Eğitim dilindeki tartışmaya derinlemesine bir yaklaşım

Dil-düşünce arasındaki bağıntı, dil ile öğrenme arasındaki düzlemsel etkileşimin yabancı dil ile yapılan eğitimin başarı oranını etkilediği kimi çalışmalarda belirtilmektedir. Özellikle küreselleşme bağlamında İngilizcenin etkisini artırması ve baskın olduğu düzlemlerde yeniden kültürleşmeye neden olması savları ile İngilizce öğretimin ders içeriğini öğrenmeyi engellemekte olduğuna dikkat çekilmektedir. Bu çalışmada, İngiliz dilinde öğretim (İDÖ) ve akademik başarı arasındaki ilişki sınanırken ( 1 ) Öğretim dili İngilizce olan bir üniversitede öğrenim gören anadili Türkçe olan lisans öğrencilerinin ders içeriğini öğrenmede yaşadıkları zorluklar ve ( 2) Söz konusu zorluklara neden olması olası dilsel etkenler araştırılmıştır. 175 lisans öğrencisine dağıtılan anketlerin nicel incelemesi sonucunda elde edilen bulgular ışığında, daha kapsamlı nitel bir araştırma yöntemi uygulanmıştır. Buna göre, görüntülü kayıt altına alınan ders gözlemleri gerçekleştirilmiş ve sonrasında öğrencilerle yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen bulgularda, İngilizce derslerde öğrencilerin derse katılım oranlarının düşük lduğu, dilsel etkenlerle dersten kopmaların yoğun olduğu ve anlatılan kavramları eksik ya da yanlış anlama sorunlarının yaşandığı gözlemlenmiştir.

Kaynakça

Aguilar, Marta ve R. Rodriguez (2011). “Lecturer and student perceptions on CLIL at a Spanish university”. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 15(2): 183 -197. http://dx.doi.org/10.1080/13670050. 2011.615906 [Erişim: 26.12.2011 ].

Airey, John (2009). Science, language and literacy: Case studies of learning in Swedish universityPhysics. Yayınlanmamış Doktora T ezi. Uppsala University. Sweden. http://publications.uu.se/theses/abstract.xsql?dbid=9547 [Erişim: 20.06.2009].

Airey, John ve C . Linder (2007). “Disciplinary learning in a second language: A case studyfromuniversity physics”. Robert Wilkinson ve Vera Zegers (ed.). Researching Content and Language Integration in Higher Education. Maa s- tricht: Maastricht University Language Centre 161 -171 .

Akünal, Z ühal (1992). “Immersion programmes in Turkey: An evaluation by students and Teachers”. System 20: 517-529.

Atik, Evrim (2010). Perceptions of students towards English medium instruction at tertiary level: the case of a Turkish private university. Yayınlanmamış Yükseklisans T ezi. Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi.

Avrupa Üniversiteler Birliği [European University Association] (2007). Doğu Akdeniz Üniversitesi Değerlendirme Raporu [Eastern Mediterranean University Evaluation Report]. GaziMağusa, KKTC: EMU Printing House.

Ball, Phil ve D . Lindsay (2013). “Language demands and support for English- medium instruction in tertiary- education: Learning from a specific co n- text”. Aintzane Doiz, David Lasagabaster ve Juan Manuel Sierra (ed.), English- medium instruction at universities: Global challenges. Bristol: Multi- lingual Matters 65 - 81. http://www.multilingual- matters.com/ebooks.asp?/ &bid=9781847698179 [Erişim: 10.04.2014).

Coleman, Jim (2013). “Foreword”. Aintzane Doiz, David Lasagabaster ve Juan Manuel Sierra (ed.), English- medium instruction at universities: Global cha l- lenges. Bristol: Multilingual Matters 14-16. http://www.multilingual- matters.com/ebooks.asp?/&bid=9781847698179 [Erişim: 10.04.2014].

Coleman, James A. (2006). “English-medium T eaching in European Higher Education”. Language Teaching 39: 1 -14.

Coyle, Do, Philip Hood ve David Marsh (2010). CLIL: Content and language integrated learning. Cambridge: Cambridge University Press.

Coyle, Do (2007). “Content and Language Integrated Learning: Towards a C o n- nected Research Agenda for CLIL Pedagogies”. International Journal of Bi- lingual Education and Bilingualism 10(5): 543 -562. http://dx.doi.org/10. 2167/beb459.0 [Erişim: 26.12.2011 ].

Cots, Josep Maria (2013). “Introducing English-medium Instruction at the University of Lledia, Spain: Intervention, Beliefs and Practices. Aintzane Doiz, David Lasagabas ter ve Juan Manuel Sierra (ed.). English-medium Instruction at Universities: Global C hallenges. Bristol: Multilingual Matters 117- 138 . http://www.multilingual-matters.com/ebooks.asp?/&bid=97818476 98179 [Er işim: 10.04.2014] .

Crystal, David (2003). English as a Global Language (2nd ed.). Cambridge: CUP.

Cummins, Jim (2000). Language, Power and Pedagogy: Bilingual Children in the Cross- fire . Clevedon. UK: Multilingual Matters.

Dalton-Puffer, Christine (2007). Discourse in Content and Language Integrated Learning (CLIL) Classrooms. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Derintuna, Didem (2006). İngilizce Kullanım O rtamında Alan Ö ğretim Elemanlarının Ö ğrencilerin D il Yeterliliği ile İlgili Beklentileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans T ezi. İ stanbul: Marmara Üniversitesi.

