Çocuk Kütüphanelerinde Stem/Steam Eğitimi Ve Makerspace Hizmeti

Öz Kütüphaneler,eğitim kurumlarının en önemli destekçilerinden biridir. Bu nedenle yeni eğitimsistemleri diğer kurumları olduğu gibi kütüphaneleri de etkilemektedir. Gelişenve değişen eğitim anlayışı ve teknolojileri ile birlikte kütüphaneler demisyon, vizyon ve hizmetlerini sürekli gözden geçirmeli ve güncellemelidir.Yeni eğitim anlayışı ve sistemine göre, proje tabanlı öğrenme, uygulayarak vedeneyerek öğrenme modelleri yaygınlaşmıştır. Bu da STEM/STEAM anlayışı ilebirlikte Makerspace hizmetini doğurmuştur. Bu hizmetle birlikte kütüphaneler,sessizlik özelliğinden sıyrılarak, bir laboratuvar işlevini görmektedir.Özellikle çocuk kütüphanelerinde bu hizmetin sunulması küçük yaşlarda yüksekolan sorgulama, merak etme ve yaratıcılık dürtülerini geliştirmesi açısındanönemli görülmektedir. Ayrıca, çocuk kütüphaneleri, bireylerin yaşamlarındatanıştıkları ilk kütüphane türüdür. Bu nedenle, Makerspace hizmetininbireylerin hayatlarında kütüphane kullanıcısı olmalarını etkileyecek önemli birişlevi bulunmaktadır. STEM/STEAM konusunda çocuk kütüphaneleri hizmetlerinigeliştirerek; sorgulayan, üreten, paylaşan ve ürettikleri ile yetinmeyip,ürünlerini daha iyi nasıl yapabileceğini araştıran çocukların gelişmesinisağlayabilir. Çalışma kapsamında STEM ve Makerspace konularının çocukkütüphaneleri bağlamında araştırılması amaçlanmaktadır. Çalışmada belgeseltarama yöntemi kullanılarak betimsel bir çalışma yapılmıştır. Sonuç olarak,STEM anlayışı ile birlikte Makerspace mekânlarının 21. yüzyıl becerileri veeğitim sisteminin gerektirdiği bir hizmet olduğu ve özellikle çocukkütüphanelerinin gerekli ekipmanları sağlayarak bu hizmeti sunmasının önemliolduğu düşünülmektedir.Anahtar Sözcükler: STEM; STEAM; Endüstri 4.0; Makerspace; çocuk kütüphaneleri.AbstractLibraries are one of the most important supporters of educational institutions.Therefore, new education systems directly affect libraries. Along with thedeveloping and changing educational approach and technologies, libraries shouldreview and change their mission, vision and services. According to the neweducation concept and system, learning models have become widespread throughproject-based learning, learning by experience and practising. This has led tothe invention of Makerspace with the understanding of STEM / STEAM. Librarieshave begun to work as laboratories together with these services, by gettingthrough being only silent places. The provision of this service particularly inchildren’s libraries is considered important in terms of improving qualificationssuch as inquiring, curiosity and creativity which are prominent at early agesof children. Additionally, children’s libraries are the first type of librarythat individuals meet in their lives. For this reason, they have a crucialeffect on the lives of individuals due to the fact that they pave the way forthem to be regular library users. Children’s libraries can support thedevelopment of children abilities such as inquiring skills, ability ofproducing various products and also sharing them to each other by improvingtheir services on STEM / STEAM. The children who are supported with theseservices will not be satisfied just by producing products but they also willwant to practise to ensure they do well in these places and conditions. The aimof this study is to analyse STEM and Makerspace topics in the context ofchildren's libraries. In this study, a descriptive study was done by usingdocumentary scanning method. As a result, it is thought that with theunderstanding of STEM that revealed Makerspace 21st century skills and is acombination of local services required by the education system and inparticular it is important to provide this service by providing the necessaryequipment for the children's library.Keywords:STEM;STEAM; Industry 4.0; Makerspace; children libraries.

