FİRMA RİSKİ VE YÖNETİŞİM KALİTESİNİN HİSSE SENEDİ VOLATİLİTESİNE ETKİSİ: PARKİNSON VOLATİLİTE MODELİ İLE BİR UYGULAMA

Bu çalışmanın amacı firma riski ve yönetişim kalitesinin hisse senedi volatilitesine etkisini analiz etmektir. Bu etki, kurulan iki ayrı ekonometrik modelle incelenmiş, yöntem olarak panel veri analizi yöntemi seçilmiştir. Araştırma, 2008-2017 yılları arasında Borsa İstanbul’da sürekli olarak işlem gören ve finans sektörü dışındaki 64 şirketi kapsamaktadır. Araştırmanın bağımlı değişkeni olan hisse senedi volatilitesi, varlık fiyatlarının Brownian hareketini izlediğini varsayan ve Parkinson (1980) tarafından önerilen volatilite modeline göre saptanmıştır. Araştırmanın ilk bağımsız değişkeni firma borç riskidir. Diğer bağımsız değişken olan yönetişim kalitesi ise iki farklı yöntemle belirlenerek ayrı modellerde yer almıştır. Modellere literatür ile uyumlu olarak çeşitli kontrol değişkenleri ilave edilmiştir. Panel veri analizi bulguları, firma riskinin artmasının volatiliteyi istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde arttırdığını göstermektedir. Bu araştırmada ayrıca firmaların yönetişim kalitesinin, hisse senetlerinin volatilitesini negatif yönde etkilediği de saptanmıştır. Buradan düşük borç riskine sahip, riski iyi yönetebilen ve kurumsal yönetimi iş süreçlerine dahil eden firmaların hisse senetlerinin, finansal piyasalardaki dalgalanmalardan daha az etkilendikleri sonucuna ulaşılmaktadır.

Kaynakça

Aharon, D. ve Yagil, Y. (2019). The Impact of Financial Leverage on the Variance of Stock Returns. International Journal of Financial Studies, 7(1), 1-18.

Ahmed, Z. ve Hla, D. (2018). Stock Return Volatility and Capital Structure Measures of Non-financial Firms in a Dynamic Panel Model: Evidence from Pakistan. International Journal of Finance & Economics, 1-25.

Aloui, M. ve Jarboui, A. (2018). The Effects of Corporate Governance on the Stock Return Volatility: During the Financial Crisis. International Journal of Law and Management, 60(2), 478-495.

Ararat, M., Black, B. ve Yurtoglu, B. (2017). The Effect of Corporate Governance on Firm Value and Profitability: Time-series Evidence from Turkey. Emerging Markets Review, 30, 113-132.

Azzam, I. (2010). The Impact of Institutional Ownership and Dividend Policy on Stock Returns and Volatility:Evidence from Egypt. International Journal of Business, 15(4), 443-458.

Baele, L. (2005). Volatility Spillover Effects in European Equity Markets. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 40(2), 373-401.

Baltagi, B. H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data Third Edition. England: John Wiley & Sons.

Baltagi, B. H., Song, S. H. ve Koh, W. (2003). Testing Panel Data Regression Models with Spatial Error Correlation. Journal of Econometrics, 117, 123-150.

Batten, J. ve Lucey, B. (2010). Volatility in the Gold Futures Market. Applied Economics Letters, 17(2), 187- 190.

Baxter, N. (1967). Leverage, Risk of Ruin and the Cost of Capital. The Journal of Finance, 22(3), 395-403.

Baykut, E. ve Kula, V. (2018). Borsa İstanbul Pay Endekslerinin Volatilite Yapısı: BİST-50 Örneği (2007- 2016 Yılları). Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(1), 279-303.

Bayraktaroğlu, H. ve Çelik, İ. (2015). Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Getiri Oynaklığı Üzerine Etkisi:Borsa İstanbul’da Bir Araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(1), 97-108.

