Ata Govşudov'un ferman romanında millî kimliğin yeniden inşası sürecinde Millî Kültür unsurları

Türkmenlerin Rus hâkimiyetine boyun eğmek zorunda kaldıkları Göktepe Savaşları; ulusal bilinç ve millet kimliği kazanma noktasında önemli dönemeçlerin aşılmasına katkı sa ğlamıştır. Göktepe Savaşları, bu trajediyi yakından yaşayan toplumsal hayatı incitici sonuçlar içeriyor olsa da, millî kimliğe ve tarihî hafızaya güç vermiş ve bu iki düşünceyi beslemiştir. Sanatçının, dünyayı değiştirmek ve dönüştürmek gibi bir işlevinin olduğu bilinmektedir. Özellikle milletin ve devletin çözülüş dönemlerinde, sanatın her biçimi, yeni bir dünyanın tasavvuru için önemli bir rol üstlenir. Ya zar, bir anlamda yalnızlığa itilen toplumun vicdanıdır. Türkmen yazar Ata Govş udov’da, Göktepe Savaşı ve sonrası devri edebî bir metinde o rtaya koyarak, millî ruhu, ortak kimliği harekete geçirmeye ve yeniden inşa etmeye çalışmıştır. Bu makalede de Ata Govş u- dov’un Ferman romanından hareketle, millî kimliğin yeniden inşası sürecinde millî kültür unsurlarının nasıl kullanıldığı o rtaya konulmaya çalışılacaktır.

Kaynakça

Akman, Eyüp (2007). “Türk Halk Hekimliğinde Ocaklık Geleneği ve Safranbolu’daki Ocaklar”. Kastamonu Eğitim Dergisi 15 (1): 393 -400.

Aliş, Şehnaz (2003). Behçet Necatigil ve Şiirin Ev Hali. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Bilkent Üniversitesi.

Biray, Himmet (1992). Mahtumkulu Divanı. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.

Çetişli, İsmail (1999). “Ömer Seyfettin’in Hikâyelerinde Milli Şuur”. Türk Yurdu Dergisi 139 -141: 203 -211.

Govşudov, Ata (2009). Ferman. Akt. Salim Çonoğlu. Erzurum: Salkımsöğüt Yay.

Gökalp, Ziya (2007). Kitaplar. Yay. Haz. Sabri Koz. İstanbul: YKY.

Gökçimen, Ahmet (2007). Ata Govşudov’un Romanları Üzerine Oluşumsal Yapısalcı Bir İnceleme. Erzurum: Atatürk Üniversitesi.

Devlet, Nadir (1999). Rusya Türklerinin Milli Mücadele Tarihi. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yay.

Ekber N. Necef- Ahmet AnnaBerdiyev (2003). Hazar Ötesi Türkmenleri. İstanbul: Kaknüs Yay.

Eliade, Mircea (1993). Mitlerin Özellikleri. Çev. Sema Rifat. İstanbul: Kuram Yay.

Ergin, Muharrem (1997). Dede Korkut Kitabı I. Ankara: Türk Dil Kurumu Yay.

Jusdanis, Gregory (1998). Gecikmiş Modernlik ve Estetik Kültür, Milli Edebiyatın İcat Edilişi. İstanbul: Metis Yay.

Kaplan, Mehmet (1985). Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 3 Tip Tahlilleri. İstanbul: Dergâh Yay.

Kaya, İ. Güven (1993). Yugoslavya’da Türk Halk Edebiyatı. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yay.

Kolcu, Ali İhsan (2002). Bozkırdaki Bilge Cengiz Aytmatov. Ankara: Akçağ Yay.

Korkmaz, Ramazan (2008). Aytmatov Anlatılarında Ötekileşme Sorunu ve Dönüş İzlekleri. Ankara: Grafiker Yay.

_____, (2008). “Aytmatov Anlatılarında Aşkın Eriştirici ve Dönüştürücü Gücü”. bilig 46: 1 - 8.

Köroğlu Destanı (1973). Anlatan: Behçet Mahir. Der. Mehmet Kaplan, Mehmet Akalın ve Muhan Bali. Ankara: Atatürk Üniversitesi Yay.

Köseoğlu, Nevzat (1997). Milli Kültür ve Kimlik. İstanbul: Ötüken Yay.

Ong, Walter J. (1 995). Sözlü ve Yazılı Kültür: Sözün Teknolojileşmesi. Çev. Sema Postacıoğlu Banon. İstanbul: Metis Yay.

Orazov, Aşır, K. Nurbadov ve Ş. Küllekov (1996). Türkmen Edebiyatı. C. 6. Aşgabat.

Türkmen, Fikret (1999). “ Türkmenlerin Göktepe Direnişi ve Bunun Halk Şiirindeki Akisleri”. XII. Türk Tarih Kongresi Bildirileri (12- 17 Eylül 1994). Ankara: TDK Yay.

Urry, John (1995). Mekânları Tüketmek. Çev. Rahmi G. Öğdül. İstanbul: Ayrıntı Yay.

Viroli, Maurizio (1995). Vatan Aşkı Yurtseverlik ve Milliyetçilik Üzerine Bir Deneme . Çev: Abdullah Yılmaz. İstanbul: Ayrıntı Yay.

Yetiş, Kazım (1978). “Başını Vermeyen Şehid Destanı”. Kubbealtı Akademi Mecmuası 7(4): 52.

Yıldırım, Dursun (1998). Türk Bitiği. Ankara: Akçağ Yay.

Kaynak Göster