6360 Sayılı Kanun ve Zorunlu Kentleşme

6360 sayılı Kanun'un yürürlüğe girmesi ile büyükşehirlerde köyler mahalleye dönüştürülmüştür. Köylerde tüm kararları yasalar doğrultusunda köyde yaşayanlar vermektedir.6360 sayılı Kanun ile mahalleye dönüştürülen köy halkının fikri alınmamıştır. Köyler kentsel alana dönüştürüldüğünden, yapılan bu idari değişimin zorunlu kentleşme olarak tanımlanması mümkündür. Bu makalede öncelikle köylerin mahalleye dönüştürülmesi ile ilgili süreç değerlendirilmektedir. Ayrıca 6360 sayılı Kanun ile ilgili olarak köyden mahalleye dönüştürülen yerleşme alanlarına yönelik bir saha çalışması yapılmıştır. Saha çalışmasında 6360 sayılı Kanun ile ilk kez Büyükşehir Belediyesi olan Muğla ilinin Ula ve Yatağan ilçeleri değerlendirilmiştir. Ula ve Yatağan ilçelerinde köy iken mahalleye dönüştürülen 35 mahalle muhtarı ile yüz yüze anket çalışması yapılmıştır.Yapılan çalışmada mahalle muhtarlarının 6360 sayılı Kanun ile ilgili görüşleri, tutum ve yaklaşımlarına yer verilmektedir

Law No 6360 And Compulsory Urbanization

With the entry of Law No. 6360 into effect, the villages located in greater cities have converted from village to neighborhood. In villages, all decisions are made by those living in the village in accordance with the law. In the case of changing the administrative forms of settlement areas, the opinion of the people is required by law. The villages that converted to the mahalle with the law numbered 6360, the opinion of the village people was not taken. It may be possible to define this administrative change as compulsory urbanization, because, villages were turned into urban areas. In this article, firstly, the process of transforming villages into neighborhood is evaluated. In the field study, Ula and Yatağan districts of Muğla province which is converted into greater city (metropolitan) with the law numbered 6360 were evaluated. In the districts of Ula and Yatağan, a questionnaire survey was conducted with reeves (muhtar) of 35 mahalles converted from villages. In this paper, the opinions, attitudes and approaches of reeves regarding Law No. 6360 are analyzed

Kaynakça

Bilgin, S. ve Altunok, H. (2013). Yönetsel ve Mali Boyutlarıyla Köy Kanunu Tasarı Taslağı. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 22(3), 79-96.

Bingöl, Y., Yazıcı, E. ve Büyükakın, T. (2013). İl sınırında büyükşehir modeli: Kocaeli deneyimi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Yayınları.

Dik, E. (2014), 6360 sayılı Kanun Bağlamında Köylerin Mahalleye Çevrilmesi Sorunu. Mülkiye Dergisi, 38(1), 75-102.

Duru, B. (2015), Yeni büyükşehir düzeninde kırsal alanlar. Güney Mimarlık, Ağustos 2015, 28-29, http://kentcevre.politics.ankara.edu.tr/ Duru%20Bulent%20Kırsal %20 Buyuksehir%20.pdf (04.03.2016)

Eminağaoğlu, Z. (2004). Kırsal Yerleşmelerde Dış Mekan Organizasyonu-İlgili Politikalar ve Değerlendirmeler. Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı.

Gözler, K. (2013), 6360 Sayılı Kanun Hakkında Eleştiriler. Legal Hukuk Dergisi, Cilt 11, Sayı 122, Şubat 2013, 37-82, www.idare.gen.tr/6360-eleştiriler.pdf (16.03.2015)

Kalkınma Bakanlığı, (2014-2018), Onuncu Kalkınma Planı Yerel Yönetimler Özel İhtisas Komisyonu Raporu, http:// www. kalkinma. gov.tr/Pages/content. Aspx ? List=0e61756a-b3f2-4261-8c0d-2350283f9855&ID= 232&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ekalkinma%2Egov%2Etr%2FPages%2FO zelIhtisasKomisyonuRaporlari%2Easpx&ContentTypeId=0x010073418295019B8B 429A88657B85E98E48 (11.05.2017).

