İÇGÜDÜSEL SATIN ALMAYA TÜKETİCİ YENİLİKÇİLİĞİ, ÜRÜN İLGİLENİMİ VE ALGILANAN RİSKİN ETKİSİ

Tüketiciler satın aldıkları ürünlerden sadece fonksiyonel fayda sağlamanın ötesinde haz ve keyif almayı, kendilerini ifade edebilmeyi, sosyal statülerini gösterebilmeyi de beklemektedirler. Değişen bu beklentiler nedeniyle içgüdüsel satın alma her geçen gün hem uygulayıcılar hem de araştırmacılar için daha önemli hale gelmektedir. İçgüdüsel satın almaya etki eden pek çok faktör bulunmasına rağmen, bu çalışmaya konu olan faktörlerin belirlenmesinde literatürde tartışmalı olan ya da kısıtlı çalışma ile araştırılmış faktörler dikkate alınmıştır. Bu çalışmanın temel amacı; içgüdüsel satın almaya tüketici yenilikçiliği, tüketicinin ürün ilgilenimi ve algılanan risk faktörlerinin etkisinin giyim ve teknoloji ürün kategorilerinde belirlenmesidir. Çalışmada veri, literatürden faydalanarak hazırlanan soru formu aracılığıyla ve yüz yüze anket yöntemi kullanılarak toplanmıştır. 870 adet kullanılabilir anket verisinin analizleri neticesinde; içgüdüsel satın almaya etki eden faktörler giyim ve teknoloji ürünlerinin her ikisinde benzer sonuçlar vermiştir. Yine, giyim ve teknoloji ürünlerinin her ikisi için de tüketici yenilikçiliği ile genel içgüdüsel satın alma eğilimi arasındaki ilişkide ürün ilgilenimi aracılık etkisi göstermektedir.

THE EFFECT OF PRODUCT INVOLVEMENT, CONSUMER INNOVATIVENESS AND PERCEIVED RISK ON IMPULSE BUYING

Consumers expect to get pleasure and enjoyment from the products, express themselves and to be able to show their social status beyond the purpose of providing functional benefits. Because of these changing expectations impulse buying has become more important day by day. Although there are a lot of factors that affect impulse buying, the factors that are controversial in literature and investigated with limited study are taken into consideration for determining the study factors. The main purpose of this study is to determine the effect of consumer innovativeness, consumer’s product involvement and perceived risk factors that affect impulse buying in clothing and technology product category. In the study, the data were obtained through a questionnaire form prepared using the literature and 870 usable questionnaires collected using face-to-face survey method. According to the research results, the factors that affect Impulse Buying yielded similar results for both in clothing and technology products. Consumers’ product involvement has the mediating effect between the relationship of consumer innovativeness and impulse buying tendency for both clothing and technology products.

Kaynakça

Afzal, S. (2013). Factors Influencing Successful Brand Extension into Related and Unrelated Product Categories. Asian Economic and Financial Review, 3(2), s. 216-226.

Amos, C., Holmes, G., & Kenes, W. (2014). A Meta-analysis of Consumer Impulse Buying. Journal of Retailing and Consumer Services, 21, s. 86–97.

Arslan, F., & Bakır, N. (2010). Tüketicilerin İlgilenim Düzeylerine Göre Alışveriş Merkezlerini Tercih Etme Nedenleri ve Sadakate Etkisi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(1), s. 227-259.

Baumgarten, S. (1975). The Innovative Communicator in the Diffusion Process. Journal of Marketing Research, 12(1), s. 12-18.

Bayley, G., & Nancarrow, C. (1998). Impulse Purchasing: a Qualitative Exploration of the Phenomenon. Qualitative Market Research: An International Journal, 1(2), s. 99-114.

Beatty, S., & Ferrell, M. (1998). Impulse Buying: Modeling Its Precursors. Journal of Retailing, 74(2), s. 169-191.

Bellenger, D., Robertson, D., & Hirschman, E. (1978). Impulse Buying Varies by Product. Journal of Advertising Research, 18(6), s. 15-18.