Doyuran, Zeynep (2006). A C omparative Analysis ofLecture Register in Turkish Universities with Turkish and English Media ofInstruction from a Functional Viewpoint. Yayınlanmamış D oktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

Doiz, Aintzane, David Lasagabaster ve Juan Manuel Sierra (ed.) (2013). English- medium Instruction at Universities: Global C hallenges. Bristol: Multilingual Matters. http://www.multilingual-matters.com/ebooks.asp?/&bid=97818 47 698179 [Erişim: 10.04.2014] .

Kaplan, Robert B. ve Richard B. Baldauf (1997). Language Planning: From Prac- tice to Theory. Clevedon, UK: Multilingual Matters.

Flowerdew, John (ed.) (1994). Academic Listening: Research Perspectives. Ca m- bridge: Cambridge University Press.

Graddol, David (1997). “The Future of English?” The British Council. http://www.britishcouncil.org/learning-elt-future.pdf [Erişim: 19.03.2014] .

Graddol, David (2006). “English next”. The British Council. http://www.britishcouncil.org/learningresearch-english-next.pdf [Erişim: 19.3.2014] .

Güler, Cemile (2004). An Investigation into the Academic English Language Needs ofStudents at Yıldız Technical University and D isciplinary Teachers’ Attitudes towards English- medium Instruction at the Tertiary Level. Yayınlanmamış Yüksek Lisans T ezi. Ankara: Bilkent Üniversitesi.

Gürtaş, Nadir. (2004). English Proficiency Test and Prediction ofAcademic Achievement. Yayınlanmamış Yüksek Lisans T ezi. Kuzey Kıbrıs: Doğu Akdeniz Üniversitesi.

Hellekjær, Glenn Ole ve Marit R. Westergaard (2003). “An Exploratory Survey of C ontent Learning T hrough English at Nordic Universities”. Charles van Leeuwen ve Robert Wilkinson (ed.). Multilingual A pproaches in University Education: Challenges and Practices. Maastricht, Netherlands: Universiteit Maastricht & Uitgeverij Valkhof Pers 65 -80.

Kılıçkaya, Ferit (2006). “Instructors’ Attitudes Towards English-medium I nstruction in Turkey”. HLT Magazine [online] . http://www.hltmagazine.co.uk [Erişim: 10. 06.2008) .

Kırkgöz, Yasemin (2005). “Motivation and Student P erception of S tudying in an English Medium U niversity”. Journal of Language and Linguistic Studies 1: 101 - 122.

Kırkıcı, Bilal (2004). “Foreign Language-medium Instruction and Bilingualism: The Analysis of a myth”.Sosyal Bilimler Dergisi 2: 109 - 121.

Kilimci, Ayşe (ed.) (1998). Ana dilinde Çocuk O lmak: Yabancı Dilde Eğitim . İstanbul: Papirüs Yay..

Klaassen, Renate (2001). The International University C urriculum: Challenges in English Medium engineering Education: Yayınlanmamış D oktora Tezi, Department of Communication and Education, Delft University of Technology. Delft. The Netherlands.

Kurtan, Zsuzsa (2004). “Foreign-language-medium Instruction in Hungarian Higher Education”. Robert Wilkinson (ed.). Integrating C ontent and La n- guage: Meeting the Challenge of a Multilingual Higher Education. Maa s- tricht: Universitaire pers 145 -161 .

Merriam, Sharan B. (2009). Qualitative Research: A Guide to D esign and Imple- mentation. San Francisco, CA: Jossey-Bass. A Wiley Imprint.

Perez - Cañado , Maria Luisa (2011). “CLIL Research in Europe: P ast, Present and Future”. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 15(3): 315 -341. http://dx.doi.or g/10.1080/13670050.2011.630064 [Erişim: 26.12.2011] .

Phillipson, Robert (2008). Language Policy and Education in the European Union. http://www.cbs.dk/forskning_viden/institutter_centre/institutter/isv/menu /medarbejdere/menu/videnskabelige/videnskabelige/professorer/phillipson [Erişim: 20.06.2008).

Phillipson, Robert (2003). English-only Europe? Challenging Language Policy. Lo n- don: Routledge.

Saldaña, Johnny (2009). The C oding Manual for Q ualitative Researchers. London: Sage Publicatons Ltd.

Sercu, Lies (2004). “The Introduction of English-medium I nstruction in U niversity: A C omparison of Flemish Lecturers’ and S tudent’ Lnguage S kills, Perceptions and Attitudes”. Robert Wilkinson (ed.) . Integrating Content and Language: Meeting the Challenge of a Multilingual Higher Education. Maastricht: Universitaire pers 547- 558 .

Sert, Nehir (2008). “The Language of I nstruction D ilemma in the Turkish C o n- text”. System 36: 156-171.

Tarhan, Şahika (2003). Perceptions ofStudents, Teachers and Parents Regarding English Medium Instruction at Secondary Education. Yayınlanmamış D oktora Tezi. Ankara : Ortadoğu Teknik Üniversitesi.

Tatzl, Dietmar (2011). “English- medium Masters’ Programmes at an Austrian U niversity of Applied S ciences: Attitudes, Experiences and C hallenges”. Journal of English for Academic Purposes 10(4): 252-270.

Wilkinson, Robert ve V. Zegers (ed.) (2007). Integrating Content and Language: Researchingcontent and Language Integration in Higher Education. Maa stricht, Netherlands: Universitaire Pers.

Wilkinson, Robert (ed.). (2004). Integrating C ontent and Language: Meeting the Challenge ofa Multilingual Higher Education. Maastricht: Universitaire Pers.

Yediyıldız, Bahaeddin (ed.) (2003). Dil, Kültür ve Çağdaşlaşma . Ankara: Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü.

Kaynak Göster