Lider Üye Etkileşiminin İşe Adanmışlık Üzerindeki Etkisinde Psikolojik Güçlendirmenin Aracı Rolü

Yapılan araştırmada, lider üye etkileşiminin işe adanmışlık üzerindeki etkisi ve psikolojik güçlendirmenin bu etki üzerindeki aracılık rolünün belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma modeli çerçevesinde oluşturulan hipotezler, tekstil sektöründe çalışmakta olan 186 katılımcıdan anket yöntemi ile elde edilen veri seti ile istatistik analiz programları kullanılarak değerlendirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda lider üye etkileşiminin işe adanmışlık ve psikolojik güçlendirme üzerindeki, psikolojik güçlendirmenin de işe adanmışlık üzerindeki etkisini gösteren sonuçlara ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular ayrıca, araştırmanın ana hipotezinde de ifade edilen, lider üye etkileşiminin çalışanların işe adanmışlıkları üzerindeki pozitif etkisinde psikolojik güçlendirmenin tam aracılık rolünü doğrular niteliktedir. Araştırma sonuçları ile doğrulanan tam aracılık rolü, lider üye etkileşimi ile oluşan güven duygusunun, liderlerin astlarına yetki devredebilmesine olanak verdiği ve bu yetki devri ile psikolojik açıdan güçlenen çalışanların ise işe adanmışlıklarının arttığı şeklinde yorumlanabilir. Araştırmanın tartışma ve sonuç bölümünde, elde edilen bulgular yazın ile karşılaştırılarak yorumlanmıştır.

The Mediating Role of Psychological Empowerment in the Effect of Leader-Member Exchange on Work Engagement

In this research, it is aimed to determine the effect of leader-member exchange on work engagement and the mediating role of psychological empowerment on this effect. The hypotheses formed within the framework of the research model were evaluated by using the data set from 186 participants working in textile sector and the statistical analysis programs. As a result of statistical analysis, the research findings showed that the effect of the leader-member exchange on work engagement and psychological empowerment and finally psychological empowerment on work engagement. The result of the study also confirm the fully mediating role of psychological empowerment in the positive impact of leader-member exchange on employees' work engagement, expressed in the main hypothesis of the study. It can be interpreted that the fully mediating role, verified by the research results, allows leaders to delegate authority to their subordinates with the sense of confidence created by the leader-member exchange and increase the engagement of psychologically empowered employees with this authority transfer. In the discussion and conclusion part of the study, the obtained results were compared with the literature.

Kaynakça

Abdulrab, M., Zumrah, A. R., Almaamari, Q., & Altahitah, A. (2017). The role of psychological empowerment on work engagement: The development of conceptual framework. International Journal of Business Management and Economic Research, 8(6), 1157-1163.

Akkaya, T. (2015). Lider-üye etkileşiminin iş doyumuna etkisinde örgütsel iklimin rolü: Hizmet sektöründe bir lojistik şirket uygulaması. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.

Arbuckle, J. L. (2012). IBM SPSS Amos 19 User’s Guide. www.amosdevelopment.com/download/ amos.pdf. (Erişim tarihi, 03 Eylül 2018).

Aslam, S. (2017). Psychological empowerment on creativity among employees of IT sector: The mediating role of creative process engagement and intrinsic motivation. Canadian Social Science, 13(6), 11-34.

Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2008). Towards a model of work engagement. Career Development International, 13(3), 209-223.

Bakker, A., Albrecht, S. L., & Leiter, M.P. (2011). Key questions regarding work engagement. European Journal of Work and Organızational Psychology, 20(1),4-28.

Bal, P. M., & De Lange, A. H. (2015). From flexibility human resource management to employee engagement and perceived job performance across the lifespan: A multisample study. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 88, 126-154.

Babcock-Roberson, M. E., & Strickland, O. J. (2010). The relationship between charismatic leadership, work engagement and organizational citizenship behaviors. The Journal of Psychology, 144(3), 313-326.

Bağcı, Z. (2013). Çalışanların örgütsel adalet algılarının örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkisi: Tekstil sektöründe bir inceleme. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(19), 163-184.