Bennett, R., Hartel, C., & McColl-Kenenedy, J. (2005). Experience as a Moderator of Involvement and Satisfaction on Brand Loyalty in a Business-to-business Setting. Industrial Marketing Management, 34, s. 97-107.

Bloch, P. (1981). An Exploration into the Scaling of Consumers' Involvement with a Product Class. Advances in Consumer Research, s. 61-65.

Boyle, R., & Ruppel, C. (2006). The Effects of Personal Innovativeness, Perceived Risk, and Computer Self-Efficacy on Online Purchasing Intent. Journal of International Technology and Information Management, 15(2), s. 61-73.

Chang, H., Yan, R.-N., & Eckman, M. (2014). Moderating Effects of Situational Characteristics on Impulse Buying. International Journal of Retail & Distribution Management, 42(4), s. 298 - 314.

Chang, M.-L., & Wu, W.-Y. (2012). Revisiting Perceived Risk in the Context of Online Shopping: An Alternative Perspective of Decision-Making Styles. Psychology & Marketing, 29(5), s. 378–400.

Clover, V. (1950). Relative Importance of Impulse-Buying in Retail Store. The Journal of Marketing, s. 66-70.

Cobb, C., & Hoyer, W. (1986). Planned versus Impulse Purchase Behavior. Journal of Retailing, 62(4), s. 384-409.

Coley, A., & Burgess, B. (2003). Gender Differences in Cognitive and Affective Impulse Buying. Journal of Fashion Marketing and Management, 7(3), s. 282-295.

Cowart, K., Fox, G., & Wilson, A. (2008). A Structural Look at Consumer Innovativeness and Self-Congruence in New Product Purchases. Psychology & Marketing, 25(12), s. 1111-1130.

D’antoni, J., & Shenson, H. (1973). Impulse Buying Revisited: A Behavioral Typology. 49(1), s. 63-76.

Davis, R., & Sajtos, L. (2009). Anytime, Anywhere: Measuring the Ubiquitous Consumer’s Impulse Purchase Behavior. International Journal of Mobile Marketing, 4(1), s. 15-22.

Demirer, Ö. (2010). İleri Üretim Teknolojileri, Rekabet Öncelikleri ve Firma Performansı Arasındaki İlişkiler Üzerine Ampirik Bir İnceleme. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Deniz, A., & Erciş, A. (2008). Kişilik Özellikleri ile Algılanan Risk Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(2), s. 301-330.

Dholakia, U. (2001). A Motivational Process Model of Product Involvement and consumer Risk Perception. European Journal of Marketing, 35(11/12), s. 1340-1360.

Dittmar, H., Beattie, J., & Friese, S. (1995). Gender Identity and Material Symbols: Objects and Decision Considerations in Impulse Purchases. Journal of Economic Psychology, 16, s. 491-511.

Dobre, C., Dragomir, A., & Preda, G. (2009). Consumer Innovativeness: A Marketing Approach. Management & Marketing, 4(2), s. 19-34.

Drossos, D., Kokkinaki, F., Giaglis, G., & Fouskas, K. (2014). The Effects of Product Involvement and Impulse Buying on Purchase Intentions in Mobile Text Advertising. Electronic Commerce Research and Applications, 13, s. 423–430.

Dursun, T., & Yener, D. (2014). İçgüdüsel Satınalma Ölçeklerinin Türk Tüketiciler İçin Uyarlanmasına Yönelik Hazır Giyim Sektöründe Bir Uygulama. Electronic Journal of Vocational Colleges, s. 22-31.

Erkmen, T., & Yüksel, C. (2008). Tüketicilerin Alışveriş Davranış Biçimleri ile Demografik Özelliklerinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Ege Akademik Bakış, 8(2), s. 683-727.

Fornell, C., & Larcker, D. (1981). Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. Journal of Marketing Research, 18(1), s. 39–50.

Fowler, K., & Bridges, E. (2010). Consumer Innovativeness: Impact on Expectations, Perceptions, and Choice Among Retail Formats. Journal of Retailing and Consumer Services, 17, s. 492–500.

Foxall, G. (1995). Cognitive Styles of Consumer Initiators. Technovation, 15(5), s. 269-288.

