-swedish-system-of-government/, (12.06.2016).

http://skl.se/tjanster/englishpages/municipalitiescountycouncilsandregions.1088.html,(17.05.2016).

http://www.charter-equality.eu/exemple-de-bonnes-pratiques/include-gender-mainstrea- ming-in-local-urban-planning.html, (16.05.2016).

http://work.sweden.se/plan-your-move/school-and-preschool/, (17.05.2016).

___