Suriyeli Sığınmacıların Toplumsal Kabul ve Uyum Sürecine İlişkin Bir Araştırma

Öz Başlangıçta misafir olarak görülen Suriyeli sığınmacılar, Suriye’deki iç savaşın uzamasıyla birlikte kalıcı hale gelmektedirler. Türkiye’ye sığınmacı olarak gelen yaklaşık 3 milyon Suriyeliden, özellikle kamplar dışında kalanlar, kentlerde ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlar yaşamakta, yaşanan bu sorunlara bağlı olarak kabul ve uyum sorunu ortaya çıkmaktadır. Suriyeli göçmenler özellikle Suriye sınırında yer alan iller, büyükşehirler ve İstanbul’da çok yoğun bir şekilde yaşamaktadırlar. Bu çalışmanın amacı, kentlerde yaşayan Suriyeli sığınmacıların toplumsal kabul ve uyuma dair bakış açılarını, sorunları tespit etmek ve bu konularda çözümler geliştirmektir. Yapılan araştırmaya göre, Suriyeli sığınmacılar yasal konularda uyum sağlamada çok fazla zorluk yaşamamakta ancak geçici misafir olmaktan çıkıp kalıcı duruma geçmeleri nedeniyle, ekonomik ve sosyokültürel uyumla ilgili birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadırlar.