Garcia, R., & Kandemir, D. (2006). An Illustration of Modeling Moderating Variables in Cross-National Studies. International Marketing Review, 23(4), s. 371-389.

Goldsmith, R., d’Hauteville, F., & Flynn, L. (1998). Theory and Measurement of Consumer Innovativeness. European Journal of Marketing, 32(3/4), s. 340 - 353.

Hair, J., Andreson, R., Tahtam, R., & Black, W. (1998). Multivariate Data Analysis (Fifth Edition b.). New Jersey: Prentice-Hall International Inc.

Hirunyawipada, T., & Paswan, A. (2006). Consumer Innovativeness and Perceived Risk: Implications for High Technology Product Adoption. Journal of Consumer Marketing, 23(4), s. 182-198.

Hoyle, R. (1995). Structural Equation Modeling: Concepts, Issues and Applications. London: Sage Publication Inc.

Im, S., Mason, C., & Houston, M. (2007). Does Innate Consumer Innovativeness Relate to New Product/Service Adoption Behavior? The Intervening Role of Social Learning Via Vicarious Innovativeness. Journal of the Academy of Marketing Science, 35, s. 63-75.

Jones, M., Reynolds, K., Weun, S., & Beatty, S. (2003). The Product-Specific Nature of Impulse Buying Tendency. Journal of Business Research, 56, s. 505– 511.

Kacen, J., & Lee, J. (2002). The Influence of Culture on Consumer Impulsive Buying Behavior. Journal of Consumer Psychology, 12(2), s. 163-176.

Kang, M., & Johnson, K. (2009). Identifying Characteristics of Consumers Who Frequently Return Apparel. Journal of Fashion Marketing and Management, 13(1), s. 37-48.

Kapferer, J.-N., & Laurent, G. (1985). Consumers' Involvement Profile: New Empirical Results. Advances in Consumer Research.

Kapferer, J.-N., & Laurent, G. (1993). Further Evidence on the Consumer Involvement Profile: Five Antecedents of Involvement. Psychology & Marketing, 10(4), s. 347-355.

Kara, K. (2011). Mağaza Atmosferinin İçgüdüsel Satın Almaya Etkisi ve Hazır Giyim Sektöründe Bir Araştırma. İstanbul, Yayınlanmamış Doktora Tezi: Marmara Üniversitesi.

Kardes, F., Cronley, M., & Cline, T. (2011). Consumer Behavior. Cengage Learning.

Koç, E. (2012). Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri (Global ve Yerel Yaklaşım) (Dördüncü Basım b.). Ankara: Seçkin Yayıncılık

Kurtuluş, K. (1981). Pazarlama Araştırmaları. Genişletilmiş 2. Baskı, İstanbul.

Lee, G., & Yi, Y. (2008). The Effect of Shopping Emotions and Perceived Risk on Impulsive Buying: The Moderating Role of Buying Impulsiveness Trait. Seoul Journal of Business, 14(2), s. 67-92.

Lüthje, C. (2004). Characteristics of Innovating Users in a Consumer Goods Field: An Empirical Study of Sport-Related Product Consumers. Technovation, 24, s. 683–695.

Martinez, B., & Kim, S. (2012). Predicting purchase intention for private sale sites. Journal of Fashion Marketing and Management, 16(3), s. 342-365.

Midgley, D., & Dowling, G. (1978). Innovativeness: The Concept and Its Measurement. Journal of Consumer Research, 4, s. 229-242.

Mishra, A. (2015). Consumer innovativeness and consumer decision styles: a confirmatory and segmentation analysis. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 25(1), s. 35-54.

Mishra, H., Sinha, P., & Koul, S. (2014). Buying Impulsive Trait (An Effective Moderator for Shopping Emotions and Perceived Risk). Journal of Management Research, 14(2), s. 109–120.

Mitchell, V.-W. (1992). Understanding Consumers’ Behaviour: Can Perceived Risk Theory Help? Management Decision, 30(3), s. 26-31.

Mowen, J. (2000). The 3M model of motivation and personality: theory and empirical applications to consumer behavior. New York: Springer Science+Business Media.

Odabaşı, Y., & Barış, G. (2003). Tüketici Davranışı. İstanbul: Mediacat Kitapları.

