Bariatrik Cerrahi Sonrası Bireylerin İştah Kontrolü ve Yeme Bağımlılıklarının Değerlendirilmesi

Amaç: Bu çalışma, bariatrik cerrahi geçirmiş bireylerin iştah kontrolü ve yeme bağımlılıklarının değerlendirilmesi amacıyla planlanmıştır. Bireyler ve Yöntem: Çalışmaya bariatrik cerrahi geçirmiş 400 birey dahil edilmiştir. Bireylerin sosyo-demografik özellikleri, beslenme alışkanlıkları, bariatrik cerrahi hakkındaki bilgi ve deneyimleri incelenmiştir. Bireylere ‘Aşırı Besin İsteği Ölçeği’ (ABİS) ve ‘Duygusal İştah Anketi’ (DİA) uygulanarak sonuçlar değerlendirilmiştir. Bulgular: Yaş ortalaması 37.6±8.6 yıl olan 334 kadın (%83.5) ve 66 erkek (%16.5) birey çalışmaya katılmıştır. Kadın ve erkek katılımcıların beden kütle indeksi (BKİ) ortalamaları sırasıyla 28.6±5.9 kg/m2 ve 29.6±6.1 kg/m2’dir. Katılımcıların %63.2’sinin daha sağlıklı olmak amacıyla vücut ağırlığı kaybettikleri belirlenmiştir. Katılımcıların %87.8’inin Sleeve Gastrektomi yöntemi ile bariatrik cerrahi geçirdiği ve geçirilen bariatrik cerrahi ameliyatı üzerinden geçen sürenin ortalama 20.0±17.3 ay olduğu belirlenmiştir. Cinsiyete göre bariatrik cerrahi öncesi zayıflama çayları/tozları/ilaçları kullanımı, hastalık durumları ve zayıflama isteğindeki amaçlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar saptanmıştır (p

Assessment of Appetite Control and Food Craving Status of Individuals after Bariatric Surgery

Aim: This study was planned to assess appetite control and food craving status of individuals who had bariatric surgery. Subjects and Method: This study enrolled 400 individuals who had bariatric surgery. Socio-demographic characteristics, dietary habits, bariatric surgery knowledge and experiences of individuals were examined. Food Craving Questionnaire (FCQ) and Emotional Appetite Questionnaire (EMAQ) were used. Results: 334 females (83.5%) and 66 males (16.5%) with a mean age of 37.6 ± 8.6 years participated in the study. The mean body mass index (BMI) of female and male participants was 28.6±5.9 kg/m2 and 29.6±6.1 kg/m2, respectively. Primary goal of weight loss was being healthy in 63.2% of participants. Sleeve Gastrectomy was the choice of bariatric surgery in 87.8% of the participants and mean post-operative duration was 20.0±17.3 months. According to gender, the frequency of using slimming teas/powders/medications before surgery, disease status and the aim of weight loss were significantly different between males and females (p

Kaynakça

1. Çelik E, Karabulut E, Bilgiç P. Bariatrik cerrahi hastalarında beslenme ve davranış tutumu ölçeği. J Nutr Diet. 2017;45(2):107-15.

2. Yüksel A. Bariatrik cerrahi operasyonu geçiren morbid obez bir hastanın 3 yıl sonraki beslenme durumu: olgu sunumu. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2016;1(1):39-45.

3. World Health Organization. Obesity and overweight. February 16, 2018. Available at: http://www.who.int/ news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight Accessed June 13, 2019.

4. World Health Organization. Obesity: Preventing and Managing the Global Epidemic: Report of a WHO Consultation on Obesity. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2000. 252 p. Report No.:894.

5. Türk Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (2019). Obezite Tanı ve Tedavi Kılavuzu. Erişim: http://temd.org. tr/admin/uploads/tbl_kilavuz/20190506163904-2019tbl_ kilavuz5ccdcb9e5d.pdf Erişim Tarihi: 13 Haziran 2019.

6. Global Burden of Disease [GBD] 2015 Obesity Collaborators, Afshin A, Forouzanfar MH, Reitsma MB, Sur P, Estep K, et al. Health effects of overweight and obesity in 195 countries over 25 years. N Engl J Med. 2017;377(1):13-27.

7. Satman İ, Ömer B, Tütüncü Y, Kalaca S, Gedik S, Dinççağ N, et al. Twelve-year trends in the prevalence and risk factors of diabetes and prediabetes in Turkish adults. Eur J Epidemiol. 2013;28(2):169-80.

8. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı [TÜİK] Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (2016). Erişim: http://ingev. org/wp-content/uploads/2017/02/n%C3%BCfus-vevatanda% C5%9Fl%C4%B1k-verileri-t%C3%BCik.pdf Erişim Tarihi: 13.06.2019.

9. Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD] Health Statistics (2017). Health at a Glance. Available at: http://.dx.doi. org/10.1787/888933602956 Accessed June 13, 2019.

10. Avenell A, Broom JI, Brown TJ, Poobalan A, Aucott LS, Stearns SC, et al. Systematic review of the long-term effects and economic consequences of treatments for obesity and implications for health improvement. Health Technol Assess. 2004;8(21):1-182.

11. Chang SH, Stoll CR, Song J, Varela JE, Eagon CJ, Colditz GA. The effectiveness and risks of bariatric surgery: an updated systematic review and meta-analysis, 2003- 2012. JAMA Surg. 2014;149(3):275-87.

12. Chang SH, Stoll CR, Colditz, GA. Cost-effectiveness of bariatric surgery: should it be universally available? Maturitas. 2011;69(3): 230-8.

13. Chauhan V, Vaid M, Gupta M, Kalanuria A, Parashar A. Metabolic, renal, and nutritional consequences of bariatric surgery: implications for the clinician. South Med J. 2010;103(8):775-83.

14. Lara MD, Kothari SN, Sugerman HJ. Surgical management of obesity: a review of the evidence relating to the health benefits and risks. Treat Endocrinol. 2005;4(1):55-64.

15. McTigue KM, Harris R, Hemphill B, Lux L, Sutton S, Bunton AJ, et al. Screening and interventions for obesity in adults: summary of the evidence for the US Preventive Services Task Force. Ann Inter Med. 2003;139(11):933- 49.

16. Ochner CN, Gibson C, Carnell S, Dambkowski C, Geliebter A. The neurohormonal regulation of energy intake in relation to bariatric surgery for obesity. Physiol Behav. 2010;100(5):549-59.

17. Tsigos C, Hainer V, Basdevant A, Finer N, Fried M, Mathus-Vliegen E, et al. Management of obesity in adults: European clinical practice guidelines. Obes Facts. 2008;1(2):106-16.

18. Yurdakul C. Bariatrik Cerrahi Sonrası Hastaların Beslenme Kalitelerinin Uzun Dönemde Klinik ve Antropometrik Ölçümlere Etkisi [Bilim Uzmanlığı Tezi]. İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul; 2015.

19. Öner C. Bariatrik Cerrahi Hastalarında Tat Alma ve Besin Tüketimindeki Değişikliklerinin Vücut Ağırlığına Etkisi [Bilim Uzmanlığı Tezi]. İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul; 2015.

20. Sağlam F, Güven H. Obezitenin cerrahi tedavisi. Okmeydanı Tıp Dergisi. 2014;30:60-5.

21. Erdem NZ, Kahraman F. Bariatrik hastaların diyetlerinin izlenmesi. Merdol Kutluay T, editör. Temel Beslenme ve Diyetetik. Birinci baskı. Ankara: Güneş Tıp Kitabevleri; 2015. s. 355-82.

22. Yavuz Y. Bariatrik cerrahilerin gastrointestinal hormonlar üzerine etkisi. Turkiye Klinikleri J Gen Surg- Special Topics. 2012;5(2):31-7.

23. Müftüoğlu S. İştah Kontrolü ve Geri Ağırlık Kazanımının Engellenmesi. Bariatrik Cerrahi ve Beslenme Sempozyumu, 24-25 Mart, 2018, Ankara, Türkiye. Sempozyum kitabı 2018; s. 110-7.

24. Cepeda-Benito A, Gleaves DH, Williams TL, Erath SA. The development and validation of the state and trait foodcravings questionnaires. Behav Ther. 2000;31(1):151-73.

25. Müftüoğlu S, Kızıltan G, Ok MA. Majör depresyon hastaları için “Aşırı Besin İsteği” ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması: geçerlilik ve güvenirlilik çalışması. Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2017;2(1):13- 22.

26. Nolan LJ, Halperin LB, Geliebter A. Emotional Appetite questionnaire. Construct validity and relationship with BMI. Appetite. 2010;54(2):314-9.

27. Demirel B, Yavuz KF, Karadere ME, Şafak Y, Türkçapar MH. Duygusal İştah Anketi’nin Türkçe geçerlik ve güvenilirliği, beden kitle indeksi ve duygusal şemalarla ilişkisi. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi. 2014;3:171-81.

28. Guerdjikova AI, West-Smith L, McElroy SL, Sonnanstine T, Stanford K, Keck PE. Emotional eating and emotional eating alternatives in subjects undergoing bariatric surgery. Obes Surg. 2007;17(8):1091-6.

29. Walfish S. Self-assessed emotional factors contributing to increased weight gain in pre-surgical bariatric patients. Obes Surg. 2004;14(10):1402-5

Kaynak Göster