Keleş, R. (2013). Anakent Belediyelerinin Sayısı Artarken. Güneydoğu Anadolu Belediyeler Birliği Dergisi, Mayıs-Haziran-Temmuz-2013, 06, 15-19.

Öğdül, H. (2002). Kırsal Alanlara Yeni Yaklaşımlar. Planlama Dergisi, sayı: 2002/1, 45-50.

Öğdül, H. (2013). Kırsal Mekan Politikalarında Yeni Dönem. MSGÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Mimarlık Dergisi, Mayıs-Haziran 2013. 371.

Önder, T. (2003). Derin Ekoloji Üzerine. Liberal Düşünce. 95-111.

Tezcan, M. (1970). Sosyolojik Yönden Köy, Tanımı ve Özellikleri. TODAİE Amme İdaresi Dergisi, Eylül 1970, 3(3), 151-182.

Tunçer, A.S. ve Ünal, A. (2016). Kır-Kent İkileminde Büyük Kentler.10 uncu Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM10) 5-7 Mayıs, Dokuz Eylül Üniversitesi, Bildiri Kitabı, 323-362.

Türkiye Belediyeler Birliği ve İçişleri Bakanlığı, bilgilendirme toplantısı sunumları (2013). http://www.tbb.gov.tr/belediye-akademisi/sunumlar/ tbb-gabb mevzuat bilgilendirme toplantısı 2013. (10.05.2017).

Ünal, A. (2015). 6360 Sayılı Kanun İle Köy İken Mahalleye Dönüştürülen Yerleşim Alanlarının Kentle Bütünleşme Sorunları. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gayrimenkul Geliştirme Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Semineri.

Yıldırım, A. (2015). 6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu Üzerine. Route Educational and Social Science Journal, 2(1), 261-276.

http://bianet.org/bianet/kent/141531-buyuksehir-tasarisi-ve-kent-hakki, Ankara-BİA Haber merkezi ile yapılan görüşme (11.05.2017)

http://mugla.yerelnet.org.tr/il_belediye_nufus.php?iladi=MU%D0LA (10.02.2017)

http://migm.gov.tr/kurumlar/migm.gov.tr/YAYINLAR/FAAL%C4%B0YET%20RAPO RLARI/2014_Faaliyet_Raporu.PDF (15.12.2015)

http://www.tuik.gov.tr/basinOdasi/haberler/2015_8_20150226.pdf (26.01.2017)

http://www.tbb.gov.tr/belediyelerimiz/istatistikler/genel-istatistikler/ (26.01.2017)

http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi= 385&recID= 3153 (24.04.2015)

http://www.nufusu.com/il/mugla-nufusu (01.02.2017)

http://www.tbb.gov.tr/belediyelerimiz/istatistikler/genel-istatistikler/ (26.01.2017)

http://www.tbb.gov.tr/storage/catalogs/2012-belediye-nufuslari.pdf (25.04.2015)

http://www.tuik.gov.tr/basinOdasi/haberler/2015_8_20150226.pdf (26.01.2017)

http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=385&RecID= 3153 (08.04.2015)

http://www.todaie.edu.tr/resimler/ekler/c4924daf0410c11_ek.pdf?dergi=Amme%20Idar esi%20Dergisi (27.01.2017)

http://www.www.nedirnedemek.com (03.03.2017)

http://www.muglakulturturizm.gov.tr/Resim/136865,onjpg.png?0 (05.01.2018)

http://www.tuik.gov.tr/basinOdasi/haberler/2015_8_ 20150226.pdf 2011 ADNKS verileri (26.01.2017)

http://bodrum.bel.tr/stratejik-plan/BODRUM-BELEDIYESI-STRATEJIK-PLAN - 2015-2019.pdf (24.04.2015)

Kaynak Göster