Suriyelilere Bakış Açısının Toplumsal Uzaklık Bağlamında İncelenmesi: Sakarya İli Örneği

Öz Çok yönlü etkilere sahip bir yer değiştirme hareketi olarak değerlendirilen göç hem göç eden bireyler hem de göç edilen yerde yaşayan yerel halk açısından önemli bir süreç ortaya çıkarmaktadır. Yaşanan göç sonucunda göç eden bireyin göç ettiği yere ve oradaki bireylere karşı uyumu ve göç alan yerdeki bireylerin göç hareketi ile gelen bireylere karşı uyumu oldukça önemli ve literatürde üzerinde yoğun olarak çalışılan bir konudur. Bu bağlamda sosyal uyum, toplumsal kabul ve toplumsal uzaklık gibi entegrasyon sürecinde ve entegrasyon politikalarında sıklıkla yer bulan kavramlar da çok boyutlu bir anlam kazanmakta hem göç eden hem de yerel halk açısından çift taraflı bir değerlendirme yapmayı önemli kılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, yerel halkın Türkiye’de bulunan Suriyelilere yönelik toplumsal uzaklığını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda Sakarya’da faaliyet gösteren bir tekstil işletmesinde çalışan 300 katılımcıya Bogardus’un Toplumsal Uzaklık ölçeğine dayalı anket uygulanmış ve anketler SPSS 22 ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda yerli halkın Suriyelilere toplumsal uzaklık derecesinin yüksek olduğu ve toplumsal uzaklığın mevcut koşullar değişse dahi değişiklik göstermeyeceği sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

Akıncı, Buket, Ahmet Nergiz, Ercan Geyik (2015), “Uyum Süreci Üzerine Bir Değerlendirme: Göç ve Toplumsal Kabul”, Göç Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 2:58-83 http://www.gam.gov.tr/files/sayi2-2.pdfBogardus, E. S. (1959) Social Distance, Ohio: Antioch Press, Yellow Springs.Boyraz, Z., (2015), “Türkiye’de Göçmen Sorununa Örnek Suriyeli Mülteciler” Journal of World of Turks, C:7, S:2.Budak, S. (2000) Psikoloji Sözlüğü, Bilim Sanat Yayınları Ankara.Döner, H. (2016), Suriyeli Göçmenlerle Yaşanan Sorunlar ÜzerineSosyolojik Bir Araştırma: Hayat İli Örneği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, ElazığDuman, Tuba (2019), “Toplumsal Uyum İçin Eğitimin Önemi: Türkiye’dekiSuriyeliler Örneği”, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 41:343-368Erdoğan, Murat (2018), Suriyeliler Barometresi: Suriyelilerle Uyum İçinde Yaşamanın Çerçevesi, İstanbul: Bilgi Üniversitesi YayınlarıErdoğan, Murat (2014), “Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum”, Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırma Merkezi, http://www.hugo.hacettepe.edu.tr/HUGO-RAPORTurkiyedekiSuriyeliler.pdf, Erişim Tarihi: 03.10.2016.Göde, B., C. Taşgın, E. Uysal, M.R. Meral, M. Çetinkaya, R.C. Çakır ve Ş. Aydın, (2014), “Suriyeli Sığınmacılar Raporu İstanbul Örneği”, İstanbul Fikir Enstitüsü, İstanbul.Gürkaynak, Çuhadar Esra (2012), “Toplumsal Temas: Önyargı ve Ayrımcılığı Önlemek İçin Bir Sosyal Değişim Aracı Olarak Kullanılabilir mi?”, (eds.) K. Çayır ve M. Ayan Ceyhan, Ayrımcılık: Çok Boyutlu Yaklaşımlar, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.İyem, C., E. İslamoğlu, Ç. Sarıköse (2018), “A Trip Towards Hope: Evaluating the Situation of Syrian Immigrants in Turkey”, in (eds) G. Bayındır Goularas and I.Z.Türkan İpek, International Migration in The 21st Century: Problems and Solutions, Cambridge Scholars Publishing, pp:137-144 Karasu, M.A. (2016), “Şanlıurfa’da Yaşayan Suriyeli Sığınmacıların Kentle Uyum Sorunu”, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.21, S.3: 995-1014Kaygısız, İ. (2017), Suriyeli Mültecilerin Türkiye İşgücü Piyasasına Etkileri, Friedrich Ebert Stiftung Marshall, G., (1999), Sosyoloji Sözlüğü, Çeviri: Osman Akınbay-Derya Kömürcü, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.Orhan, O. ve S. Şenyücel, (2015) Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri, ORSAM & TESEV Raporu, No: 195, İstanbul.http://www.tesev.org.tr/assets/publications/file/09012015104258.PdfSencer, M., Y. Irmak (1984), Toplumbilimlerde Yöntem, İstanbul: Onur BasımeviTunç, A. Ş. (2015), “Mülteci Davranışı ve Toplumsal Etkileri: Türkiye ‘deki Suriyelilere İlişkin Bir Değerlendirme”, TESAM Akademi Dergisi, 2 (2): 29-63.Türkoğlu, O., (2011), “Mülteciler ve Ulusal/Uluslararası Güvenlik”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C:30, S:2. Yıldırımalp, S. E. İslamoğlu, C. İyem (2017), “Suriyeli Sığınmacıların Toplumsal Kabul ve Uyum Sürecine İlişkin Bir Araştırma”, Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, Kış, Cilt:35:107-126.https://ailevecalisma.gov.tr/media/3372/yabanciizin2017.pdf, Erişim Tarihi: 23.08.2019

Kaynak Göster

APA Yıldırımalp, S . (2019). Suriyelilere Bakış Açısının Toplumsal Uzaklık Bağlamında İncelenmesi: Sakarya İli Örneği . Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (2) , 343-363 .