Özoğlu, B., & Bülbül, H. (2013). Güdülenmiş Tüketici Yenilikçiliği ve Algılanan Risk Ölçeklerinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 5(3), s. 131-139.

Park, C., & Jun, J.-K. (2003). A Cross-Cultural Comparison of Internet Buying Behavior: Effects of Internet Usage, Perceived Risk and Innovativeness. International Marketing Review, 20(5), s. 534-553.

Park, E., Kim, E., & Forney, J. (2006). A Structural Model of Fashion-oriented Impulse Buying Behavior. Journal of Fashion Marketing and Management, 10(4), s. 433-446.

Park, J., & Lennon, S. (2006). Psychological and environmental antecedents of impulse buying tendency in the multichannel shopping context. Journal of Consumer Marketing, 23(2), s. 58–68.

Park, J., Yu, J., & Zhou, J. (2010). Consumer Innovativeness and Shopping Styles. Journal of Consumer Marketing, 27(5), s. 437–446.

Peter, J., & Olson, J. (2010). Consumer Behavior & Marketing Strategy. New York: McGraw-Hill.

Phau, I., & Lo, C.-C. (2004). Profiling Fashion Innovators: A Study of Self-concept, Impulse Buying and Internet Purchase Intent. Journal of Fashion Marketing and Management, 8(4), s. 399-411.

Piron, F. (1991). Defining Impulse Purchasing. Advances in Consumer Research, 18, s. 509-514.

Rook, D. (1987). The Buying Impulse. Journal of Consumer Research, 14, s. 189-199.

Rook, D., & Fisher, R. (1995). Normative Influences on Impulsive Buying Behavior. Journal of Consumer Research, 22(December), s. 305-313.

Rook, D., & Hoch, S. (1985). Consuming Impulses. Advances in Consumer Research.

San-Martin, S., & Lo´pez-Catala´n, B. (2013). How Can a Mobile Vendor get Satisfied Customers? Industrial Management & Data Systems, 113(2), s. 156-170.

Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müler, H. (2003). Evaluating the Fit of Structural Equation Models: Tests of Significance and Descriptive Goodness-of-Fit Measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), s. 23–74.

Sharma, P., Sivakumaran, B., & Marshall, R. (2010). Impulse Buying and Variety Seeking: A Trait-correlates Perspective. Journal of Business Research, 63, s. 276–283.

Sharma, P., Sivakumaran, B., & Marshall, R. (2014). Exploring Impulse Buying in Services: Toward an Integrative Framework. Journal of the Academy of Marketing Science, 42, s. 154–170.

Solomon, M. R. (2003). Consumer Behavior (Buying, Having and Being) (Sixth Edition). Prentice Hall.

Stern, H. (1962). The Significance of Impulse Buying Today. Journal of Marketing(26), s. 59-62.

Stone, R., & Gronhaug, K. (1993). Perceived Risk: Further Considerations for the Marketing Discipline. European Journal of Marketing, 27(3), s. 31-50.

Stone, R., & Mason, J. (1995). Attitude and Risk: Exploring the Relationship. Psychology and Marketing, 12(2), s. 135-153.

Suki, N., & Suki, N. (2007). Online Buying Innovativeness: Effects of Perceived Value, Perceived Risk and Perceived Enjoyment. International Journal of Business and Society, 8(2), s. 81-93.

Sun, T., & Wu, G. (2011). Trait Predictors of Online Impulsive Buying Tendency: A Hierarchical Approach. Journal of Marketing Theory and Practice, 19(3), s. 337–346.

Truong, Y. (2013). A Cross-Country Study of Consumer Innovativeness and Technological Service Innovation. Journal of Retailing and Consumer Services, 20, s. 130-137.

Vandecasteele, B., & Geuens, M. (2010). Motivated Consumer Innovativeness: Concept, Measurement, and Validation. International Journal of Research in Marketing, 27, s. 308-318.

Venkatraman, M. (1991). The Impact of Innovativeness and Innovation Type on Adoption. Journal of Retailing, 67(1), s. 51-67.

