Lefkoşa’da Yaşayan Yetişkin Bireylerin Beslenme Alışkanlıkları ve Beslenme Durumlarının Saptanması

Amaç: Bu çalışma, Lefkoşa’da yaşayan yetişkin bireylerin beslenme alışkanlıkları ve beslenme durumlarının saptanması amacıyla yapılmıştır. Bireyler ve Yöntem: Çalışma 1550 yetişkin birey ile yapılmıştır. Sosyodemografik özellikleri belirlemek için 26 sorudan oluşan bir anket formu yüz yüze görüşme yöntemi ile uygulanmıştır. Bireylerin antropometrik ölçümleri alınmış, besin tüketim kayıtları24 saatlik geriye dönük hatırlatma yöntemi kullanılarak kaydedilmiştir. Bulgular: Yaş ortalaması 34.9±13.66 yıl olan bireylerin %47.3’ü kadın %52.7’si erkektir. Beden kütle indeksi (BKİ) kadınlarda 24.9±5.40 kg/m2 ve erkeklerde ise 25.3±4.11 kg/m2’dir. BKİ sınıflamasına göre kadınların %44.1’i, erkeklerin %50.6’sı hafif şişman ve obezdir. Obezite ile birlikte kronik hastalık görülme sıklığının artığı (p

Determination of Nutritional Habits and Nutritional Status of Adult Individuals Living in Lefkoşa

Aim: The aim of this study was to determine the nutritional habits and status of adult individuals living in Lefkoşa. Subjects and Methods: The study was conducted with 1550 adult individuals. In order to determine the sociodemographic characteristics, a questionnaire consisting of 26 questions was applied by face to face interview method. Anthropometric measurements of the subjects were taken. Food consumptions were assessed using a 24-hour retrospective recall method. Results: The mean age of the individuals was 34.9 ± 13.66 years, 47.3% of them were women and 52.7% were men. Body mass index (BMI) was 24.9 ± 5.40 kg / m2 in women and 25.3 ± 4.11 kg / m2 in men. According to BMI classification, 44.1% of women and 50.6% of men were overweight and obese. The prevalence of chronic disease was increased with obesity (p

Kaynakça

1. World Health Organization (WHO). WHO remains firmly committed to the principles set out in the preamble to the constitution. Available at:https://www.who.int/ about/who-we-are/constitution. Accessed: September 26, 2019.

2. Baysal A. Beslenme. 18. Baskı. Ankara: Hatipoğlu Yayınevi; 2018. 9-10 p.

3. Dağ A, Baş, M, Kızıltan G, Şensoy F, Şeker E, Tek AN. Beslenmede Temel İlkeler ve Besin Ögeleri. Genel Beslenme. 3. Baskı. Kutluay MT, editör. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını (No:2768) 2017. 2-22 p.

4. Şeker EG. Fiziksel Aktivite ve Sağlıklı Yaşam. Hastalıklarda Beslenme Tedavisi. 1.Baskı. Alphan E. editör. Ankara: Hatiboğlu Yayınları; 2013.p.3-5.

5. Lyons C. Eat Smart To Live–the importance of diet in good health. Ebony. Available at:http://findarticles. com/p/articles/mi_m1077/is_9_56/ai_76285232 Accessed: February 12, 2019.

6. Cordeiro LS, Lamstein S, Mahmud Z, Levinson FJ. Adolescent malnutrition in developing countries: a close look at the problem and at two national experience. Available at: https://works.bepress.com/lorraine_ cordeiro/3/ Accessed: February 1, 2019.

7. Mahan LK. ve Arlin M. Krause’s, Food Nutrition and Diet Therapy. 8th ed. New York:W.B. Saunders; 2004. 259 p.

8. Peckenpaugh NJ, Polemen CM. Nutrition Essentials and Diet Therapy. New York: W.B. Saunders; 2002. 4-21 p.

9. Donnelly J.E, Blair, SN, Jakicic JM, Manore MM, Rankin JW, Smith K. American College of Sports Medicine Position Stand. Appropriate physical activity intervention strategies for weight loss and prevention of weight regain for adults, Med Sci Sports Exerc. 41(2): 2009; 459-471.

10. Warren TY, Barry V, Hooker SP, Sui X, Church TS, Blair SN. Sedentary behaviors increase risk of cardiovascular disease mortality in men. Med Sci Sports Exerc 2010, 42(5):879–885.

