Araplarda Ses Algılaması

Araplar arasındaki fonemik duyuyu ele alan bu araştırma, önceki çalışmalardan bahsederek başlamış, ardından araştırma sesin etkisi hakkında genel bir giriş ve dört bölümle devam etmiştir. Birinci bölüm: fonemik anlam kavramının ve yetiştirilişinin sunumu, ikinci Bölüm: fonemik duyunun seviyelerinden bahsedildi: hareket seviyesi, harf düzeyi, kelime seviyesi ve seviye Kompozisyona yer verildi. Üçüncü bölüm: Akustik duyunun benzerlik ve kontrastı, iyi etki kriterlerinden bahsedildi. İşitme, aşinalık ve yabancılık, lafzî orantılılık, tutarlılık, uyum ve uyumluluk, hafiflik ve ağırlıktan kaçınma üzerine duruldu. Dördüncü bölüm de aruz, filoloji, retorik, sarf ve nahiv gibi Arapça ilimlerinde bazı fonemik anlamın yönlerine değinildi. Araştırmanın önemi, Arapların istihsân, çirkinlik görme, tashih, fesahat ve belagat konularında, Arap ilimlerinin doğuşundan önce büyük ölçüde bağlı oldukları fonemik anlam konusunun ele alınmasından gelmektedir. Bu nedenle araştırma, betimleyici yaklaşımı izleyerek bazı yönlerini aydınlatmayı hedeflemiştir. Sonuç olarak, ses duyusunu geliştirmenin ve ses duyusu ile ses kavramı arasındaki farkındalık ve ses duyusu ile tat duyusu arasındaki farkı açıklama ve Araplar arasında ses duyusunun düzeylerini gösterme gibi en belirgin sonuçlarla sonuçlandırılmıştır. Bazı Arap ilimlerinde standartlar ve zahirelerin Arapçanın birçok fenomeni ile ilişkilendirilmesi ve ritim için sözdiziminin ihlali, ve ilimlerinin birçoğunda yer alan tekdîm, tehîr, hazf, mutabakat, işitme, kıyas vb. gibi dilbilgisi usulü belirtilmiştir.

___

  • Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail el-Buhârî, el-Câmiʿu’s-sahîh, nşr. Muhammed Züheyr b. Nasr (b.y.: Dâru Tavki’n-Necât, 1422/2001).