Terör ile Büyüme Arasındaki İlişki: Literatür İncelemesi

Terörizm ile büyüme arasındaki ilişkiyi sorgulayan çalışmalarda yaklaşım ve yöntem farklılıkları bulunmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmaların mekân farklılıklarını dikkate alan yöntemleri tercih ettiği gö- rülmektedir. Diğer taraftan kurulan ekonometrik modeller, terörün göstergesi olarak hangi değişkenin alınacağı sorusuna tatmin edici bir cevap verebilmiş değildir. Yaklaşım ve yöntem farklılıkları, zaten nicelik itibariyle sınırlı olan bu çalışmaların ortaya koyduğu bulguları mukayese etmeyi güçleştirmektedir. Bu farklılıklara rağmen bütün çalışmalar terörün büyümeyi negatif etkilediğine vurgu yapmaktadır. Çalışmaların bir diğer vurgusu, terör eylemlerinden kaynaklanan etkilerin zaman ve mekân itibariyle farklı olduğu şeklindedir
Anahtar Kelimeler:

Terörizm, İktisadi Büyüme

There are notable approach and method differences among the studies analyzing the relationship between terrorism and economic growth. Recent studies seem to employ the methods which take place differences into account in different cases. On the other hand the models developed haven’t managed to determine a sufficient indicator of terrorism. And the approach and method differences make it difficult to compare the results of these limited studies. In spite of these differences all the studies emphasize the negative effect of terrorism on economic growth. Another key intuition of the studies is that the effects of terrorism are different due to different time periods and places.

Kaynak Göster

APA Ak, M , Aydın, M , Di̇ndar, M . (2015). Terör ile Büyüme Arasındaki İlişki: Literatür İncelemesi . Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi , (1) , 1-16 .