Sosyal Medya Kullanım Amaçları Üzerine Bir Araştırma: İlahiyat Fakültesi Öğrencileri Örneği

Araştırmanın amacı ilahiyat fakültesi öğrencilerinin sosyal medya kullanım amaçlarını etkileyen birtakım değişkenleri incelemektir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Kolayda örnekleme modeliyle belirlenen örneklem, farklı ilahiyat fakültelerinde öğrenim gören 300 öğrenciden meydana gelmektedir. Veriler SPSS paket programıyla analiz edilmiş, betimsel istatistikler için frekans analizi, bağımsız değişkenlerle sosyal medya kullanım amaçları arasındaki ilişkiyi test etmek için ki-kare analizi yapılmıştır. Analizler sonucunda örneklemin günlük internette gezinme süresinin 1-2 saat ve 3-4 saat aralıklarında, günlük sosyal medyada gezinme süresinin ise 1 saatten az ve 1-2 saat aralıklarında yoğunlaştığı görülmüştür. Cinsiyete göre dinî içerikli paylaşımlar amacıyla ve öğrenim görülen sınıfa göre haberleşme amacıyla sosyal medya kullanımları arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Günlük internette gezinme süresi ile gündemi takip, canı sıkıldığı için sosyal medya kullanma, eğlence amacıyla sosyal medya kullanma arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Sosyal medyada gezinme süresine göre gündemi takip etmek amacıyla kullanım, sohbet amacıyla kullanım, eğitim amacıyla kullanım, canı sıkıldığı için kullanım, eğlence amacıyla kullanım, dinî paylaşım amacıyla kullanımlar arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.

Sosyal Medya Kullanım Amaçları Üzerine Bir Araştırma: İlahiyat Fakültesi Öğrencileri Örneği

Araştırmanın amacı ilahiyat fakültesi öğrencilerinin sosyal medya kullanım amaçlarını etkileyen birtakım değişkenleri incelemektir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Kolayda örnekleme modeliyle belirlenen örneklem, farklı ilahiyat fakültelerinde öğrenim gören 300 öğrenciden meydana gelmektedir. Veriler SPSS paket programıyla analiz edilmiş, betimsel istatistikler için frekans analizi, bağımsız değişkenlerle sosyal medya kullanım amaçları arasındaki ilişkiyi test etmek için ki-kare analizi yapılmıştır. Analizler sonucunda örneklemin günlük internette gezinme süresinin 1-2 saat ve 3-4 saat aralıklarında, günlük sosyal medyada gezinme süresinin ise 1 saatten az ve 1-2 saat aralıklarında yoğunlaştığı görülmüştür. Cinsiyete göre dinî içerikli paylaşımlar amacıyla ve öğrenim görülen sınıfa göre haberleşme amacıyla sosyal medya kullanımları arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Günlük internette gezinme süresi ile gündemi takip, canı sıkıldığı için sosyal medya kullanma, eğlence amacıyla sosyal medya kullanma arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Sosyal medyada gezinme süresine göre gündemi takip etmek amacıyla kullanım, sohbet amacıyla kullanım, eğitim amacıyla kullanım, canı sıkıldığı için kullanım, eğlence amacıyla kullanım, dinî paylaşım amacıyla kullanımlar arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.