Bandura, A. (1994). Self-efficacy. In V. S. Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia of Human Behavior. 4, 71-81.

Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173- 1182.

Bedük, A., & Ertürk, E. (2015). Sosyal mübadele teorisi bağlamında güç mesafesi ve örgütsel adalet algılamalarının örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisi: Bir araştırma. İşletme Bilimi Dergisi, 3(1), 1-19.

Bernerth, J. B., Armenakis, A. A., Feild, H. S., Giles, W. F., &Walker, J. H. (2007). Leader–member social exchange (LMSX): Development and validation of a scale. Journal of Organizational Behavior, 28(8), 979–1003.

Blau, P. M. (1964). Exchange and power in social life. New York: Wiley.

Breevaart, K., Bakker, A. B., Demerouti, E., & Den Heuvel, M. (2015). Leader-member exchange, work engagement and job performance. Journal of Managerial Psychology, 30(7), 754-770.

Bulgurcu Gürel, E. (2016). Lider-üye etkileşiminin çalışanların tutumları üzerindeki etkisi: Ampirik bir araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(43), 1735-1743.

Ceylan, A., Özbal, S., Dinç, A., & Kesgin, M. (2005). Lider-üye etkileşimi ve güvenin psikolojik güçlendirmeye etkileri üzerine bir araştırma. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, 50, 25-40.

Conger, J. A., & Kanungo, R. N. (1988). The empowerment process: Integrating theory and practice. Academy of Management Review, 13(3), 471-482.

Çöl, G. (2004). Güçlendirme ve örgütsel bağlılık ilişkisi üzerine bir araştırma. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gebze.

Dansereau, F., Cashman, J., & Graen, G. (1973) Instrument- ality theory and equity theory as complementary approaches in predicting the relationship of leadership and turnover among managers. Organizational Behavior and Human Performance, 10, 184-200

Dansereau, F., Graen, G. B., & Haga, W. J. (1975). A vertical dyad linkage approach to leadership within formal organizations. Organizational Behavior and Human Performance, 13(1), 46-78.

De Oliveira, L.B., & Da Silva, F. R. A. (2015). The effects of high performance work systems and leader-member exchange quality on employee engagement: Evidence from a Brazilian non-profit organization. Procedia Computer Science, 55, 1023-1030.

Demir, H., & Demirkaya, H. (2011). Örgüt kültürü ve lider- üye etkileşiminin adanmışlık ve işten ayrılma niyeti üzerindeki rolü. 19. Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 421-425.

Dienesch, R. M., & Liden, R. C., (1986). Leader-Member exchange model of leadership: A critique and further development. Academy of Management Review, 11(3), 618-634.

Dunegan, K.J., Duchon, D., & Uhl-Bien, M. (1992). Examiningthe link between leader-member exchange and subordinate performance: The role of task analyzability and variety as moderators. Journal of Management, 18(1), 59- 76.

Durmaz, C. (2012). Etkileşimci ve dönüşümcü liderliğin psikolojik güçlendirme algısına etkisinde strese bağlı kişiliğin düzenleyici rolü. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

Erdil, O., Keskin, H., İmamoğlu, S. Z., & Erat, E. (2004). Yönetim tarzı ve çalışma koşulları, arkadaşlık ortamı ve takdir edilme duygusu ile iş tatmini arasındaki ilişkiler: Tekstil sektöründe bir uygulama. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 5(1), 17-26.

Erstad, M. (1997). Empowerment and organizational change. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 9(73), 325-333.

Gomez, C., & Rosen, B. (2001). The Leader-member exchange as a link between managerial trust and employee empowerment. Group & Organization Management, 26(1), 53-69.

Gorgievski, M. J., Bakker, A. B., & Schaufeli, W.B. (2010). Work engagement and workaholism: Comparing the selfemployed and salaried employees. The Journal of Positive Psychology, 5(1), 83-96.

Graen, G., & Schielmann, W. (1978). Leader-member agreement: A vertical dyad linkage approach. Journal of Applied Psychology, 63(2), 206-212.

Graen, G. B., & Uhl-Bien, M. (1991). The transformation of professionals into selfmanaging and partially self-designing contributors: Toward a theory of leadership-making. Management Department Faculty Publications, 1(1), 25-39.