Wang, H.-C., Pallister, J., & Foxall, G. (2006). Innovativeness and Involvement as Determinants of Website Loyalty: I. A test of the style/involvement model in the context of Internet buying. Technovation, 26, s. 1357–1365.

Wells, W., & Prensky, D. (1996). Consumer Behavior (First Edition b.). John Wiley & Sons Inc.

West, C. J. (1951). Results of Two Years' of Study Into Impulse Buying. Journal of Marketing(15), s. 362-363.

Xiong, B., Skitmore, M., & Xia, B. (2015). A critical review of structural equation modeling applications in construction research. Automation in Construction, 49, s. 59–70.

Zaichkowsky, J. (1985). Masuring the Involvement Construct. Journal of Consumer Research, 12, s. 341–352.

Zhang, X., Prybutok, V., & Strutton, D. (2007). Modeling Influences on Impulse Purchasing Behaviors During Online Marketing Transactions. Journal of Marketing Theory and Practice, 15(1), s. 79–89.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { beykozad959985, journal = {Beykoz Akademi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2651-5393}, address = {Beykoz Üniversitesi Vatan Cad. No: 69 Kavacık-Beykoz / İstanbul 34805}, publisher = {Beykoz Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {9}, pages = {34 - 56}, doi = {10.14514/BYK.m.26515393.2021.9/1.34-56}, title = {İÇGÜDÜSEL SATIN ALMAYA TÜKETİCİ YENİLİKÇİLİĞİ, ÜRÜN İLGİLENİMİ VE ALGILANAN RİSKİN ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Özoğlu, Buket and Bülbül, Hasan} }
APA Özoğlu, B , Bülbül, H . (2021). İÇGÜDÜSEL SATIN ALMAYA TÜKETİCİ YENİLİKÇİLİĞİ, ÜRÜN İLGİLENİMİ VE ALGILANAN RİSKİN ETKİSİ . Beykoz Akademi Dergisi , 9 (1) , 34-56 . DOI: 10.14514/BYK.m.26515393.2021.9/1.34-56
MLA Özoğlu, B , Bülbül, H . "İÇGÜDÜSEL SATIN ALMAYA TÜKETİCİ YENİLİKÇİLİĞİ, ÜRÜN İLGİLENİMİ VE ALGILANAN RİSKİN ETKİSİ" . Beykoz Akademi Dergisi 9 (2021 ): 34-56 <
Chicago Özoğlu, B , Bülbül, H . "İÇGÜDÜSEL SATIN ALMAYA TÜKETİCİ YENİLİKÇİLİĞİ, ÜRÜN İLGİLENİMİ VE ALGILANAN RİSKİN ETKİSİ". Beykoz Akademi Dergisi 9 (2021 ): 34-56
RIS TY - JOUR T1 - İÇGÜDÜSEL SATIN ALMAYA TÜKETİCİ YENİLİKÇİLİĞİ, ÜRÜN İLGİLENİMİ VE ALGILANAN RİSKİN ETKİSİ AU - Buket Özoğlu , Hasan Bülbül Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.14514/BYK.m.26515393.2021.9/1.34-56 DO - 10.14514/BYK.m.26515393.2021.9/1.34-56 T2 - Beykoz Akademi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 34 EP - 56 VL - 9 IS - 1 SN - -2651-5393 M3 - doi: 10.14514/BYK.m.26515393.2021.9/1.34-56 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Beykoz Akademi Dergisi İÇGÜDÜSEL SATIN ALMAYA TÜKETİCİ YENİLİKÇİLİĞİ, ÜRÜN İLGİLENİMİ VE ALGILANAN RİSKİN ETKİSİ %A Buket Özoğlu , Hasan Bülbül %T İÇGÜDÜSEL SATIN ALMAYA TÜKETİCİ YENİLİKÇİLİĞİ, ÜRÜN İLGİLENİMİ VE ALGILANAN RİSKİN ETKİSİ %D 2021 %J Beykoz Akademi Dergisi %P -2651-5393 %V 9 %N 1 %R doi: 10.14514/BYK.m.26515393.2021.9/1.34-56 %U 10.14514/BYK.m.26515393.2021.9/1.34-56
ISNAD Özoğlu, Buket , Bülbül, Hasan . "İÇGÜDÜSEL SATIN ALMAYA TÜKETİCİ YENİLİKÇİLİĞİ, ÜRÜN İLGİLENİMİ VE ALGILANAN RİSKİN ETKİSİ". Beykoz Akademi Dergisi 9 / 1 (Haziran 2021): 34-56 .
AMA Özoğlu B , Bülbül H . İÇGÜDÜSEL SATIN ALMAYA TÜKETİCİ YENİLİKÇİLİĞİ, ÜRÜN İLGİLENİMİ VE ALGILANAN RİSKİN ETKİSİ. Beykoz Akademi Dergisi. 2021; 9(1): 34-56.
Vancouver Özoğlu B , Bülbül H . İÇGÜDÜSEL SATIN ALMAYA TÜKETİCİ YENİLİKÇİLİĞİ, ÜRÜN İLGİLENİMİ VE ALGILANAN RİSKİN ETKİSİ. Beykoz Akademi Dergisi. 2021; 9(1): 34-56.
IEEE B. Özoğlu ve H. Bülbül , "İÇGÜDÜSEL SATIN ALMAYA TÜKETİCİ YENİLİKÇİLİĞİ, ÜRÜN İLGİLENİMİ VE ALGILANAN RİSKİN ETKİSİ", Beykoz Akademi Dergisi, c. 9, sayı. 1, ss. 34-56, Haz. 2021, doi:10.14514/BYK.m.26515393.2021.9/1.34-56
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Beykoz Üniversitesi

