Flora of Kale-Bolu Fındığı (Turkey) Nature Protection Area

Kale-Bolu Fındığı Tabiatı Koruma Alanı’ndan 1990 ve 2011 yıllarında 449 bitki örneği toplandı. Örneklerin teşhis edilmesi sonucunda 58 familyaya ait 161 cins ve 240 takson tespit edildi. Örnekler ANKO, GAZI ve Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü herbaryumlarında muhafaza edilmektedir. Büyük familyalar ve takson sayıları sırasıyla şöyledir: Asteraceae (20), Rosaceae (19), Fabaceae (16), Lamiaceae (15), Poaceae (13), Caryophyllaceae (10), Brassicaceae (9), Plantaginaceae (8), Apiaceae (8) ve Boraginaceae (7). Türlerin fitocoğrafik bölgelere göre dağılımı ve oranları: Avrupa-Sibirya 67 (%27,9), Karadeniz 23 (%9,6), Akdeniz 12 (%5,0) İran-Turan 6 (%2,5), Hirkanya-Karadeniz 2 (%0,8) bilinmeyen veya birden fazla bölgeli 130 (%54,2) adettir. Çalışma alanındaki endemik takson sayısı 14, endemizm oranı ise %5,8’dir. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı’na göre Turanecio hypochionaeus (Boiss.) Hamzaoğlu (EN), Tripleurospermum rosellum var. album (Boiss. & Orph.) Hayek var. album E. Hossain ve Alchemilla compactilis Juz. (VU) tehlike altındadır.

Kale-Bolu Fındığı Tabiatı Koruma Alanı florası

In this study, 449 plant samples from Kale-Bolu Fındığı Nature Protection Area were collected in the period 1990 and 2011. Two hundred and forty taxa belonging to 161 genera and 58 families were found after the identification of 449 plant specimens collected from the research area. Representative samples have been placed in ANKO, GAZI and Research Institute For Forest Soil and Ecology herbaria. The largest families are Asteraceae (20), Rosaceae (19), and Fabaceae (16) Lamiaceae (15), Poaceae (13), Caryophyllaceae (10), Brassicaceae (9), Plantaginaceae (8), Apiaceae (8) and Boraginaceae (7) in terms of the number of species and subspecies included. Distributions of the plant taxa in terms of phytogeographical regions are as follows: Euro-Siberian 67 (27,9%), Euxine 23 (9,6%), Mediterranean 12 (5,0%) Irano-Turanian 6 (2,5%), Hyrcanian-Euxine 2 (0,8%) and unknown or puliregionals 130 (54,2%). The number of endemic taxa within the study area is 14 (5,8%). The Red List categories of Turanecio hypochionaeus (Boiss.) Hamzaoğlu, Tripleurospermum rosellum var. album (Boiss. & Orph.) Hayek var. album E. Hossain and Alchemilla compactilis Juz., which are under threatened ascribed as EN and VU in the Red Data Book of Turkish Pla.

Kaynakça

Anonim. 2008. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Bolu Orman İşletme Müdürlüğü, Kale Orman İşletme Serisi Fonksiyonel Orman Amenajman Planı (2008-2027). OGM Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı. Türker Mühendislik. İstanbul.

Akman, Y. 1999. İklim ve Biyoiklim (Biyoiklim Metodları ve Türkiye İklimleri). Kariyer Matbaacılık. Ankara.

Akman, Y., Daget, P. H. 1971. Quelques aspects synoptiques des climats de la Turquie. Bulletin de la Soc. Long. De geographie 5(3), 269-300.

Akman, Y., Ketenoğlu, O. 1979. Flora of the Gerede-Aktaş forest (Bolu). Comm. Fac. Sci. Univ. Ankara, Serie C2, 23, 21-57.

Akman, Y., Yurdakulol, E. 1981a. Contributions to the flora of Semen Mountains (Bolu). Comm. Fac. Sci. Univ. Ankara, Serie C2, 24, 1-43.

Akman, Y., Yurdakulol, E. 1981b. Contributions to the flora of Bolu Mountains. Comm. Fac. Sci. Univ. Ankara, Serie C2, 24, 1-42.

Aksay, A., Altun, İ.E., Sevin, M. 2002. Türkiye Jeoloji Haritaları, Bolu-G27 Paftası. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi, Ankara.

Baytop, A. 1998. İngilizce-Türkçe Botanik Kılavuzu. İstanbul Üniversitesi Yayın No: 4058. Eczacılık Fakültesi Yayın No: 70. İ.Ü Basımevi ve Film Merkezi, İstanbul.

Davis, P.H. 1965-1985. Flora of Turkey and East Aegean Islands. Edinburg University Press, Volume 1-9, Edinburg.

