Depresyon Damgalama Ölçeği’nin (DDÖ) Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi

Araştırmanın amacı, depresyondaki kişileri damgalama düzeyini değerlendiren Depresyon Damgalama Ölçeği’nin (DDÖ) Türkçe dilinde geçerlik güvenilirliğinin değerlendirilmesidir. Çalışma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencileriyle yapılan metodolojik tipte bir araştırmadır. Ölçeğin test-retest güvenilirliğinin değerlendirilebilmesi için ölçek, Tıp Fakültesi’nden 37 öğrenciye iki hafta arayla uygulandı. Yapılan analizlerde, ölçeğin kapsam geçerliliğinin sağladığı görüldü. DDÖ’nün eşdeğer ölçüt geçerliliğini değerlendirmek için Psikolojik Yardım Alma Nedeniyle Sosyal Damgalanma Ölçeği(PYANSDÖ) kullanıldı. Analizler IBM SPSS (Versiyon 15.0) ve LİSREL(Student Version) programlarıyla yapıldı. Ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapıldı. Açımlayıcı Faktör Analizi’nde ölçek maddelerinin faktör yüklerinin 0.30’dan büyük olduğu bulundu. Doğrulayıcı Faktör Analizi’nde ölçeğin iki faktörlü yapısının uyum indeksleri kabul edilebilir aralıklarda bulundu. Ölçekten alınan puanların yaşa gruplarına ve cinsiyete göre değişmediği bulundu. DDÖ ve PYANSDÖ’nün pozitif yönde korelasyon gösterdiği ve eşdeğer ölçüt geçerliliğinin sağlandığı görüldü. DDÖ’nün Cronbach alfa değerleri Kişisel Damgalama alt boyutunda 0.64, Algılanan Damgalama alt boyutunda 0.85 ve ölçeğin tamamında 0.80 bulundu. Korelasyon analizinde ölçeğin test-retest güvenilirliğini sağladığı görüldü. Sonuç olarak, DDÖ’nün depresyonla ilgili damgalama düzeyini ölçmede geçerli ve güvenilir olduğu görüldü.

Evaluation of Turkish Validity and Reliability of the Depression Stigma Scale (DSS)

Th aim of the study was to evaluate the validity and reliability of the Turkish version of the Depression Stigma Scale (DSS), which assesses the level of stigmatization of people with depression. Th study is a methodological study conducted with Eskişehir Osmangazi University students. In order to evaluate the test-retest reliability of the scale, the scale was applied to 37 students from the Faculty of Medicine with a two-week interval. In the analyzes, it was seen that the scope validity of the scale was provided. Stigma Scale for Receiving Psychological Help (SSRPH) was used to evaluate the equivalence validity of the DSS. Th analyzes were performed with IBM SPSS (Version 15.0) and LISREL (Student Version) programs. Validity and reliability analyzes of the scale were performed. In the Exploratory Factor Analysis, the factor loadings of the scale items were found to be greater than 0.30. In Confimatory Factor Analysis, the fi indexes of the two-factor structure of the scale were found at acceptable intervals. It was found that the scores of the scale did not change according to age groups and gender. Thre was a positive correlation between DSS and SSRPH and equivalent criterion validity was found. Th Cronbach’s alpha values of the DSS were 0.64 in the Personal Stigma sub-dimension, 0.85 in the Perceived Stigma sub-dimension and 0.80 in the whole scale. Th scale’s test-retest reliability was found in the correlation analysis. As a result, it was seen that DSS was valid and reliable in measuring depression-related stigma

Kaynakça

Alpar, R. (2010). Uygulamalı istatistik ve geçerlik-güvenirlik: spor, sağlık ve eğitim bilimlerinden örneklerle: Detay Yayıncılık, Ankara.

Bilge, A., & Çam, O. (2010). Ruhsal hastalığa yönelik damgalama ile mücadele. TAF Preventive Medicine Bulletin, 9(1), 71-78.

Chai, Y. C., Mahadevan, R., Ng, C. G., Chan, L. F., & Md Dai, F. (2018). Caregiver depression: Th contributing role of depression in patients, stigma, social support and religiosity. International Journal of Social Psychiatry, 64(6), 578-588. https://doi. org/10.1177/0020764018792585

Çam, O., & Bilge, A. (2013). Türkiye’de ruhsal hastalığa/hastaya yönelik inanç, tutum ve damgalama süreci: Sistematik derleme. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 4(2), 91-101. http://www. journalagent.com/phd/pdfs/PHD_4_2_91_101.pdf

Çapık, C. (2014). Geçerlik ve güvenirlik çalışmalarında doğrulayıcı faktör analizinin kullanımı. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 17(3), 196-205.

Griffis, K. M., Batterham, P. J., Barney, L., & Parsons, A. (2011). Th Generalised Anxiety Stigma Scale (GASS): psychometric properties in a community sample. BMC Psychiatry, 11(1), 184. https://doi.org/10.1186/1471-244x-11-184

Griffis, K. M., Christensen, H., & Jorm, A. F. (2008). Predictors of depression stigma. BMC Psychiatry, 8(1), 25. https://doi. org/10.1186/1471-244x-8-25

Griffis, K. M., Christensen, H., Jorm, A. F., Evans, K., & Groves, C. (2004a). Effct of web-based depression literacy and cognitive– behavioural therapy interventions on stigmatising attitudes to depression. Th British Journal of Psychiatry, 185(4), 342-349. https://doi.org/10.1192/bjp.185.4.342

Gulliver, A., Griffis, K. M., Christensen, H., Mackinnon, A., Calear, A. L., Parsons, A., . . . Stanimirovic, R. (2012). Internet-based interventions to promote mental health help-seeking in elite athletes: an exploratory randomized controlled trial. Journal of Medical Internet Research, 14(3), e69. https://doi.org/10.2196/jmir.1864

Jorm, A. F., Barney, L. J., Christensen, H., Highet, N. J., Kelly, C. M., & Kitchener, B. A. (2006). Research on mental health literacy: what we know and what we still need to know. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry, 40(1), 3-5. https://doi. org/10.1080/j.1440-1614.2006.01734.x

Karagöz, Y. (2015). SPSS 22 Uygulamalı Biyoistatistik, Güncellenmiş 2. Basım, Nobel Yayınevi, Ankara.

Kiropoulos, L. A., Griffis, K. M., & Blashki, G. (2011). Effcts of a multilingual information website intervention on the levels of depression literacy and depression-related stigma in Greek-born and Italian-born immigrants living in Australia: a randomized controlled trial. Journal of Medical Internet Research, 13(2), e34.

Perry, Y., Petrie, K., Buckley, H., Cavanagh, L., Clarke, D., Winslade, M., . . . Christensen, H. (2014). Effcts of a classroom-based educational resource on adolescent mental health literacy: a cluster randomised controlled trial. Journal of Adolescence, 37(7), 1143-1151. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2014.08.001

Topkaya, N. (2011). Psikolojik yardım alma nedeniyle kendini damgalama ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. XI. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Ekim.

Vogel, D. L., Wade, N. G., & Haake, S. (2006). Measuring the self-stigma associated with seeking psychological help. Journal of Counseling Psychology, 53(3), 325-337. https://doi. org/10.1037/0022-0167.53.3.325

WHO. (2018). World Health Organization. Depression. http://www. who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/depression

Yaşlıoğlu, M. M. (2017). Sosyal Bilimlerde Faktör Analizi ve Geçerlilik: Keşfedici ve Doğrulayıcı Faktör Analizlerinin Kullanılması. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 46, 74-85. https:// dergipark.org.tr/tr/download/article-fie/369427

Kaynak Göster