Kaynakça

AFAD (2014), Suriye’den Türkiye’ye Nüfus Hareketleri, Kardeş Toprakla-rındaki Misafirlik, Ankara, https://www.afad.gov.tr/Dokuman/TR/79- 20140529153928-suriye’den-turkiye’ye-nufushareketleri,-kardes-topraklarindaki-misafirlik,- 2014.pdf.ErişimTarihi: 5 Ağustos 2017. AFAD (2013) Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılar Saha Raporu, https://www.afad.gov.tr/Dokuman/TR/60-2013123015491-syrian-refugees-in-turkey-2013_baski_30.12.2013_tr.pdf Akıncı, Buket, Ahmet Nergiz ve Ercan Geyik (2015), “Uyum Süreci Üze-rine Bir Değerlendirme: Göç ve Toplumsal Kabul”, Göç Araştırmaları Dergisi (Temmuz-Aralık 2015), 1 (2): 58-83 http://www.gam.gov.tr/files/sayi2-2.pdf Arslan, İbrahim, Yusuf Bozgeyik ve Erdal Alancıoğlu, (2017), “Göçün Ekonomik ve Toplumsal Yansımaları: Gaziantep’teki Suriyeli Göçmen-ler Örneği”, İlahiyat Akademi Dergisi, 3 (4): 129-148 Canefe, N. (2015), “Mülteciden Sığınmacıya, Başvurucudan Göçmen İşçi-ye: Suriye’den Arafa Giden Yol”, Birikim (311): 17-27. Erdoğan, Murat (2014), “Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum”, Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırma Merkezi, http://www.hugo.hacettepe.edu.tr/HUGO-RAPORTurkiyedeki Suriyeli-ler.pdf, Erişim Tarihi: 03.10.2016. Fielden, A. (2008), Local Integration: an Under-Reported Solution to Pro-tracted Refugee Situation, UNHCR. GİGM: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (2017 ), Göç İstatistikleri: Geçici Koruma, http://www.goc.gov.tr/icerik3/gecici-koruma_363_378_4713 Göker, G. ve S. Keskin (2015), “Haber Medyası ve Mülteciler: Suriyeli Mültecilerin Türk Yazılı Basınındaki Temsili”, İletişim, Kuram ve Araştırma Dergisi (Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Süreli Elektro-nik Dergi), Sayı 41: 229-256. Güçtürk, Y. (2014), Sürgün ile Savaş Arasında Suriyeli Mülteciler, An-kara: SETA (Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı), http://setav.org/tr/5-soru-surgun-ile-savas-arasinda-suriyeli multeciler/yorum/18059. Karaca, S. ve O. B. Dinçer, (2013), “Genişleyen ve Derinleşen Kriz: Suri-yeli Mülteciler”, Analist Dergisi, Sayı 34. Karaca, S. (2013),”Kayıtdışı Mülteciler, Kayda Değer Sorunlar”, Analist Dergisi, Sayı 31. Karasu, M. A. (2016), “Şanlıurfa’da Yaşayan Suriyeli Sığınmacıların Kentle Uyum Sorunu”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21 (3): 995-1014. Kaya, A. (2009), Türkiye’de İç Göçler: Bütünleşme mi Geri Dönüş mü, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları. Koyuncu, A. (2014), Kentin Yeni Misafirleri: Suriyeliler Konya Örne-ği, Konya: Çizgi. Kutlu, Z. (2015), “Bekleme Odasından Oturma Odasına: Suriyeli Mülteci-lere Yönelik Çalışmalar Yürüten Sivil Toplum Kuruluşlarına Dair Kısa Bir Değerlendirme”, Anadolu Kültür & Açık Toplum Vakfı, Ocak-Nisan, http://www.anadolukultur.org/images/UserFiles/Documents/ Editor/Bekleme_Odasindan_Oturma_Odasina.pdf MIPEX (Migrant Integration Policy Index, 2015). Erişim tarihi: 18.08.2016, http://mipex.eu/turkey Mütevellioğlu, N. (2006), “Sosyal Devletin Meşruiyeti”, İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 8 (2): 1-21. Orhan, O. ve S. Şenyücel (2015), Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri, İstanbul: ORSAM & TESEV Raporu, No 195. http://www.tesev.org.tr/assets/publications/file/09012015104258.Pdf Paksoy, H. M., H. Koçarslan, E. Kılınç ve A. Tunç, (2015), “Suriyelilerin Ekonomik Etkisi: Kilis İli Örneği”, Birey ve Toplum, 5 (9): 143-173. Sezgin, A. A. ve T. Yolcu (2016), “Göç ile Gelen Uluslararası Öğrencilerin Sosyal Uyum ve Toplumsal Kabul Süreci”, Humanitas, 4 (7): 417-436 Sirkeci, İ. (2017), “Bir Güvensizlik Ülkesi Olarak Türkiye’nin Mültecileri: Suriyeliler ve Türk Mülteciler”, Göç Dergisi, 4 (1): 21-40 Tunç, A. Ş. (2015), “Mülteci Davranışı ve Toplumsal Etkileri: Türki-ye’deki Suriyelilere İlişkin Bir Değerlendirme”, TESAM Akademi Dergisi, 2 (2): 29-63. Uluslararası Af Örgütü (2014), “Hayatta Kalma Mücadelesi: Türki-ye’deki Suriye’den Gelen Mülteciler” -http://amnesty.org.tr/uploads/ Docs/hayatta-kalma-mucadelesi-turkiye’deki-suriye’den-gelen-multeciler720.pdf Yıldırımalp, S. ve E. İslamoğlu (2016), “İstihdamda Suriyeli Göçmen Ka-dın Olmak: Ev Hizmeti Sektöründe Suriyeli Göçmen Kadın Çalıştırmaya Yönelik Bir Alan Araştırması”, Uluslararası Göç ve Kültür Sempoz-yumu, 1-3 Aralık, Amasya http://www.goc.gov.tr/files/files/gecici_koruma_alan%C4%B1nda_yap%C4%B1lan_cal%C4%B1%C5%9Fmalar%C4%B1m%C4%B1z_ek3%281%29.pdf Erişim Tarihi: 10.09.2017 http://www.dw.com/tr/suriyeliler-t%C3%BCrkiyede-kal%C4%B1c%-C4%B1/a-18654827 Erişim Tarihi: 20.02.2016

Kaynak Göster

APA Yıldırımalp, S , İyem, C . (2017). Suriyeli Sığınmacıların Toplumsal Kabul ve Uyum Sürecine İlişkin Bir Araştırma . Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi , (2) , 107-126 .