Bayramoğlu, M. ve Abasız, T. (2017). Gelişmekte Olan Piyasa Endeksleri Arasında Volatilite Yayılım Etkisinin Analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 74, 183-200.

Benli, Y. K. ve Yenisu, E. (2017). Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye İçin Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 3(2), 49-71.

Bhandari, L. (1988). Debt/Equity Ratio and Expected Common Stock Returns: Empirical Evidence. The Journal of Finance, 43(2), 507-528.

Breusch, T. ve Pagan, A. (1980). The Lagrange Multiplier Test and its Applications to Model Specification in Econometrics. The Review of Economic Studies, 47(1), Econometrics Issue, 239-253.

Buallay, A., Allam, H. ve Qasim, Z. (2017). Corporate Governance and Firm Performance: Evidence from Saudi Arabia. Australasian Accounting, Business and Finance Journal, 11(1), 78-98.

Cardoso, G., Carr, D. ve Rogers, P. (2019). Does Corporate Governance Matter for Stock Returns Volatility in the Brazilian Context? Corporate Governance, 19(6), 1236-1252.

Chang, C.-L., Hsu, H.-K. ve McAleer, M. (2013). Is Small Beautiful? Size Effects of Volatility Spillovers for Firm Performance and Exchange Rates in Tourism. The North American Journal of Economics and Finance, 26, 519-534.

Chytis, E., Tasios, S. ve Filos, I. (2020). The Effect of Corporate Governance Mechanisms on Tax Planning During Financial Crisis: An Empirical Study of Companies Listed on the Athens Stock Exchange. International Journal of Disclosure and Governance, https://doi.org/10.1057/s41310-020-00072-3.

Corrado, C. ve Truong, C. (2007). Forecasting Stock Index Volatility: Comparing Implied Volatility and the Intraday High-low Price Range. The Journal of Financial Research, 30(2), 201-215.

Dang, C., Li, Z. F. ve Yang, C. (2018). Measuring Firm Size in Empirical Corporate Finance. Journal of Banking & Finance, 86, 159-176.

Danielsson, J., Valenzuela, M. ve Zer, I. (2018). Learning from History: Volatility and Financial Crises. The Review of Financial Studies, 31(7), 2774-2805.

Erdoğan, D. (2019). Firmaların Kurumsal Yönetim Notunu Etkileyen Unsurlar: BİST 100 Örneği. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(1), 63-79.

Farooq, U. ve Jibran, A. Q. (2017). Firm Size as Moderator to Non-Linear Leverage-Performance Relation: An Emerging Market Review. Binus Business Review, 8(2), 99-106.

Gupta, K., Krishnamurti, C. ve Tourani-Rad, A. (2013). Is Corporate Governance Relevant during the Financial Crisis? Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 23, 85-110.

Güleç, Ö. F., Cergibozan, R. ve Çevik, E. (2018). BİST Endeksleri ile Kurumsal Yönetim Endeksi Arasındaki Volatilite İlişkisinin İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(1), 17-44.

Güngör, B. ve Güney, G. (2019). Kurumsal Yönetim Performansının Hisse Senedi Getirileri ile İlişkisi: Türkiye Örneği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(1), 37-66.

Hausman, J. (1978). Specification Tests in Econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271.

Honda, Y. (1985). Testing the Error Components Model with Non-Normal Disturbances. The Review of Economic Studies, 52(4), 681-690.

Karcıoğlu, R. ve Özer, N. (2017). Hisse Senedi Piyasasında Yılın Ayları Anomalilerinin Getiri ve Volatilite Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Borsa İstanbul Uygulaması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(4), 1571-1596.

Khan, W., Naz, A., Khan, M., Khan, W. ve Ahmad, S. (2013). Impact of Capital Structure and Financial Performance on Stock Returns: 'A Case of Pakistan Textile Industry'. Middle-East Journal of Scientific Research, 16(2), 289-295.

