‘Düzgün İş’ Bağlamında Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma Koşullarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Alan Araştırması

Düzgün iş herkesin çalışma ve sosyal güvenlik hakkına sahip olduğu, zorla çalıştırma, çocuk çalıştırma ve ayrımcılığa karşı korunduğu, sendikal haklarının güvence altına alındığı ve ikili ya da üçlü sosyal diyalog mekanizmasının işlerlik kazandığı bir ortamda çalışma hakkını ifade etmektedir. Düzgün iş aslında dünyanın her yerinde insan onuru ile bağdaşan çalışma ko- şullarına ve ortamına işaret etmek için kullanılmaktadır. Bu çalışmanın temel çıkış noktası, mevsimlik gezici tarım işinin düzgün iş kapsamında değerlendirilemeyeceği varsayımı üzerinedir. Bu yönde, çeşitli sınırlılıklar çerçevesinde seçilmiş olan Sakarya-Kocaali’ye fındık toplamaya gelen mevsimlik gezici tarım işçilerinin çalışma koşulları katılımcı gözlem ve yarı yapılandırılmış mülakat formları aracılığıyla incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgular düzgün işin temel bileşenleri çerçevesinde değerlendirilmiş ve çalışmanın sonucunda mevsimlik gezici tarım işçilerinin çalışma koşullarının düzgün iş niteliği taşımadığına yönelik sonuçlara ulaşılmıştır.

A Field Study about Working Conditions of Seasonal Mobile Agricultural Workers in the context of ‘Decent Work’

Decent work defines the right for everyone to work in an environment where each individual has the right to work and social insuarence; is protected against forced labour, child labour and discrimination; it also means securing union rights and having an active dual or triple social dialog mechanisms. Essentially, decent work is used to express working conditions and environment which complies with human honour all across the world. The starting point of this work is the assumption of not accepting seasonal mobile agricultural work as decent work. In this study, in a limited framework, working conditions of seasonal hazelnut workers in Sakarya-Kocaali have been examined through participation survey and semi – structured interview forms. The outcome of this study has been evaluated within the framework of basic components of decent work and it has been concluded that working conditions of seasonal mobile agricultural workers do not have the qualities of decent work.

Kaynak Göster

APA Selek Öz, C , Bulut, E . (2014). ‘Düzgün İş’ Bağlamında Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma Koşullarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Alan Araştırması . Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi , (1) , 99-121 .