Davis, P.H. 1975. Turkey: Present State of Floristic Knowledge, La Flore du Bassın Mediterranean Essai de Systématique Synthetique. No: 235, 93-113.

Davis, P.H., Mill, R.R., Tan, K. 1998. Flora of Turkey and the East Aegean Islands (Supplement 1). Edinburg University Press, Volume 10, Edinburg.

Ekim, T., İlarslan, R. 1982. Yedigöller Milli Parkı’nın (Bolu) florası. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 28: 53-67.

Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z., Adıgüzel, N. 2000. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Baskı Barışcan Ofset, Ankara.

Erinç, S. 1984. Klimatoloji ve Metodları. İ.Ü. Yayın No: 3278, Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enst. Yayın No: 2, İstanbul.

Güner, A. 1991. Türkiye’nin anıt ağaçları: 9 Gökbutan fındık. The Karaca Arboretum Magazine, Volume 3(2), 87-89.

Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T., Başer, K.H.C. 2000. Flora of Turkey and the East Aegean Islands (Supplement 2). Edinburg University Press, Volulme 11, Edinburg.

Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M., Babaç, M.T., (edlr.) 2012. Türkiye Bitkileri Listesi Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği yayını, İstanbul.

Heywood, V.H., Tutin, G.T. 1964-1981. Flora Europaea. Volume I-V, Cambridge Univ. Pres. UK.

IUCN 2001. IUCN Red List Categories and Criteria. Version 3.1, The World Conservation Union, Switzerland and Cambridge, UK. http://intranet.iucn.org/webfiles/doc/SSC/redList/redlistcatsenglish.pdf

İkinci, N., Güner, A. 2007. Flora of the Gölcük Area (Bolu, Turkey). Turk Journal of Botany 31, 87-107.

Kırçev. 2000. Türkiye’nin Tabiatı Koruma Alanları. Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği, Ankara.

Özyuvacı, N. 1999. Meteoroloji ve Klimatoloji. İstanbul Üniversitesi Yayın No: 4196, Orman fakültesi Yayın No: 460, Dilek Ofset, İstanbul

Türe, C., Tokur, S. 2000. The Flora of the forest series of Yirce-Bürrmece-Kömürsu and Muratdere (Bilecik-Bursa, Turkey). Turk Journal of Botany 24: 47-66.

Türker, U,A., Güner, A. 2003. Plant diversity in Abant Nature Park (Bolu). Turkey, Turk Journal of Botany 27: 185-221.

Walter, H. 1970. Vegetationszonen und klima, E. Ulmer, Stuttgart.

(Received for publication 21 April 2013; The date of publication 15 December 2013)

Kaynak Göster

1970 1898

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

A new record for the flora of Turkey: Carduus transcaspicus Gand. subsp. macrocephalus (Arenes) Kazmi

Serkan KÖSTEKCİ, TURAN ARABACI

Some biological characteristics of the sea cucumber Holothuria (Platyperona) sanctori Delle Chiaje, 1823 (Echinodermata: Holothuroidea)

MEHMET AYDIN

On the ecotoxicological effects of heavy metal pollution of industrial origin determination of wheat varieties

Mine YÜCEL, ERSİN YÜCEL

Comparative analysis of the genomic DNA isolation methods on some Silene L. ( Caryophyllaceae)

EMRE SEVİNDİK, Fatih COŞKUN, SELAMİ SELVİ, A. Süheyla ALKAÇ

Determination of plant characteristics on perennial ryegrass (Lolium perenne) genotypes selected from natural pastures

Celalettin AYGÜN, Murat OLGUN

Notes on Schistidium brunnescens subsp. griseum (Nees, Hornsch. & Sturm) H.H. Blom (Grimmiaceae) from Aladağlar National Park (Turkey)

TÜLAY EZER, RECEP KARA, Turgay SEYLİ, Şadiye Gül BOZDOĞAN

Presence of Teucrium microphyllum in Turkey: Morpho-anatomical, karyological and ecological studies

TANER ÖZCAN

A new record for the flora of Turkey: Lepidium didymum L. (Brassicaceae)

İBRAHİM SIRRI YÜZBAŞIOĞLU, MUSTAFA EROL KESKİN

The study on the population of Great Bustard (Otis tarda) in Altıntaş plain, Kütahya/Turkey

Mehmet Mahir KARATAŞ, Ünal ÖZELMAS

A role of catalase (CAT) in detoxification of reactive oxygen species (ROS) in tomato (Lycopersicum esculentum) contaminated with manganese (Mn2+)

Semra AYDIN SOYDAM, İLKER BÜYÜK, B. Pelin ÇELİKKOL, Sümer ARAS