Jean-Jacques Rousseau’nun Doğal Hukuk Anlayışı Üzerine Antropolojik Bir Değerlendirme

İnsanın varoluşu ile kazandığı yaşama ve özgürlük hakkı, bunun yanı sıra mülkiyet, güvenlik gibi diğer temel halkların güvence altına alınma isteği doğal hukuk veya doğal hak kavramı altında birçok dü- şünür tarafından insanlık tarihi boyunca değişik biçimlerde tartışılmış- tır. Siyasal düşünce tarihinin önde gelen isimlerinden biri olan JeanJacques Rousseau, ortaya koyduğu fikirlerle bir yanda Aydınlanma dönemini eleştirmiş, diğer bir yanda ise demokrasinin, modernitenin kati bir savunucusu olarak dönemin en etkili düşünürü haline gelmiş- tir. Özellikle Rousseau’nun Aydınlanma dönemine, dahası insanın tarihsel gelişimine ve ilerleme düşüncesine yönelik getirdiği eleştiriler, ideal toplum modeli anlayışı, ilkel toplumlara yönelik çalışmaları antropolojinin temel yaklaşımlarına dayanak oluşturmuştur. İnsanın toplumsal yaşamda bir birey olarak, diğer topluluk üyelerinin özgürlük alanına müdahale etmeden, özgürce nasıl daha iyi yaşayabilir algısına vurgu yapmıştır. Bu anlamda demokrasi, özgürlük, mülkiyet ve eşitlik kavramlarını doğal hukukla ilişkilendirerek bu kavramları toplumsal yaşamın merkezine koymuştur. Çalışmada, Antik Yunan’la başlayan günümüzde sık sık gündeme gelen doğal hukuk kavramının, tarihsel süreç içindeki değişim ve gelişimi, özellikle de Jean-Jacques Rousseau’nun doğal hukuk anlayışı antropolojik anlamda analiz edilmeye çalışılmaktadır.

An Anthropological Assessment on Natural Law Philosophy of Jean-Jacques Rousseau

The right of living and freedom of man gained by existence, the desire to secure the other basic rights such as security and ownership rights have been discussed in various forms by many thinkers throughout the history of humanity under the concept of natural law or natural rights. Jean-Jacques Rousseau, who is one of the leading names of political thought history, has criticized the enlightenment period, and on the other hand, he has become the most influential thinker of the period as a solid defender of democracy and modernity. Especially the criticisms towards historical development of humanity and progression thought as well as the period of enlightenment brought by Rousseau and his studies related to ideal model of society and primitive societies formed the basis of basic approaches of anthropology. He has emphasized how to live better in freedom as an individual in society without interfering with the freedom of other members of the community. In this sense, he has associated the concepts of democracy, freedom, ownership and equality with natural law and put these concepts at the center of social life. In this study, it has been aimed to analyze the historical process of change and development of the natural law concept, which was first mentioned by ancient Greeks and today often comes to the fore, and natural law philosophy of Jean-Jacques Rousseau within the scope of an anthropological sense.

Kaynak Göster

APA Nar, M . (2015). Jean-Jacques Rousseau’nun Doğal Hukuk Anlayışı Üzerine Antropolojik Bir Değerlendirme . Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi , (2) , 42-68 .