Önlisans Birinci Sınıf Öğrencilerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutum ve Yeterliliklerinin Belirlenmesi

Bu çalışma önlisans birinci sınıf öğrencilerinin Bilgi ve iletişim teknolojileri yeterlilikleri ile BİT’e yönelik tutum düzeylerini belirlemeyi ve BİT yeterlilik ve BİT’e yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Yapılan çalışma tarama modelini esas almaktadır ve örneklemi Hatay’da bulunan iki meslek yüksekokulunda öğrenim gören 246 önlisans birinci sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Öğrencilerin tutumunu ölçmek için BİT tutum ölçeği ve yeterliliklerini ölçmek için ise BİT yeterlilik ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde genel bilgiler için betimsel analizler, grupların puanları arasında anlamlı farklık olup olmadığını test etmek için bağımsız örneklem t-testi ve ANOVA testi kullanılmıştır. BİT yeterlilik ve BİT’e yönelik tutumun aralarındaki ilişkiyi gösterebilmek için Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Analizler sonucunda; öğrencilerin BİT’e yönelik tutumları yüksek düzeyde iken BİT yeterlilikleri orta düzeyde bulunmuştur. Bununla birlikte erkek öğrencilerin BİT yeterlilikleri ile BİT tutumlarının kız öğrencilere göre daha yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin okudukları okullara göre ise her iki değişken için Antakya MYO lehine anlamlı olduğu bulunmuştur. Yaş değişkenine göre BİT tutumunda herhangi bir farklılık olmazken, yeterlilik boyutunda sadece donanın yeterliğinde farklılık olduğu bulunmuştur. Yine BİT tutum ve BİT yeterlilikleri evde bilgisayar bulunduran öğrenciler lehine anlamlı bulunmuştur. Öğrencilerinin BİT tutum puanları ile BİT yeterlilik puanları arasında pozitif yönde orta şiddette anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler:

Önlisans, BİT, Yeterlilik, Tutum

___

  • Akgün, F. (2020). Öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim teknolojileri yeterlilikleri ve bilgi işlemsel düşünme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(1), 629-654.
  • Alp, M. (2019). Üniversite öğrencilerinin bilgi ve iletişim teknolojileri yeterlilikleri ve kullanım düzeylerinin belirlenmesi. [Yükseklisans Tezi]. Ufuk Üniversitesi.
  • Attuquayefio, S. N., & Addo, H. (2016). Gender and age comparison of information communication and technology usage among Ghanaian higher education students. American Journal of Information Systems, 4(1), 1-6

___

APA Hakkari, F. (2023). Önlisans Birinci Sınıf Öğrencilerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutum ve Yeterliliklerinin Belirlenmesi . Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi , 5 (1) , 46-66 . DOI: 10.53694/bited.1221943