Kaynakça

Abram, S. (2013). Makerspaces in libraries, education and beyond. Erişim Adresi: https://teamhughmanatee.files.wordpress.com/2013/04/abram-makerspaces-in-libraries- education-and-beyond.pdfAkahmet, K. T. (2007). Müzelerin eğitim amaçlı kullanımı projesi. İ. San (Ed.), Eğitim ve müze semineri (s.175-188) içinde. Ankara: Kök Yayıncılık.Akbaba, C. (2017). Okullarda Maker ve STEAM eğitim hareketlerinin incelenmesi (Edirne: T.C. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Projesi). Erişim Adresi: https://core.ac.uk/download/pdf/84159037.pdf Akgündüz, D. (Ed.). (2018). Okul öncesinden üniversiteye kuram ve uygulama-da STEM eğitimi. Ankara: Anı Yayıncılık.Akgündüz, D. ve Akpınar, B. C. (2018). Okul öncesi eğitimince fen eğitimi temelinde gerçekleştirilen STEM uygulamalarının öğrenci, öğretmen ve veli açısından değerlendirilmesi. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 32(1), 1-26.Akgündüz, D., Aydeniz, M., Çakmakçı, G., Çavaş, B., Corlu, M. S., Öner, T. ve Özdemir, S. (2015). STEM eğitimi Türkiye raporu: Günün modası mı yoksa gereksinim mi? Rapor. İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi. Erişim adresi: http://www.aydin.edu.tr/belgeler/IAUSTEM-Egitimi-Turkiye-Raporu2015.pdfAydeniz, M. ve Bilican, K. (2018). Stem eğitiminde global gelişmeler ve Türkiye için çıkarımlar. S. Çepni (Ed.), Kuramdan uygulamaya STEM eğitimi (s. 69-90) içinde. Ankara: Pegem.Burke, J. (2014). Makerspaces: A practical guide for librarians. Lanham: Rowman & Littlefield.Burke, J. (2015, March). Making sense: Can Makerspaces work in academic libraries? Paper presented at the ACRL 2015 Conference, Oregon, Port-land. Retrieved from http://www.ala.org/acrl/acrl/conferences/acrl2015/papersÇepni, S., ve Ormancı, Ü. (2018). Geleceğin dünyası. S. Çepni (Ed.), Kuramdan uygulamaya STEM eğitimi içinde (1-37.ss). Ankara: Pegem.Çil, E. (2018). Okul öncesi dönemde Stem eğitimi. S. Çepni (Ed.), Kuramdan uygulamaya STEM eğitimi (s. 452-482) içinde. Ankara: Pegem.Fisher, E. (2012). Makerspaces move in to academic libraries. Erişim Adresi: http://acrl.ala.org/techconnect/post/Makerspaces-move-into-academic-libraries Güneş, A. (2017). Eğitimde yaratıcılık ve yaratıcı mekanlar (Makerspace). Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 15 (57), 37-56.Hopwood, J. (2012). Initiating stem learning in libraries. Children and Technology, 10 (2), 53-55.Jerdan, Ö. (2017). STEAM Eğitimi?. Erişim Adresi: https://medium.com/steamacademia/steam-e%C4%9Fitimi-1ed5da3d5807 Karataş, F. Ö. (2018). Eğitimde geleneksel anlayışa yeni bir S(İ)tem. S. Çepni (Ed.), Kuramdan uygulamaya STEM eğitimi (s.53-65) içinde. Ankara: Pegem Akademi.Kennedy, T. J. ve Odell, M. R. L. (2014). Engaging students in STEM educa-tion. Science Education International, 25 (3), 246-258. Erişim Adresi: http://www.icaseonline.net/sei/september2014/p1.pdf Keskin, İ. (2014). Arşivlerin eğitim ve kültür hizmetleri. İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları.Martinez, J. E. (2017). The search for method in STEAM education. New York: Palgrave Macmillan.Moorefield-Lang, H. (2015). Change in the making: Makerspaces and the ever-changing landscape of libraries. TechTrends, 59(3), s. 107- 112.Partnership for 21st Century Learning. (2015). Erişim Adresi: http://www.p21.org/storage/documents/P21_framework_0515.pdf Qina, J., Liua, Y. ve Grosvenora, R. (2016). Changeable, agile, reconfigurable & virtual production: a categorical framework of manufacturing for Industry 4.0 and beyond. Procedia CIRP, 52, 2016, 173-178. Erişim Adresi: https://doi.org/10.1016/j.procir.2016.08.005 Roslund, S. ve Puckett, E. (2014). Makerspaces. Ann Arbor, Michigan: Cherry Lake Publishing.Tüzün, Ü. N. ve Tüysüz, M. (2018). Özel yetenekli bireylerin öğretmenleri için STEAM eğitimi. Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi, 8(1), 16-32. Erişim Adresi: http://www.tuzed.org/publications/cilt8/1/documents/tuzed_2018_1_tuzuntuysuz.pdf Vexliard, A. (1966). Yaratıcılık teorileri ve eğitim (N. Hızır, Çev.). Araştırma: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Dergi-si, 4(0), 107- 153.Willingham, T. ve De Boer, J. (2015). Makerspaces in libraries. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield.YALSA (2014). Making In The Library Toolkit. Erişim Adresi: http://www.ala.org/yalsa/sites/ala.org.yalsa/files/content/MakingintheLibraryToolkit2014.pdYılmaz, B. (2005). Türkiye'de kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması süreci ve halk kütüphaneleri. Türk Kütüphaneciliği, 19(1), 56-77.Yılmaz, E. (2016). 21. Yüzyıl becerileri kapsamında dönüşen okul paradigması. E. Yılmaz, M. Çalışkan, S. A. Sulak (Ed.), Eğitim bilimlerinden yansımalar (s. 5-16) içinde. Konya: Çizgi.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { bel603412, journal = {Bilgi Ve Belge Araştırmaları}, issn = {1307-6655}, eissn = {2148-8975}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {}, pages = {25 - 39}, doi = {}, title = {Çocuk Kütüphanelerinde Stem/Steam Eğitimi Ve Makerspace Hizmeti}, key = {cite}, author = {Güneş, Ayşenur and Çakmakkaya, İlker} }
APA Güneş, A , Çakmakkaya, İ . (2019). Çocuk Kütüphanelerinde Stem/Steam Eğitimi Ve Makerspace Hizmeti . Bilgi Ve Belge Araştırmaları , (11) , 25-39 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bel/issue/47763/603412
MLA Güneş, A , Çakmakkaya, İ . "Çocuk Kütüphanelerinde Stem/Steam Eğitimi Ve Makerspace Hizmeti" . Bilgi Ve Belge Araştırmaları (2019 ): 25-39 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bel/issue/47763/603412>
Chicago Güneş, A , Çakmakkaya, İ . "Çocuk Kütüphanelerinde Stem/Steam Eğitimi Ve Makerspace Hizmeti". Bilgi Ve Belge Araştırmaları (2019 ): 25-39
RIS TY - JOUR T1 - Çocuk Kütüphanelerinde Stem/Steam Eğitimi Ve Makerspace Hizmeti AU - Ayşenur Güneş , İlker Çakmakkaya Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Bilgi Ve Belge Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 39 VL - IS - 11 SN - 1307-6655-2148-8975 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bilgi Ve Belge Araştırmaları Çocuk Kütüphanelerinde Stem/Steam Eğitimi Ve Makerspace Hizmeti %A Ayşenur Güneş , İlker Çakmakkaya %T Çocuk Kütüphanelerinde Stem/Steam Eğitimi Ve Makerspace Hizmeti %D 2019 %J Bilgi Ve Belge Araştırmaları %P 1307-6655-2148-8975 %V %N 11 %R %U
ISNAD Güneş, Ayşenur , Çakmakkaya, İlker . "Çocuk Kütüphanelerinde Stem/Steam Eğitimi Ve Makerspace Hizmeti". Bilgi Ve Belge Araştırmaları / 11 (Ağustos 2019): 25-39 .
AMA Güneş A , Çakmakkaya İ . Çocuk Kütüphanelerinde Stem/Steam Eğitimi Ve Makerspace Hizmeti. Bilgi Ve Belge Araştırmaları. 2019; (11): 25-39.
Vancouver Güneş A , Çakmakkaya İ . Çocuk Kütüphanelerinde Stem/Steam Eğitimi Ve Makerspace Hizmeti. Bilgi Ve Belge Araştırmaları. 2019; (11): 25-39.