TÜRKİYE’DE 2019’DA GÖSTERİME GİRMİŞ FİLMLERİN SOSYAL GEREKLİLİK VE SEKTÖR EKONOMİSİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Sinema seyircisi bir filme gitmeden önce çeşitli unsurları dikkate alarak seçim yapmaktadır. Bu unsurlar arasında filmin türü, kadrosu, yönetmeni, IMDb puanı, filmin hangi salonda ve seansta oynayacağı gibi etkenler yer almaktadır. Türkiye’de sinema üretic ilerinin bu faktörlere dikkat etmeden film üretimi yaptıkları aşikardır. Bunun sonucu olarak da film üreticileri gişeden yeteri kadar verim alamamaktadır. Bu çalışma ile yapımcıların izleyicilere ait genel yönelimleri önceden fark etmeleri ve talepler doğr ultusunda projeler üretmelerine yardımcı olunmaya çalışılmıştır. Bu araştırmada sinema ve seyirci ilişkisi incelenmiş, sinemada türlerden kısaca bahsedilmiştir. Ayrıca, artık eskisine nazaran daha bilinçli sayabileceğimiz sinema seyircisinin gündelik hayatına da girmiş olan IMDbve Metascore unsurları da ele alınmıştır. Bu çalışmada Türkiye’de 2019 yılında vizyona giren ve vizyon sürecini tamamlamış ilk 75 filme ait verilere dayandırılarak istatistiksel analizler gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla parametrik testlere ait varsayımları sağlayan veriler kullanılarak t testi ve tek yönlü Anova testleri uygulanmıştır. Bu varsayımları sağlamayan verilerle parametrik olmayan testlerden ki-kare testi uygulanmıştır. Bu istatistiksel analiz sonuçlarına göre birbiri ile ilişkili olan ve birbirini etkileyen veriler ayrı ayrı sunulmuş ve sektöre yönelik tavsiyelerde bulunulmuştur.

___

Adanır, O. (1994). Sinemada Anlam ve Anlatım. İzmir: Kitle Yayınları.

Andrew, J. D. (2010). Büyük Sinema Kuramları. (Atam,Z. Çev.), İstanbul: Doruk Yayınları.

Bazin, A. (1995). Sinema Nedir?. (Şener,İ. Çev.), İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş. (2018). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi. Cuevas, A., & Febrero, M., & Fraiman, R. (2004). An Anova Test For Functional Data. Computational Statistics & Data Analysis. (s. 111-122)

Demir, E., & Saatçioğlu, Ö., & İmrol, F. (2016). Uluslararası Dergilerde Yayımlanan Eğitim Araştırmalarının Normallik Varsayımları Açısından İncelenmesi. Current Research in Education. (s. 130-148)

Diken, B., Laustsen C. (2010). Filmlerle Sosyoloji. (Ertekin,S. Çev.), İstanbul: Metis Yayınları.

Evren, B. (2010). Türk Sinemasında Değişim Dönüşüm Dönemeci. A. Şen. (Ed.). Türk Sinemasında Yerli Arayışlar (s. 54). Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları.

Fischer, E. (1993). Sanatın Gerekliliği. (Çapan,C. Çev.), Ankara: V Yayınları.

Gripsrude, J. (2010). Sinema İzleyicileri. M. İri (Ed.). Sinema Araştırmaları (s. 312-314). İstanbul: Derin Yayınları.

https://boxofficeturkiye.com/dagitimcilar (Erişim Tarihi: 10.12.2020)

https://boxofficeturkiye.com/yillik/?yil=2019&yilop=tum. (Erişim Tarihi: 03.03.2020)

https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Sinema-ve-Tiyatro-Istatistikleri-2019-33622 (Erişim Tarihi: 11.12.2020)

https://tr.wikipedia.org/wiki/imdb. (Erişim Tarihi: 12.04.2020)

https://tr.wikipedia.org/wiki/Metacritic. (Erişim Tarihi: 15.05.2020)

Kanburoğlu, Ö. (2017) İstanbul'da Film Sektörün Durum Analizi ve Sektörün Geleceği Analiz Raporu, İstanbul: İstanbul Kalkınma Ajansı.

Kırel, S. (2010). Sinemada Tür Kavramı ve Popüler Türleri Anlamak Üzere Bir Yol Haritası. M. İri (Ed.). Sinema Araştırmaları (s. 248). İstanbul: Derin Yayınları.

Kim, T. K. (2015). T Test As A Parametric Statistic. Korean Journal of Anesthesiology. (s. 540-546)

McHugh, M. L. (2013). The Chi-Square Test Of Independence. Biochemia Medica. (s. 143-149)

Oskay, Ü. (2018). Çağdaş Fantazya. İstanbul: İnkılap Yayınları.

Özden, Z. (2014). Film Eleştirisi. Ankara: İmge Kitabevi.

Pallant, J. (2017). SPSS Kullanma Kılavuzu: SPSS ile Adım Adım Veri Analizi. (Balcı, S. Çev.), Ankara: Anı Yayıncılık.

Tomur, K., Kol, İ., Bilaçlı C. (2016) Sinema Hizmetleri Sektör Raporu, Rekabet Kurumu, Ankara,

https://www.morogluarseven.com/wp-content/uploads/2019/01/Sinema-Sekt%C3%B6r- Raporu_06.04.2016.pdf (Erişim Tarihi: 10.12.2020)

Türkoğlu, N. (2010). Psikanaliz ve Sinema Üzerine. M. İri (Ed.). Sinema Araştırmaları (s. 155). İstanbul: Derin Yayınları.

___

Business and Management Studies: An International Journal
  • ISSN: 2148-2586
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2013

24.2b9.7b