TÜRKİYE PETROL ARAŞTIRMALARI

Son 30 - 40 yıl içinde, hemen, hemen bütün memleketlerde ve bütün stratigrafik formasyonlarda petrol yatakları, veya hiç olmazsa kuvvetli idrokarbür emareleri keşfedilmiştir. Petrol yataklarının "klâsik" tipini temsil eden antiklinai yatakları yanında, tektonik, stratigrafik, Ütolojik ve İdrostatik "kapanlar" m (bazen oldukça karışık tektonik strukturier! gösteren) petrol yataklarının teşekkül etmesinde büyük bir rol oynadıkları da anlaşılmıştır. Sözü geçen keşifîerin ekseriyeti mîllî kurum ve şirketler tarafından yapılmıştır. Bu tip yataklarla bunların yarattıkları ekonomik İmkânların bir memleketin millî ekonomisi için önemli olacakları, fakat bellibaşlı büyük petrol kumpanyaları İçin hiç de cazip ofmıyacakları aşikârdır. Türkiye kamilen Alp Orojenez Sahası İçinde olup idrokarbürlerîn meydana gelmesine ve yataklarının teşekkül etmesine elverişli geniş imkânları haiz bîr memlekettir. Bu hususta bil ­ hassa şu bölümlerinin zikredilmesi gereklidir: 1) Ön Çukurlu­ ğu (SE Anadolu İlleri). 2) Ara Masifleri ile Alp Silsilelerinin İç kenarları arasında meydana gelmiş olan Arka Çukurlukları. 3) Adana havzası gibi Tektonik Havzalar. 4) Alp Kıvrımları arasında meydana qelmis olup bîr nevi İç Havzalarını teşkil eden sakin sedimantasyon sahaları. Yıllardanberi İşletilmekte olan Raman - Garzan petrol havzası (Üst Kretase Kalkeri) yanında, son zamanlarda Diyarbakır ve Kâhta dolaylarında (aynı kalker seviyesi) İle Adana'- da (denizel Miosen) petrol, Trakya'da (Oligosen - Eosen "schlier" İ) kuvvetli petrol emareleri tesbit edilmiştir. Demek oluyor ki , Türkiye'nin muhtelif tektonik bölümlerinde ve muhtelif formasyonlarında petrol fülen teşekkül etmiştir. Memleketimizde yaygın olan bazı fasiyes ve formasyonların, Alp Orojenez Sahasının başka kısımlarında petrollü oldukları da göz önünde tutulmalıdır. Bu bize, ilerde memleketimizde yapılacak aramalar sırasında takip edilmesi gerekli yönü göstermektedir.

Au cours des derniers 30 - 40 ans, des dépots de pétrole ou, au moins des manifestations fortes d'hydrocarbures, ont été découverts dans presque toutes les formations stratigraphiques et dans presque tous les pays du monde. En même temps on a reconnu que, â coté de gisements anticlinaux, type classique des dépots pétroiifères, des gisements — souvent è structures tectoniques compliquées — liés à des trappes tectoniques, stratîgraphîques, lithologîques ou hydrostatiques sont très fréquents. 11 s'est montré aussi, que la plupart de découvertes de cette période ont été faites par des établissements ou des soci­ étés nationaux, la plupart de ces gisements et leurs possibilités économiques n'intéressant pas les grandes compagnies pétrolifères. La Turquie en entière fait partie de ta zone orogénique alpine, elle offre, donc, des possibilités géologiques larges pour la formation des hydrocarbures et de leurs gisements. Il faut y citer surtout: 1) l'Avant-Fosse du géosyncilinal (provinces de l'Anatoiie SE), les Arrières-Fosses développées entre les massifs intermédiaires et les bords intérieurs des chaînes alpines, 3) Les Bassins Tectoniques, tels que celui d'Adana et 4) des zones à sédimentation tranquille englobées dans les plis alpins et formant une sorte de Bassins Intérieurs. A coté de la région pétrolîfère de Raman - Garzan exploitée depuis quelques années (calcaire du Crétacé surpérieur), du pétrole a été découvert récemment aux alentours de Diyarbakır et de Kâhta (également calcaire nèocrétacique), à Adana (Miocène marin) et des manifestations fortes de pétrole en Thrace ("schlier" oligocène). Cela prouve, que des hydrocarbures ont été formées effectivement dans des secteurs et formations divers du pays. Enfin, plusieurs formations et faciès, répandus en Turquie, sont péïroHfères dans d'autres secteurs de la zone orogénique alpine Cela nous montre la direction à suivre au cours des recherches futures dans notre pays.

Kaynak Göster

Bibtex @ { madencilik363038, journal = {Bilimsel Madencilik Dergisi}, issn = {2564-7024}, eissn = {2587-2613}, address = {Selanik Cad. No: 19/4 06650 Kızılay-Çankaya / ANKARA - TURKEY}, publisher = {TMMOB Maden Mühendisleri Odası}, year = {1961}, volume = {1}, pages = {63 - 67}, doi = {}, title = {TÜRKİYE PETROL ARAŞTIRMALARI}, key = {cite}, author = {İlhan, Emin} }
APA İlhan, E. (1961). TÜRKİYE PETROL ARAŞTIRMALARI . Bilimsel Madencilik Dergisi , 1 (2) , 63-67 .
MLA İlhan, E. "TÜRKİYE PETROL ARAŞTIRMALARI" . Bilimsel Madencilik Dergisi 1 (1961 ): 63-67 <
Chicago İlhan, E. "TÜRKİYE PETROL ARAŞTIRMALARI". Bilimsel Madencilik Dergisi 1 (1961 ): 63-67
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE PETROL ARAŞTIRMALARI AU - Emin İlhan Y1 - 1961 PY - 1961 N1 - DO - T2 - Bilimsel Madencilik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 63 EP - 67 VL - 1 IS - 2 SN - 2564-7024-2587-2613 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Bilimsel Madencilik Dergisi TÜRKİYE PETROL ARAŞTIRMALARI %A Emin İlhan %T TÜRKİYE PETROL ARAŞTIRMALARI %D 1961 %J Bilimsel Madencilik Dergisi %P 2564-7024-2587-2613 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD İlhan, Emin . "TÜRKİYE PETROL ARAŞTIRMALARI". Bilimsel Madencilik Dergisi 1 / 2 (Şubat 1961): 63-67 .
AMA İlhan E. TÜRKİYE PETROL ARAŞTIRMALARI. Madencilik. 1961; 1(2): 63-67.
Vancouver İlhan E. TÜRKİYE PETROL ARAŞTIRMALARI. Bilimsel Madencilik Dergisi. 1961; 1(2): 63-67.
IEEE E. İlhan , "TÜRKİYE PETROL ARAŞTIRMALARI", Bilimsel Madencilik Dergisi, c. 1, sayı. 2, ss. 63-67, Şub. 1961