Tarih Yazımında Sınırlandırmalar: Tarihçi İçin Ceteris Paribus

Diğer bilimlerde olduğu gibi tarih biliminde de araştırmacının ele aldığı problematiğin sınırlandırmalarını doğru tespit ederek çalışmasını buna uygun olarak yönlendirmesi beklenir. Bu sınırlandırmalar birkaç şekilde düşünülebilir: I-Yazım amacına göre sınırlandırmalar: Doktora veya kitap çalışmaları, makale çalışmaları, bildiri tebliğ çalışmaları. II-Kaynak kullanımına göre sınırlandırmalar: Özellikle Osmanlı tarihi ile ilgili birçok çalışma belli bir kaynağa göre yapılmaktadır. III-Kronolojik sınırlandırmalar: Tarih yazımında en çok rastlanan sınırlama şeklidir. Birçok kez izah edilen sınırlamalara rastlanılsa da kimi zaman hiçbir anlamı olmayan ve tamamen keyf kronolojik sınırlamalar da görülmektedir. IV-Olay ve olgulara göre sınırlandırmalar: Problematik olarak tanımlanan konunun analizinde, binlerce değişken/etken faktörün sabit olduğu varsayımı ile hareket edilerek sadece bir değişken analizi esasına dayalı bu çözümleme kuramsal olarak analiz yeteneğimizi güçlendirecektir. Çalışmamızda yapılamayan sınırlandırmaların oluşturduğu bilimsel problemler; yanlış yapılan sınırlandırmaların oluşturduğu problemler örneklenerek sınırlamalara dair önerilerimiz sunulmaktadır

Ограничения в историографии: Ceteris Paribus для историка

Как и в других науках, в исторической науке исследователь должен обнаружить ограничения проблем, с которыми он правильно справился, и соответственно провести исследование. Эти ограничения могут быть рассмотрены несколькими способами: I-Ограничения, основанные на цели написания: докторское или монографическое исследования, научные статьи, презентации. II-Ограничения, основанные на использовании источника: особенно много исследований по истории Османской империи сделано в соответствии с конкретным источником. III-Хронологические ограничения: это наиболее распространенный метод ограничения в историографии. Хотя встречаются ограничения, которые объясняются много раз; иногда можно увидеть хронологические ограничения, которые вообще не имеют смысла и являются произвольными. IV-Ограничения, основанные на событиях и случаях. При анализе объекта, определенного как проблемный, это решение, основанное только на анализе одной переменной, исходя из предположения, что тысячи переменных / факторов воздействия являются фиксированными, усилит нашу способность анализа теоретически. В нашем исследовании будут проиллюстрированы научные проблемы, вызванные ограничениями, которые невозможно установить, и проблемы, вызванные неправильно установленными ограничениями, и будут представлены наши предложения по ограничениям.

Kaynakça

Collingwood, Robin George (2005). Tarihin İlkeleri ve Tarih Felsefesi Üstüne Başka Yazılar. Çev. A. Hamdi Aydoğan. İstanbul: YKY.

Eğilmez, Mahf (2002). Ekonomi Politikası Sözlüğü. http://www.mahfigilmez. com/p/ekonomi-sozlugu.html. (Erişim Tarihi:11.02.2017).

Jenkins, Keith (1997). Tarihi Yeniden Düşünmek. Çev. B. Sina Şener. Ankara: Dost Kitabevi Yay.

Karasar, Niyazi (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yay.

Kütükoğlu, Mübahat (1998). Tarih Araştırmalarında Usûl. İstanbul: Kubbealtı Yay.

Langlois, Charles Victor ve Charles Seignobos (1937). Tarih Tetkiklerine Giriş. Çev. Galip Ataç. İstanbul: Kültür Bakanlığı Yay.

Le Bon, Gustav (1932). Tarih Felsefesinin İlmi Esasları. Çev. Haydar Rıfat. İstanbul.

Reutlinger, Alexander and Matthias Unterhuber (2014). “Thnking about non-universal laws”. Erkenntnis 79: 1703-1713. DOİ: http://dx.doi.org/10.1007/ s10670-014-9654-5

Yıldırım, Cemal (2000). Bilim Felsefesi. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Kaynak Göster