6.1b 3.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

KÜLTÜRÜN SOSYAL MEDYA KULLANIM MOTİVASYONU ÜZERİNDEKI ETKİSİ: TÜRK VE ALMAN LİSE ÖĞRENCİLERİ İÇİN KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA

Selçuk KIRAN, Fatma Göksu DEMİRÇEVİREN

AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN ÇIKMA HAKKI VE AVRUPA KİMLİĞİ ARASINDA BİR BAĞLANTI VAR MIDIR? BREXIT ÖRNEĞİ

Özlem SEFER

AFET BAKIŞ AÇISIYLA LOJİSTİK DEPO YERİ SEÇİMİ: İSTANBUL BEYKOZ İLÇESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Celil DURDAĞ, Sabri ERGENECOŞAR, Zeynel KINIK, Kurthan Kubilay YILMAZ

STRATEJİK KARAR VERMEDE ERİSTİK GEREKÇELENDİRME: SEZGİSEL KARAR VERMENİN ETKİN UYGULAMASINA BİR TEHDİT

Rasim Serdar KURDOĞLU, Nüfer Yasin ATEŞ

HERMENEUTİK OKUMALAR II: EMPEDOKLES’DE SEVGİ VE NEFRET KAVRAMLARININ STANDART MODEL VE HİGGS BOZONU EKSENİNDE OKUNMASI

Recep KÜLCÜ

HAVACILIKTA NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI YETİŞTİRME SORUNUNUN ÜNİVERSİTELERDEKİ SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ VE HAVACILIK YÖNETİMİ BÖLÜMLERİNDE GÖREV ALAN AKADEMİK KADROLARIN NİTELİĞİ-NİCELİĞİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Sibel BİLKAY

YÜKSEK ÖĞRENİM KURUMLARININ SOSYAL ETKİLERİNİN ÖLÇÜMÜ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

Pınar Gökçin ÖZUYAR, Esra BAYHANTOPÇU

HAVALİMANI KENTİ KAVRAMI: TÜRKİYE’DEKİ BAZI HAVALİMANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Atiye TÜMENBATUR, Mehmet TANYAŞ

BARIŞ PINARI HAREKÂTININ GÜNDEM BELİRLEME TEORİSİ AÇISINDAN MEDYADA YER ALMA DURUMUNUN İNCELENMESİ

Münür İPEK, Ahmet KANILMAZ

AĞ TOPLUMU YAKLAŞIMI İLE AKADEMİK BİR SOSYAL AĞ MODELİ İÇİN GRAF VERİ TABANI ÖNERİSİ

Alper DEĞERLİ