Graen, G. B., & Uhl-Bien, M. (1995). Relationship-based approach to leadership: Development of leader-member exchange (LMX) theory of leadership over 25 years: Applying a multi-level multi-domain perspective. Leadership Quarterly, 6(2), 219-247.

Gutermann, D., Lehmann‐Willenbrock, N., Boer, D., Born, M., & Voelpel, S. C. (2017). How leaders affect followers’ work engagement and performance: Integrating leader−member exchange and crossover theory. British Journal of Management, 28, 299–314.

Gündüz Çekmecelioğlu, H., & Ülker, F. (2014). Lider - üye etkileşimi ve çalışan tutumları üzerindeki etkisi: Eğitim sektöründe bir araştırma. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 28, 35-38.

Harter, K., Scmhidt, F. L., & Hayes, T.L. (2002). Business-unit-level relationship between employee satisfaction, employee engagement, and business outcomes: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 87(2), 268-279.

Hill, S. N., Kang, J. H. & Seo, M. G. (2014). The interactive effect of leader–member exchange and electronic communication on employee psychological empowerment and work outcomes. The Leadership Quarterly, 25, 772-783.

Jose, G., & Mampilly, S.R. (2014). Psychological empowerment as a predictor of employee engagement: An empirical attestation. Global Business Review, 15(1), 93–104

Kahn, R. L., Wolfe, D. M., Quinn, R. P., Snoek, J. D., & Rosenthal, R. A. (1964). Organizational stress: Studies in role conflict and ambiguity. New York: Wiley.

Kahn, W. A. (1990). Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work. Academy of Management Journal, 33(4), 692-724.

Katz, D., & Kahn, R. L. (1978). The social psychology of organizations. (2nd Ed.). New York: Wiley.

Kesen, M. (2015). Psikolojik güçlendirme çalışanların sosyal kaytarma davranışlarını azaltır mı? Journal of Yasar University, 10(38), 6478-6554.

Kim, B. P., & George, R. T (2005). The relationship between leader-member exchange (LMX) and psychological empowerment: A quick casual restaurant employee correlation study. Journal of Hospitality & Tourism Research, 29 (4), 468-483.

Liden, R. C., & Maslyn, J. M. (1998). Multidimensionality of leader-member exchange: An empirical assessment through scale development. Journal of Management, 24(1), 43-72.

Macey, W. H., & Schneider, B. (2008). The meaning of employee engagement. Industrial and Organizational Psychology, 1(1),3-30.

Mahmood, A., & Sahar, A. (2017). Impact of psychological empowerment and perceived career support on employee work engagement with the mediating role of affective commitment. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 11(3), 1084-1099.

Maus, A. L. (2018). Employee engagement and leader member exchange: A comparative study of for-profit university staff members. University of Phoenix.

Matta, F. K., Scott, B. A., Koopman, J., & Conlon, D. E. (2015). Does seeing “eye to eye” affect work engagement and organizational citizenship behavior? A role theory perspective on LMX agreement. Academy of Management Journal, 58 (6), 1686–1708.

May, D. R., Gilson, R. L. & Harter, L. M. (2004). The psychological conditions of meaningfulness, safety and availability and the engagement of the human spirit at work. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 77(1), 11-37.

Meng, F., & Wu, J. (2015). Merit pay fairness, leader-member exchange, and job engagement: Evidence from mainland China. Review of Public Personnel Administration, 35(1), 47-69.

Meydan, C., & Şeşen, H. (2015). Yapısal eşitlik modellemesi AMOS uygulamaları. Detay Yayıncılık: Ankara.

Meyerson, S. L., & Kline, T. J. B. (2008). Psychological and environmental empowerment: Antecedents and consequences. Leadership & Organization Development Journal, 29(5), 444-460.

Özutku, H., Ağca, V., & Cevrioğlu, E. (2008). Lider-üye etkileşim teorisi çerçevesinde, yönetici-ast etkileşimi ile örgütsel bağlılık boyutları ve iş performansı arasındaki ilişki: Ampirik bir inceleme. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 22(2),193-210.