Kula, V. ve Baykut, E. (2017). Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi (XKURY) İle Korku Endeksi (Chicago Board Options Exchange Volatility Index-VIX) Arasındaki İlişkinin Analizi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(2), 27-37.

Laoworapong, M., Supattarakul, S. ve Swierczek, F. (2015). Corporate Governance, Board Effectiveness, and Performance of Thai Listed Firms. AU Journal of Management, 13(1), 25-40.

Lee, S.-N., Hooy, C.-W. ve Taib, F. (2019). The Effect of Corporate Governance on Firm Stock Volatility in Asia. Journal of Asia-Pacific Business, 20(1), 25-47.

Levin, A., Lin, C.-F., & Chu, C.-S. J. (2002). Unit Root Tests in Panel Data:Asymptotic and Finite-sample Properties. Journal of Econometrics, 108(1), 1-24.

Modigliani, F. ve Miller, M. (1958). The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment. American Economic Review, 48(3), 261-297.

Molnár, P. (2012). Properties of Range-based Volatility Estimators. International Review of Financial Analysis, 23, 20-29.

Parkinson, M. (1980). The Extreme Value Method for Estimating the Variance of the Rate of Return. The Journal of Business, 53(1), 61-65.

Salamat, W. ve Mustafa, H. (2016). The Impact of Capital Structure on Stock Return: Empirical Evidence from Amman Stock Exchange. International Journal of Business and Social Science, 7(9), 183-196.

Sami, H., Wang, J. ve Zhou, H. (2011). Corporate Governance and Operating Performance of Chinese Listed Firms. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 20(2), 106-114.

Schwert, G. (1990). Stock Market Volatility. Financial Analysts Journal, 46(3), 23-34.

Sharif, S. (2019). The Impact of Capital Structure on Stock Return of Selected Firms in the Pharmaceutical and Chemical Sector in Bangladesh. International Journal of Social Sciences Perspectives, 5(1), 9-21.

Sheikh, N. ve Wang, Z. (2011). Determinants of Capital Structure. An Empirical Study of Firms in Manufacturing Industry of Pakistan. Managerial Finance, 37(2), 117-133.

Şahin, Ö., Öncü, M. A. ve Sakarya, Ş. (2015). Bist 100 ve Kurumsal Yönetim Endeksi Volatilitelerinin Karşılaştırmalı Analizi. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 16(2), 107-126.

Tarı, R. (2014). Ekonometri, 10.Baskı. Kocaeli: Umuttepe Yayınları.

Tatoğlu, F. Y. (2016). Panel Veri Ekonometrisi Genişletilmiş 3.Baskı. İstanbul: Beta Basım.

Tatoğlu, F. Y. (2018). Panel Zaman Serileri Analizi Stata Uygulamalı 2.Baskı. İstanbul: Beta Basım.

Torres-Reyna, O. (2007). Panel Data Analysis. Fixed and Random Effects using Stata (v. 4.2). Erişim adresi: https://www.princeton.edu/~otorres/Panel101.pdf

Utami, M. ve Darmawan, A. (2019). Effect of DER, ROA, ROE, EPS and MVA on Stock Prices in Sharia Indonesian Stock Index. Journal of Applied Accounting and Taxation, 4(1), 15-22.

Uyar, U. ve Çağlak, E. (2019). Çimento Sektörü Açısından Sistematik Risk – Finansal Oran İlişkisi: Ana Çimento Üreticisi Ülkeler Karşılaştırması. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 81, 231-248.

Vo, X. V. (2015). Foreign Ownership and Stock Return Volatility – Evidence from Vietnam. Journal of Multinational Financial Management, 30, 101-109.

Yaşar, T. (2016). Anonim Şirketlerde Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, 2(2), 69-91.

Zakaria, Z., Muhammad, J. ve Zulkifli, A. H. (2012). The Impacy of Dvidend Policy on the Share Price Volatility: Malaysian Construction and Material Companies. International Journal of Economics and Management Sciences, 2(5), 1-8.

Kaynak Göster