2007-2019 DÖNEMİ İÇİN BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN BANKALARDA KÂR PAYI DAĞITIM KARARLARI İLE FİNANSAL PERFORMANS ARASINDAKİ ETKİLEŞİM

Finansal sistemde fonların talep ve arz edenler arasında etkin bir şekilde hareket etmesinde bankacılık sektörü önemli rol oynamaktadır. Dolayısıyla sektörün finansal performansının incelenerek, buna olumlu katkı sağlayan unsurların belirlenebilmesi sistemin sürekliliği ve sağlıklı işleyişi bakımından gereklilik arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı da Borsa İstanbul’da (BIST) 2007-2019 dönemi boyunca işlem gören ticari bankaların finansal performansları üzerinde kar dağıtım kararlarının anlamlı bir etkisinin olup olmadığını panel veri analizi ile incelemektir. Bulgulara göre, bankaların temettü oranları ile finansal oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler mevcuttur.

Kaynakça

Aghabaki, M. (2014). Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Firma Değeri ve Hisse Senedi Getiri Oranı Arasındaki İlişkisi: İMKB’de Bir Uygulama, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Agyei, S.K. and Yiadom, E.M., (2011). Dividend Policy and Bank Performance in Ghana. International Journal of Economics and Finance, 3(4), 202-207.

Aharony, J. and Swary, I., (1980). Quarterly Dividend and Earnings Announcements and Stockholders' Returns: An Empirical Analysis. TheJournal of Finance, 35(1), 1-12.

Arslan, M. (2016). Firma Temettü Ödemeleri ile Firma Değeri Arasındaki İlişki ve BİST 100’de Bir Uygulama, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.

Baltagi, B. H. (2012). Econometric Analysis of Panel Data. Chichester: John Wiley & Sons.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) (2020), Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri Haziran 2020, https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/veri_000014_61.pdf, Erişim Tarihi: 21.10.2020.

Bostancı, F. (2017). Kâr Dağıtım Kararının Belirleyicileri: Borsa İstanbul Şirketleri Üzerine Dinamik Panel Veri Analizi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Demirel, E. (2014). Temettü Dağıtım Politikasının Firma Değeri Üzerine Etkisi ve BİST 30 Endeksinde Bir Uygulama, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Dereli, H. (2017). Türkiye’de Halka Açık Şirketlerde Kâr Payı Dağıtım Politikalarının Hisse Senedi Değeri Üzerindeki Etkisi: BİST Üzerine Bir Araştırma, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Ertaş, F. C. ve Karaca, S. S. (2010). Kâr Dağıtımının İlanı ve Gerçekleşmesi Arasında Geçen Sürenin Firma Değerine Etkisi. Muhasebe Ve Finansman Dergisi, 47, 58-68. FİNNET, www.finnet.com.tr, Erişim Tarihi: 21.10.2020

Göçmen Yağcılar, G. (2018). Kâr Dağıtım Teorisi, Finansın Temel Teorileri (Ed. Aysel Gündoğdu), Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 243-277.

Günalp, B., Kadıoğlu, E. ve Kılıç, S. (2010). Nakit Temettü Bilgisinin Hisse Senedi Getirisi Üzerinde Önemli Bir Etkisi Olup Olmadığının İMKB’ de Test Edilmesi, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(2), 47-69.

Gürsoy, C. T. (2012), Finansal Yönetim İlkeleri, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.

İleri, F. (2016). Nakit Kâr Payı Ödemesinin Firma Değeri Üzerine Etkisi: Türkiye’de Otomotiv Sektörü Üzerine Bir Uygulama, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Kaba, F. (2009). Kâr Payı Dağıtımının Firma Değeri Üzerine Etkisi ve Bir Uygulama, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), www.kap.org.tr, Erişim Tarihi: 21.10.2020.

Özaltın, S., Ersoy, E. ve Bekci, İ. (2015). Kâr Dağıtım Politikasının Bireysel Yatırımcıların Yatırım Kararları Üzerine Etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(2), 397-411.

Pekkaya, M. (2006). Kâr Dağıtımının Şirket Vergi Üzerine Etkisi: İMKB 30 Endeks Hisselerine Bir Analiz. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4, 183-209.

Sandıkçı, M. (2014). İşletmelerde Kâr Payı Dağıtım Politikaları ve Finansal Performans Üzerine Etkileri: Borsa İstanbul’da Ampirik Bir Çalışma, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Saraoğlu, A. C. (2017). Stock Price Reactions to Dividend Changes: A Comparative Test of Signalling Theory and Market Efficiency in the Emerging EMEA Stock Markets, Doktora Tezi, Kadir Has Üniversitesi, Kayseri.

Savsar, A. (2012). Finansal Oranlarla Firma Değeri Arasındaki İlişki ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Bir Uygulama (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Sayılgan, G. (2019). Soru ve Yanıtlarıyla İşletme Finansmanı, 8.Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara.

Taşçı, H. (2017). Finansal Krizlerin Firmaların Temettü Politikasına Etkisi: 2008 Krizi Temelinde BİST 100 Endeksi’nde Listelenen Firmalar Üzerine Bir Uygulama (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kaynak Göster