11. Miles L. Physical activity and health. Nutr Bull. 2007;32:314–63.

12. World Health Organization (WHO). Noncommunicable diseases and their risk factors. https://www.who.int/ ncds/en/ Accessed: November 5, 2019.

13. Sarrafzadegan N, Kelishadi R, Esmaillzadeh A, Mohammadifard N, Rabiei K, Hamidreza R. Do lifestyle interventions work in developing countries? Findings from the Isafhan Healthy Heart Program in the Islamic Republic of Iran. Bull World Health Organ. 2009;87(1):39- 50.

14. Gündüz AS, Deniz S. Vangölü havzasında üretilen kuru otların besin madde kompozisyonunun belirlenmesi. Y.Y.Ü. Vet Fak Derg. 2000;11(2):76-81.

15. WCFR/AICR. Food, Nutrition, Physical Activity and the Preventon of Cancer – a Global Perspective, 2007. Available at:http://www.dietandcancerreport.org Accessed: February 2, 2019.

16. Mathew J, Rafferty AP. Healthy lifestyle characteristics among adults in the United States, 2000. Arch Intern Med. 2005;165(8):854-7.

17. Lohman TG, Roche AF, Martorell R. Anthropometric Standardization Reference Manual. 23th ed. Champaign, IL: Human Kinetics Books; 1988.151 p.

18. World Health Organization (WHO). Body mass index- BMI. Available at: http://www.euro.who.int/en/healthtopics/ diseaseprevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/ body -mass-index-bmi Accessed: June 1, 2019.

19. Han TS, Leer E, Seidell JS, Lean ME. Waist circumference action levels in the identification of cardiovascular risk factors: prevalence study in a random sample. BMJ 1995;311:1401-5.

20. World Health Organization (WHO). Waist circumference and waist–hip ratio: report of a WHO expert consultation, Geneva; World Health Organization (WHO); 2008. Report.

21. Ashwell M, Hsieh SD. Six reasons why the waist-toheight ratio is a rapid and effective global indicator for health risks of obesity and how its use could simplify the international public health message on obesity. Int J Food Nutr Scı. 2005; 56: 303–307.

22. Lee RD, Nieman, DC. Measuring Diet Nutritional Assessment. New York: The Mac Graw-Hill Company;2003.p. 83-84.

23. Beslenme Bilgi Sistemi- BeBiS, Versiyon 6.1; 2017, Istanbul.

24. T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Beslenme Rehberi (TÜBER). Yayın No:1031, Ankara, 2015.

25. İnce N. İskele-Karpaz bölgesinde yaşayan 19-65 yaş arası yetişkin bireylerin beslenme alışkanlıklarının ve beslenme durumlarının saptanması. [Bilim Uzmanlığı Tezi] Yakındoğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Lefkoşa; 2010.

26. Andreou E, Hadjigeorgiou P, Kayriakou K, Avraam T, Chappa G, Kallis P. et. al. Cyprus Dietetic Association epidemiological study to determine the percentage of obesity and overweight in Cyprus and the dietary/ nutritional habits of the Cypriot Population. 5th International Conference of the Cyprus Dietetic Association, 28-30 November 2008, Nicosia.

27. Hajian-Tilaki K, Heidari B. Is Waist Circumference A Better Predictor of Diabetes Than Body Mass Index Or Waist-To-Height Ratio In Iranian Adults? Int J Prev Med. 2015;6:5.

28. Can AS, Bersot TP, Gonen M, Pekcan G, Rakıcıoğlu N, Samur G, Yıldız EA. Anthropometric indices and their relationship with cardiometabolic risk factors in a sample of Turkish adults. Public Health Nutr. 2009;12:538-46.

29. Sofi F, Vecchio S, Giuliani G, Marucci R, Gori AM, Fedi S. et. al. Dietary habits, lifestyle and cardiovascular risk factors in a clinically healthy Italian population: the ‘Florence’ diet is not Mediterranean. Eur J Clin Nutr. 2005;59:584-91.

30. Nazif S. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan 19-40 yaş arası kadınların beslenme durumunun saptanması ve kalsiyum tüketim durumunun değerlendirilmesi. [Bilim Uzmanlığı Tezi]. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara; 2012.

31. T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Gıda Güvenliği Daire Başkanlığı. Ülkemizde Süt ve Süt Ürünleri Tüketimi ve Kahvaltı Yapma Alışkanlığı Raporu. Ankara: T.C. Sağlık Bakanlığı; 2006. p.1-2.

Kaynak Göster