___

 • Altunışık, Remzi vd.. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Sakarya: Sakarya Kitapevi, 2004.
 • Arslantürk, Zeki – Arslantürk, Hamit. Uygulamalı Sosyal Araştırma. İstanbul: Çamlıca Yayınları, 2011.
 • Aydiner Boylu, Ayfer – Günay, Gülay. “Loneliness and Internet Addiction Among University Students”. Psychological, Social, and Cultural Aspects of Internet Addiction, ed. Bahadir Bozoglan. 109-127. Hershey USA: IGI Global, 2018.
 • Bat, Mikail - Kayacan, Şehriban. “İnternet Bağımlısı Erişkenlerde Sosyal Medya Oyunları Üzerine Vaka İncelemesi: Candy Crush Oyunu” Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi Eletkronik Dergisi 3/12 (Temmuz 2016), 20-45.
 • Brkljačić, Tihana vd.. “I’m Always Online: Well-Being and Main Sources of Life Dis/Satisfaction of Heavy Internet Users”. Psychological, Social, and Cultural Aspects of Internet Addiction, ed. Bahadır Bozoğlan. 72-90. Hershey USA: IGI Global, 2018.
 • Caz, Çağdaş - Bardakçı, Sait. “Sosyal Medya Bozukluğu: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 10/17 (Mart 2019), 1100-1124.
 • Cerrah, Lokman. “Sosyal Medya ve Bazı Kurumsal Etkileşimler ve Sosyal Medyaya Eleştirel Yaklaşım”. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20/4 (Aralık 2016), 1393-1414.
 • Çalışır, Gülsüm. “Kişilerarası İletişimde Kullanılan Bir Araç Olarak Sosyal Medya: Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma”. E-Journal of New World Sciences Academy 3/10 (2015), 115-144.
 • Çiftçi, Hasan. “Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 7/4 (2018), 417-434.
 • Dağıtmaç, Murat. “Sosyal Medya Bağımlılığı ve Kullanıcının Kendine Güven İlişkisi”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 11/59 (Ekim 2018), 640-646.
 • Deniz, Levent - Gürültü, Ercan. “Lise Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılıkları”. Kastamonu Eğitim Dergisi 26/2 (Mart 2018), 355-367.
 • Ekiz, Durmuş. Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metotlarına Giriş: Nitel, Nicel ve Eleştirel Kuram Metodolojileri. Ankara: Anı Yayınları, 2003.
 • Filiz, Ozan vd. “BÖTE Bölümü Öğrencilerinin Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amaçları ile İnternet Bağımlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education 3/2 (2014), 17-28.
 • Güzel, Mehmet. “Küreselleşme, İnternet ve Gençlik Kültürü”. Küresel İletişim Dergisi 1 (Bahar 2006), 1-16. Haberli, Mehmet. Sanal Din. İstanbul: Açılım Kitap, 2014.
 • Karagöz, Yalçın. “Nonparametrik Tekniklerin Güç Ve Etkinlikleri”. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 9/33 (Summer 2010), 18-40.
 • Karakoç, Erhan - Gülsünler M. E. “Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı bağlamında Facebook: Konya Üzerine Bir Araştırma”. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi /18 (2012), 42-57.
 • Karal, Hasan - Koç, Mehmet. “Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amaçlarını Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması”. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi 1/3 (2010), 251-263.
 • Koçer, Mustafa. “Erciyes Üniversitesi Öğrencilerinin İnternet ve Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları”. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi /18 (2012), 70-85.
 • Köseoğlu, Yakup – Al, Hamza. “Bir Siyasal Propaganda Aracı Olarak Sosyal Medya”. Akademik İncelemeler Dergisi 8/3 (2013), 103-125.
 • Nakaya, Andrea C.. Internet and Social Media Addiction. San Diego: Reference Point Press, 2015.
 • Onat, Ferah. “Bir Halkla İlişkiler Uygulama Alanı Olarak Sosyal Medya Kullanımı: Sivil Toplum Örgütleri Üzerine Bir İnceleme”. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Kavram ve Araştırma Dergisi /31 (Güz 2010), 101-122.
 • Perdew, Laura. Internet Addiction. Minnesota: Essential Library, 2014.
 • Selçuk, Ö. C. İnternet Bağımlılığı için Risk Faktörleri: Öz Düzenleme Yetersizliği ve Boş Zaman Can Sıkıntısı. Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019.
 • Topal, Bayram vd. “İnternet Bağımlılığı Üzerine Sakarya İlinde bir Araştırma”. Sosyal Bilimler Metinleri 2 (2018), 118-136.
 • Tutgun-Ünal, Aylin. Sosyal Medya Bağımlılığı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2015.
 • Wearesocial, We Are Social Inc.. “Digital 2020”. Erişim 1 Mart 2020. https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-people-use-social-media
 • Wearesocial, We Are Social Inc.. “Digital in 2019”. Erişim 20 Şubat 2020. https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-people-use-social-media
 • Yıldız, Ali - Demir, F. M. “Üniversite Öğrencilerinin İnternet ve Sosyal Medya Kullanım Amaçlarının Örneği”. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmalar Dergisi̇ 17/37 (2016), 18-36.
 • Yılmazsoy, Burak - Kahraman, Mehmet. “Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılığı ile Sosyal Medyayı Eğitsel Amaçlı Kullanımları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Facebook Örneği”. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education 6/1 (2017), 9-20.
 • YÖK, Yüksek Öğretim Kurulu. “İlahiyat Programı Bulunan Tüm Üniversiteler”. Erişim 2 Şubat 2020. https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-bolum.php?b=20041
 • Yusufoğlu, Ömer Şükrü. “Boş Zaman Faaliyeti Olarak Akıllı Telefonlar ve Sosyal Yaşam Üzerine Etkileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 6/5 (2017), 2414-2434.