‘İnsana Yakışır İş’ Bağlamında Türkiye İşgücü Piyasasında Kadınların Durumu

İstihdam, sosyal koruma, çalışma yaşamına ilişkin temel haklar ve sosyal diyalog olmak üzere dört temel hedef üzerine kurulu olan insana yakışır iş kavramı, 1999 yılında ILO tarafından gündeme getirilmiş ve herkes için insana yakışır iş, ILO’nun temel hedefi haline gelmiştir. Ancak bugün tüm dünyada ve ülkemizde insana yakışır işler yaratmada önemli sorunlar yaşanmakta ve özellikle kadınlar erkeklere göre insana yakışmayan işlerde daha çok istihdam edilmektedirler. Bu çalışma ile Türkiye işgücü piyasasında kadınlar için insana yakışır iş açığının ulaştığı boyutlar incelenmeye çalı- şılmıştır. Çalışmanın sonunda, Türkiye işgücü piyasasında güçlük yaşanılan bir alan olan insana yakışır iş açığının çoğunlukla kadınları içerdiği görülmüştür. Türkiye’de kadınların çoğunlukla çalışma yaşamına ilişkin haklardan ve sosyal korumadan yoksun bir biçimde, düşük gelirli ve nitelikteki iş- lerde çalıştığı ve kadınlar için insana yakışacak nitelikte yeni işlerin yaratılmasında güçlük çekildiği tespit edilmiştir

The Status of Women in the Turkish Labor Market in the Context of ‘Decent Work’

The concept of “decent work” is based on four main targets including employment, social protection, fundamental rights of working life and social dialogue. This concept is raised by ILO in 1999 and “decent work for everyone” has become the main objective of the ILO. However, today serious problems take place on creating decent work all over the world and in our country, particularly women than men are employed in precarious works. In this study, it is aimed to investigate the dimensions of decent work deficit for women in the Turkish labor market. At the end of the study, it is found that the decent work, as an area that has problems in Turkish labor market, have a deficit especially for women. It is determined that in Turkey women are working in a manner devoid of labor rights and social protection and in jobs with low-income and less qualified. And also it is determined that there are difficulties in the creation of new decent jobs for women

Kaynak Göster

APA Çeti̇nkaya, E , Yıldırımalp, S . (2012). ‘İnsana Yakışır İş’ Bağlamında Türkiye İşgücü Piyasasında Kadınların Durumu . Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi , (1) , 153-172 .