Pastor, J. (1996). Empowerment: What it is and what it is not. Empowerment in Organizations, 4(2), 5-7.

Radstaak, M., & Hennes, A. (2017). Leader-member exchange fosters work engagement: The mediating role of job crafting. SA Journal of Industrial Psychology, 43(1), 1-11.

Robertson-Smith, G., & Markwick, C. (2009). Employee engagement a review of current thinking. Institute for Employment Studies. UK.

Saks, A. M. (2006). Antecedents and consequences of employee engagement. Journal of Managerial Psychology, 21(7), 600-617.

Salanova, M., & Schaufeli, W. B. (2008). A cross-national study of work engagement as a mediator between job resources and proactive behavior. International Journal of Human Resource Management, 19, 116–131.

Salazar, J., Pfaffenger, C., & Salazar, L. (2006). Locus of control vs. employee empowerment and the relationship with hotel managers’ job satisfaction. Journal of Human Resources in Hospitality&Tourism, 5(1), 1-15.

Schaufeli, W. B., Salanova, M., Gonzalez-Roma, V., & Bakker, A. B. (2002). The measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic approach. Journal of Happiness Studies, 3(1), 71-92.

Schaufeli, W. B. & Bakker, A. B. (2004). Job demands, job resources, and their relationship with burnout and engagement: A multi-sample study. Journal of Organizational Behavior, 25(3), 293-315.

Schaufeli, W. B., Bakker, A. B., & Salanova, M. (2006). The measurement of work engagement with a short questionnaire, a cross-national study. Educational and Psychological Measurement, 66(4), 701-716.

Schaufeli, W. B., & Bakker, A. B. (2010). Defining and measuring work engagement: Bringing clarity to the concept. In A. B. Bakker and M. P. Leiter (eds), Work Engagement – A Handbook of Essential Theory and Research, New York: Psychology Press.

Schermuly, C. C., & Meyer, B. (2016). Good relationships at work: The effects of leader –member exchange and team– member exchange on psychological empowerment, emotional exhaustion, and depression. Journal of Organizational Behavior, 37, 673–691.

Sekhar, C., Patwardhan, M., & Vyas, V. (2018). Linking work engagement to job performance through flexible human resource management. Advances in Developing Human Resources, 20(1), 72–87.

Sonnentag, S., Mojza, E. J., Binnewies, C., & Scholl, A. (2008). Being engaged at work and detached at home : A weeklevel study on work engagement, psychological detachment and affect. In: Work & Stress, 22(3),257-276.

Spreitzer, G. M. (1995). Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement and validation. Academy of Management Journal, 38(5), 1442-1465.

Spreitzer, G. M., Kzilos, M. A. ve Nason, S. W. (1997). A dimensional analysis of the relationship between psychological empowerment and effectiveness, satisfaction, and strain. Journal of Management, 23 (5), 679- 704.

Spreitzer, G. M. (2007). Taking Stock: A review of more than twenty years of research on empowerment at work. Cary Cooper and Julian Barling (Ed), Handbook of Organizational Behavior (54-73). Thousand Oaks, CA: Sage.

Şahin, B. (2014). Metodoloji. Abdurrahman Tanrıöğren (Ed), Bilimsel Araştırma Yöntemleri (111-130). Ankara: Anı Yayıncılık.

Stander, M. W., & Rothmann, S. (2010). Psychological empowerment, job insecurity and employee engagement. SA Journal of Industrial Psychology, 36(1), 1–8.

Şan, B. Ç. (2017). Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin psikolojik güçlendirme ve örgütsel bağlılıklarına ilişkin algıları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Denizli.

Thomas, K. W., & Velthouse, B. A. (1990). Cognitive elements of empowerment: An interpretive model of intrinsic task motivation. Academy of Management Review, 15(4), 666-681.

Walker, M. J. (2011). Trust factors and the leader-member exchange relationship in diverse organizations: A quantitative study. Capella University, Doctoral dissertation.

Wayne, S. J., & Green, S. A. (1993). The effects of leader-member exchange on employee citizenship and impression management behavior. Human Relations, 46(12), 1431-1440.

Kaynak Göster